31978L0933Úradný vestník L 325 , 20/11/1978 S. 0016 - 0042
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 9 S. 0100
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 7 S. 0205
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 9 S. 0100
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 9 S. 0097
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 13 Zväzok 9 S. 0097


Smernica Rady

zo 17. októbra 1978

o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa montáže osvetľovacích zariadení a zariadení svetelnej signalizácie na kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktoroch

(78/933/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 100;

so zreteľom na návrh Komisie;

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia [1];

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

keďže technické požiadavky, ktorým musia traktory vyhovovať podľa vnútroštátnych právnych predpisov, súvisia okrem iného s montážou osvetľovacích zariadení a zariadení svetelnej signalizácie;

keďže sa tieto požiadavky líšia medzi členskými štátmi; keďže z tohto dôvodu je potrebné, aby všetky členské krajiny prijali tie isté požiadavky buď tak, že nimi doplnia, alebo nahradia svoje existujúce pravidlá, najmä preto, aby bolo možné používať typový schvaľovací postup EHS, ktorý bol predmetom smernice Rady č. 74/150/EHS zo dňa 4. marca 1974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov [3] a ktorý treba aplikovať na každý typ traktora;

keďže spoločné požiadavky na konštrukciu osvetľovacích zariadení a zariadení svetelnej signalizácie budú predmetom iných špeciálnych smerníc,

keďže aproximácia vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa traktorov, zahrňuje aj vzájomné uznávanie skúšok, ktoré vykonáva každý z nich na základe spoločných požiadaviek; keďže ak má takýto systém úspešne fungovať, musia tieto požiadavky aplikovať všetky členské štáty s účinnosťou od toho istého dátumu,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1. Pojem "poľnohospodársky alebo lesný traktor" predstavuje akékoľvek motorové vozidlo, vybavené kolesami alebo pásmi s najmenej dvomi nápravami, ktorého hlavná funkcia spočíva v ťahovom výkone, ktoré je hlavne určené na ťahanie, tlačenie a na pohon alebo nesmie určitého náradia, strojov alebo prívesov, určených pre použitie v poľnohospodárstve alebo lesníctve. Môže byť vybavené tak, aby viezlo náklad alebo osoby.

2. Táto smernica platí len pre traktory, definované v predchádzajúcom odseku, ktoré sú vybavené vzduchovými pneumatikami a ktoré majú dve nápravy a maximálnu konštrukčnú rýchlosť medzi 6 a 25 km/h.

Článok 2

Žiadny členský štát nesmie odmietnuť udeliť typové schválenie podľa EHS alebo národné typové schválenie traktora z dôvodov, týkajúcich sa montáže jeho osvetľovacích zariadení a zariadení svetelnej signalizácie, či už povinných alebo nepovinných, vymenovaných v 1.5.7 až 1.5.21 prílohy I, ak sú tieto zariadenia montované v súlade s požiadavkami stanovenými v tejto prílohe.

Článok 3

Žiadny členský štát nesmie odmietnuť registráciu žiadnych traktorov alebo zakázať ich predaj, uvedenie do prevádzky, alebo používanie z dôvodov týkajúcich sa montáže osvetľovacích zariadení a zariadení svetelnej signalizácie, či už povinných alebo nepovinných, vymenovaných v 1.5.7 až 1.5.21 prílohy I, ak sú tieto zariadenia montované v súlade s požiadavkami stanovenými v tejto prílohe.

Článok 4

Členský štát, ktorý udelil typové schválenie EHS, prijme potrebné opatrenia, ktorými zabezpečí, aby bol informovaný o akejkoľvek úprave ktorejkoľvek z častí alebo charakteristík, spomínaných v 1.1. prílohy I. Príslušné orgány tohto členského štátu určia, či by sa mali vykonať nové skúšky upraveného typu traktora a či by mal byť vypracovaný nový protokol. Ak sa takýmito skúškami dospeje k zisteniu, že nie sú splnené požiadavky tejto smernice, nebude takáto úprava schválená.

Článok 5

Akékoľvek zmeny a doplnky potrebné pre prispôsobenie požiadaviek technickému pokroku, ktoré sú uvedené v prílohách, sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 13 smernice Rady č. 74/150/EHS.

Článok 6

Od dátumu zavedenia tejto smernice prestáva platiť smernica Rady č. 75/323/EHS zo dňa 20. mája 1975 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa zapojenia elektrického napájania namontovaného na kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktoroch pre osvetľovacie zariadenia a zariadenia svetelnej signalizácie na nástrojoch, strojoch alebo prívesoch určených pre poľnohospodárstvo a lesníctvo [4].

Článok 7

1.Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne nariadenia, potrebné na vytvorenie súladu s touto smernicou do 18 mesiacov od jej oznámenia a ihneď o tom informujú Komisiu.

2. Členské štáty zabezpečia, aby boli texty hlavných ustanovení národného práva, ktoré prijmú v oblasti, pokrytej touto smernicou, oznámené Komisii.

Článok 8

Táto smernica je určená členským štátom.

V Luxemburgu 17. októbra 1978

Za Radu

predseda

K. von Dohnanyi

[1] Ú. v. ES C 5, 8.1.1975, s. 54.

[2] Ú. v. ES C 47, 27.2.1975, s. 43.

[3] Ú. v. ES L 84, 28.3.1974, s. 10.

[4] Ú. v. ES L 147, 9.6.1975, s. 38.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

MONTÁŽ OSVETĽOVACÍCH ZARIADENÍ A ZARIADENÍ SVETELNEJ SIGNALIZÁCIE

1. DEFINÍCIE

1.1. Typ traktora vzhľadom na montáž osvetľovacích zariadení a zariadení svetelnej signalizácie

Pojem "typ traktora vzhľadom na montáž osvetľovacích zariadení a zariadení svetelnej signalizácie" znamená traktory, ktoré sa nelíšia v takých podstatných hľadiskách, ako:

1.1.1. rozmery a vonkajší tvar traktora;

1.1.2. počet a umiestnenie zariadení.

Nasledujúce príklady uvádzajú traktory, ktoré sa tak isto nepovažujú za traktory odlišného typu: traktory, ktoré sa líšia v zmysle požiadaviek, uvedených vyššie v 1.1.1 a 1.1.2, ale nie tak, aby si to vyžadovalo zmenu typu, počtu, umiestnenia a geometrickej viditeľnosti svetiel, predpísaných pre spomínaný typ traktora a tiež traktory, na ktorých sú namontované, alebo na ktorých chýbajú nepovinné svetlá.

1.2. Priečna rovina

Pojem "priečna rovina" znamená zvislú rovinu, kolmú na strednú pozdĺžnu rovinu traktora.

1.3. Nezaťažený traktor

Pojem "nezaťažený traktor" znamená traktor v pracovnej zostave podľa definície v 2.4 v prílohe I, vo vzorovom informačnom dokumente k smernici č. 74/150/EHS.

1.4. Zaťažený traktor

Pojem "zaťažený traktor" znamená traktor, zaťažený po svoju "maximálnu hmotnosť", stanovenú výrobcom, ktorý určí aj rozloženie tejto hmotnosti na nápravy.

1.5. Svetlo

Pojem "svetlo" znamená zariadenie, navrhnuté tak, aby osvetľovalo cestu (svetlomet) alebo vysielalo svetelný signál. Svetlá osvetľujúce zadnú poznávaciu značku a odrazky sa tak isto považujú za svetlá.

1.5.1. Rovnocenné svetlá

Pojem "rovnocenné svetlá" znamená svetlá, ktoré majú tú istú funkciu a sú povolené v krajine, v ktorej je registrovaný traktor; také svetlá môžu mať charakteristiky rôzne od tých, ktoré sú namontované na traktore pri jeho schválení, pod podmienkou, že spĺňajú požiadavky tejto smernice.

1.5.2. Nezávislé svetlá

Pojem "nezávislé svetlá" znamená svetlá, ktoré majú samostatné šošovky, samostatné zdroje svetla a samostatné telesá.

1.5.3. Skupinové svetlá

Pojem "skupinové svetlá" znamená zariadenia, ktoré majú samostatné šošovky, samostatné zdroje svetla, ale spoločné teleso.

1.5.4. Kombinované svetlá

Pojem "kombinované svetlá" znamená zariadenia, ktoré majú samostatné šošovky, ale spoločný zdroj svetla a teleso.

1.5.5. Recipročne včlenené svetlá

Pojem "recipročne včlenené svetlá" znamená zariadenia, ktoré majú samostatné zdroje svetla (alebo jeden zdroj svetla, pracujúci v rôznych podmienkach), úplne alebo čiastočne spoločné šošovky a spoločné teleso.

1.5.6. Sklopné osvetľovacie zariadenie

Pojem "sklopné osvetľovacie zariadenie" znamená svetlomet, ktorý je možné čiastočne alebo úplne skryť, keď sa nepoužíva. Takýto výsledok možno dosiahnuť pomocou posuvného krytu, premiestnením svetlometu alebo ľubovoľným iným prostriedkom. Pojem "zasúvacie svetlo" sa používa najmä pri opise sklopného svetla, ktorého premiestnenie umožňuje zasunúť ho do karosérie.

