31978R1300Uradni list L 160 , 17/06/1978 str. 0012 - 0012
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 37 str. 0065
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 37 str. 0065
grška posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 21 str. 0156
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 14 str. 0122
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 14 str. 0122


Uredba Sveta (EGS) št. 1300/78

z dne 6. junija 1978

o spremembi Uredbe (EGS) št. 1703/72 o določitvi med drugim pravil glede financiranja izdatkov za izvajanje Konvencije o pomoči v hrani iz leta 1971 s strani Skupnosti

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 43 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ker člen 3(1) Uredbe Sveta (EGS) št. 2727/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za žita [2], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1125/78 [3], predvideva določitev enotne intervencijske cene za določene vrste žit, vključno z navadno pšenico, in referenčne cene za navadno pšenico, primerno za peko kruha;

ker se lahko od tržnega leta 1977/78 pšenica, primerna za peko kruha, v okviru posebnih intervencijskih ukrepov odkupuje po referenčni ceni za intervencijo;

ker se lahko zato navadna pšenica, primerna za peko kruha, dobavlja kot pomoč v hrani;

ker je v Uredbi Sveta (EGS) št. 1703/72 z dne 3. avgusta 1972 o določitvi med drugim pravil glede financiranja izdatkov za izvajanje Konvencije o pomoči v hrani iz leta 1971 s straniSkupnosti [4], predvsem v členu 7, ki zadeva ceno, po kateri se blago za izvajanje navedene konvencije oddaja, navedena samo intervencijska cena;

ker se lahko določeni ukrepi v okviru pomoči v hrani izvajajo v obliki navadne pšenice ali navadne pšenice, primerne za peko kruha, bi bilo treba blago dobavljati po ustrezni ceni,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Odstavek 1 člena 7 Uredbe (EGS) št. 1703/72 se nadomesti z naslednjim besedilom:

"Intervencijska služba preda blago, določeno za izvajanje Konvencije o pomoči v hrani iz leta 1971, bodisi po enotni intervencijski ceni ali po referenčni ceni, ki velja v mesecu prevzema intervencijskih zalog."

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od 1. avgusta 1977.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 6. junija 1978

Za Svet

Predsednik

K. B. Andersen

[1] UL C 108, 8.5.1978, str. 56.

[2] UL L 281, 1.11.1975, str. 1.

[3] UL L 142, 30.5.1978, str. 21.

[4] UL L 180, 8.8.1972, str. 1.

--------------------------------------------------