31978R1883Úradný vestník L 216 , 05/08/1978 S. 0001 - 0008
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 10 S. 0084
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 03 Zväzok 22 S. 0091
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 10 S. 0084
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 03 Zväzok 14 S. 0245
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 03 Zväzok 14 S. 0245


Nariadenie Rady (EHS) č. 1883/78

z 2. augusta 1978,

ktorým sa stanovujú všeobecné pravidlá pre financovanie intervencií Záručnou sekciou Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 729/70 z 21. apríla 1970 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky [1], naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 2788/72 [2], a najmä jeho článok 3 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [3],

keďže by sa v súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 729/70 mali stanoviť všeobecné pravidlá financovania intervencií zo spoločenstva;

keďže by sa preto mal zostaviť zoznam opatrení, ktoré sa zhodujú s koncepciou intervencie určenej na stabilizáciu trhov;

keďže je žiaduce stanoviť, aby sa výdavky vyplývajúce z intervenčných opatrení, pri ktorých sa stanovuje čiastka na jednotku v rámci spoločnej organizácie trhov, platili v celom rozsahu z finančných prostriedkov spoločenstva;

keďže v prípade intervenčných opatrení, v súvislosti s ktorými sa čiastka na jednotku nestanovuje v rámci spoločnej organizácie trhov, by sa mali ustanoviť základné pravidlá so zreteľom najmä na metódu stanovovania čiastok, ktoré sa majú financovať, financovanie výdavkov vyplývajúcich z viazania finančných prostriedkov potrebných na intervenčné nákupy produktov, oceňovanie zásob, ktoré sa majú prenášať z jedného finančného roka do ďalšieho a financovanie výdavkov vyplývajúcich zo skladovania a, ak je to potrebné, zo spracovateľských operácií;

keďže rôzne položky výdavkov a príjmov, ktoré majú byť prijaté pre každý sektor na základe týchto pravidiel, by mali byť predmetom podrobnejších nariadení; ak by sa finančné nariadenia pre každý sektor zatiaľ ponechali v účinnosti;

keďže všeobecné pravidlá pre financovanie intervencií zo spoločenstva by mali byť zahrnuté do jediného nariadenia; keďže nariadenie Rady (EHS) č. 2824/72 z 28. decembra 1972 ustanovujúce všeobecné pravidlá pre financovanie intervencií Záručnou sekciou Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu [4] by sa malo zrušiť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Opatrenia uvedené v prílohe sa musia zhodovať s koncepciou intervencie určenej na stabilizáciu poľnohospodárskych trhov v zmysle článku 3 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 729/70.

Článok 2

Ak sa v rámci spoločnej organizácie trhu stanovuje čiastka na jednotku na intervenčné opatrenie, výsledné výdavky by sa v celom rozsahu mali uhrádzať z finančných prostriedkov spoločenstva.

Článok 3

Ak v rámci spoločnej organizácie trhu nie je stanovená čiastka na jednotku v súvislosti s intervenčným opatrením, príslušné opatrenie bude financované Záručnou sekciou Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu v súlade s ustanoveniami obsiahnutými v článkoch 4 až 8.

Článok 4

1. Ak intervenčné opatrenie uvedené v článku 3 zahrňuje nákup a skladovanie produktov, financovaná čiastka sa stanovuje na základe ročných zúčtovaní zostavovaných platobnými službami alebo agentúrami, v ktorých boli rôzne výdavkové a príjmové položky pripisované na ťarchu alebo v prospech.

2. Financovanie iných intervenčných opatrení uvedených v článku 3 sa rovná výdavky mínus akékoľvek príjmy vyplývajúce z intervenčného opatrenia.

3. Rada konajúca na základe kvalifikovanej väčšiny na návrh Komisie v súvislosti s intervenčnými opatreniami uvedenými v odseku 1 ustanoví pravidlá a podmienky upravujúce ročné zúčtovania a, ak to bude potrebné v súvislosti s intervenčnými opatreniami uvedenými v odseku 2, stanoví položky, ktoré sa majú brať do úvahy na účely financovania, ak tieto nie sú stanovené v rámci spoločnej organizácie trhu.

Ak tieto záležitosti nie sú stanovené a s výnimkou akéhokoľvek ustanovenia v protiklade s týmto nariadením, nariadenia (EHS) č. 786/69 [5], (EHS) č. 787/69 [6], (EHS) č. 788/69 [7], (EHS) č. 2334/69 [8], (EHS) č. 2305/70 [9], (EHS) č. 2306/70 [10], (EHS) č. 1697/71 [11], (EHS) č. 272/72 [12] a (EHS) č. 273/72 [13] týkajúce sa financovania intervenčných výdavkov v rôznych sektoroch zostanú v účinnosti.

