31978L0764Official Journal L 255 , 18/09/1978 P. 0001 - 0039
Finnish special edition: Chapter 13 Volume 9 P. 0044
Greek special edition: Chapter 13 Volume 10 P. 0005
Swedish special edition: Chapter 13 Volume 9 P. 0044
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 9 P. 0032
Portuguese special edition Chapter 13 Volume 9 P. 0032


Direktiva Sveta

z dne 25. julija 1978

o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z vozniškim sedežem na kmetijskih ali gozdarskih traktorjih na kolesih

(78/764/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, zlasti člena 100 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta1,

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora 2,

ker se tehnične zahteve, ki jih morajo traktorji izpolnjevati v skladu z nacionalno zakonodajo, med drugim nanašajo na vozniški sedež;

ker so te zahteve v posameznih državah različne in ker je zato potrebno, da vse države članice sprejmejo enake zahteve bodisi poleg ali namesto svojih obstoječih predpisov, zlasti da bi bilo mogoče uvesti postopek EGS-homologacije za vsak tip traktorja, ki je bil predmet Direktive Sveta 74/150/EGS z dne 4. marca 19743 o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih;

ker zajemajo predpisi v zvezi z vozniškim sedežem ne samo zahteve za njihovo vgradnjo na traktor ampak tudi konstrukcijo sedežev; ker usklajen postopek homologacije vozniškega sedeža omogoča vsaki državi članici, da preveri skladnost s skupnimi zahtevami glede konstrukcije in preskušanja ter da o svojih ugotovitvah obvesti druge države članice tako, da jim pošlje kopijo certifikata o homologaciji vozniškega sedeža, ki se izda za vsak tip vozniškega sedeža; ker namestitev EGS-homologacijske oznake za tip vozniškega sedeža na vse sedeže za voznika, ki so izdelani v skladu s homologiranim tipom, pomeni, da niso potrebni tehnični pregledi teh sedežev v drugih državah članicah,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

1.Vsaka država članica podeli EGS-homologacijo za tip vozniškega sedeža, ki izpolnjuje zahteve glede konstrukcije in preskušanja, določene v Prilogah I in II.

2. Država članica, ki je podelila EGS-homologacijo za tip vozniškega sedeža, sprejme ukrepe, ki so potrebni, da se potrdi, kolikor je to potrebno in, če je treba v sodelovanju s pristojnimi organi v drugih državah članicah, da proizvodni vzorci sedežev ustrezajo homologiranemu tipu sedeža. Taka potrditev je omejena na preglede naključno izbranega vzorca.

Člen 2

Države članice za vsak tip vozniškega sedeža, ki ga homologirajo v skladu s členom 1, izdajo proizvajalcu ali njegovemu pooblaščenemu zastopniku EGS-homologacijsko oznako za tip vozniškega sedeža, ki ustreza vzorcu, prikazanem v točki 3.5 Priloge II.

Države članice sprejmejo vse ustrezne ukrepe, da bi preprečile uporabo homologacijskih oznak, ki bi lahko povzročile zmedo med sedeži za voznika, za katere je bila podeljena homologacija vozniškega sedeža v skladu s členom 1, in drugimi napravami.

Člen 3

1. Nobena država članica ne sme prepovedati dajanja v promet sedežev za voznika zaradi vzrokov, ki so povezani z njihovo konstrukcijo, če imajo nameščeno EGS-homologacijsko oznako za tip vozniškega sedeža.

2. Vendar pa lahko država članica prepove dajanje v promet sedežev za voznika, ki imajo nameščeno EGS-homologacijsko oznako za tip vozniškega sedeža, ki dosledno ne ustrezajo homologiranemu tipu vozniškega sedeža.

Ta država takoj obvesti druge države članice in Komisijo o sprejetih ukrepih in pri tem navede vzroke za svojo odločitev.

Člen 4

Pristojni organi vsake države članice v enem mesecu pošljejo pristojnim organom drugih držav članic kopijo certifikatov o homologaciji tipa vozniškega sedeža, katerih primer je podan v Prilogi III, ki se izdajo za vsak tip vozniškega sedeža, ki ga odobrijo ali zavrnejo.

