31978R2211Uradni list L 264 , 27/09/1978 str. 0001 - 0001
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 5 str. 0181
grška posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 10 str. 0130
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 5 str. 0181
španska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 9 str. 0003
portugalska posebna izdaja poglavje 11 zvezek 9 str. 0003


Uredba Sveta (EGS) št. 2211/78

z dne 26. septembra 1978

o sklenitvi Sporazuma o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Maroko

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 238 Pogodbe,

ob upoštevanju priporočila Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ker je treba skleniti Sporazum o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Maroko, podpisan v Rabatu 27. aprila 1976,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

S to uredbo se v imenu Skupnosti sklene Sporazum o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Maroko.

Besedilo Sporazuma je priloženo tej uredbi.

Člen 2

Predsednik Sveta Evropskih skupnosti da uradno obvestilo, predvideno v členu 60 Sporazuma [2].

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. septembra 1978

Za Svet

Predsednik

J. Ertl

[1] UL C 259, 4.11.1976, str. 15.

[2] Datum začetka veljavnosti Sporazuma bo v Uradnem listu Evropskih skupnosti objavil Generalni sekretariat Sveta.

--------------------------------------------------