Článok 5

V prípade finančných prostriedkov pochádzajúcich z členských štátov použitých na intervenčný nákup produktov čiastka úrokových poplatkov, ktorá má byť financovaná Záručnou sekciou Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu, sa vypočítava pomocou metódy a úrokovej sadzby jednotnej pre celé spoločenstvo, ktorá sa má stanoviť v súlade s postupom ustanoveným v článku 13 nariadenia (EHS) č. 729/70. Úroková miera musí reprezentovať úrokové miery skutočne vyplatené.

Článok 6

Materiálové operácie vyplývajúce zo skladovania a, ak je to potrebné, aj zo spracovávania intervenčných produktov, budú financované Záručnou sekciou Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu prostredníctvom štandardných čiastok jednotných pre celé spoločenstvo, ktoré sa majú stanovovať v súlade s postupom stanoveným v článku 13 nariadenia (EHS) 729/70 a, ak je to potrebné, po preskúmaní záležitosti príslušným riadiacim výborom.

Článok 7

Ak sa príslušné produkty v dôsledku skladovania znehodnotili, finančný efekt znehodnotenia sa zaznamená a zoberie do úvahy v čase vstupu do intervencie. Preto sa koeficienty znehodnotenia a ceny, ktorých sa týkajú, stanovia v súlade s postupom ustanoveným v článku 26 nariadenia Rady (EHS)č. 2727/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s obilninami [14], naposledy zmeneného a doplneného nariadením (EHS) č. 1254/78 [15], respektíve v zodpovedajúcom článku iných nariadení o spoločnej organizácii poľnohospodárskych trhov a v prípade potreby po preskúmaní Výborom Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu.

Článok 8

V ročných zúčtovaniach uvedených v článku 4 ods. 1 sa množstvá skladovaných produktov, ktoré sa majú preniesť do nasledujúceho finančného roka, oceňujú ich nákupnou cenou. Preto sa na základe nákupných cien zaplatených intervenčnými agentúrami za referenčné obdobie a pri zohľadnení znehodnotenia uvedeného v článku 7 cena, ktorá sa má uplatňovať na množstvá prenášané do nasledujúceho finančného roka, sa stanoví pre rôzne produkty v súlade s postupom ustanoveným v článku 13 nariadenia (EHS) č. 729/70.

Ak je však pre daný produkt odhadovaná cena pri uvoľnení z intervencie podstatne nižšia ako hodnota zásob, ktorá sa má preniesť tak, ako je to stanovené v súlade s prvým pododsekom, môže sa prijať rozhodnutie nahradiť nákupné ceny vyplácané intervenčnými agentúrami inou cenou. Táto iná cena sa stanoví v súlade s postupom ustanoveným v článku 13 nariadenia (EHS) č. 729/70 a v prípade potreby po preskúmaní príslušným riadiacim výborom. Nesmie byť nižšia ako priemer nákupných cien a cien dosiahnutých pri predaji intervenčných zásob.

Článok 9

V prípade potreby sa prijmú podrobné vykonávacie pravidlá tohto nariadenia v súlade s postupom ustanoveným v článku 13 nariadenia (EHS) č. 729/70.

Článok 10

Nariadenie (EHS) č. 2824/72 sa týmto ruší.

Článok 11

Toto nariadenie nadobudne účinnosť v deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Uplatňuje sa na výdavky, ktoré vznikli od 1. januára 1978. Článok 7 sa však uplatňuje od 1. januára 1979.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a bude sa priamo uplatňovať vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. augusta 1978

Za Radu

predseda

K. von Dohnanyi

[1] Ú. v. ES L 94, 28.4.1970, s. 13.

[2] Ú. v. ES L 295, 30.12.1972, s. 1.

[3] Ú. v. ES C 131, 5.6.1978, s. 70.

[4] Ú. v. ES L 298, 31.12.1972, s. 5.

[5] Ú. v. ES L 105, 2.5.1969, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 105, 2.5.1969, s. 4.

[7] Ú. v. ES L 105, 2.5.1969, s. 7.

[8] Ú. v. ES L 298, 27.11.1969, s. 1.

[9] Ú. v. ES L 249, 17.11.1970, s. 1.

[10] Ú. v. ES L 249, 17.11.1970, s. 4.

[11] Ú. v. ES L 175, 4.8.1971, s. 1.

[12] Ú. v. ES L 35, 9.2.1972, s. 1.

[13] Ú. v. ES L 35, 9.2.1972, s. 3.