Člen 5

1. Če država članica, ki je podelila EGS-homologacijo za tip vozniškega sedeža, ugotovi, da več sedežev za voznika, ki imajo nameščeno enako EGS-homologacijsko oznako za tip vozniškega sedeža, ne ustreza homologaciji vozniškega sedeža, mora sprejeti potrebne ukrepe, da zagotovi, da so proizvedeni vzorci usklajeni z homologacijo vozniškega sedeža. Pristojni organi te države obvestijo pristojne organe drugih držav članic o sprejetih ukrepih, ki lahko, če je potrebno, kadar gre za znatno in ponavljajoče se neskladje, zajemajo tudi preklic EGS-homologacije za tip vozniškega sedeža. Navedeni organi sprejmejo enake ukrepe, če jih pristojni organi druge države članice obvestijo o takem neskladju.

2. Pristojni organi držav članic drug drugega v enem mesecu obvestijo o vsakem preklicu EGS-homologacije za tip sestavnega dela in o razlogih za tak ukrep.

Člen 6

Vsako odločitev o zavrnitvi ali preklicu EGS-homologacije za tip vozniškega sedeža oziroma prepoved dajanja v promet ali uporabe teh sedežev, sprejeto v skladu s predpisi, sprejetimi za izvajanje te direktive, je treba podrobno utemeljiti. O taki odločitvi se seznani prizadeto stranko, hkrati pa se jo seznani tudi z razpoložljivimi pravnimi sredstvi v skladu z veljavno zakonodajo držav članic in o rokih za njihovo uveljavitev.

Člen 7

Nobena država članica ne sme zavrniti podelitve EGS-homologacije ali nacionalne homologacije za traktor v zvezi z vozniškim sedežem, če ima le-ta nameščeno EGS-homologacijsko oznako za tip vozniškega sedeža in je vgrajen v skladu z zahtevami, določenimi v Prilogi IV.

Člen 8

Nobena država članica ne sme zavrniti ali prepovedati prodaje, registracije, začetka uporabe ali uporabe katerega koli traktorja zaradi razlogov v zvezi z vozniškim sedežem, če ima le-ta nameščeno EGS-homologacijsko oznako za tip vozniškega sedeža in je vgrajen v skladu z zahtevami, določenimi v Prilogi IV.

Člen 9

1. V tej direktivi izraz "kmetijski ali gozdarski traktor" pomeni vsako motorno vozilo, na katero so nameščena kolesa ali gosenične verige in z najmanj dvema osema, katerega glavna funkcija je njegova vlečna moč in ki je posebej namenjeno za vleko, potiskanje, prevažanje ali za pogon določenih strojev, strojne opreme ali priklopnikov, namenjenih uporabi v kmetijstvu ali gozdarstvu. Opremljeno je lahko za prevažanje tovora ali potnikov.

2. Ta direktiva velja le za traktorje, določene v prejšnjem odstavku, ki so opremljeni s kolesi in pnevmatikami ter imajo dve osi in najvišjo konstrukcijsko določeno hitrost med 6 in 25 km/h.

Člen 10

Vse spremembe, potrebne za prilagoditev zahtev prilog k tej direktivi, tehničnemu napredku, se sprejmejo v skladu s postopkom, ki je določen v členu 13 Direktive 74/150/EGS.

Člen 11

1. Države članice sprejmejo predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, v osemnajstih mesecih od njene notifikacije. O tem takoj obvestijo Komisijo.

2. Države članice zagotovijo, da se Komisiji pošljejo besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 12

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 25. julija 1978

Za Svet

Predsednik

K. von Dohnanyi

PRILOGA I

POMEN IZRAZOV

1. Vozniški sedež

Izraz "vozniški sedež" pomeni tisti sedež, predviden za eno samo osebo, ki je vgrajen za to, da ga uporablja voznik med vožnjo traktorja.

2. Sedežna ploskev

Izraz "sedežna ploskev" označuje približno vodoravni del sedeža, ki voznika podpira v sedečem položaju.

3. Hrbtni naslon

Izraz "hrbtni naslon" označuje pretežno navpično površino sedeža, ki vozniku v sedečem položaju podpira hrbet.

4. Bočne sedežne opore

Izraz "bočne sedežne opore" označuje opore ali oblikovana oprijemala na sedežni ploskvi, ki preprečujejo voznikovo drsenje v prečni smeri.