1.5.6.1. Svetlá s premenlivou polohou

Pojem "svetlá s premenlivou polohou" znamená svetlá, namontované na traktore, ktoré sa môžu vzhľadom naňho pohybovať a ktorých šošovky možno skryť.

1.5.7. Diaľkový svetlomet

Pojem "diaľkový svetlomet" znamená svetlo, používané na osvetlenie cesty do veľkej vzdialenosti pred traktorom.

1.5.8. Tlmený svetlomet

Pojem "tlmený svetlomet" znamená svetlo, používané na osvetlenie cesty pred traktorom bez toho, aby spôsobovalo neprípustné oslnenie alebo nepohodlie protiidúcim vodičom a iným účastníkom cestnej premávky.

1.5.9. Predné hmlové svetlo

Pojem "predné hmlové svetlo" znamená svetlo, používané na zlepšenie osvetlenia cesty v prípade hmly, sneženia, hustého dažďa alebo oblakov prachu na ceste.

1.5.10. Spätné svetlo

Pojem "spätné svetlo" znamená svetlo, používané na osvetlenie cesty vzadu za traktorom a ako výstraha iným účastníkom cestnej premávky, že traktor cúva alebo sa chystá cúvať.

1.5.11. Smerové svetlo

Pojem "smerové svetlo" znamená svetlo, používané na ukázanie ostatným účastníkom cestnej premávky, že vodič má v úmysle zmeniť smer jazdy doprava alebo doľava.

1.5.12. Varovný svetelný signál

Pojem "varovný svetelný signál" znamená zariadenie, umožňujúce súčasnú činnosť všetkých smerových svetiel na traktore, čím sa má upútať pozornosť k faktu, že traktor dočasne predstavuje zvláštne nebezpečie pre ostatných účastníkov cestnej premávky.

1.5.13. Brzdové svetlo

Pojem "brzdové svetlo" znamená svetlo, používané na ukázanie ostatným účastníkom cestnej premávky vzadu za traktorom, že vodič traktora používa prevádzkovú brzdu.

1.5.14. Osvetlenie zadnej poznávacej značky

Pojem "osvetlenie zadnej poznávacej značky" znamená zariadenie, používané na osvetlenie priestoru, určeného na umiestnenie zadnej poznávacej značky; môže sa skladať z rôznych optických prvkov.

1.5.15. Predné polohové (bočné) svetlo

Pojem "predné polohové (bočné) svetlo" znamená svetlo, používané na označenie existencie a šírky traktora pri pohľade na traktor spredu.

1.5.16. Zadné polohové (bočné) svetlo

Pojem "zadné polohové (bočné) svetlo" znamená svetlo, používané na označenie existencie a šírky traktora pri pohľade na traktor zozadu.

1.5.17. Zadné hmlové svetlo

Pojem "predné hmlové svetlo" znamená svetlo, používané na to, aby bol traktor ľahko viditeľný zozadu v hustej hmle.

1.5.18. Parkovacie svetlo

Pojem "parkovacie svetlo" znamená svetlo, používané na upútanie pozornosti na existenciu stojaceho traktora bez prívesu v zastavanej oblasti. Za takých okolností toto svetlo nahrádza predné a zadné polohové (bočné) svetlá.

1.5.19. Koncové obrysové svetlo

Pojem "koncové obrysové svetlo" znamená lampy, namontované na extrémnom vonkajšom okraji čo najbližšie k vrchu traktora a jasne určené na vyznačenie celkovej šírky traktora. Tento signál je u niektorých traktorov určený na doplnenie predných a zadných polohových (bočných) svetiel s cieľom upútať zvláštnu pozornosť na veľkosť traktora.

1.5.20. Odrazka

Pojem "odrazka" znamená zariadenie, používané na označenie prítomnosti traktora pomocou odrazu svetla, vyžarovaného zo zdroja svetla, ktorý nie je pripojený k traktoru, pričom pozorovateľ sa nachádza blízko zdroja.

Na účely tejto smernice sa nasledujúce zariadenia nepovažujú za odrazky:

- poznávacie značky so spätným odrazom,

- iné tabuľky a spätné odrazené signály, ktoré sa musia používať kvôli plneniu technických podmienok pre používanie, platných v členských štátoch, pokiaľ ide o určité kategórie vozidiel alebo určité metódy obsluhy.

1.5.21. Pracovné svetlo

Pojem "pracovné svetlo" znamená zariadenie pre osvetlenie oblasti výkonu prác alebo procesu.

1.6. Osvetľovací povrch svetla

1.6.1. Osvetľovací povrch osvetľovacieho zariadenia

Pojem "osvetľovací povrch osvetľovacieho zariadenia" (1.5.7. až 1.5.10.) znamená pravouhlý priemet plného otvoru reflektora do priečnej roviny. Ak sklo (sklá) lampy siaha (siahajú) iba nad časť plného otvoru reflektora, potom sa berie do úvahy len priemet tej časti. V prípade tlmeného svetlometu je osvetľovací povrch obmedzený na tú stranu výrezu, ktorá je daná zdanlivým priemetom čiary výrezu na šošovku. Ak sú reflektor aj sklo nastaviteľné, malo by sa použiť stredné nastavenie.

1.6.2. Osvetľovací povrch signálnej lampy, rôznej od odrazky

Pojem "osvetľovací povrch signalizačnej lampy, rôznej od odrazky" (1.5.11 až 1.5.19) znamená pravouhlý priemet lampy do roviny, kolmej na jej referenčnú os a dotýkajúcej sa vonkajšieho povrchu lampy, vyžarujúceho svetlo, pričom tento priemet je ohraničený okrajmi clôn, nachádzajúcich sa v tejto rovine a umožňujúcich, aby v smere referenčnej osi zostávalo iba 98 % celkovej svietivosti lampy. Kvôli určeniu hornej, dolnej a bočnej hranice osvetľovacieho povrchu sa používajú iba clony s vodorovnými alebo zvislými okrajmi.

1.6.3. Osvetľovací povrch odrazky

Pojem "osvetľovací povrch odrazky" (1.5.20) znamená pravouhlý priemet odrážajúceho povrchu odrazky do roviny, kolmej na jej referenčnú os, ohraničený rovinami, dotýkajúcimi sa vonkajších okrajov povrchu svetelného priemetu odrazky a rovnobežnými s touto osou. Kvôli určeniu hornej, dolnej a bočnej hranice osvetľovacieho povrchu sa používajú iba vodorovné a zvislé roviny.

1.6.4. Vonkajšie povrchy vyžarujúce svetlo

Pojem "vonkajšie povrchy vyžarujúce svetlo" znamená pre definovaný smer pozorovania pravouhlý priemet povrchu vyžarovania svetla do roviny, kolmej na smer pozorovania (pozri výkres v dodatku 1).

1.7. Referenčná os

Pojem "referenčná os" znamená charakteristickú os svetelného signálu, určenú výrobcom lampy pre používanie ako referenčný smer (H = 0°, V = 0°) pre fotometrické merania a pri montáži lampy na traktor.

1.8. Referenčný stred

Pojem "referenčný stred" znamená priesečník referenčnej osi s vonkajším povrchom, vyžarujúcim svetlo, špecifikovaný výrobcom lampy.

1.9. Uhly geometrickej viditeľnosti

Pojem "uhly geometrickej viditeľnosti" znamená uhly, ktoré určujú pole minimálneho priestorového uhla, pod ktorým musí byť viditeľný vonkajší povrch lampy, vyžarujúci svetlo. Toto pole priestorového uhla je určené segmentmi gule, ktorej stred sa zhoduje s referenčným stredom lampy a ktorej rovník je rovnobežný so zemou. Segmenty sa určujú vzhľadom na referenčnú os. Vodorovné uhly β zodpovedajú zemepisnej dĺžke a zvislé uhly α zemepisnej šírke. Vnútri uhlov geometrickej viditeľnosti sa nesmie nachádzať žiadna prekážka šírenia svetla zo žiadnej časti vonkajšieho povrchu lampy vyžarujúceho svetlo.

To neplatí pre žiadne prekážky, existujúce v čase schvaľovania lampy, ak sa také schválenie vyžaduje.

1.10. Extrémny vonkajší okraj

Pojem "extrémny vonkajší okraj" na každej strane znamená rovinu, rovnobežnú so strednou pozdĺžnou rovinou traktora a zhodujúcu sa s jeho bočným okrajom, pričom sa neprihliada na priemet:

1.10.1. pneumatík v blízkosti ich dotyku so zemou a prípojov pre merače tlaku v pneumatikách;

1.10.2 akýchkoľvek protišmykových zariadení, ktoré môžu byť namontované na kolesách;

1.10.3. spätných zrkadiel;

1.10.4. smerových svetiel, koncových obrysových svetiel, predných a zadných polohových (bočných) svetiel a parkovacích svetiel;

1.10.5. colných plomb, pripevnených na traktor a zariadení pre zabezpečenie a ochranu týchto pečatí.