[14] Ú. v. ES L 281, 1.11.1975, s. 1.

[15] Ú. v. ES L 156, 14.6.1978, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

OPATRENIA UVEDENÉ V ČLÁNKU 1

I. OBILNINY

1. Nákup a z toho vyplývajúce transakcie uskutočnené intervenčnou agentúrou podľa článku 7 ods. 1, 2 a 3 nariadenia (EHS) č. 2727/75.

2. Jednotlivé a osobitné intervenčné opatrenia stanovené v článku 8 ods. 1 a 2 nariadenia (EHS) č. 2727/75.

3. Prevedené platby stanovené v článku 9 nariadenia (EHS) 2727/75.

4. Výrobná pomoc pre tvrdú pšenicu stanovená v článku 10 nariadenia (EHS) č. 2727/75.

5. Výrobné náhrady stanovené v článku 11 nariadenia (EHS) č. 2727/75.

6. Dotácie stanovené v článku 23 nariadenia (EHS) č. 2727/75.

II. RYŽA

1. Nákup a z toho vyplývajúce transakcie uskutočnené intervenčnou agentúrou podľa článku 5 ods. 1 a 2 nariadenia (EHS) č. 1418/76.

2. Osobitné intervenčné opatrenia stanovené v článku 6 nariadenia (EHS) č. 1418/76.

3. Prevedené platby stanovené v článku 8 nariadenia (EHS) č. 1418/76.

4. Výrobné náhrady stanovené v článku 9 nariadenia (EHS) č. 1418/76.

III. MLIEKO A MLIEČNE VÝROBKY

1. Nákup masla a z toho vyplývajúce transakcie uskutočnené intervenčnou agentúrou v súlade s článkom 6 ods. 1 a prvou vetou prvého a druhého pododseku článku 6 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 804/68.

2. Pomoc na súkromné uskladnenie pre maslo a smotanu stanovená v článku 6 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 804/68.

3. Osobitné opatrenia na odbyt masla stanovené v druhej vete druhého pododseku článku 6 (3) nariadenia (EHS) č. 804/68.

4. Nákup sušeného odstredeného mlieka a z toho vyplývajúce transakcie uskutočnené intervenčnou agentúrou v súlade s článkom 7 ods. 1 a 2 nariadenia (EHS) č. 804/68.

5. Pomoc na súkromné uskladnenie pre sušené odstredené mlieko stanovená v článku 7 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 804/68.

6. Nákup syrov Grana Padano a Parmigiano Reggiano a z toho vyplývajúce transakcie uskutočnené intervenčnou agentúrou v súlade s článkom 8 ods. 1 a 2 nariadenia (EHS) č. 804/68.

7. Pomoc na súkromné uskladnenie syrov Grana Padano a Parmigiano Reggiano stanovená v článku 8 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 804/68.

8. Intervenčné opatrenia týkajúce sa trvanlivých syrov stanovené v článku 9 nariadenia (EHS) č. 804/68.

9. Pomoc pre odstredené mlieko a sušené odstredené mlieko stanovená v článku 10 nariadenia (EHS) č. 804/68.

10. Pomoc pre odstredené mlieko spracovávané na kazeín stanovená v článku 11 nariadenia (EHS) č. 804/68.

11. Opatrenia týkajúce sa zníženia prebytkov mliečnych výrobkov stanovené v článku 12 nariadenia (EHS) č. 804/68.

12. Príspevok spoločenstva uvedený v druhom pododseku článku 26 nariadenia (EHS) č. 804/68 na poskytovanie mlieka školám.

13. Opatrenia týkajúce sa povinného nákupu sušeného odstredeného mlieka na použitie v krmivách uskutočňované intervenčnými agentúrami ustanovené v nariadení (EHS) č. 563/76.

14. Netrhové prémie pre mlieko a mliečne výrobky a príplatky na prevod stád dojníc na produkciu mäsa stanovené v článku 1 nariadenia (EHS) č. 1078/77 [1].

15. Poplatok za spoluzodpovednosť a opatrenia na rozšírenie trhov pre mliečne výrobky v súlade s článkami 1 a 4 nariadenia (EHS) č. 1079/77.

IV. OLEJE A TUKY

A. Olivový olej

1. Výrobná pomoc stanovená v článku 10 ods. 1 nariadenia č. 136/66/EHS.

2. Nákup a z toho vyplývajúce transakcie uskutočnené intervenčnou agentúrou v súlade s článkom 11 ods. 1 a 3 nariadenia č. 136/66/EHS.

