31978L1031

Smernica Rady z 5. decembra 1978 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa automatických kontrolných a triediacich váh

Úradný vestník L 364 , 27/12/1978 S. 0001 - 0021
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 9 S. 0127
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 8 S. 0003
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 9 S. 0127
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 9 S. 0134
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 13 Zväzok 9 S. 0134
CS.ES Kapitola 13 Zväzok 005 S. 245 - 265
ET.ES Kapitola 13 Zväzok 005 S. 245 - 265
HU.ES Kapitola 13 Zväzok 005 S. 245 - 265
LT.ES Kapitola 13 Zväzok 005 S. 245 - 265
LV.ES Kapitola 13 Zväzok 005 S. 245 - 265
MT.ES Kapitola 13 Zväzok 005 S. 245 - 265
PL.ES Kapitola 13 Zväzok 005 S. 245 - 265
SK.ES Kapitola 13 Zväzok 005 S. 245 - 265
SL.ES Kapitola 13 Zväzok 005 S. 245 - 265


Smernica Rady

z 5. decembra 1978

o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa automatických kontrolných a triediacich váh

(78/1031/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a najmä na jej článok 100,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže v členských štátoch konštrukcia a skúšanie automatických kontrolných a triediacich váh podliehajú záväzným predpisom, ktoré sú v každej členskej krajine iné, čo vytvára prekážky pre obchod s takýmito prístrojmi; keďže je preto potrebné tieto predpisy navzájom prispôsobiť;

keďže smernica Rady č. 71/316/EHS z 26. júla 1971 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o spoločných ustanoveniach pre meradlá a metódy metrologickej kontroly [4], naposledy zmenená a doplnená smernicou 72/427/EHS [5], stanovila postupy pri typovom schvaľovaní a prvotnom overovaní EHS; keďže v súlade s uvedenou smernicou je potrebné stanoviť technické požiadavky, ktoré musia dodržiavať výrobcovia a ktorým musia vyhovovať kontrolné a triediace váhy, aby mohli byť dovážané, predávané a po kontrole opatrené potrebnými značkami a symbolmi,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Táto smernica sa vzťahuje na automatické kontrolné a triediace váhy. Tieto váhy sú definované v časti 1 prílohy.

Článok 2

V prílohe sú uvedené kontrolné a triediace váhy, ktoré môžu mať značky a symboly EHS.

Tieto podliehajú typovému schváleniu a prvotnému overeniu EHS.

Článok 3

Členský štát nesmie brániť, zakazovať alebo obmedzovať umiestnenie na trhu alebo uvedenie do prevádzky automatických kontrolných triediacich váh, ktoré sú opatrené značkou typového schválenia a prvotného overenia EHS na základe ich metrologických charakteristík.

Článok 4

1. Členské štáty do 18 mesiacov od oznámenia tejto smernice prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na splnenie požiadaviek tejto smernice a budú o tom informovať Komisiu.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie základných vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti upravenej touto smernicou.

Článok 5

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 5 decembra 1978

Za Radu

predseda

M. Lahnstein

[1] Ú. v. ES C 54, 8.3.1976, s. 44.

[2] Ú. v. ES C 125, 8.6.1976, s. 43.

[3] Ú. v. ES C 197, 23.8.1976, s. 13.

[4] Ú. v. ES L 202, 6.9.1971, s. 1.

[5] Ú. v. ES L 291, 28.12.1972, s. 156.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

KAPITOLA I

VYMEDZENIE POJMOV A NÁZVOSLOVIE

1. VŠEOBECNÉ DEFINÍCIE

Triediace kontrolné váhy s automatickou činnosťou a triediace váhy rozdeľujú materiály do dvoch alebo viacerých podskupín podľa hmotnosti týchto materiálov.

1.1. Triediace kontrolné váhy

Váhy, ktoré rozdeľujú materiál, hmotnosť ktorého sa líši od vopred určenej hmotnosti nazývanej menovitá hmotnosť.

Úlohou triediacich kontrolných váh je rozdeliť materiál do dvoch alebo viacerých podskupín podľa hodnoty rozdielu ich hmotnosti a menovitej hmotnosti.

1.2. Triediace váhy

Váhy triediace tovar rôznej hmotnosti, pre ktorý nie je predurčená menovitá hmotnosť.

Funkciou váh triediacich tovar podľa hmotnosti, ďalej nazývaných len "triediace váhy", je triediť tovar do viacerých podskupín, z ktorých každá je charakterizovaná daným hmotnostným rozsahom.

1.3. Smernica sa nevzťahuje na váhy s automatickou činnosťou vypočítavajúce cenu a tlačiace bloky, a na váhy triediace vajíčka.

V budúcnosti budú spracované ďalšie podmienky pre triediace kontrolné váhy s automatickou činnosťou vybavené elektronickými prístrojmi, ktoré v súčasnosti nie je vhodné predložiť na typové schválenie EHS.

2. NÁZVOSLOVIE

2.1. Klasifikácia podľa spôsobu kontroly hmotnosti alebo triedenia

2.1.1. Váhy, ktoré rozdeľujú materiál do jednotlivých skupín samostatne opúšťajúcich váhy.

2.1.2. Váhy, ktoré rozdeľujú materiál a každý tovar označujú samostatnou značkou určujúcou, do ktorej skupiny patrí.

2.1.3. Váhy, ktoré počítajú tovar v každej skupine bez oddeľovania.

2.1.4. Váhy, ktoré vydávajú viditeľný alebo počuteľný signál pre každý tovar v skupine bez jeho oddeľovania.

2.2. Klasifikácia podľa spôsobu činnosti

2.2.1. Priebežne triediace kontrolné a triediace váhy.

Váhy s priebežným pohybom dávok.

Pohyb dávok na nosiči záťaže je nepretržitý a informácia o hmotnosti sa udáva počas pohybu.

2.2.2. Prerušovane triediace kontrolné a triediace váhy

Váhy s prerušovaným pohybom dávok.

Pohyb dávok na nosiči je prerušovaný a informácia o hmotnosti sa udáva vždy po zastavení.

2.3. Prístrojové súčasti

2.3.1. Vážiaci systém.

2.3.1.1. Vážiaca jednotka.

Zariadenie udávajúce informácie o hmotnosti dávky, ktorá sa má skontrolovať alebo triediť. Toto zariadenie môže úplne alebo čiastočne pozostávať z váhy s neautomatickou činnosťou.

Pozostáva z nosiča zaťaženia, vyvažovacieho zariadenia a, podľa možnosti, zobrazovacieho zariadenia ukazujúceho napríklad hmotnosť dávky alebo rozdiel medzi touto hodnotou a referenčnou hodnotou v jednotkách hmotnosti.