1.11. Celková šírka

Pojem "celková šírka" znamená vzdialenosť medzi dvomi zvislými rovinami, definovanými vyššie v 1.10.

1.12. Jedno svetlo

Pojem "jedno svetlo" znamená ľubovoľnú kombináciu dvoch alebo viacerých lámp, či už zhodných alebo nie, ktoré majú tú istú funkciu a farbu, ak táto kombinácia obsahuje zariadenia, ktorých priemet agregovaných povrchov vyžarujúcich svetlo do danej priečnej roviny zaberá 60 % alebo viac plochy najmenšieho obdĺžnika opísaného priemetom povrchov vyššie spomenutých lámp, vyžarujúcich svetlo, za predpokladu, že takáto kombinácia sa schváli, ak sa jej schválenie vyžaduje, ako jedno svetlo.

Táto možná kombinácia sa nevzťahuje na diaľkové svetlomety, tlmené svetlomety a predné hmlové svetlá.

1.13. Dve svetlá alebo párny počet svetiel

Pojem "dve svetlá" alebo "párny počet svetiel" znamená jeden povrch, vyžarujúci svetlo, v tvare pásu, ak je umiestnený symetricky vzhľadom na strednú pozdĺžnu rovinu traktora a siaha na obidvoch stranách do vzdialenosti najmenej 400 mm od extrémneho vonkajšieho okraja traktora, pričom pás je dlhý najmenej 800 mm. Osvetlenie takého povrchu zabezpečujú najmenej dva zdroje svetla, umiestnené čo najbližšie k jeho koncom. Povrch vyžarujúci svetlo môže byť tvorený určitým počtom vedľa seba umiestnených prvkov pod podmienkou, že priemety tých niekoľkých povrchov vyžarujúcich svetlo do tej istej priečnej roviny zaberajú najmenej 60 % plochy najmenšieho obdĺžnika, opísaného priemetom týchto jednotlivých povrchov, vyžarujúcich svetlo.

1.14. Vzdialenosť medzi dvomi svetlami

Pojem "vzdialenosť medzi dvomi svetlami", ktoré sú natočené do toho istého smeru, znamená vzdialenosť medzi pravouhlými priemetmi obrysov tých dvoch osvetľujúcich povrchov, definovaných pomocou prípadu spomenutého v 1.6 do roviny kolmej na spomínaný smer.

1.15. Nepovinné svetlo

Pojem "nepovinné svetlo" znamená svetlo, ktorého použitie je ponechané na uváženie výrobcu.

1.16. Signalizácia funkcie

Pojem "signalizácia funkcie" znamená kontrolné zariadenie (tell-tale), ktoré ukazuje, či nejaké aktivované zariadenie pracuje správne alebo nie.

1.17. Signalizácia zapnutia

Pojem "signalizácia zapnutia" znamená kontrolné zariadenie (tell-tale), ktoré ukazuje, že nejaké zariadenie bolo zapnuté, ale neukazuje, či to zariadenie pracuje správne alebo nie.

2. ŽIADOSŤ O TYPOVÉ SCHVÁLENIE PODĽA EHS

2.1. Žiadosť o typové schválenie traktora podľa EHS, pokiaľ ide o montáž jeho osvetľovacích zariadení a zariadení svetelnej signalizácie predkladá výrobca traktora alebo jeho zástupca.

2.2. Spolu so žiadosťou sa v troch exemplároch predkladajú ďalej uvedené sprievodné dokumenty:

2.2.1. opis typu traktora, pokiaľ ide o podrobnosti, uvedené v 1.1;

2.2.2. zoznam zariadení, ktoré predpisuje výrobca pre montáž osvetlenia a svetelnej signalizácie. V zozname môže byť pre každú operáciu niekoľko typov zariadení. Každý typ musí byť náležite označený (napríklad značkou typového schválenia komponentu, menom a adresou výrobcu atď.). Zoznam môže pre každú operáciu obsahovať aj nasledujúce dodatočné podrobnosti: "alebo rovnocenné zariadenia";

2.2.3. výkres rozmiestnenia osvetľovacích zariadení a zariadení svetelnej signalizácie ako celku, znázorňujúci(e) polohu rôznych svetiel na traktore;

2.2.4. výkres(y) rozmiestnenia každého jednotlivého svetla znázorňujúci osvetľovacie povrchy definované v 1.6.

2.3. Nezaťažený traktor, osadený osvetľovacími zariadeniami a zariadeniami svetelnej signalizácie, opísanými v 2.2.2, ktorý je reprezentatívnym kusom toho typu traktora, ktorý sa má schváliť, sa musí predložiť technickej inštitúcii, ktorá vykonáva schvaľovacie skúšky.

2.4. K dokumentu o typovom schválení sa priloží dokument opísaný v prílohe II.

3. VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ PODMIENKY

3.1. Osvetľovacie zariadenia a zariadenia svetelnej signalizácie musia byť namontované tak, aby si v normálnych podmienkach používania a bez ohľadu na akékoľvek vibrácie, ktorým môžu byť vystavené, zachovali charakteristiky opísané v tejto prílohe a umožnili traktoru plniť požiadavky tejto prílohy, najmä sa nemá dať neúmyselne porušiť nastavenie lámp.

3.1.1. Traktory musia byť vybavené elektrickými konektormi umožňujúcimi používať odpojiteľný systém svetelnej signalizácie. Traktory musia byť vybavené najmä trvale pripojeným zásuvkovým výstupom, odporúčaným v norme ISO R 1724 (Elektrické zapojenie pre vozidlá so 6 alebo 12 voltovými elektrickými systémami, špecifickejšie platné pre súkromné motorové vozidlá a ľahkotonážne prívesy a karavany) (prvé vydanie, apríl 1970) alebo ISO R 1185 (Elektrické zapojenie medzi ťažnými a ťahanými vozidlami s 24 voltovými elektrickými systémami používanými pre účely medzinárodnej obchodnej dopravy) (prvé vydanie, marec 1970). V prípade normy ISO R 1185 je funkcia kontaktu č. 2 obmedzená na zadné polohové (bočné) svetlo a na zadné koncové svetlo na ľavej strane.

3.2. Osvetľovacie lampy opísané v 1.5.7, 1.5.8 a 1.5.9, musia byť namontované tak, aby ich bolo ľahko možné správne nastaviť.

3.3. U všetkých zariadení svetelnej signalizácie musí byť referenčná os svetla po jeho montáži na traktor rovnobežná s nosnou rovinou traktora na ceste a s pozdĺžnou rovinou traktora. V každom smere je povolená tolerancia ± 3°. Okrem toho musia byť splnené akékoľvek špecifické pokyny výrobcu týkajúce sa montáže.

3.4. Ak neexistujú žiadne špecifické pokyny, výška a nastavenie svetiel sa kontroluje na nezaťaženom traktore, postavenom na plochom vodorovnom povrchu.

3.5. Ak neexistujú žiadne špecifické požiadavky, svetlá, ktoré vytvárajú dvojice:

3.5.1. sú namontované na traktore symetricky vzhľadom na strednú pozdĺžnu rovinu;

3.5.2. sú navzájom symetrické vzhľadom na strednú pozdĺžnu rovinu;

3.5.3. majú rovnaké kolorimetrické charakteristiky;

3.5.4. majú v podstate zhodné fotometrické charakteristiky.

3.6. U traktorov, ktorých vonkajší tvar je asymetrický, sa požiadavky 3.5.1 a 3.5.2 plnia, nakoľko je to možné. Tieto požiadavky sa považujú za splnené, ak je vzdialenosť tých dvoch svetiel od strednej pozdĺžnej roviny a od nosnej roviny na zemi rovnaká.

3.7. Svetlá, ktoré majú rôzne funkcie, môžu byť nezávislé alebo skupinové, kombinované alebo recipročne včlenené do jedného zariadenia za predpokladu, že každé také svetlo spĺňa požiadavky, ktoré preň platia.

3.8. Maximálna výška nad zemou sa meria od najvyššieho bodu, minimálna výška od najnižšieho bodu osvetľovacieho povrchu.

3.9. Ak neexistujú špecifické požiadavky, žiadne svetlá okrem smerových svetiel a varovného svetelného signálu nemôžu vydávať prerušované svetlo.

3.10. Spredu nemôže byť viditeľné žiadne červené svetlo a zozadu nemôže byť viditeľné žiadne biele svetlo okrem spätných svetiel alebo pracovných svetiel.