4.1 Nasloni za roke

Izraz "nasloni za roke" označuje opore ob strani sedeža, ki podpirajo voznikovi roki v sedečem položaju.

5. Referenčna točka sedeža (S)

Izraz "referenčna točka sedeža (S)" označuje na vzdolžni srednji ravnini sedeža ležečo točko presečišča med tangencialno ravnino spodnjega roba obloženega hrbtnega naslona in tisto vodoravno ravnino, ki seka spodnjo ploskev sedeža 150 mm pred referenčno točko sedeža (S) (Glej dodatek 1 priloge II).

6. Globina sedežne ploskve

Izraz "globina sedežne ploskve" označuje vodoravno razdaljo med referenčno točko sedeža (S) in prednjim robom sedežne ploskve.

7. Širina sedežne ploskve

Izraz "širina sedežne ploskve" označuje vodoravno razdaljo med zunanjima robovoma sedežne ploskve, merjena v pravokotni ravnini na središčnico sedeža.

8. Območje nastavitve sedeža glede na maso voznika

Izraz "območje nastavitve sedeža glede na maso voznika" označuje področje med dvema obremenitvama, ki ustrezata srednjima vrednostima karakteristik vzmeti sistema obešenja sedeža, za najtežjega oziroma najlažjega voznika.

9. Hod vzmeti

Izraz "hod vzmeti" označuje razdaljo med najvišjo in najnižjo lego sistema obešenja sedeža.

10. Nihanje

Izraz "nihanje" označuje navpično gibanje vozniškega sedeža navzgor in navzdol.

11. Pospešek nihanja (a)

Izraz "pospešek nihanja (a)" označuje drugi odvod poti nihanja po času.

12. Efektivna vrednost pospeška (aeff)

Izraz "efektivna vrednost pospeška (aeff)" pomeni kvadratni koren srednje vrednosti kvadrata pospeška.

13. Spektralna gostota moči (()

Izraz "spektralna gostota moči (()" pomeni kvadrat korena srednje vrednosti kvadrata pospeška (aeff), merjen s terciarnimi filtri, deljen s pasovno širino teh filtrov.

14. Uteženi pospešek nihanja (aw)

Izraz "uteženi pospešek nihanja (aw)" pomeni uteženi pospeška nihanja, določen s pomočjo filtra za uteženje v skladu s točko 2.5.3.3.5.2 Priloge II.

15. Razmerje nihanja

Izraz "razmerje nihanja" označuje razmerje med uteženim pospeškom nihanja, merjenim na vozniškem sedežu, in pospeškom izmerjenim na pritrdišču sedeža v skladu s točko 2.5.3.3.5.2 Priloge II.

16. Razred nihanja

Izraz "razred nihanja" označuje razred ali skupino traktorjev, ki imajo enake karakteristike glede nihanja.

17. Traktor kategorije A

Izraz "traktor kategorije A" označuje traktor, katerega značilnosti omogočajo njegovo uvrstitev v določeni razred nihanja zaradi podobnih konstrukcijskih lastnosti.

17.1 Značilnosti teh traktorjev so naslednje:

Število osi: dve

Porazdelitev obremenitve:

- prednja os: 30 do 45 % mase neobremenjenega traktorja,

- zadnja os: 70 do 55 % mase neobremenjenega traktorja.

Pnevmatike: prednje manjše od zadnjih (razmerje med polmeroma pnevmatik ( 4 : 5).

Kolotek: najmanjši nastavljivi kolotek večji od 1 150 mm.

Vzmetenje: zadnja os nevzmetena.

Položaj sedeža v vodoravni smeri: med zadnjo osjo in težiščem traktorja.

17.2 Traktorji kategorije A se delijo v dva razreda:

Razred I: masa neobremenjenega traktorja 1 400 do 3 600 kg.

Razred II: masa neobremenjenega traktorja nad 3 600 in do 5 000 kg.

18. Referenčni traktor

Izraz "referenčni traktor" označuje traktor, katerega obnašanje glede nihanja je specifično za določanje zahtevanih vrednosti za preskušanje sedeža na preskusnem mestu za traktorje določenega razreda nihanja.