2.3.1.2. Spúšťacie zariadenie

Zariadenie dávajúce impulz na znázornenie informácií o hmotnosti.

2.3.1.3. Zariadenie spracúvajúce údaje

Zariadenie, ktoré premieňa údaje vážiacej jednotky na signály a tieto spracúva na príkazy na kontrolu vytriedenia alebo vytriedenie.

2.3.1.4. Zobrazovacie zariadenie

Zariadenie, ktoré udáva informáciu aspoň o jednej z týchto položiek:

- hmotnosť kontrolovanej alebo vytriedenej dávky,

- rozdiel medzi hmotnosťou a referenčnou hodnotou,

- podskupina, do ktorej kontrolovaná vytriedená dávka patrí.

2.3.2. Dávkový prepravník

Zariadenie na prepravu dávok nosič zaťaženia a z neho.

Môže byť súčasťou vážiacej jednotky.

2.3.3. Nastavovacie zariadenie

Zariadenie na nastavenie medzí hmotnosti skupín materiálu.

2.3.4. Triediace zariadenie

Zariadenie, pomocou ktorého sú dávky automaticky rozdelené do fyzicky oddelených podskupín. Toto zariadenie nemusí byť súčasťou váh.

2.3.5. Korekčné zariadenie (samoregulácia spätnou väzbou)

Zariadenie, ktoré na základe výsledkov kontrolného váženia automaticky opraví nastavenie váh posunutím zaťaženia (dávok) smerom k hornej časti kontrolnej váhy.

2.3.6. Počítadlo

Zariadenie ukazujúce počet dávok ktoré prešli cez nosič zaťaženia, alebo počet dávok v každej podskupine.

2.4. Etalónová skúšobná záťaž

Etalónová skúšobná záťaž je záťaž, pomocou ktorej sa kontroluje štandardné pásmo neistoty (Us) podľa podmienok stanovených v bode 7.2.1.1.

2.5. Metrologické charakteristiky

2.5.1. Menovitá nastavená dávka

Hodnota vyjadrená v jednotkách hmotnosti nastavená operátorom pomocou nastavovacieho zariadenia na účely vytvorenia medzí medzi jednotlivými za sebou idúcimi podskupinami.

2.5.2. Skutočná nastavená dávka

Hodnota vyjadrená v jednotkách hmotnosti, podľa ktorej pre tú istú dávku môžu byť vzaté dve rôzne voľby, z ktorých každá má rovnakú pravdepodobnosť.

2.5.3 Rozsah nastavenia

Rozsah, v ktorom je možné menovitú nastavenú dávku nastaviť na danú menovitú hodnotu hmotnosti dávok.

2.5.4. Interval nastavenia (šírka dávky)

Interval vyjadrený v jednotkách hmotnosti medzi za sebou nasledujúcimi menovitými nastavenými dávkami.

2.5.5. Chyba dávky

Rozdiel medzi menovitou a skutočnou dávkou.

2.5.6. Hmotnostná kategória

Podskupina dávok, ktorá patrí do daného rozsahu hmotnosti. Celý rozsah dávok s nastavenou veličinou "n" od nuly do nekonečna je rozdelený na (n + 1) hmotnostných kategórií.

2.5.7. Najmenšia váživosť

Hodnota záťaže, pod ktorú nemôže váha správne rozlišovať dávku v podskupine, do ktorej táto patrí.

2.5.8. Pásmo neistoty

Rozsah vyjadrený v jednotkách hmotnosti, v ktorom je voľba váh neurčitá.

2.5.8.1. štandardné pásmo neistoty (Us)

Rozsah proklamovaný výrobcom a vyjadrený v jednotkách hmotnosti, v ktorom majú váhy pri etalónovej skúšobnej záťaži a danej rýchlosti váženia dve možnosti voľby.

2.5.8.2. Menovité pásmo neistoty (Un)

Rozsah proklamovaný výrobcom a vyjadrený v jednotkách hmotnosti, v ktorom majú váhy pre daný výrobok a rýchlosť váženia dve rozdielne voľby.

2.5.8.3. Skutočné pásmo neistoty (Ua)

Rozsah zistený metrologickou službou a vyjadrený v jednotkách hmotnosti, v ktorom pri danej rýchlosti váženia majú váhy možnosť dvoch rozdielnych volieb pre etalónovú skúšobnú záťaž alebo daný výrobok.

Jej obvyklá hodnota sa rovná 6 σ (od - 3 do + 3 σ), pričom "σ" sa rovná smerodajnej odchýlke.

2.5.9. Rýchlosť kontrolného triedenia a triedenia

Počet kontrolovaných alebo triedených dávok za jednotku času.

2.5.10. Dĺžka dávky

Dĺžka dávky meraná v smere jej pohybu.

2.5.11. Čas váženia

Čas, ktorý uplynie medzi momentom, kedy je dávka úplne položená na snímač záťaže a momentom, kedy je daná informácia o jej hmotnosti.

2.5.12. Čas odozvy

Čas, ktorý uplynie medzi momentom, kedy je dávka úplne položená na snímač záťaže a momentom, v ktorom sa okamžitá odozva vážiacej jednotky odlišuje od definitívnej odozvy o hodnotu nižšiu ako je Un.

METROLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY

+++++ TIFF +++++

KAPITOLA II

METROLOGICKÉ POŽIADAVKY

3. VŠEOBECNÁ ČASŤ

3.1. Dielik stupnice vážiacej jednotky

Ak má vážiaca jednotka zobrazovacie zariadenie, ktorého stupnica je rozdelená na jednotky hmotnosti, dieliky tejto stupnice a jej overovací dielik stupnice musia spĺňať požiadavky spoločenstva na váhy s neautomatickou činnosťou.

3.2. Najväčšie štandardné pásmo neistoty

Bez narušenia platnosti požiadaviek bodu 5.1.2. štandardné pásmo neistoty (Us) nesmie byť väčšie ako:

- 1 g pre dávky menovitej hmotnosti do 100 g vrátane,

- 1 % pre dávky menovitej hmotnosti väčšej ako 100 g.

3.3. Vzťah medzi menovitým a smerodajným pásmom neistoty

Menovité pásmo neistoty (Un) nesmie byť menšie ako je štandardné pásmo neistoty (Us).

4. NAJVÄČŠIE DOVOLENÉ CHYBY

4.1. Najväčšie dovolené chyby pri typovom schvaľovaní EHS

4.1.1. Vážiaca jednotka

Ak vážiaca jednotka obsahuje zobrazovacie zariadenie so stupnicou rozdelenou na dieliky podľa hmotnosti, považuje sa za váhu s neautomatickou činnosťou a musí pri statických skúškach vyhovovať požiadavkám spoločenstva na najväčšie dovolené chyby takýchto váh.