Táto požiadavka sa považuje za splnenú, ak:

3.10.1. pokiaľ ide o viditeľnosť červeného svetla spredu: žiadne červené svetlo sa nenachádza v priamej viditeľnosti, ak sa pozorovateľ pohybuje v rámci zóny 1 v priečnej rovine, ktorá sa nachádza 25 m pred traktorom (viď dodatok 2, obrázok 1);

3.10.2. pokiaľ ide o viditeľnosť bieleho svetla zozadu: žiadne biele svetlo sa nenachádza v priamej viditeľnosti, ak sa pozorovateľ pohybuje v rámci zóny 2 v priečnej rovine, ktorá sa nachádza 25 m za traktorom (viď dodatok 2, obrázok 2);

3.10.3. Zóny 1 a 2, z ktorých pozerá pozorovateľ, sú každá vo svojej rovine ohraničené takto:

3.10.3.1. pokiaľ ide o výšku, dvomi vodorovnými rovinami, nachádzajúcimi sa 1 m a 2,2 m nad zemou;

3.10.3.2. pokiaľ ide o šírku, dvomi zvislými rovinami, ktoré smerom k prednej. resp. zadnej časti traktora zvierajú navzájom uhol 15°; smerom von sú zóny ohraničené vzhľadom na strednú rovinu traktora, pričom hranica zóny prechádza bodom (bodmi) dotyku tých dvoch zvislých rovín s inými zvislými rovinami, ktoré sú rovnobežné so strednou pozdĺžnou rovinou a ohraničujú celkovú šírku traktora so širokým rozchodom.

Ak existuje niekoľko bodov dotyku, ten najvzdialenejší smerom dopredu sa vyberie pre zónu 1 a ten najvzdialenejší smerom dozadu sa vyberie pre zónu 2.

3.11. Elektrické zapojenie musí byť také, aby predné a zadné polohové (bočné) svetlá, koncové obrysové svetlá, ak existujú, a tiež osvetlenie zadnej poznávacej značky bolo možné zapínať a vypínať len súčasne.

3.12. Elektrické zapojenie musí byť také, aby diaľkové svetlomety, tlmené svetlomety a predné a zadné hmlové svetlá nebolo možné zapnúť, kým nie sú zapnuté aj svetlá, spomínané v 3.11. Táto požiadavka však neplatí pre diaľkové svetlomety a tlmené svetlomety, ak ich svetelné výstrahy pozostávajú z prerušovaného rozsvecovania v krátkych intervaloch pre tlmené svetlomety alebo z prerušovaného rozsvecovania pre diaľkové svetlomety alebo zo striedavého rozsvecovania v krátkych intervaloch pre tlmené a diaľkové svetlomety.

3.13. Farby svetla, ktoré vyžarujú lampy alebo reflektory:

- diaľkové svetlo: biela alebo selektívne žltá,

- tlmené svetlo: biela alebo selektívne žltá,

- predné hmlové svetlo: biela alebo žltá,

- spätné svetlo: biela,

- smerové svetlo: jantárová,

- varovný svetelný signál: jantárová,

- brzdové svetlo: červená,

- osvetlenie zadnej poznávacej značky: biela,

- predné polohové (bočné) svetlo: biela; selektívna žltá je povolená, ak predné polohové (bočné) svetlo je selektívne žltý svetlomet,

- zadné polohové (bočné) svetlo: červená,

- zadné hmlové svetlo: červená,

- parkovacie svetlo: biela vpredu, červená vzadu, jantárová, ak je svetlo včlenené medzi smerové svetlá,

- pracovné svetlo: nie sú stanovené technické podmienky,

- koncové obrysové svetlo: biela vpredu, červená vzadu,

- odrazka, nie trojuholníková: červená.

Pokiaľ však neplatia všetky požiadavky potrebné pre získanie typového schválenia vozidla podľa EHS, výber farby svetla, ktoré vyžarujú diaľkové svetlomety, tlmené svetlomety a predné hmlové svetlá, je ponechaný na členské štáty.

3.14. Činnosť signalizácie zapnutia môže plniť signalizačné zariadenie funkcie.

3.15. Sklopné svetlá

3.15.1. Skrývanie svetiel sa zakazuje s výnimkou diaľkových svetlometov, tlmených svetlometov a predných hmlových svetiel, ktoré sa môžu skryť, keď sa nepoužívajú.

3.15.2. Osvetľovacie zariadenie, ktoré sa nachádza v polohe, v ktorej sa používa, zostane v tej polohe, ak príde k jeho poruche, spomínanej v 3.15.2.1, či už samotnej alebo v súčinnosti s jednou z porúch, opísaných v 3.15.2.2.

3.15.2.1. Výpadok energie, potrebnej pre manipuláciu so svetlom.

3.15.2.2. Vypnutie, zemné spojenie cez impedanciu alebo skrat na zem v elektrickom obvode, závady v hydraulických alebo pneumatických prívodoch, Bowdenových lankách, solenoidoch alebo v iných komponentoch, riadiacich alebo prenášajúcich energiu určenú na aktiváciu ukrývacieho zariadenia.

3.15.3. V prípade závady v ovládaní operácie ukrytia je sklopné osvetľovacie zariadenie schopné presunu do polohy, v ktorej sa používa, bez pomoci nástrojov.

3.15.4. Osvetľovacie zariadenia sa musia dať presunúť do polohy, v ktorej sa používajú a zapnúť ich pomocou jedného ovládacieho prvku bez toho, že by bola vylúčená možnosť ich presunu do polohy, v ktorej sa používajú, ale bez zapnutia. V prípade skupinových diaľkových a tlmených svetlometov sa však vyžaduje, aby sa vyššie spomenutým ovládacím prvkom aktivovali iba tlmené svetlomety.

3.15.5. Pohyb zapnutých svetlometov sa nesmie dať úmyselne zastaviť zo sedadla vodiča predtým, než dosiahnu polohu, v ktorej sa používajú. Ak existuje nebezpečie oslnenia ostatných účastníkov cestnej premávky pohybom svetlometov, môžu sa rozsvietiť až po dosiahnutí svojej konečnej polohy.

3.15.6. Pri teplotách - 30 až + 50 °C musí byť osvetľovacie zariadenie schopné dosiahnuť úplne otvorenú polohu do troch sekúnd po počiatočnej manipulácii s ovládacím prvkom.

3.16. Svetlá s premenlivou polohou

3.16.1. V prípade traktorov s rozchodom 1150 mm alebo menším sa môže meniť poloha smerových svetiel, predných a zadných polohových (bočných) svetiel a brzdových svetiel za predpokladu, že:

3.16.1.1. tieto svetlá zostanú viditeľné aj keď sa zmení ich poloha;

3.16.1.2. tieto svetlá možno zablokovať v polohe, ktorú si vyžadujú dopravné podmienky. Zablokovanie musí byť automatické.

4. INDIVIDUÁLNE TECHNICKÉ PODMIENKY

4.1. Diaľkový svetlomet

4.1.1. Existencia

Nepovinný.

4.1.2. Počet

Dva alebo štyri.

4.1.3. Zostava

Žiadne individuálne technické podmienky.

4.1.4. Poloha

4.1.4.1. Šírka:

Vonkajšie okraje osvetľujúceho povrchu (diaľkových svetlometov) nesmú byť v žiadnom prípade bližšie k extrémnemu vonkajšiemu okraju traktora, ako vonkajšie okraje osvetľovacieho povrchu tlmených svetlometov.

4.1.4.2. Výška:

Žiadne individuálne technické podmienky.

4.1.4.3. Dĺžka:

Čo možno najbližšie k prednej časti traktora; vyžarované svetlo však nesmie za žiadnych okolností spôsobiť nepohodlie vodičovi ani priamo, ani nepriamo prostredníctvom spätných zrkadiel a/alebo iných odrazných povrchov traktora.

4.1.5. Geometrická viditeľnosť

Viditeľnosť osvetľovacieho povrchu vrátane jeho viditeľnosti v oblastiach, ktoré sa nezdajú byť osvetlené v smere uvažovaného pozorovania, musí byť zabezpečená v rámci divergentného priestoru, definovaného tvoriacimi priamkami, založenými na obvode osvetľovacieho povrchu a zvierajúcimi s referenčnou osou svetlometu uhol väčší než 5°.

4.1.6. Nasmerovanie

Smerom dopredu.

Odhliadnuc od zariadení potrebných na udržiavanie správneho nastavenia a v prípadoch, keď sú použité dve dvojice diaľkových svetlometov, jedna dvojica, pozostávajúca zo svetlometov, fungujúcich iba ako diaľkové svetlomety, sa môže natáčať podľa uhla zákruty traktora, okolo osi, veľmi blízkej vertikále.

4.1.7. Môžu byť"skupinové"

spolu s tlmeným svetlometom a ostatnými prednými svetlami.

4.1.8. Nemôžu byť"kombinované"

so žiadnym iným svetlom.

4.1.9. Môžu byť"recipročne včlenené"

4.1.9.1. s tlmeným svetlometom, pokiaľ sa diaľkový svetlomet nenatáča podľa uhla zákruty traktora;

4.1.9.2. s predným polohovým (bočným) svetlom;

4.1.9.3. s predným hmlovým svetlom;

4.1.9.4. s parkovacím svetlom.