18.1 Spektralna gostota moči navpičnih pospeškov na mestu vpetja sedeža pri referenčnem traktorju mora izpolnjevati pogoje, naštete v dodatkih 9 in 10 Priloge II.

18.2 Primerjalni traktor naj - ob izpolnjenih zahtevah iz točke 18.1 izpolnjuje zahteve, naštete v naslednji tabeli:

razred I razred II Dovoljeno odstopanje1

masa neobremenjenega traktorja, v kg 3 040 4 750 ( 5 %

prednja os, v kg 1 300 1 830 ( 5 %

zadnja os, v kg 1 740 2 920 ( 5 %

prednje pnevmatike 7,50 - 18 12,4/11-28

zadnje pnevmatike 16,9/14-34 16,9/14-38

tlak v prednjih pnevmatikah, v barih(2) 2,0 1,5 ( 0,1 bar

tlak v zadnjih pnevmatikah, v barih(2) 1,1 1,3 ( 0,1 bar

medosna razdalja, v mm 2 125 2 590 ( 10 %

1 Ta dovoljena odstopanja so lahko presežena le, kadar je to potrebno za izpolnitev zahtev, predpisanih v točki 18.1.

2 Te vrednosti veljajo za diagonalne pnevmatike; za radialne pnevmatike morajo biti vrednosti večje za 15%.

19. Traktor kategorije B

Izraz "traktor kategorije B" označuje traktor, katerega karakteristike ne dovoljujejo njegove uvrstitve v katerega od razredov kategorije A.

20. Sedeži istega tipa

Izraz "sedeži istega tipa" označuje sedeže, ki se ne razlikujejo v nobenih bistvenih lastnostih; sedeži se lahko razlikujejo le po:

20.1 merah,

20.2 položaju in nagibu hrbtnega naslona,

20.3 nagibu sedežne ploskve,

20.4 vzdolžni in navpični nastavljivosti sedeža.

PRILOGA II

ZAHTEVE ZA KONSTRUKCIJO IN PRESKUŠANJE - ZAHTEVE ZA EGS-HOMOLOGACIJO SESTAVNEGA DELA IN OZNAČEVAJE

1. SPLOŠNE ZAHTEVE

1.1 Vozniški sedež mora biti zasnovan tako, da vozniku zagotavlja udoben položaj pri upravljanju traktorja in da mu zagotavlja kar največjo zaščito glede zdravja in varnosti.

1.2 Sedež mora biti nastavljiv v vzdolžni smeri in po višini brez uporabe orodij.

1.3 Sedež mora biti zasnovan tako, da zmanjšuje udarce in tresljaje. Zato mora biti dobro vzmeten, mora dobro absorbirati tresljaje in mora zagotavljati dobro hrbtno in bočno oporo.

Bočna opora velja za ustrezno, če je sedež zasnovan tako, da onemogoča drsenje voznikovega telesa vstran.

1.3.1 Sedež mora biti nastavljiv za osebe različnih mas. Vsa nastavljanja, potrebna za izpolnitev te zahteve, morajo biti mogoča brez uporabe orodij.

1.4 Sedežna ploskev, hrbtni naslon, bočne sedežne opore in, če so vgrajeni, odstranljivi, zložljivi ali fiksni nasloni za roke, morajo biti oblazinjeni.

1.5 Referenčno točko sedeža (S) je treba izračunati na način, določen v Dodatku 1 Priloge II.

1.6 Če ni določeno drugače, morajo mere in dovoljena odstopanja izpolnjevati naslednje zahteve:

1.6.1 podane mere morajo biti izražene kot celoštevilske vrednosti v enotah, po potrebi zaokrožene navzdol na najbližjo celo številko,

1.6.2 merilni instrumenti, uporabljeni pri merjenju, morajo omogočati zaokroževanje izmerjene vrednosti na najbližje celoštevilske vrednosti in morajo biti točni v okviru naslednjih mej:

- za merjenje dolžin: ( 0,5%,

- za merjenja kotov: ( 1(,

- za določanje mase traktorja: ( 20 kg,

- za merjenje tlaka v pnevmatikah: ( 0,1 bar,

1.6.3 pri vseh podatkih, nanašajočih se na mere, je dovoljeno odstopanje ( 5%.