4.1.2. Skutočné pásmo neistoty (Ua)

Skutočné pásmo alebo pásma neistoty zistené pri skúškach vykonaných v súlade s podmienkami kapitoly V nesmú byť väčšie ako je 0,8 násobok štandardného pásma neistoty (Us).

4.1.3. Chyba dávky

Chyba dávky nesmie byť väčšia ako 0,5 násobok štandardného pásma neistoty (Us).

4.1.4. Odchýlka skutočnej dávky za určitý čas

Odchýlka skutočnej dávky za 8 hodín prevádzky nesmie byť väčšia ako 0,5 násobok štandardného pásma neistoty (Us).

4.1.5. Odchýlka skutočnej dávky pri určitej teplote

Odchýlka skutočnej dávky pri rozdiele teploty o 5oC nesmie byť väčšia ako je 0,5 násobok štandardného pásma neistoty (Us).

4.1.6. Vplyv excentrického zaťaženia

Ak je možné ukladať dávky excentricky, najväčší rozdiel medzi hodnotami hmotnosti potrebný na dosiahnutie rovnovážnej polohy záťaže rovnajúcej sa najmenšej váživosti nesmie byť väčší ako je 0,5 násobok štandardného pásma neistoty (Us),bez ohľadu na to, na ktoré miesto na snímači záťaže sú dávky uložené.

4.2. Najväčšie dovolené chyby pri prvotnom overovaní EHS

4.2.1. Vážiaca jednotka

Ak vážiaca jednotka obsahuje zobrazovacie zariadenie so stupnicou rozdelenou na dieliky podľa hmotnosti, považuje sa za váhu s neautomatickou činnosťou a musí pri statických skúškach vyhovovať požiadavkám spoločenstva na najväčšie dovolené chyby takýchto váh.

4.2.2. Skutočné pásmo neistoty (Ua)

Skutočné pásmo alebo pásma neistoty zistené pri skúškach vykonaných v súlade s podmienkami kapitoly V nesmú byť väčšie ako je 0,8 násobok menovitého pásma neistoty (Un).

4.2.3. Chyba dávky

Chyba dávky nesmie byť väčšia ako 0,8 násobok menovitého pásma neistoty (Un).

4.2.4. Odchýlka skutočnej dávky za určitý čas

Odchýlka skutočnej dávky za 8 hodín prevádzky nesmie byť väčšia ako 0,5 násobok menovitého pásma neistoty (Un).

4.2.5. Odchýlka skutočnej dávky pri určitej teplote

Odchýlka skutočnej dávky pri rozdiele teploty o 5oC nesmie byť väčšia ako je 0,5 násobok menovitého pásma neistoty (Un).

4.3. Najväčšie dovolené chyby v prevádzke

4.3.1. Vážiaca jednotka

Ak vážiaca jednotka obsahuje zobrazovacie zariadenie so stupnicou rozdelenou na dieliky podľa hmotnosti, považuje sa za váhu s neautomatickou činnosťou a musí pri statických skúškach vyhovovať požiadavkám spoločenstva na najväčšie dovolené chyby takýchto váh.

4.3.2. Skutočné pásmo neistoty (Ua)

Skutočné pásmo alebo pásma neistoty zistené pri skúškach vykonaných v súlade s podmienkami kapitoly V nesmú byť väčšie ako je 0,8 násobok menovitého pásma neistoty (Un).

4.3.3. Chyba dávky

Chyba dávky nesmie byť väčšia ako 0,5 násobok menovitého pásma neistoty (Un).

5. PODMIENKY POUŽITIA NAJVÄČŠÍCH DOVOLENÝCH CHÝB

5.1. Normálne podmienky použitia

5.1.1. Hmotnosť dávok

Hmotnosť dávok musí byť v rozsahu medzi najväčšou a najmenšou váživosťou váhy:

5.1.2. Najmenšia váživosť

Najmenšia váživosť nesmie byť menšia ako:

25 Un pre Un ≤ 200 mg,

50 Un pre 200 mg < Un ≤ 500 mg

100 Un pre 500 mg < Un

5.1.3. Vážiaci čas

Vážiaci čas musí byť väčší, alebo sa rovnať času odozvy a menší, alebo sa rovnať času, kým je dávka úplne uložená na nosiči zaťaženia.

Avšak v prípade, že to konštrukcia a/alebo činnosť váh dovoľuje, môžu príslušné orgány zvážiť túto požiadavku.

Pre všetky rýchlosti nižšie alebo rovnaké ako je prevádzková rýchlosť, musia byť hodnoty chyby dávkovania a pásma neistoty nižšie alebo rovnaké, ako sú hodnoty špecifikované v časti 4.

5.2. Ovplyvňujúce faktory

5.2.1. Teplota

Váhy musia pri všetkých skutočne konštantných teplotách v rozsahu minimálne 25 oC spĺňať požiadavky časti 4.

Ak sú váhy určené na prácu v prostredí s kontrolovanou teplotou, môže byť zredukovaný teplotný rozsah na 10 oC.

Teplota sa považuje za skutočne konštantnú vtedy, ak sú splnené nasledovné dve podmienky:

- rozdiel medzi najväčšími teplotami nameranými počas skúšky nie je väčší ako 5 oC,

- odchýlka v teplote počas piatich minút nie je väčšia ako 1 oC.

5.2.2. Napájanie prúdom

Skutočná dávka a skutočné pásmo neistoty (Ua) musia byť v súlade s podmienkami časti 4 pre tieto odchýlky v napájaní prúdom:

od - 15 % do + 10 % menovitého napätia a

od - 2 % do + 2 % menovitej frekvencie.

5.2.3. Iné ovplyvňujúce faktory

Váhy vystavené vplyvu faktorov iných, ako sú uvedené v bode 5.2.1 a 5.2.2, ktoré sú výsledkom podmienok, kde sú váhy inštalované a kde majú byť používané, musia vyhovovať požiadavkám uvedeným v časti 4.

KAPITOLA III

TECHNICKÉ POŽIADAVKY

6. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

6.1. Vhodnosť na daný účel

Konštrukcia váh musí byť starostlivo navrhnutá a dostatočne pevná na daný účel používania.

6.2. Náhodne nesprávne nastavenie

Konštrukcia váh musí byť taká, aby nebolo možné váhy omylom nesprávne nastaviť bez toho, že by sa to zjavne nedalo zistiť.

6.3. Tlmič kmitov

Tlmiče kmitov, ktorých charakteristiky ovplyvňuje zmena teploty v takej miere, že činnosť váh a ich presnosť sa dostáva za predpísané medze, musia byť vybavené automatickým vyrovnávacím zariadením.

Správna teplota zariadenia musí byť indikovaná signalizačným zariadením.

K tlmiču kmitov nesmú mať bezprostredný prístup neoprávnené osoby.