3. Zmluvy o skladovaní stanovené v článku 11 ods. 2 nariadenia č. 136/66/EHS.

4. Opatrenia stanovené v článku 12 nariadenia č. 136/66/EHS.

5. Výrobné náhrady v súvislosti s olivovým olejom používaným v konzervách tak, ako je stanovené v článku 19 nariadenia č. 136/66/EHS.

B. Semená repky olejnej a slnečnice

1. Nákup a z toho vyplývajúce transakcie uskutočnené intervenčnou agentúrou v súlade s článkom 26 ods. 1 nariadenia č. 136/66/EHS.

2. Pomoc v súvislosti s pozberanými a spracovanými olejnatými semenami stanovená v článku 27 ods. 1 nariadenia č. 136/66/EHS.

3. Opatrenia stanovené v článku 27 ods. 2 nariadenia č. 136/66/EHS.

4. Dodatočná pomoc pre repku a repku olejnú spracovanú v Taliansku, o ktorej bolo rozhodnuté v súlade s článkom 36 nariadenia č. 136/66/EHS.

5. Diferenčné čiastky poskytnuté alebo vymáhané v čase spracovania semena repky a repky olejnej v súlade s nariadením (EHS) č. 1569/72.

C. Ostatné olejnaté semená

1. Dotácie na bavlníkové semená stanovené v článku 1 nariadenia (EHS) č. 1516/71.

2. Pomoc pre produkciu sójových bôbov stanovená v článku 2 nariadenia (EHS) č. 1900/74.

3. Pomoc pre ľanové semená stanovená v článku 2 nariadenia (EHS) č. 569/76.

V. CUKOR

1. Náklady na skladovanie stanovené v článku 8 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 3330/74.

2. Nákup a z toho vyplývajúce transakcie uskutočnené intervenčnou agentúrou v súlade s článkami 9 ods. 1, 11 a 44 nariadenia (EHS) č. 3330/74.

3. Denaturačné príplatky stanovené v článku 9 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 3330/74.

4. Opatrenia prijaté v súvislosti s cukrom z francúzskych zámorských departementov v súlade s článkom 9 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 3330/74.

5. Výrobné náhrady stanovené v článku 9 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 3330/74.

6. Osobitné intervenčné opatrenia umožňujúce garantovať dodávky stanovené v článku 10 nariadenia (EHS) č. 3330/74.

7. Dovozné dotácie stanovené v článku 17 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 3330/74.

8. Čiastky uvedené v článku 6 nariadenia (EHS) č. 1488/76 stanovené na cukor z minimálnych zásob predávaných inak ako v súlade s ustanovenými pravidlami.

VI. HOVÄDZIE A TEĽACIE MÄSO

1. Pomoc na súkromné skladovanie stanovená v článku 5 ods. 1 písm. a) nariadenia (EHS) č. 805/68.

2. Nákup a z toho vyplývajúce transakcie uskutočnené intervenčnou agentúrou v súlade s článkami 5, 6 a 7 nariadenia (EHS) č. 805/68.

3. Prémie za narodenie teliat stanovené v článku 4 nariadenia (EHS) č. 464/75 a v článku 1 nariadení (EHS) č. 620/76 a (EHS) č. 871/77.

4. Prémie za zabitie niektorých dospelých zvierat hovädzieho dobytka stanovené v článku 1 nariadenia (EHS) č. 870/77.

VII. BRAVČOVÉ MÄSO

1. Pomoc na súkromné skladovanie stanovená v prvej zarážke prvého pododseku článku 3 nariadenia (EHS) č. 2759/75.

2. Nákup a z toho vyplývajúce transakcie uskutočnené intervenčnou agentúrou v súlade s článkami 3, 4, 5 a 6 nariadenia (EHS) č. 2759/75.

3. Pomoc na súkromné uskladnenie v súlade s článkom 20 nariadenia (EHS) č. 2759/75.

VIII. OVOCIE A ZELENINA

1. Finančná kompenzácia poskytovaná organizáciám výrobcov stanovená v článku 18 nariadenia (EHS) č. 1035/72.

2. Nákup stanovený v článku 19 nariadenia (EHS) č. 1035/72, ak je trh spoločenstva vo vážnom stave.

3. Opatrenia týkajúce sa predaja produktov stiahnutých z trhu stanovené v článku 21 ods. 1 a 3 nariadenia (EHS) č. 1035/72.

4. Kompenzácia poskytovaná farmárom v súlade s článkom 21 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 1035/72.

5. Finančná kompenzácia určená na podporu predaja citrusových plodov zo spoločenstva stanovená v článku 8 nariadenia (EHS) č. 2511/69.

6. Finančná kompenzácia určená na podporu spracovania určitých odrôd pomarančov stanovená v článku 3 nariadenia (EHS) č. 2601/69.