1.7 Na sedežu morajo je treba izvesti naslednje preskuse, in sicer vse na istem sedežu in v spodaj navedenem vrstnem redu:

1.7.1 določitev karakteristik vzmeti obešenja sedeža in območja nastavitve sedeža glede na maso voznika,

1.7.2 določitev bočne stabilnosti,

1.7.3 določitev nihanja v navpični smeri.

1.8 Če je sedež izdelan tako, da je vrtljiv okoli navpične osi, je treba preskuse opraviti pri sedežu, obrnjenem naprej, zaskočenem v takem položaju, da je sedež vzporeden z vzdolžno srednjo ravnino traktorja.

1.9 Sedež, na katerem se opravijo zgornji preskusi, imeti enake karakteristike glede konstrukcije in vpetja kot sedeži iz serijske proizvodnje.

1.10 Pred izvedbo preskusov mora proizvajalec opraviti utekanje sedeža.

1.11 Preskuševalni laboratorij mora sestaviti poročilo o preskusu, v katerem potrdi, da je sedež prestal vse predpisane preskuse brez poškodb, in vpiše vse podatke o karakteristikah sedeža glede nihanja.

1.12 Sedeži, preskušeni kot sedeži za traktorje razreda I, so primerni le za traktorje tega razreda, medtem ko so sedeži, preskušeni kot sedeži za traktorje razreda II, primerni za traktorje razreda I ali razreda II.

2. POSEBNE ZAHTEVE

2.1 Mere sedežne ploskve

2.1.1 Globina sedežne ploskve, merjena vzporedno z vzdolžno središčnico sedeža in na razdalji 150 mm od te ravnine, mora biti 400 ( 50 mm (glej sliko v nadaljevanju).

2.1.2 Širina sedežne ploskve, merjena pravokotno na vzdolžno središčnico sedeža, 150 mm pred referenčno točko sedeža (S) in ne več kot 80 mm nad to točko, mora biti najmanj 450 mm (glej sliko v nadaljevanju).

2.1.3 Globina oziroma širina sedežne ploskve sedeža, namenjenega za traktor, pri katerem kolotek zadnje osi ne presega 1 ,150 mm, sta lahko zmanjšani na 300 mm oziroma 400 mm če konstrukcija traktorja ne omogoča izpolnitve zahtev iz točk 2.1.1 in 2.1.2.

2.2 Položaj in nagib hrbtnega naslona

2.2.1 Gornji rob hrbtnega naslona sedeža mora biti najmanj 260 mm nad referenčno točko sedeža (S) (glej sliko v nadaljevanju).

2.2.2 Hrbtni naslon mora imeti nagib 10 ( 5 ( (glej sliko v nadaljevanju).

2.3 Nagib sedežne ploskve

2.3.1 Nagib obremenjene sedežne blazine (glej kot ( na sliki v nadaljevanju) nazaj od vodoravne ravnine mora biti 3° do 12°, merjeno z napravo za obremenitev v skladu z Dodatkom 1.

2.4 Nastavljanje sedeža (glej sliko v nadaljevanju)

iv v vzdolžni smeri najmanj:

- 150 mm pri traktorjih s koloteki zadnje osi večjim od 1 150 mm,

- 60 mm pri traktorjih s koloteki zadnje osi 1 150 mm ali manjšimi.

2.4.2 Sedež mora biti nastavljiv v navpični smeri najmanj:

- 60 mm pri traktorjih s koloteki zadnje osi večjim od 1150 mm,

- 30 mm pri traktorjih s koloteki zadnje osi 1150 mm ali manjšimi.

[pic]

2.5 Preskusi sedeža

2.5.1 Določitev karakteristik vzmeti sedeža in območja nastavitve sedeža glede na maso voznika,

2.5.1.1 Karakteristike vzmeti sistema obešenja sedeža ugotovimo s statičnim preskusom. Preskus je treba opraviti na sedežu, prilagojenem za voznika mase 50 kg in prilagojenem za voznika mase 120 kg.

Meje razpona prilagajanja sedeža obremenitvi izračunamo iz karakteristik vzmeti obešenja sedeža.

2.5.1.2 Sedež se pritrdi na preskusno napravo ali na traktor in obremeni, bodisi neposredno ali z uporabo posebne naprave; ta obremenitev ne sme odstopati za več kot 5 N od nazivne obremenitve. Napaka meritve karakteristik vzmeti sistema obešenja sedeža lahko znaša ( 1 mm. Obremenitev mora biti opravljena po postopku, določenem v točki 3 Dodatka I.