6.4. Dopravník

Ak dopravník na prepravu dávok na nosič záťaže sa skladá z pásov alebo reťazí, a ak sú tieto upevnené tak, že ich napnutie možno regulovať, tieto zariadenia nesmú byť voľne prístupné, ak by nastavenie napnutia pásov mohlo ovplyvniť informácie z vážiacej jednotky o hmotnosti.

6.5. Vyváženie

6.5.1. Váhy musia byť uložené vo vodorovnej polohe.

6.5.2. Ak sú váhy prenosné, musia byť vybavené vyvažovacím zariadením a indikátorom rovnováhy, alebo ak sa nakláňajú v pozdĺžnom alebo priečnom smere v odklone od rovnovážnej polohy do 5 % musia spĺňať podmienky uvedené v časti 4.

6.5.3. Ak na zisťovanie rovnováhy sa používa indikátor rovnováhy (splnenie podmienok bodu 6.5.2), musí byť jeho citlivosť taká, že jeho ukazovateľ sa pri naklonení o 0,5 % odchýli minimálne o 2 mm.

6.6. Vyvažovacie a nastavovacie zariadenie

Kontrolu tak vyvažovacieho, ako aj nastavovacieho zariadenia (dávkovacieho) musí byť možné nastaviť v rozsahu aspoň štvrtiny menovitého pásma neistoty, či už je váha zaťažená, alebo nie.

6.7. Odpojiteľné zaťaženie

Odpojiteľným zaťažením musia byť buď závažia strednej a vyššej triedy presnosti v súlade s požiadavkami uplatňovanými v spoločenstve, alebo na tento účel navrhnuté závažia, odlišné svojím tvarom od iných závaží a určené pre dané váhy.

6.8. Značenie

6.8.1. Povinné označenie

Váhy musia byť opatrené týmito označeniami:

—označenie výrobcu, |

—označenie dovozcu, ak treba, |

—sériové číslo a typové označenie váh, |

—značka typového schválenia EHS, |

—najväčšia váživosť: | max… |

—najmenšia váživosť: | min… |

—menovité pásmo neistoty: | Un… |

—rýchlosť váh: | …počet dávok za minútu |

—čas odozvy: | t…s |

—overovací dielik vážiacej jednotky podľa požiadaviek spoločenstva pre nesamočinné váhy, |

—teplotné medze: | …oC/…oC |

—napätie elektrického zdroja: | …V |

—frekvencia elektrického prúdu: | …Hz |

—označenie na odpojiteľných súčastiach váh, ktoré nie sú priamo pripojené na meraciu jednotku. |

6.8.2. Doplnkové označenie

Metrologické služby vydávajúce osvedčenie EHS o typovom schválení môžu pri schvaľovaní typu vyžadovať podľa toho, na aký účel sú váhy určené, jedno alebo viac doplnkových označení.

6.8.3. Umiestnenie popisných označení

Popisné označenia musia byť neodstrániteľné, dostatočne zreteľné, a musia mať taký tvar a rozmery, aby boli za normálnych podmienok používania váh ľahko čitateľné.

Musia byť na dobre viditeľnom mieste na váhach umiestnené všetky spolu, a to buď na štítku upevnenom v blízkosti zobrazovacieho zariadenia alebo na ňom samotnom.

Ak je možné štítok odstrániť bez jeho poškodenia, musí byť opatrení pečaťou.

6.8.4. Pečatenie

Na štítku môže byť vyhradené miesta na pečať. Ak tomu tak nie je, musí byť v blízkosti štítku umiestnené zariadenie na tento účel.

KAPITOLA IV

METROLOGICKÉ KONTROLY

Typové schvaľovanie a prvotné overovanie EHS kontrolných triediacich váh s automatickou činnosťou a triediacich váh sa musí vykonať v súlade so smernicou 71/316/EHS. Táto kapitola obsahuje niektoré z týchto požiadaviek.

7. TYPOVÉ SCHVÁLENIE EHS

7.1. žiadosť o typové schválenie EHS

K váham, na ktoré sa podáva žiadosť o typové schválenie musia byť priložené nasledovné informácie a dokumentácia:

7.1.1. Metrologické charakteristiky:

- špeciálne charakteristiky vážiacej jednotky,

- najväčšia rýchlosť váh s udaním rýchlosti dopravníka a dĺžkou dávky,

- elektrické charakteristiky súčastí váh.

7.1.2. Opisná dokumentácia:

- nákres celkového usporiadania súčastí váh,

- ak je to potrebné, fotografie, nákresy alebo modely súčastí, ktoré sú zaujímavé z metrologického hľadiska,

- schematické diagramy znázorňujúce činnosť váh a ich technický popis.

7.2. Skúšky EHS pre schválenie typu

7.2.1. Skúšky EHS.

Váhy musia vyhovovať metrologickým požiadavkám uvedeným v časti 3.4.1 a 5, pokiaľ ide o štandardné pásmo neistoty (Us) pre etalónovú skúšobnú záťaž v rozsahu činnosti váh, t.j. medzi najmenšou a najväčšou váživosťou a najmenšou a najväčšou rýchlosťou.

Váhy, ktoré môžu mať viac menovitých dávok musia byť odskúšané s minimálne dvoma menovitými dávkami.

Etalónová skúšobná záťaž

Pri skúškach pre typové schválenie EHS musí byť použitá etalónová skúšobná záťaž.

Etalónová skúšobná záťaž musí spĺňať tieto podmienky:

—hmotnosť "m" | = max, min a 1/2 (max + min) |

—dĺžka "L" (cm) | = 3m (gram.) ± 20 % |

—výška "h" | = L2 |

—konštantná hmotnosť,—pevný materiál,—nehygroskopický materiál,—neelektrostatický materiál,—vylúčenie styku kov - kov. |

7.2.1.1. Statické skúšky

7.2.1.1.1. Skúšky s excentrickými záťažami.

Ak je možné záťaž umiestniť na snímač záťaže excentricky, musí byť skúška vykonaná so záťažou rovnajúcou sa najmenšej váživosti a umiestnenej staticky na hociktorom mieste na snímači záťaže. Najväčšie dovolené chyby sú špecifikované v bode 4.1.6.

7.2.1.1.2. Špeciálne skúšky pre váhy s vážiacou jednotkou, ktorá sama osebe tvorí váhy s neautomatickou činnosťou.

U tejto vážiacej jednotky sa vykonávajú skúšky na citlivosť, pohyblivosť a presnosť tak, ako sú špecifikované v požiadavkách spoločenstva na váhy s neautomatickou činnosťou.

Najväčšie dovolené chyby musia byť rovnaké ako u váh s neautomatickou činnosťou pri rovnakých hodnotách overovacieho dielika a triedy presnosti.