4.1.10. Elektrické zapojenie

4.1.10.1. Diaľkové svetlomety sa môžu zapnúť buď súčasne, alebo po dvojiciach. Kvôli prepnutiu z tlmených na diaľkové musí byť zapnutá aspoň jedna dvojica diaľkových svetlometov. Kvôli prepnutiu z diaľkových na tlmené sa musia súčasne vypnúť všetky diaľkové svetlomety.

4.1.10.2. Tlmené svetlomety môžu zostať zapnuté zároveň s diaľkovými svetlometmi.

4.1.11. Signalizácia zapnutia

Povinná.

4.1.12. Ostatné požiadavky

4.1.12.1. Agregovaná maximálna intenzita diaľkových svetlometov, ktoré môžu byť zapnuté súčasne, nesmie prekročiť 225000 cd.

4.1.12.2. Táto maximálna intenzita sa získa sčítaním individuálnych intenzít, nameraných v čase typového schválenia komponentu a je uvedená na príslušných osvedčeniach o schválení.

4.2. Tlmené svetlomety

4.2.1. Existencia

Povinné.

4.2.2. Počet

Dva.

4.2.3. Zostava

Žiadne individuálne technické podmienky.

4.2.4. Poloha

4.2.4.1. Šírka:

Žiadne individuálne technické podmienky.

4.2.4.2. Výška nad zemou: Žiadne individuálne technické podmienky.

4.2.4.2.1. ak sú namontované iba dva tlmené svetlomety:

- minimálne 500 mm,

- maximálne 1200 mm;

Túto vzdialenosť možno zväčšiť na 1500 mm, ak kvôli konštrukcii nie je možné dodržať výšku 1200 mm, pričom treba vziať do úvahy podmienky používania traktora a jeho pracovné vybavenie;

4.2.4.2.2. v prípade traktorov, vybavených vpredu pre montáž prenosných zariadení, sú povolené dva tlmené svetlomety navyše k svetlám spomenutým v 4.2.4.2.1, vo výške, nepresahujúcej 2800 mm, ak:

- elektrické zapojenie je také, že dve dvojice tlmených svetlometov nemožno zapnúť zároveň,

- prídavné tlmené svetlomety sú skupinové alebo recipročne včlenené medzi prídavné predné polohové (bočné) svetlá,

4.2.4.3. Dĺžka:

Čo možno najbližšie k prednej časti traktora; vyžarované svetlo však nesmie za žiadnych okolností spôsobiť nepohodlie vodičovi ani priamo ani nepriamo prostredníctvom spätných zrkadiel a/alebo iných odrazných povrchov traktora.

4.2.5. Geometrická viditeľnosť

Definovaná uhlami α a β podľa špecifikácií v 1.9:

α = 15° nahor a 10° nadol,

β = 45° von a 5° dnu.

Vnútri tohto poľa musí byť viditeľný temer celý povrch svetlometu vyžarujúci svetlo.

Existencia panelov alebo iných položiek zariadenia v blízkosti svetla nesmie vyvolať sekundárne účinky, ktoré by spôsobovali nepohodlie ostatným účastníkom cestnej premávky.

4.2.6. Nasmerovanie

4.2.6.1. Nasmerovanie tlmených svetlometov sa nesmie meniť podľa uhla zákruty traktora.

4.2.6.2. Ak je výška tlmených svetlometov rovná alebo väčšia než 500 mm a rovná alebo menšia než 1200 mm, tlmený svetlomet sa musí dať znížiť o 0,5 až 4 %;

4.2.6.3. Ak je výška tlmených svetlometov väčšia než 1200 mm, ale nie väčšia než 1500 mm, medzná hodnota 4 %, uvedená v 4.2.6.2, sa zvyšuje na 6 %; tlmené svetlomety, spomínané v 4.2.4.2.2 sa musia nasmerovať tak, aby sa pri meraní vo vzdialenosti 15 m od svetlometu vodorovná priamka, oddeľujúca osvetlenú zónu od neosvetlenej, nachádzala vo výške, ekvivalentnej iba polovici vzdialenosti medzi zemou a stredom svetlometu.

4.2.7. Môžu byť"skupinové"

spolu s diaľkovým svetlometom a ostatnými prednými svetlami.

4.2.8. Nemôžu byť"kombinované"

so žiadnym iným svetlom.

4.2.9. Môžu byť"recipročne včlenené"

4.2.9.1. spolu s diaľkovým svetlometom, pokiaľ sa tento nenatáča podľa uhla zákruty traktora;

4.2.9.2. spolu s ostatnými prednými svetlami.

4.2.10. Elektrické zapojenie

Ovládačom prepínania na tlmené svetlomety sa musia súčasne vypnúť všetky diaľkové svetlomety.

Tlmené svetlomety môžu zostať zapnuté zároveň s diaľkovými svetlometmi.

4.2.11. Signalizácia zapnutia

Nepovinná.

4.2.12. Ostatné požiadavky

Požiadavky z 3.5.2. neplatia pre tlmené svetlomety.

4.3. Predné hmlové svetlo

4.3.1. Existencia

4.3.2. Počet

Dve.

4.3.3. Zostava

Žiadne individuálne technické podmienky.

4.3.4. Poloha

4.3.4.1. Šírka:

Žiadne individuálne technické podmienky.

4.3.4.2. Výška:

Najmenej 250 mm nad zemou.

Žiadny bod osvetľovacieho povrchu nesmie byť vyššie než najvyšší bod osvetľovacieho povrchu tlmeného svetlometu.

4.3.4.3. Dĺžka:

Čo možno najbližšie k prednej časti traktora; vyžarované svetlo však nesmie za žiadnych okolností spôsobiť nepohodlie vodičovi ani priamo, ani nepriamo prostredníctvom spätných zrkadiel a/alebo iných odrazných povrchov traktora.

4.3.5. Geometrická viditeľnosť

Definovaná uhlami α a β podľa špecifikácií v 1.9:

α = 5° nahor aj nadol,

β = 45° von a 5° dnu.

4.3.6. Nasmerovanie

Nasmerovanie predných hmlových svetiel sa nesmie meniť podľa uhla zákruty traktora.

Musia byť nasmerované dopredu bez toho, aby spôsobovali neprípustné oslnenie alebo nepohodlie protiidúcim vodičom a ostatným účastníkom cestnej premávky.

4.3.7. Môžu byť"skupinové"

spolu s ostatnými prednými svetlami.

4.3.8. Nemôžu byť"kombinované"

so žiadnymi inými prednými svetlami.

4.3.9. Môžu byť"recipročne včlenené"

4.3.9.1. spolu s tými diaľkovými svetlometmi, ktoré sa nenatáčajú podľa uhla zákruty traktora, ak sú namontované štyri svetlomety;

4.3.9.2. spolu s prednými polohovými (bočnými) svetlami;

4.3.9.3. spolu s parkovacím svetlom.

4.3.10. Elektrické zapojenie

Hmlové svetlo sa musí dať zapínať aj vypínať nezávisle od diaľkových svetlometov alebo tlmených svetlometov a naopak.

4.3.11. Signalizácia zapnutia

Nepovinná.

4.4. Spätné svetlá

4.4.1. Existencia

Nepovinné.

4.4.2. Počet

Jedno alebo dve.

4.4.3. Zostava

Žiadne individuálne technické podmienky.

4.4.4. Poloha

4.4.4.1. Šírka:

Žiadne individuálne technické podmienky.

4.4.4.2. Výška:

Najmenej 250 mm a najviac 1200 mm nad zemou.

4.4.4.3. Dĺžka:

Vzadu na traktore.

4.4.5. Geometrická viditeľnosť

Definovaná uhlami α a β podľa špecifikácií v 1.9:

α = 15° nahor a 5° nadol,

β = 45° doprava a doľava, ak je namontované iba jedno svetlo,

β = 45° von a 30° dnu, ak sú namontované dve svetlá.

4.4.6. Nasmerovanie

Smerom dozadu

4.4.7. Môžu byť"skupinové"

spolu s ľubovoľným iným zadným svetlom.

4.4.8. Nemôžu byť"kombinované"

so žiadnymi inými svetlami.

4.4.9. Môžu byť"recipročne včlenené"

spolu s ostatnými svetlami.

4.4.10. Elektrické zapojenie

Spätné svetlá sa môžu rozsvietiť, iba ak je zaradená spiatočná rýchlosť a ak je zariadenie, ktorým sa ovláda spustenie a zastavenie motora, v takej polohe, že činnosť motora je možná.

Nesmú sa rozsvietiť ani zostať svietiť, ak ktorákoľvek z hore uvedených podmienok nie je splnená.

4.4.11. Signalizácia zapnutia

Nepovinná.

4.5. Smerové svetlá

4.5.1. Existencia (pozri dodatok 3).

Povinné. Typy smerových svetiel sa delia do kategórií (1, 2 a 5), ktorých montážou na traktor sa vytvára zostava (A až D).