2.5.1.3 Izrisati je treba celotno krivuljo karakteristike vzmeti, ki prikazuje gibanje sistema vzmetenja sedeža, od ničelne do največja obremenitve in nazaj do ničelne obremenitve. Stopnje obremenitve, pri katerih merimo posedanje sistema vzmetenja, ne smejo biti večje od 100 N; izrisati je treba najmanj osem merilnih točk na približno enakih razdaljah med odmiki sistema vzmetenja. Kot točko največje obremenitve je treba vzeti bodisi točko, od katere dalje ne moremo zaznati nobenega skrčenja vzmeti več, ali točko pri obremenitvi 1 500 N. Dodajanje vzmeti pri obremenitvi ali razbremenitvi sedeža je treba meriti v navpični smeri 200 mm pred referenčno točko sedeža (S); po obremenitvi ali razbremenitvi je treba počakati, da se sedež umiri.

2.5.1.4 Pri sedežih brez določenih omejitev prilagajanja obremenitvi moramo izbrati nastavitve tako, da:

2.5.1.4.1 se pri najlažjem vozniku sedež po razbremenitvi vrne točno v zgornjo točko hoda sistema vzmetenja, in

2.5.1.4.2 pri najtežjem vozniku obremenitev 1 500 N povzroči posedanje sedeža ravno do spodnje točke hoda sistema vzmetenja.

2.5.1.4.3 Na ta način ugotovljeni razpon prilagajanja z obremenitvama, predpisanima v točkah 2.5.1.4.1 in 2.5.1.4.2, mora biti večji od razpona, zahtevanega v točki 3.1.1.

2.5.1.4.4 Če je sedež opremljen s progresivnim spodnjim omejilnikom hoda vzmeti, se lahko opredeli najnižjo točko hoda sistema vzmetenja (glej točko 9 Priloge I) kot položaj, v katerem obstane sedež pri obremenitvi 1 000 N, kadar je nastavljen za najlažjega voznika.

2.5.1.5 Srednji položaj sistema vzmetenja je položaj, v katerem obstane sedež, ko se sedež posede za polovico celotnega hoda sistema vzmetenja.

2.5.1.6 Ker imajo krivulje karakteristik sistema vzmetenja v splošnem obliko histereznih zank, je treba obremenitev določiti tako, da se izriše srednjica skozi zanko (glej točko 8 Priloge I in točki A in B v Dodatku 2 Priloge II).

2.5.1.7 Za določitev mej območja nastavitve sedeža glede na maso voznika je treba vrednosti iz točk A in B (glej Dodatek 2), ugotovljene v skladu s točko 2.5.1.6, pomnožiti z 1,3.

2.5.2 Preskus za ugotavljanje bočne stabilnosti

2.5.2.1 Sedež mora biti nastavljen na največjo dovoljeno maso voznika in pritrjen na preskusno napravo ali na traktor na tak način, da je spodnja plošča sedeža pritrjena na togi plošči (preskusni napravi), ki ni manjša od spodnje pritrdilne plošče sedeža.

2.5.2.2 Na površino sedežne blazine se postavi preskusno breme 1 000 N. Prijemališče obremenitve mora biti 200 mm pred referenčno točko sedeža (S) in zaporedoma na obeh straneh sedežne blazine na razdalji 150 mm od vzdolžne središčnice.

2.5.2.3 Pri obremenjenem sedežu se izmeri spremembo bočnega nagiba sedežne ploskve v končnih nastavitvah sedeža v vzdolžni smeri in po višini. Trajne deformacije v bližini točke obremenitve se ne upošteva.

2.5.3 Preskus za ugotavljanje navpičnega nihanja

Nihanje sedeža se ugotavlja s preskusi na preskusni napravi in/ali na preskusnem standardiziranem cestišču, odvisno od tega, ali je sedež namenjen za traktor razreda (razredov) kategorije A ali za traktor kategorije B.

2.5.3.1 Preskušanje na preskusni napravi

2.5.3.1.1 Preskusna naprava za ugotavljanje navpičnega nihanja mora simulirati nihanje točke vpetja vozniškega sedeža traktorja v navpični smeri.