7.2.1.2. Meranie času odozvy

Čas odozvy sa meria v stabilných skúšobných podmienkach bez vplyvu iných faktorov. Namerané hodnoty nesmú byť väčšie ako sú uvedené na štítku.

Údaje uvedené v bode 7.1.1. týkajúce sa najväčšej prevádzkovej rýchlosti a dĺžke dávky musia byť kompatibilné s hodnotami nameranými pre čas odozvy.

7.2.1.3. Skúšky v normálnych podmienkach používania váh.

7.2.1.3.1. Pásmo neistoty a chyba dávky.

Skúšky sa vykonajú v súlade s metódou C ako je opísané v bode 10.3. kapitoly V.

7.2.1.3.2. Odchýlka skutočnej dávky v závislosti od času.

Tieto skúšky sa vykonávajú s etalónovou skúšobnou záťažou bez zmeny nastavenia váh a bez zmeny ovplyvňujúcich veličín a musia byť v priebehu 8 hodín prevádzky niekoľkokrát opakované. Pri týchto skúškach možno výsledky získavať elektrickými metódami merania.

7.2.1.3.3. Odchýlka skutočnej dávky v závislosti od tepla.

Tieto skúšky sa vykonávajú s etalónovou skúšobnou záťažou bez zmeny nastavenia váh a bez zmeny ovplyvňujúcich veličín a musia byť v teplotnom pásme stanovenom výrobcom opakované niekoľkokrát. Pri týchto skúškach možno výsledky získavať elektrickými metódami merania.

7.2.2. Skúšky na zhodu s technickými požiadavkami.

Tieto skúšky musia dokázať, že váhy vyhovujú technickým požiadavkám stanoveným v kapitole III.

7.2.3. Prostriedky na vykonanie skúšok.

Metrologické služby môžu na účely vykonania skúšok vyžadovať od žiadateľa etalónovú skúšobnú záťaž, nástroje, náležite kvalifikovaný personál a potrebné kontrolné prístroje.

7.2.4. Miesto skúšok

Váhy môžu byť skúšané na účely typového schválenia:

- buď v prevádzkach metrologickej služby, u ktorej bola podaná žiadosť alebo

- na ktoromkoľvek inom vhodnom mieste, na ktorom sa príslušná metrologická služba a žiadateľ dohodnú.

8. PRVOTNÉ OVERENIE EHS

8.1. Skúšky prvotného overovania EHS

Váhy musia vyhovovať požiadavkám uvedeným v častiach 3, 4.2, 5 a 6, pokiaľ ide o menovité pásmo neistoty (Un) pre daný výrobok alebo výrobky v rozsahu činnosti váh, t. j. medzi najmenšou a najväčšou váživosťou a najmenšou a najväčšou rýchlosťou.

Prvotné overovanie EHS vykoná príslušná metrologická služba v jednej alebo dvoch etapách.

8.1.1. Skúšky prvej etapy

Statické skúšky vykonané podľa bodu 7.2.1.1.

8.1.2. Skúšky druhej etapy

Použitím jednej z metód uvedených v kapitole V sa za využitia výrobku, na ktorý sú váhy určené zistí pásmo neistoty a chyba dávkovania. V každom prípade aspoň jedna zo skúšok musí byť pri najmenšej váživosti.

Metóda C sa používa ako referenčná metóda v sporných prípadoch.

8.2. Prostriedky na vykonanie skúšok.

Metrologické služby môžu na účely vykonania skúšok vyžadovať od žiadateľa etalónovú skúšobnú záťaž, nástroje, náležite kvalifikovaný personál a potrebné kontrolné prístroje.

8.3. Miesto prvotného overovania EHS

Prvá etapa môže byť vykonaná v závode alebo na inom vhodnom mieste, s ktorým súhlasia metrologické služby, druhá etapa sa musí vykonať na mieste inštalovania váh.

Ak sa prvotné overovanie EHS vykonáva v jednej etape, musí sa vykonať na mieste inštalovania váh.

9. KONTROLA V PREVÁDZKE

9.1. Skúšky v prevádzke.

Ak sa majú vykonať skúšky v prevádzke, platí bod 4.3.

KAPITOLA V

SKÚŠOBNÉ METÓDY

10.1. PRÍRASTKOVÁ METÓDA (METÓDA A)

10.1.1. Postupy

10.1.1.1. Používa sa skúšobná záťaž rovnajúca sa želanej dávke.

10.1.1.2. Nastaví sa dávka, ktorá má byť skúšaná tak, že počas vážení "n" sa vždy objaví signál "odmietnuť".

Ak sa na váhach nastavujú dve alebo viac dávok a interval medzi nastaveniami je malý, hodnoty, ktoré práve nie sú aktuálne musia byť jasne vyznačené, aby nedošlo k možnej interferencii počas skúšok.

10.1.1.3. Záťaž sa zvýši asi o tretinu hodnoty menovitého pásma neistoty (Un) ako je na váhach a skúšobná záťaž sa premiestni cez váhy "n" krát.

10.1.1.4. Skúška pokračuje postupným pridávaním po jednej záťaži až kým sa aspoň pri jednom z "n" vážení neobjaví signál "prijať".

10.1.1.5. Naďalej sa zaťaženie zvyšuje po jednej záťaži, až kým sa u všetkých vážení "n" nesignalizuje "prijať".

10.1.1.6. Za touto hranicou sa pokračuje vo vážení ešte niekoľkonásobným zvýšením záťaže.

10.1.1.7. Výsledky sa zapíšu do tabuľky.

10.1.1.8. Postup sa zopakuje s tými istými záťažami, ale v opačnom postupnom poradí, ale náhodnom poradí.

Ak sa zvolí náhodné poradie, pre každé zníženie záťaže musí byť použitá skúšobná dávka.

10.1.1.9. Výsledky sa zapíšu do tabuľky.

10.1.2. Výpočet

10.1.2.1. Zo získaných výsledkov sa vypočíta percentuálny počet "odmietnutí" a "prijatí".

10.1.2.2. Do diagramu aritmetickej pravdepodobnosti nanesieme pomer medzi zvýšenými záťažami a percentom "odmietnutia".

10.1.2.3. Výsledkom je priamka, z ktorej sa vyberie vhodný interval na každú stranu od bodu znázorňujúceho 50 % (hodnoty intervalov 2,275 % - 50 % a 50 % - 97,725 % zodpovedajú 2 σ).