Zostava A je povolená iba na traktoroch, ktorých celková dĺžka nepresahuje 4,60 m a v prípade ktorých vzdialenosť medzi vonkajšími okrajmi osvetľovacích povrchov nie je väčšia než 1,60 m.

Zostavy B, C a D platia pre všetky traktory.

4.5.2. Počet

Počet zariadení je taký, aby mohli vysielať signály, zodpovedajúce jednej zo zostáv, spomínaných v 4.5.3.

4.5.3. Zostava (viď dodatok 3).

A: - Dve predné smerové svetlá (kategória 1),

- Dve zadné smerové svetlá (kategória 2).

Tieto svetlá môžu byť nezávislé, skupinové alebo kombinované.

B: - Dve predné smerové svetlá (kategória 1),

- Dve opakovacie bočné smerové svetlá (kategória 5),

- Dve zadné smerové svetlá (kategória 2).

Predné a opakovacie bočné svetlá môžu byť nezávislé, skupinové alebo kombinované.

C: - Dve predné smerové svetlá (kategória 1),

- Dve zadné smerové svetlá (kategória 2),

- Dve opakovacie bočné smerové svetlá (kategória 5).

D: - Dve predné smerové svetlá (kategória 1),

- Dve zadné smerové svetlá (kategória 2).

4.5.4. Poloha

4.5.4.1. Šírka:

Okraj osvetľujúceho povrchu, najvzdialenejší od strednej pozdĺžnej roviny traktora, nesmie byť vzdialený viac než 400 mm extrémneho vonkajšieho okraja traktora.

Vzdialenosť medzi vnútornými okrajmi tých dvoch osvetľujúcich povrchov nie je menšia než 500 mm.

V prípade, že zvislá vzdialenosť medzi zadným smerovým svetlom a zodpovedajúcim zadným polohovým (bočným) svetlom nie je väčšia než 300 mm, vzdialenosť medzi extrémnym vonkajším okrajom traktora a vonkajším okrajom zadného smerového svetla nesmie prekročiť o viac než 50 mm vzdialenosť medzi extrémnym vonkajším okrajom traktora a vonkajším okrajom zodpovedajúceho zadného polohového (bočného) svetla.

Osvetľovací povrch predných smerových svetiel musí byť vzdialený nie menej než 40 mm od osvetľovacieho povrchu tlmených svetlometov alebo predných hmlových svetiel, ak sú nejaké namontované. Kratšia vzdialenosť je povolená, ak sa svietivosť v referenčnej osi smerových svetiel rovná najmenej 400 cd.

4.5.4.2. Výška:

Nad zemou:

- nie menšia než 500 mm pre smerové svetlá v kategórii 5,

- nie menšia než 400 mm pre smerové svetlá v kategóriách 1 a 2,

- nie väčšia než 1900 mm pre všetky kategórie.

Ak konštrukcia traktora umožňuje dodržať toto maximálne číslo, najvyšší bod na osvetľovacom povrchu môže byť vo výške 2300 mm pre smerové svetlá v kategórii 5, pre smerové svetlá v kategóriách 1 a 2 zostavy A a pre smerové svetlá v kategórii 1 zostavy B; pre smerové svetlá v kategóriách 1 a 2 ostatných zostáv môže byť najvyšší bod vo výške 2100 mm.

4.5.4.3. Dĺžka:

Vzdialenosť medzi referenčným stredom osvetľovacieho povrchu bočného smerového svetla (zostava B a C) a priečnou rovinou, ktorá vyznačuje prednú hranicu celkovej dĺžky traktora, nepresahuje 1800 mm. Ak konštrukcia traktora umožňuje splniť podmienku minimálnych uhlov viditeľnosti, možno túto vzdialenosť zväčšiť na 2600 mm.

4.5.5. Geometrická viditeľnosť

Vodorovný uhol (viď dodatok 3).

Zvislý uhol

15° nad a pod vodorovnou rovinou. Zvislý uhol pod vodorovnou rovinou možno v prípade bočných smerových svetiel v zostavách B a C zmenšiť na 10°, ak je ich výška menšia než 1500 mm. To isté platí v prípade smerových svetiel v kategórii 1 zostáv B a D.

4.5.6. Nasmerovanie

Ak výrobca stanovil technické podmienky pre montáž, musia byť dodržané.

4.5.7. Môžu byť"skupinové"

spolu s jedným alebo viacerými svetlami, ktoré nemožno skryť.

4.5.8. Nemôžu byť"kombinované"

s iným svetlom, okrem prípadov v súlade so zostavami spomínanými v 4.5.3.

4.5.9. Môžu byť"recipročne včlenené"

iba spolu s parkovacím svetlom, ale výhradne v prípade smerových svetiel v kategórii 5.

4.5.10. Elektrické zapojenie

Smerové svetlá sa zapínajú nezávisle od iných svetiel. Všetky smerové svetlá na jednej strane traktora sa zapínajú a vypínajú jedným ovládacím prvkom a musia blikať vo fáze.

4.5.11. Signalizácia funkcie

Povinná pre všetky smerové svetlá, ktoré vodič priamo nevidí. Signalizácia môže byť optická alebo zvuková, alebo obidvoch typov.

Ak je to zariadenie optické, je to prerušované svetlo, ktoré v prípade poruchy ktorýchkoľvek smerových svetiel okrem opakovacích bočných smerových svetiel, buď zhasne, alebo zostane rozsvietené bez blikania, alebo vykazuje označenú zmenu frekvencie. Ak je to zariadenie iba zvukové, je jasne počuteľné a v prípade akejkoľvek poruchy vykazuje označenú zmenu frekvencie.

Ak je traktor vybavený tak, aby mohol ťahať príves, musí byť osadený špeciálnym optickým signalizačným zariadením zapnutia smerových svetiel na prívese, pokiaľ signalizačné zariadenie ťažného vozidla neumožňuje zistiť poruchu ktoréhokoľvek smerového svetla na takto vytvorenej súprave s traktorom.

4.5.12. Iné požiadavky

Pod svetlom sa rozumie prerušované svetlo, blikajúce 90 ± 30 krát za minútu.

Po manipulácii s ovládacím prvkom svetelných signálov nasleduje do nie menej než jednej sekundy rozsvietenie a do nie menej než jeden a pol sekundy prvé zhasnutie.

Ak má traktor povolené ťahať príves, ovládacím prvkom smerových svetiel, umiestneným na traktore sa ovládajú aj smerové svetlá na prívese.

V prípade poruchy jedného smerového svetla, okrem skratu, musia ostatné smerové svetlá blikať ďalej, ale frekvencia blikania sa v týchto podmienkach môže líšiť od špecifikovanej frekvencie.

4.6. Varovný svetelný signál

4.6.1. | Existencia Povinný. |

4.6.2. | Počet | Podľa špecifikácií v zodpovedajúcich podkapitolách v 4.5. |

4.6.3. | Zostava |

4.6.4. | Poloha |

4.6.4.1. | Šírka: |

4.6.4.2. | Výška: |

4.6.4.3. | Dĺžka: |

4.6.5. | Geometrická viditeľnosť |

4.6.6. | Nasmerovanie |

4.6.7. | Môžu/nesmú byť"skupinové" |

4.6.8. | Môžu/nesmú byť"kombinované" |

4.6.9. | Môžu/nesmú byť"recipročne včlenené" |

4.6.10. | Elektrické zapojenie Signál sa ovláda samostatným ovládacím prvkom, ktorý umožňuje všetkým smerovým svetlám pracovať vo fáze. |

4.6.11. | Signalizácia zapnutia Povinná. Prerušované výstražné svetlo, ktoré môže fungovať v súčinnosti so signalizačným zariadením (zariadeniami) špecifikovaným v 4.5.11. |

4.6.12. | Iné požiadavky V súlade so špecifikáciami v 4.5.12, ak je traktor vybavený tak, aby mohol ťahať príves, ovládač varovného svetelného signálu musí byť schopný spustiť do činnosti aj smerové svetlá na prívese. Varovný svetelný signál musí byť funkcie schopný aj vtedy, keď zariadenie, ktorým sa ovláda spustenie a zastavenie motora, je v polohe, ktorá neumožňuje spustiť motor. |

4.7. Brzdové svetlá

4.7.1. Existencia

Nepovinné.

4.7.2. Počet

Dve.

4.7.3. Zostava

Žiadne individuálne technické podmienky.

4.7.4. Poloha

4.7.4.1. Šírka:

Nie menej než 500 mm od seba. Túto vzdialenosť možno zmenšiť na 400 mm, ak je celková šírka vozidla menšia než 1400 mm.

4.7.4.2. Výška:

Nad zemou: nie menej než 400 mm, nie viac než 1900 mm alebo 2100 mm, ak tvar karosérie neumožňuje dodržať 1900 mm.

4.7.4.3. Dĺžka:

Vzadu na traktore.

4.7.5. Geometrická viditeľnosť

Vodorovný uhol

45° von aj dnu.