7. Výrobná pomoc pre konzervovaný ananás stanovená v článku 1 nariadenia (EHS) č. 525/77.

8. Kompenzačné čiastky uplatniteľné v určitých obchodoch s paradajkovými koncentrátmi a šúpanými paradajkami vnútri spoločenstva stanovené v článku 1 nariadenia (EHS) č. 522/77.

9. Finančná kompenzácia na podporu predaja produktov spracovaných z citrónov stanovená v nariadení (EHS) č. 1035/77.

IX. VÍNO

1. Pomoc na súkromné uskladnenie stolových vín a hroznového muštu stanovená v článkoch 5, 5a a 6 nariadenia (EHS) č. 816/70.

2. Pomoc na znovuuskladnenie stolových vín stanovená v článku 6a nariadenia (EHS) č. 816/70.

3. Dodatočná pomoc na uskladnenie stanovená v prvej zarážke odseku 2 článku 6c nariadenia (EHS) č. 816/70.

4. Destilácia vín stanovená v článkoch 6b, 6c, odsek 2, druhá zarážka a 6d a v článkoch 7, 24a a 24b nariadenia (EHS) č. 816/70.

5. Intervenčné opatrenia prijaté pre iné produkty ako stolové vína stanovené v článku 33 nariadenia (EHS) č. 816/70.

6. Špeciálna destilácia stolových vín stanovená v článku 33a nariadenia (EHS) č. 816/70.

7. Výnimky v súvislosti s prírodnými katastrofami stanovené v článku 38 nariadenia (EHS) č. 816/70.

8. Pomoc pre produkty podobné vínnemu produktu exportovanému pod názvom "cyperské sherry" stanovená v článku 4 nariadenia (EHS) č. 3576/73.

X. NESPRACOVANÝ TABAK

1. Príplatky stanovené v článkoch 3 a 4 nariadenia (EHS) č. 727/70.

2. Nákup a z toho vyplývajúce transakcie uskutočnené intervenčnou agentúrou v súlade s článkami 5, 6 a 7 nariadenia (EHS) č. 727/70.

3. Osobitná pomoc na hektár pre tabaky odrody Beneventano stanovená v článku 4 nariadenia (EHS) č. 339/77.

XI. PRODUKTY RYBOLOVU

1. Finančná kompenzácia organizáciám výrobcov stanovená v článku 11 nariadenia (EHS) č. 100/76.

2. Nákup sardiniek a ančovičiek stanovený v článku 12 nariadenia (EHS) č. 100/76.

3. Pomoc na súkromné skladovanie stanovená v článku 15 nariadenia (EHS) č. 100/76.

4. Kompenzácia výrobcom tuniaka stanovená v článku 16 nariadenia (EHS) č. 100/76.

5. Voľná distribúcia tovarov stiahnutých z trhu alebo nakúpených v súlade s článkami 11 a 12 nariadenia (EHS) č. 100/76.

XII. INÉ SEKTORY A OPATRENIA

A. Ľan priadny a konope

1. Pomoc stanovená v článku 4 nariadenia (EHS) č. 1308/70.

2. Pomoc na súkromné uskladnenie stanovená v článku 5 nariadenia (EHS) č. 1308/70.

B. Osivá

Pomoc na produkciu stanovená v článku 3 nariadenia (EHS) č. 2358/71.

C. Chmeľ

Výrobná pomoc stanovená v článku 12 nariadenia (EHS) č. 1696/71.

D. Húsenice priadky morušovej

1. Pomoc pre odchov priadky morušovej stanovená v článku 2 nariadenia (EHS) č. 845/72.

2. Doplnková pomoc stanovená v článku 1 nariadenia (EHS) č. 867/77.

E. Sušené krmivo

Pomoc pre výrobu sušeného krmiva stanovená v článku 3 nariadenia (EHS) č. 1067/74.

F. Proteíny

Dočasná pomoc na súkromné uskladnenie pre určité proteínové produkty stanovené v článku 1 nariadenia (EHS) č. 1531/76.

XIII. USTANOVENIA SPOLOČNÉ PRE NIEKOĽKO SEKTOROV

1. Peňažné kompenzačné čiastky vymáhané a poskytované v obchode medzi členskými štátmi v súlade s nariadením (EHS) č. 974/71.

2. Prístupové kompenzačné čiastky poskytované v obchode medzi členskými štátmi v súlade s článkami 47 a 55 Aktu o pristúpení.

[1] Financovanie z EPUZF: 60 % z oddelenia záruk a 40 % z usmerňovacieho oddelenia.

--------------------------------------------------