Nihanje se vzpostavi z elektro-hidravlično napravo. Kot nastavljene vrednosti se pri tem uporabijo tiste, določene v dodatku 4 in 5 za obravnavani razred traktorjev, ali pa dvojno integrirani signali pospeškov, posneti na točki vpetja sedeža na traktorju kategorije B med vožnjo s hitrostjo 12 ( 0,5 km/h po standardizirani preskusni progi, definiranem v točki 2.5.3.2.1. Nihanje se mora prenašati na ploščad, ki po merah v grobem ustreza vozniški kabini na traktorju. Za vzpostavitev nihanja je treba uporabiti neprekinjeni dvojni tek vzorca nastavljenih vrednosti ali dvojno integriranega signala pospeškov, posnetega na točki vpetja sedeža na traktorju kategorije B med vožnjo po standardizirani preskusni progi. Meritev se ne sme izvajati med prvim tekom vzorca nastavljenih vrednosti ali signalov posnetih pospeškov.

2.5.3.1.2 Poleg pritrditve za preskušani sedež morata biti na ploščadi vgrajena tudi volanski obroč in opora za noge. Namestitev je prikazana v Dodatku 6.

2.5.3.1.3 Preskusna naprava mora imeti veliko upogibno in torzijsko togost; zračnost njenih ležajev in vodil ne sme biti večja od tehnično nujno potrebne. Če je ploščad podprta s pulzatorjem, mora biti mera R najmanj 2 000 mm (glej Dodatek 6).

Preskusno mesto mora ob obremenitvi z maso 150 kg omogočati simuliranje sinusnega nihanja, prikazanega v Dodatku 7.

2.5.3.2 Preskušanje na standardizirani preskusni progi

2.5.3.2.1 Preskusno progo sestavljata dva vzporedni vozna pasova, med seboj oddaljena za kolotek traktorja. Površina cestišča mora biti iz gladkega betona, ali pa je lahko oblikovana iz lesenih ali betonskih blokov, položenih na podložno konstrukcijo. Površina vsakega pasu je opredeljena z ordinatami višin glede na osnovno raven; višine so podane v tabelarični obliki v Dodatku 3. Za preskusno progo so podane višine na razmakih po 16 cm vzdolž vsakega voznega pasu.

Preskusna proga mora biti trdno vpeta v podlago in na njeni celotni dolžini so dovoljena le majhna odstopanja razdalje med voznima pasovoma; vozna pas mora biti dovolj širok; kolesa traktorja morajo ves čas stati v celotni širini na voznih pasovih. Če sta pasova izdelana iz blokov, morajo ti biti debeli 6 do 8 cm, razdalja med sredinami blokov mora biti 16 cm.

Dolžina standardizirane preskusne proge mora biti 100 m. Merjenje se mora pričeti, kakor hitro leži središčnica zadnje osi traktorja pravokotno na točko D = 0 na progi, in prenehati, kakor hitro leži središčnica zadnje osi traktorja pravokotno na točko D = 100 na preskusni progi (glej tabelo v Dodatku 3).

2.5.3.2.2 Nihanje, ki se prenaša na sedež, se ugotavlja pri hitrosti 12 ( 0,5 km/h.

Predpisano hitrost je treba vzdrževati brez uporabe zavor. Nihanje je treba meriti na sedežu na mestu, kjer je sedež pritrjen na traktor, enkrat z lahkim in enkrat s težkim voznikom.

Hitrost 12 km/h mora biti dosežena pri vožnji na dovoznem delu proge. Površina tega dovoznega odseka proge mora biti gladka, na stiku s standardizirano preskusno progo ne sme biti nobene razlike v višini.

2.5.3.2.3 Sedež mora biti prilagojen voznikovi teži v skladu z navodili proizvajalca.

2.5.3.2.4 Traktor mora biti opremljen z zaščitnim lokom in/ali kabino, razen če gre za tip traktorja, pri katerem taka oprema ni zahtevana. Na traktorju ne sme biti nobenih dodatnih naprav. Nadalje na kolesih ali okviru traktorja ne sme biti nobenih dodatni uteži, v pnevmatikah ne sme biti nobene tekočine.

