31978R0913Uradni list L 119 , 03/05/1978 str. 0007 - 0007
finska posebna izdaja: poglavje 1 zvezek 1 str. 0143
grška posebna izdaja: poglavje 01 zvezek 4 str. 000P
švedska posebna izdaja: poglavje 1 zvezek 1 str. 0143
španska posebna izdaja: poglavje 01 zvezek 2 str. 0129
portugalska posebna izdaja poglavje 01 zvezek 2 str. 0129


Uredba Sveta (Euratom, ESPJ, EGS) št. 913/78

z dne 2. maja 1978

o spremembi Uredbe (EGS, Euratom, ESPJ) št. 260/68 o pogojih in postopku obdavčevanja v korist Evropskih skupnosti

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi enotnega Sveta in enotne Komisije Evropskih skupnosti,

ob upoštevanju Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih Skupnosti in zlasti člena 13 Protokola,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker je treba spremeniti Uredbo Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 260/68 z dne 29. februarja 1968 o pogojih in postopku obdavčevanja v korist Evropskih skupnosti [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ESPJ, EGS, Euratom) št. 1544/73 [2], kar bo omogočilo upoštevanje Uredbe Sveta (Euratom, ESPJ, EGS) št. 912/78 z dne 2. maja 1978 o spremembah Kadrovskih predpisov za uradnike in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti [3],

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

- "v skladu s členom 70a Kadrovskih predpisov."

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. maja 1978

Za Svet

Predsednik

K. B. Andersen

[1] UL L 56, 4.3.1968, str. 8.

[2] UL L 155, 11.6.1973, str. 6.

[3] UL L 119, 3.5.1978, str. 1.

--------------------------------------------------