10.1.2.4. Odčíta sa hmotnostný interval zodpovedajúci týmto bodom.

10.1.2.5. Hmotnostný interval delený dvoma dáva hodnotu σ.

10.1.2.6. Teraz sa dá odhadnúť konvenčná hodnota pásma neistoty (6 σ).

10.1.2.7. Hodnota pri 50 % bode (stredný bod pásma neistoty) je hodnota skutočnej dávky.

10.1.2.8. Chyba dávky je rozdiel medzi menovitou dávkou a hodnotou skutočne získanej dávky.

10.2. METÓDA B - STRIEDAVÁ

10.2.1. Postup

10.2.1.1. Zvolíme skúšobnú záťaž. Jej hodnota má byť menšia ako hodnota dávky o približne päťnásobok menovitého pásma neistoty (Un).

10.2.1.2. Zvolíme hodnotu základného "prírastkového zaťaženia""d". Táto hodnota má zodpovedať rádu Un/4, kde Un je menovité pásmo neistoty, tak ako je uvedené na štítku s údajmi váh. (Hodnota tohto zaťaženia musí byť taká, aby bolo možné použiť etalónové závažia na zjednodušenie výpočtov, napr. 10, 20, 50, 100, 200, 500).

10.2.1.3. Potom sa skúšobná záťaž nakladá a skladá z váh, až kým sa pomocou "prírastkového zaťaženia" kladeného na váhy medzi nakladaním a skladaním skúšobnej záťaže nedosiahne stav, že sa celková hmotnosť Mo skúšobnej záťaže + pridanej záťaže pri zvolenej dávke dostane do pásma neistoty. Tým sú váhy pripravené na záznam výsledkov.

10.2.1.4. Skúška potom pokračuje takto:

Záťaž Mo prejde cez triediace váhy. Ak sa objaví signál "odmietnuť", zopakuje sa pokus po druhýkrát so záťažou Mo + d; ak sa objaví signál "prijať", pokus sa zopakuje so záťažou Mo - d.

Táto skúšobná metóda pridávaním alebo odberaním hodnoty "d" k výsledku sa opakuje, až kým sa nedosiahne potrebný počet triedení.

10.2.1.5. Získané výsledky sa zapíšu do tabuľky znázornenej v bode 10.2.3.

Každý vodorovný riadok v tabuľke zodpovedá konkrétnej hodnote záťaže Mo + id, celkový počet riadkov predstavuje šírku pásma neistoty. Výsledky každého prechodu záťaže cez triediace váhy sa zapíšu do tabuľky vo forme kódu; pre "odmietnutú" záťaž sa navrhuje "X", pre "prijatú""O".

10.2.2. Výpočty

10.2.2.1. Pásmo neistoty

+++++ TIFF +++++

Hodnoty "X" a "O" sa v každom riadku Mo + id sčítajú; rovnako sa sčíta aj počet "Nx" z "X" a počet "No" z "O" zo všetkých riadkov.

Pri výpočtoch sa použije číselne menší súčet, či už u výsledkov X alebo O, keďže každý z týchto výsledkov má približne rovnakú štatistickú hodnotu - informáciu.

Pásmo neistoty sa vypočíta podľa vzorca:

U

= 9,72d

NB - A

N

2 + 0,029

kde:

d = pridaná záťaž v jednom kroku (Un/4, viď bod 10.2.1.2.),

i = počet pridaných záťaží,

ni = počet výsledkov braných do úvahy v riadku i,

N = celkový počet použitých výsledkov (No alebo Nx, podľa toho, ktorý je menší,

A ∑ i·n

i

,

B .

10.2.2.2. Viď bod 2.5.2.

Dávka sa vypočíta podľa vzorca:

m = M

+ d

A

N

1

2

Ak sa výpočet robí z hodnôt "X", použije sa znamienko plus, ak z hodnôt "O", znamienko mínus.

Chyba dávky sa potom vypočíta ako rozdiel medzi skutočnou dávkou m (vypočítanou podľa horeuvedeného vzorca) a menovitou dávkou.

10.2.2.3. Smerodajná odchýlka vypočítaných hodnôt.

10.2.2.3.1. Pásmo neistoty (Ua)

štandardnú odchýlku premennej Ua (ako bola získaná v bode 10.2.2.1.) možno určiť podľa vzorca:

S

=

H U

N

d

U

apodľa tabuľky v bode 10.2.2.3.1.1.

Matematická metóda vypočítania pásma neistoty platí len pre:

13

10.2.2.3.1.1. d

U

asú:

d/Ua: | 0,1 | 0,13 | 0,17 | 0,20 | 0,23 | 0,27 | 0,30 | 0,33 |

H: | 1,6 | 1,47 | 1,38 | 1,32 | 1,30 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |

10.2.2.3.2. Chyba dávky

Smerodajná odchýlka premennej m (ako bola získaná v bode 10.2.2.2.) sa vypočíta podľa vzorca:

S

=

G U

N

d

U

a podľa tabuľky v bode 10.2.2.3.2.1.

Matematická metóda vypočítania chyby dávky platí pre:

13

10.2.2.3.2.1. Hodnoty G ako funkcie

d

sú:

d/Ua: | 0,1 | 0,13 | 0,17 | 0,20 | 0,23 | 0,27 | 0,30 | 0,33 |

G: | 0,95 | 0,98 | 1 | 1,02 | 1,05 | 1,08 | 1,1 | 1,12 |

10.2.3. Skúšobný hárok

+++++ TIFF +++++

10.3. PODVOJNÁ SKÚŠOBNÁ METÓDA (METÓDA C)

Ak sa táto metóda používa pri typovom schvaľovaní EHS, musia váhy pracovať so štandardnou záťažou simulujúc výrobnú linku. Z praktických dôvodov môžu príslušné metrologické služby výnimočne vykonať túto skúšku na výrobnej linke s výrobkami, pre ktoré sú váhy určené.

10.3.1. Postup

10.3.1.1. Zoberieme si hodnotu menovitého pásma neistoty (Un), ako je vyznačená na váhach.

10.3.1.2. Vypočítame hmotnosť skúšobných záťaží (v počte sedem), ktorá sa má použiť pri osnove pásma neistoty; hmotnosť skúšobných záťaží dostaneme:

m1,7= A ± 1,645 B6 | m2,6= A ± 1,282 B6 | m3,5= A ± 1,842 B6 | m4= A |

kde:

A 2

B =

H - L

H a L sú približné hodnoty hmotnosti v medziach pásma neistoty pre danú dávku.

10.3.1.3. Presvedčíme sa, že skúšobné záťaže obsiahnu pásmo neistoty pre skúšanú dávku.

10.3.1.4. Každú skúšobnú záťaž položíme na váhy 50 krát, a potom pokračujeme s dvoma najľahšími a dvoma najťažšími záťažami do 200 meraní.

Skúšobné záťaže sa kladú na váhy v náhodnom poradí. Avšak skúšobné záťaže v oboch hraničných polohách pásma neistoty musia nasledovať za sebou v takom časovom intervale, ktorý zodpovedá rýchlosti práce počas skúšky.