Zvislý uhol

15° nad a pod vodorovnou rovinou. V prípade, že svetlá sú menej než 1500 mm nad zemou, možno zvislý uhol pod vodorovnou rovinou zmenšiť na 10°; v prípade, že svetlá sú menej než 750 mm nad zemou, možno ho zmenšiť na 5°.

4.7.6. Nasmerovanie

Smerom dozadu za traktor.

4.7.7. Môžu byť"skupinové"

spolu s jednou alebo viacerými zadnými svetlami.

4.7.8. Nemôžu byť"kombinované"

so žiadnym iným svetlom.

4.7.9. Môžu byť"recipročne včlenené"

Spolu so zadným polohovým (bočným) svetlom alebo parkovacím svetlom.

4.7.10. Elektrické zapojenie

brzdové svetlá sa musia rozsvietiť pri stlačení prevádzkovej brzdy.

4.7.11. Signalizácia funkcie

Nepovinná. Ak existuje, malo by to byť neprerušované výstražné svetlo, ktoré sa rozsvieti v prípade poruchy brzdových svetiel.

4.7.12. Iné požiadavky

Svietivosť brzdových svetiel musí byť výrazne vyššia ako svietivosť zadných polohových (bočných) svetiel.

4.8. Osvetlenie zadnej poznávacej značky

4.8.1. | Existencia Povinné. |

4.8.2. | Počet | Taký, aby bolo zariadenie schopné osvetliť priestor pre poznávaciu značku. |

4.8.3. | Zostava |

4.8.4. | Poloha |

4.8.4.1. | Šírka: |

4.8.4.2. | Výška: |

4.8.4.3. | Dĺžka: |

4.8.5. | Geometrická viditeľnosť |

4.8.6. | Nasmerovanie |

4.8.7. | Môžu byť"skupinové" spolu s jedným alebo viacerými zadnými svetlami. |

4.8.8. | Môžu byť"kombinované" so zadnými polohovými (bočnými) svetlami. |

4.8.9. | Nemôžu byť"recipročne včlenené" so žiadnym iným svetlom. |

4.8.10. | Elektrické zapojenie Zariadenie sa musí rozsvietiť iba zároveň so zadnými polohovými (bočnými) svetlami. |

4.8.11. | Signalizácia zapnutia Nepovinná. Ak existuje, funkciu by malo vykonávať signalizačné zariadenie požadované pre predné a zadné polohové (bočné) svetlá. |

4.9. Predné polohové (bočné) svetlá

4.9.1. Existencia

Povinné.

4.9.2. Počet

Dve alebo štyri. (viď 4.2.4.2.2).

4.9.3. Zostava

Žiadne individuálne technické podmienky.

4.9.4. Poloha

4.9.4.1. Šírka:

Ten bod osvetľovacieho povrchu, ktorý je najvzdialenejší od strednej pozdĺžnej roviny traktora, nesmie byť ďalej než 400 mm od extrémneho vonkajšieho okraja traktora.

Medzera medzi príslušnými vnútornými okrajmi tých dvoch osvetľovacích povrchov nesmie byť menšia než 500 mm.

4.9.4.2. Výška:

Nad zemou: nie menšia než 400 mm, nie väčšia než 1900 mm alebo nie väčšia než 2100 mm, ak tvar karosérie neumožňuje dodržať vyššie predpísanú hodnotu do 1900 mm.

4.9.4.3. Dĺžka:

Žiadne technické podmienky za predpokladu, že svetlá sú nasmerované dopredu a že sa dodržia uhly geometrickej viditeľnosti, špecifikované v 4.9.5.

4.9.5. Geometrická viditeľnosť

Vodorovný uhol

Pre dve predné polohové (bočné) svetlá: 10° dnu a 80° von. Uhol 10° dnu však možno zmenšiť na 5°, ak tvar karosérie neumožňuje dodržať hodnotu 10°. U traktorov s celkovou šírkou neprevyšujúcou 1400 mm možno tento uhol zmenšiť na 3°, ak tvar karosérie neumožňuje dodržať hodnotu 10°.

Zvislý uhol

15° nad a pod vodorovnou rovinou. Ak je výška svetiel nad zemou menšia než 1500 mm, možno zvislý uhol pod vodorovnou rovinou zmenšiť na 10° a ak je táto výška menšia než 750 mm, možno ho zmenšiť na 5°.

4.9.6. Nasmerovanie

Smerom dopredu.

4.9.7. Môžu byť"skupinové"

spolu s ľubovoľným iným predným svetlom.

4.9.8. Nemôžu byť"kombinované"

so žiadnymi inými svetlami.

4.9.9. Môžu byť"recipročne včlenené"

spolu s ľubovoľným iným predným svetlom.

4.9.10. Elektrické zapojenie

Žiadne individuálne technické podmienky.

4.9.11. Signalizačné zariadenie

Povinné. Signalizácia z tohto signalizačného zariadenia je neprerušovaná. Nevyžaduje sa, ak možno osvetlenie prístrojovej dosky zapnúť iba súčasne s prednými polohovými (bočnými) svetlami.

4.10. Zadné polohové (bočné) svetlá

4.10.1. Existencia

Povinné.

4.10.2. Počet

Dve.

4.10.3. Zostava

Žiadne individuálne technické podmienky.

4.10.4. Poloha

4.10.4.1. Šírka:

Ten bod osvetľovacieho povrchu, ktorý je najvzdialenejší od strednej pozdĺžnej roviny traktora, nesmie byť ďalej než 400 mm od extrémneho vonkajšieho okraja traktora.

Vzdialenosť medzi príslušnými vnútornými okrajmi tých dvoch osvetľovacích povrchov nie je menšia než 500 mm. V prípade, že celková šírka traktora je menšia než 1400 mm, možno túto vzdialenosť skrátiť na 400 mm.

4.10.4.2. Výška:

Nad zemou: nie menšia než 400 mm, nie väčšia než 1900 mm alebo nie väčšia než 2100 mm, ak tvar karosérie neumožňuje dodržať hodnotu do 1900 mm.

4.10.4.3. Dĺžka:

Vzadu na traktore.

4.10.5. Geometrická viditeľnosť

Vodorovný uhol

Pre dve zadné polohové (bočné) svetlá:

- buď 45° dnu a 80° von,

- alebo 80° dnu a 45° von.

Zvislý uhol

15° nad a pod vodorovnou rovinou. Ak je výška svetiel nad zemou menšia než 1500 mm, možno zvislý uhol pod vodorovnou rovinou zmenšiť na 10° a ak je táto výška menšia než 750 mm, možno ho zmenšiť na 5°.

4.10.6. Nasmerovanie

Smerom dozadu.

4.10.7. Môžu byť"skupinové"

spolu s ľubovoľným iným zadným svetlom.

4.10.8. Môžu byť"kombinované"

s osvetlením zadnej poznávacej značky.

4.10.9. Môžu byť"recipročne včlenené"

spolu s brzdovým svetlom, zadným hmlovým svetlom alebo s parkovacím svetlom.

4.10.10. Elektrické zapojenie

Žiadne individuálne technické podmienky.

4.10.11. Signalizácia zapnutia

Povinná. Musí byť skombinovaná so signalizáciou zapnutia predných polohových (bočných) svetiel.

4.11. Zadné hmlové svetlo

4.11.1. Existencia

Nepovinné.

4.11.2. Počet

Jedno alebo dve.

4.11.3. Zostava

Musí spĺňať podmienky geometrickej viditeľnosti.

4.11.4. Poloha

4.11.4.1. Šírka:

Ak je namontované iba jedno zadné hmlové svetlo, musí byť na opačnej strane od strednej pozdĺžnej roviny traktora k predpísanej strane, po ktorej sa jazdí v krajine registrácie.

Vo všetkých prípadoch musí byť vzdialenosť medzi zadným hmlovým svetlom a brzdovým svetlom väčšia než 100 mm.

4.11.4.2. Výška:

Nad zemou: nie menšia než 400 mm, nie väčšia než 1900 mm alebo nie väčšia než 2100 mm, ak tvar karosérie neumožňuje dodržať hodnotu do 1900 mm.

4.11.4.3. Dĺžka:

Vzadu na traktore.

4.11.5. Geometrická viditeľnosť

Vodorovný uhol

25° dnu aj von.

Zvislý uhol

5° nad a pod vodorovnou rovinou.

4.11.6. Nasmerovanie

Smerom dozadu.

4.11.7. Môžu byť"skupinové"

spolu s ľubovoľnými inými zadnými svetlami.

4.11.8. Nemôžu byť"kombinované"

s inými svetlami.

4.11.9. Môžu byť"recipročne včlenené"

so zadnými polohovými (bočnými) svetlami alebo s parkovacím svetlom.

4.11.10. Elektrické zapojenie

Musí byť také, aby bolo možné zapnúť zadné brzdové svetlo iba vtedy, keď sa používajú tlmené svetlomety alebo predné hmlové svetlá.

