31978R1026Uradni list L 132 , 20/05/1978 str. 0052 - 0052
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 9 str. 0235
grška posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 21 str. 0041
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 9 str. 0235
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 14 str. 0032
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 14 str. 0032


Uredba Komisije (EGS) št. 1026/78

z dne 19. maja 1978

o spremembi Uredbe (EGS) št. 2182/77 v zvezi z določenimi podrobnimi pravili za prodajo zmrznjenega govejega mesa iz intervencijskih zalog za nadaljnjo predelavo v Skupnosti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 805/68 z dne 27. junija 1968 o skupni ureditvi trga za goveje meso [1], nazadnje spremenjene z Uredbo (EGS) št. 425/77 [2], zlasti njenega člena 7(3),

ker so izkušnje od začetka veljavnosti Uredbe Komisije (EGS) št. 2182/77 z dne 30. septembra 1977 o natančnih navodilih za prodajo zmrznjenega govejega mesa iz intervencijskih zalog za predelavo v Skupnosti ter o spremembah Uredbe (EGS) št. 1687/76 [3], spremenjene z Uredbo (EGS) št. 554/78 [4], pokazale potrebo po razširitvi nekaterih določb, ki zadevajo izmenjavo podatkov intervencijskih agencij;

ker je, za olajšanje dela intervencijskih agencij v primeru, kadar nadaljnjo predelavo izvede oseba, ki ni kupec mesa in je potrebno zadržati varščino za jamstvo nadaljnje predelave, potrebno izrecno določiti, da mora takšno varščino položiti naveden kupec;

ker so ukrepi, določeni s to uredbo v skladu z mnenjem Upravljalnega sveta za goveje meso,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 2182/77 se tako spremeni:

1. Člen 3(3) se spremeni in glasi:

"3. Ob uporabi člena 13(3) Uredbe (EGS) št. 1678/76, intervencijska agencija, ki hrani proizvode, nemudoma obvesti pristojni organ države članice, kjer naj bi potekala nadaljnja predelava, o vložitvi vloge ali ponudbe za nakup."

2. Naslednji odstavek se doda za členom 3(3):

"4. Ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe, intervencijska agencija, ki hrani proizvode, nemudoma posreduje pristojnemu organu države članice, kjer naj bi potekala nadaljnja predelava, overjeno kopijo kupoprodajne pogodbe."

3. Prvi pododstavek člena 4(1) se spremeni in se glasi:

"1. Preden se kupoprodajna pogodba sklene, kupec pri pristojnem organu položi varščino, izračunano za jamstvo, da bodo proizvodi predelani, kot je določeno v členu 3. Varščina je v nacionalni valuti države članice."

4. V členu 5(2) se besede "petih mesecih" nadomestijo s "sedmih mesecih".

Člen 2

Ta uredba začne veljati 22. maja 1978.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. maja 1978

Za Komisijo

Finn Gundelach

Podpredsednik

[1] UL L 148, 28.6.1968, str. 24.

[2] UL L 61, 5.3.1977, str. 1.

[3] UL L 251, 1.10.1977, str. 60.

[4] UL L 76, 18.3.1978, str. 8.

--------------------------------------------------