10.3.2. Zapisovanie výsledkov do tabuľky

10.3.2.1. Výsledky sčítame a uvedieme v tabuľke 1.

10.3.2.2. Zistíme hodnoty nw a nwy z tabuliek 2 a 3 pre n = 50 a r = 200. Sčítame stĺpce 5 a 6.

10.3.2.3. n

w

x

i2a niwixiyi a sčítame stĺpce 7, 8 a 9.

10.3.2.4. Zo súčtov v tabuľke 1 vypočítame hodnoty pre odhadnutú dávku (

+++++ TIFF +++++

) a odhadneme pásmo neistoty (

+++++ TIFF +++++

) - viď bod 10.3.3.

10.3.2.5. TABUĽKA 1

Stĺpec 1 | Stĺpec 2 | Stĺpec 3 | Stĺpec 4 | Stĺpec 5 | Stĺpec 6 | Stĺpec 7 | Stĺpec 8 | Stĺpec 9 |

x | n | r | i | nw | nwy | nwx | nwx2 | nwxy |

x1 | n1 | r1 | 1 | n1w1 | n1w1y1 | n1w1x1 | n1w1x12 | n1w1x1y1 |

. | . | . | . | . | . | . | . | . |

. | . | . | . | . | . | . | . | . |

. | . | . | . | . | . | . | . | . |

xi | ni | ri | i | niwi | niwiyi | niwixi | niwixi2 | niwixiyi |

. | . | . | . | . | . | . | . | . |

. | . | . | . | . | . | . | . | . |

. | . | . | . | . | . | . | . | . |

xk | nk | rk | k | nkwk | nkwkyk | nkwkxk | nkwkxk2 | nkwkxkyk |

| | | | ∑1kniwi | ∑1kniwiyi | ∑1kniwixi | ∑1kniwixi2 | ∑1kniwixiyi |

kde:

xi = hmotnosť prírastkovej záťaže,

ni = počet uskutočnených prechodov (50 alebo 200),

ri = počet prípadov, keď xi bolo prijaté.

10.3.3. Zo súčtov uvedených v tabuľke sa vypočítajú nasledujúce hodnoty:

x

=

∑n

w

x

∑n

w

y

=

∑n

w

y

∑n

w

S

=

∑n

w

x

∑n

w

S

=

∑n

w

x

∑n

w

y

b =

SnwxySnwxx

Potom odhad

+++++ TIFF +++++

nastavenia bodu M je daný ako:

+++++ TIFF +++++

.

Odhad

+++++ TIFF +++++

pásma neistoty merania Ua je daný ako:

+++++ TIFF +++++

TABUĽKA 2

n = 50

r | nw | nwy |

0 [1] | 3,588 | – 8,346 |

1 | 5,981 | – 12,282 |

2 | 9,669 | – 16,928 |

3 | 12,580 | – 19,559 |

4 | 15,015 | – 21,097 |

5 | 17,111 | – 21,929 |

6 | 18,947 | – 22,263 |

7 | 20,574 | – 22,226 |

8 | 22,024 | – 21,902 |

9 | 23,325 | – 21,351 |

10 | 24,494 | – 20,614 |

11 | 25,516 | – 19,726 |

12 | 26,492 | – 18,711 |

13 | 27,342 | – 17,591 |

14 | 28,104 | – 16,380 |

15 | 28,784 | – 15,094 |

16 | 29,386 | – 13,744 |

17 | 29,915 | – 12,339 |

18 | 30,374 | – 10,888 |

19 | 30,767 | – 9,399 |

20 | 31,096 | – 7,878 |

21 | 31,363 | – 6,332 |

22 | 32,569 | – 4,766 |

23 | 31,715 | – 3,185 |

24 | 31,802 | – 1,595 |

25 | 31,831 | 0 |

26 | 31,802 | 1,595 |

27 | 31,715 | 3,185 |

28 | 31,569 | 4,766 |

29 | 31,363 | 6,332 |

30 | 31,096 | 7,878 |

31 | 30,767 | 9,399 |

32 | 30,374 | 10,888 |

33 | 29,915 | 12,339 |

34 | 29,386 | 13,744 |

35 | 28,784 | 15,094 |

36 | 28,104 | 16,380 |

37 | 27,342 | 17,591 |

38 | 26,492 | 18,711 |

39 | 25,546 | 19,726 |

40 | 24,494 | 20,614 |

41 | 23,325 | 21,351 |

42 | 22,024 | 21,902 |

43 | 20,574 | 22,226 |

44 | 18,947 | 22,263 |

45 | 17,111 | 21,929 |

46 | 15,015 | 21,097 |

47 | 12,580 | 19,559 |

48 | 9,669 | 16,928 |

49 | 5,981 | 12,282 |

50 [1] | 3,588 | 8,346 |

TABULKA 3

n = 200

r | nw | nwy |

0 [2] | 4,831 | – 13,560 |

1 | 8,406 | – 21,650 |

2 | 14,350 | – 33,384 |

3 | 19,414 | – 42,128 |

4 | 23,922 | – 49,128 |

5 | 28,028 | – 54,932 |

6 | 31,820 | – 59,846 |

7 | 35,356 | – 64,062 |

8 | 38,676 | – 67,710 |

9 | 41,812 | – 70,890 |

10 | 44,788 | – 73,668 |

11 | 47,618 | – 76,102 |

12 | 50,320 | – 78,236 |

13 | 52,906 | – 80,104 |

14 | 55,386 | – 81,736 |

15 | 57,768 | – 83,158 |

16 | 60,058 | – 84,386 |

17 | 62,268 | – 85,444 |

18 | 64,398 | – 86,342 |

19 | 66,454 | – 87,094 |

20 | 68,444 | – 87,714 |

21 | 70,368 | – 88,212 |

22 | 72,232 | – 88,594 |

23 | 74,038 | – 88,872 |

24 | 75,788 | – 89,050 |

25 | 77,486 | – 89,138 |

26 | 79,136 | – 89,138 |

27 | 80,738 | – 89,058 |

28 | 82,294 | – 88,902 |

29 | 83,806 | – 88,676 |

30 | 85,276 | – 88,382 |

31 | 86,706 | – 88,024 |

32 | 88,096 | – 87,608 |

33 | 89,450 | – 87,134 |

34 | 90,766 | – 86,606 |

35 | 92,050 | – 86,028 |

36 | 93,298 | – 85,402 |

37 | 94,514 | – 84,728 |

38 | 95,698 | – 84,012 |

39 | 96,850 | – 83,254 |

40 | 97,974 | – 82,456 |

41 | 99,086 | – 81,620 |

42 | 100,132 | – 80,750 |

43 | 101,170 | – 79,842 |

44 | 102,182 | – 78,904 |

45 | 103,166 | – 77,932 |

46 | 104,124 | – 76,932 |

47 | 105,058 | – 75,902 |

48 | 105,968 | – 74,844 |

49 | 106,852 | – 73,762 |

50 | 107,714 | – 72,652 |

51 | 108,552 | – 71,518 |

52 | 109,368 | – 70,362 |

53 | 110,162 | – 69,182 |

54 | 110,936 | – 67,982 |

55 | 111,686 | – 66,762 |

56 | 112,416 | – 65,520 |

57 | 113,126 | – 64,262 |

58 | 113,814 | – 62,984 |

59 | 114,484 | – 61,688 |

60 | 115,134 | – 60,376 |

61 | 115,764 | – 59,048 |

62 | 116,376 | – 57,704 |

63 | 116,968 | – 56,346 |

64 | 117,542 | – 54,974 |

65 | 118,098 | – 53,588 |

66 | 118,636 | – 52,190 |

67 | 119,156 | – 50,778 |

68 | 119,658 | – 49,354 |

69 | 120,144 | – 47,920 |

70 | 120,612 | – 46,474 |

71 | 121,062 | – 45,018 |

72 | 121,496 | – 43,552 |

73 | 121,914 | – 42,076 |

74 | 122,316 | – 40,590 |

75 | 122,700 | – 39,098 |

76 | 123,068 | – 37,596 |

77 | 123,422 | – 36,086 |

78 | 123,758 | – 34,568 |

79 | 124,078 | – 33,044 |

80 | 124,384 | – 31,512 |

81 | 124,674 | – 29,974 |

82 | 124,948 | – 28,432 |

83 | 125,206 | – 26,882 |

84 | 125,450 | – 25,328 |

85 | 125,678 | – 23,768 |

86 | 125,892 | – 22,040 |

87 | 126,090 | – 20,636 |

88 | 126,274 | – 19,064 |

89 | 126,442 | – 17,488 |

90 | 126,596 | – 15,908 |

91 | 126,734 | – 14,326 |

92 | 126,858 | – 12,740 |

93 | 126,968 | – 11,154 |

94 | 127,062 | – 9,564 |

95 | 127,142 | – 7,972 |

96 | 127,208 | – 6,380 |

97 | 127,258 | – 4,786 |

98 | 127,294 | – 3,192 |

99 | 127,316 | – 1,596 |

100 | 127,324 | 0 |

101 | 127,316 | 1,596 |

102 | 127,294 | 3,192 |

103 | 127,258 | 4,786 |

104 | 127,208 | 6,380 |

105 | 127,142 | 7,972 |

106 | 127,062 | 9,564 |

107 | 126,968 | 11,154 |

108 | 126,858 | 12,740 |

109 | 126,734 | 14,326 |

110 | 126,596 | 15,908 |

111 | 126,442 | 17,488 |

112 | 126,274 | 19,064 |

113 | 126,090 | 20,636 |

114 | 125,892 | 22,040 |

115 | 125,678 | 23,768 |

116 | 125,450 | 25,328 |

117 | 125,206 | 26,882 |

118 | 124,948 | 28,432 |

119 | 124,674 | 29,974 |

120 | 124,384 | 31,512 |

121 | 124,078 | 33,044 |

122 | 123,758 | 34,568 |

123 | 123,422 | 36,086 |

124 | 123,068 | 37,596 |

125 | 122,700 | 39,098 |

126 | 122,316 | 40,590 |

127 | 121,914 | 42,076 |

128 | 121,496 | 43,552 |

129 | 121,062 | 45,018 |

130 | 120,612 | 46,474 |

131 | 120,144 | 47,920 |

132 | 119,658 | 49,354 |

133 | 119,156 | 50,778 |

134 | 118,636 | 52,190 |

135 | 118,098 | 53,588 |

136 | 117,542 | 54,974 |

137 | 116,968 | 56,346 |

138 | 116,376 | 57,704 |

139 | 115,764 | 59,048 |

140 | 115,135 | 60,376 |

141 | 114,484 | 61,688 |

142 | 113,814 | 62,984 |

143 | 113,126 | 64,262 |

144 | 112,416 | 65,520 |

145 | 111,686 | 66,762 |

146 | 110,936 | 67,982 |

147 | 110,162 | 69,182 |

148 | 109,368 | 70,382 |

149 | 108,552 | 71,518 |

150 | 107,714 | 72,652 |

151 | 106,852 | 73,762 |

152 | 105,968 | 74,844 |

153 | 105,058 | 75,902 |

154 | 104,124 | 76,932 |

155 | 103,166 | 77,932 |

156 | 102,182 | 78,904 |

157 | 101,170 | 79,842 |

158 | 100,132 | 80,750 |

159 | 99,086 | 81,620 |

160 | 97,974 | 82,456 |

161 | 96,850 | 83,254 |

162 | 95,698 | 84,012 |

163 | 94,514 | 84,728 |

164 | 93,298 | 85,042 |

165 | 92,050 | 86,028 |

166 | 90,766 | 86,606 |

167 | 89,450 | 87,134 |

168 | 88,096 | 87,608 |

169 | 86,706 | 88,024 |

170 | 85,276 | 88,382 |

171 | 83,806 | 88,676 |

172 | 82,294 | 88,902 |

173 | 80,738 | 89,058 |

174 | 79,136 | 89,138 |

175 | 77,486 | 89,138 |

176 | 75,788 | 89,050 |

177 | 74,038 | 88,872 |

178 | 72,232 | 88,594 |

179 | 70,368 | 88,212 |

180 | 68,444 | 87,714 |

181 | 66,454 | 87,094 |

182 | 64,398 | 86,342 |

183 | 62,268 | 85,444 |

184 | 60,058 | 84,386 |

185 | 57,768 | 83,158 |

186 | 55,386 | 81,736 |

187 | 52,906 | 80,104 |

188 | 50,320 | 78,236 |

189 | 47,618 | 76,102 |

190 | 44,788 | 73,668 |

191 | 41,812 | 70,890 |

192 | 38,676 | 67,710 |

193 | 35,356 | 64,062 |

194 | 31,820 | 59,846 |

195 | 28,028 | 54,932 |

196 | 23,922 | 49,128 |

197 | 19,414 | 42,128 |

198 | 14,350 | 33,384 |

199 | 8,406 | 21,560 |

200 [2] | 4,831 | 13,560 |

[1] Hodnoty nw a nwy v tomto riadku sa smú použiť len pre najvyššiu hodnotu x, keď r = 0, alebo najnižšiu hodnotu x, keď r = 50.

[2] Hodnoty nw a nwy v tomto riadku sa smú použiť len pre najvyššiu hodnotu x, keď r = 0 alebo pre najnižšiu hodnotu x, keď r = 200.

--------------------------------------------------