Ak sú namontované predné hmlové svetlá, musia sa dať vypnúť zadné hmlové svetlá nezávisle od vypínania predných hmlových svetiel.

4.11.11. Signalizácia zapnutia

Povinná. Nezávislé výstražné svetlo stálej intenzity.

4.12. Parkovacie svetlo

4.12.1. Existencia

Nepovinné.

4.12.2. Počet

Závisí od zostavy.

4.12.3. Zostava

- buď dve predné svetlá a dve zadné svetlá,

- alebo jedno svetlo na každej strane.

4.12.4. Poloha

4.12.4.1. Šírka:

Ten bod osvetľovacieho povrchu, ktorý je najvzdialenejší od strednej pozdĺžnej roviny traktora, nesmie byť ďalej než 400 mm od extrémneho vonkajšieho okraja traktora. Okrem toho, v prípade dvojice svetiel, musia byť svetlá na bokoch traktora.

4.12.4.2. Výška:

Nad zemou: nie menšia než 400 mm, nie väčšia než 1900 mm alebo nie väčšia než 2100 mm, ak tvar karosérie neumožňuje dodržať hodnotu do 1900 mm.

4.12.4.3. Dĺžka:

Žiadne individuálne technické podmienky.

4.12.5. Geometrická viditeľnosť

Vodorovný uhol

45° von, smerom dopredu a smerom dozadu.

Zvislý uhol

15° nad a pod vodorovnou rovinou. Ak je výška svetiel nad zemou menšia než 1500 mm, možno zvislý uhol pod vodorovnou rovinou zmenšiť na 10° a ak je táto výška menšia než 750 mm, možno ho zmenšiť na 5°.

4.12.6. Nasmerovanie

Také, aby svetlá spĺňali podmienky týkajúce sa viditeľnosti smerom dopredu a smerom dozadu.

4.12.7. Môžu byť"skupinové"

spolu s ľubovoľným iným svetlom.

4.12.8. Nemôžu byť"kombinované"

s inými svetlami.

4.12.9. Môžu byť"recipročne včlenené"

- vpredu: spolu s polohovými (bočnými) svetlami, tlmenými svetlometmi, diaľkovými svetlometmi a prednými hmlovými svetlami,

- vzadu: spolu s polohovými (bočnými) svetlami, brzdovými svetlami a zadnými hmlovými svetlami,

- spolu so smerovými svetlami v kategórii 5.

4.12.10. Elektrické zapojenie

Zapojenie musí umožňovať, aby sa parkovacie svetlo (svetlá) na tej istej strane traktora rozsvecovalo (rozsvecovali) nezávisle od akýchkoľvek iných svetiel.

4.12.11. Signalizačné zariadenie

Nepovinné. Ak je namontované, nesmie sa dať zameniť so signalizačným zariadením polohových (bočných) svetiel.

4.12.12. Iné požiadavky

Funkciu tohto svetla možno vykonávať aj súčasným zapnutím predných a zadných polohových (bočných) svetiel na tej istej strane traktora.

4.13. Koncové obrysové svetlo

4.13.1. | Existencia Nepovinné na traktoroch, ktorých šírka presahuje 2,10 m. Zakázané na všetkých ostatných traktoroch. |

4.13.2. | Počet Dve svetlá, viditeľné spredu a dve svetlá, viditeľné zozadu. |

4.13.3. | Zostava Žiadne individuálne technické podmienky. |

4.13.4. | Poloha |

4.13.4.1. | Šírka: Čo najbližšie k extrémnemu vonkajšiemu okraju traktora. |

4.13.4.2. | Výška: V maximálnej výške kompatibilnej s požiadavkami týkajúcimi sa polohy, pokiaľ ide o šírku a symetriu svetiel. |

4.13.4.3. | Dĺžka: Žiadne individuálne technické podmienky. |

4.13.5. | Geometrická viditeľnosť Vodorovný uhol 80° von. Zvislý uhol 5° nad a 20° pod vodorovnou rovinou. |

4.13.6. | Nasmerovanie Také, aby svetlá spĺňali požiadavky na viditeľnosť smerom dopredu a smerom dozadu. |

4.13.7. | Nemôžu byť"skupinové" | s inými svetlami s výnimkou prípadu spomínaného v 4.2.4.2.2. |

4.13.8. | Nemôžu byť"kombinované" |

4.13.9. | Nemôžu byť"recipročne včlenené" |

4.13.10. | Elektrické zapojenie Žiadne individuálne technické podmienky. |

4.13.11. | Signalizačné zariadenie Nepovinné. |

4.13.12. | Iné požiadavky S podmienkou, že všetky ostatné podmienky sú splnené, svetlo, viditeľné spredu a svetlo, viditeľné zozadu, na tej istej strane traktora, môžu byť skombinované do jedného zariadenia. Koncové obrysové svetlo je v takej polohe vzhľadom na zodpovedajúce polohové (bočné) svetlo, aby vzdialenosť medzi priemetmi bodov, najbližších k osvetľovacím povrchom tých dvoch uvažovaných svetiel, do priečnej zvislej roviny bola menšia než 200 mm. |

4.14. Zadná odrazka netrojuholníkového tvaru

4.14.1. Existencia

Povinná.

4.14.2. Počet

Dve alebo štyri (viď 4.14.5.2.).

4.14.3. Zostava

Žiadne individuálne technické podmienky.

4.14.4. Poloha

4.14.4.1. Šírka:

Ten bod osvetľovacieho povrchu, ktorý je najvzdialenejší od strednej pozdĺžnej roviny traktora, nesmie byť ďalej než 400 mm od extrémneho vonkajšieho okraja traktora.

Medzera medzi vnútornými okrajmi odraziek je minimálne 600 mm. Ak je celková šírka traktora menšia než 1300 mm, možno túto vzdialenosť skrátiť na 400 mm.

4.14.4.2. Výška:

Nad zemou: nie menšia než 400 mm, nie väčšia než 900 mm. Ak nie je možné dodržať výšku do 900 mm bez toho, aby sa museli použiť upevňovacie zariadenia, ľahko náchylné na poškodenie alebo ohnutie, možno zvýšiť hornú medzu na 1200 mm.

4.14.4.3. Dĺžka:

Žiadne individuálne technické podmienky.

4.14.5. Geometrická viditeľnosť

4.14.5.1. Vodorovný uhol

30° dnu a von.

Zvislý uhol

15° nad a pod vodorovnou rovinou. Ak je výška umiestnenia odrazky menšia než 750 mm, zvislý uhol pod vodorovnou rovinou možno zmenšiť na 5°.

4.14.5.2. Ak nie je možné dodržať vyššie spomínané požiadavky na polohu a viditeľnosť, možno namontovať štyri odrazky v súlade s nasledujúcimi technickými podmienkami pre montáž:

4.14.5.2.1. Dve odrazky musia byť umiestnené do maximálnej výšky 900 mm nad zemou, musí byť dodržaná vzdialenosť najmenej 400 mm medzi vnútornými okrajmi a zvislý uhol ich viditeľnosti nad vodorovnou rovinou musí byť 15°.

4.14.5.2.2. Druhé dve odrazky musia byť umiestnené do maximálnej výšky 2100 mm nad zemou a sú viazané požiadavkami zo 4.14.4.1 a 4.14.5.1.

4.14.6. Nasmerovanie

Smerom dozadu.

4.14.7. Môžu byť"skupinové"

S ktorýmkoľvek iným svetlom.

4.14.8. Iné požiadavky

Osvetľovací povrch odrazky môže mať spoločné časti s osvetľovacím povrchom ktoréhokoľvek iného zadného svetla.

4.15. Pracovné svetlo

4.15.1. | Existencia Nepovinné |

4.15.2 | Počet Žiadne individuálne technické podmienky. |

4.15.3. | Zostava | Žiadne individuálne technické podmienky |

4.15.4. | Poloha |

4.15.4.1. | Šírka: |

4.15.4.2. | Výška: |

4.15.4.3. | Dĺžka: |

4.15.5. | Geometrická viditeľnosť |

4.15.6. | Nasmerovanie |

4.15.7. | Nemôžu byť"skupinové" | s iným svetlom. |

4.15.8. | Nemôžu byť"kombinované" |

4.15.9. | Nemôžu byť"recipročne včlenené" |

4.15.10. | Elektrické zapojenie Toto svetlo sa musí rozsvietiť nezávisle od všetkých ostatných svetiel vzhľadom na skutočnosť, že neosvetľuje cestu ani nefunguje ako signalizačné zariadenie na ceste. |

4.15.11. | Signalizačné zariadenie Nepovinné. |

5. ZHODA VÝROBY

5.1. Každý sériovo vyrábaný traktor zodpovedá tomu typu traktora, ktorému bolo udelené typové schválenie vzhľadom na montáž osvetľovacích zariadení a zariadení svetelnej signalizácie a na ich charakteristiky špecifikované v tejto smernici.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

VZOR

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------