2.5.3.2.5 Pnevmatike, uporabljene pri preskušanju, morajo biti standardnih mer in profila, kakršne so določene v navodilih proizvajalca. Globina profila ne sme biti manj kot 65 % globine pri novi pnevmatiki.

2.5.3.2.6 Bočne stene pnevmatik ne smejo biti poškodovane. Tlak v pnevmatikah mora biti enak aritmetični sredini priporočenih tlakov, kakršne priporoča proizvajalec pnevmatik. Kolotek mora biti tak kot je predviden za normalne delovne pogoje za tip traktorja, na katerega je vgrajen sedež.

2.5.3.2.7 Meritve na mestu vpetja sedeža in meritve na sedežu morajo biti opravljene med isto vožnjo.

Za merjenje in zapisovanje nihanja je treba uporabiti merilnik pospeškov, ojačevalnik merilnega signala in snemalni magnetni zapisovalnik ali pa merilnik nihanja z neposrednim odčitavanjem. Zahteve za te merilne instrumente so naštete v točkah 2.5.3.3.2 in 2.5.3.3.6.

2.5.3.3 Zahteve za preskuse na preskusni progi in na preskusni napravi

2.5.3.3.1 Masa voznika

Preskuse je treba opraviti z dvema voznikoma: z enim voznikom skupne mase 55 kg (( 10 %), pri katerem masa morebitnega obtežilnega pasu, nadetega okoli telesa, ne sme presegati 5 kg; ter z drugim voznikom skupne mase 98 kg (( 10 %), pri katerem masa morebitnega obtežilnega pasu ne sme presegati 8 kg.

2.5.3.3.2 Mesto merjenja pospeškov nihanja

Za merjenje tresljajev, ki se prenašajo na voznika, se merilnik pospeškov pritrdi na togo in ravno ploščo premera 250 ( 50 mm, katere osrednji del do premera 75 mm mora biti tog in mora biti opremljen s togo zaščitno napravo za zaščito merilnika pospeškov. To ploščo je treba namestiti na sredino sedežne ploskve med sedež in voznikovo telo. Plošča mora biti obložena z nedrsečo gumijasto ali plastično peno debeline približno 20 mm.

Za merjenje tresljajev na mestu vpetja sedeža mora biti na to mesto nameščen merilnik pospeškov, na točki, ki ni oddaljena več kot 100 mm od vzdolžne središčnice traktorja in ki leži v območju navpične projekcije sedežne ploskve na traktor.

2.5.3.3.3 Merjenje pospeškov nihanja

Merilnik pospeška in z njim povezana ojačevalna oprema za prenos signala morajo biti občutljivi na nihanja z efektivnimi pospeški od 0,05 m/s2 in morajo biti sposobni meriti nihanja z efektivnimi pospeški 5 m/s2 in Crest faktorjem (razmerjem med največjo in efektivno vrednostjo) 3 brez popačenja in z največjo napako ( 2,5 % v območju 1 do 80 Hz.

2.5.3.3.4 Magnetni zapisovalnik

Če se uporablja magnetni zapisovalnik, njegova napaka predvajanja ne sme presegati (3,5% v frekvenčnem območju 1 do 80 Hz, vključno s spremembo hitrosti traku pri predvajanju, za analizo posnetka.

2.5.3.3.5 Merilnik nihanja

2.5.3.3.5.1 Nihanje s frekvencami nad 10 Hz se lahko zanemari. Zato se lahko za merilnim instrumentom priključi nizkopasovni filter z mejno frekvenco približno 10 Hz in slabljenjem 12 dB na oktavo.

2.5.3.3.5.2 Merilnik nihanja mora imeti med tipalom in integratorjem vgrajen elektronski utežitveni filter. Karakteristika tega filtra mora ustrezati krivulji, prikazani v Dodatku 8, njegovo območje napake mora biti ( 0,5 dB v frekvenčnem pasu 2 do 4 Hz in ( 2 dB pri drugih frekvencah.

2.5.3.3.5.3 Elektronska merilna naprava mora biti sposobna prikazovati bodisi:

- integral (I) kvadrata pospeškov nihanja (aw) v času preskušanja (T)

[pic]

- ali kvadratni koren tega integrala,

- ali neposredno dejansko vrednost uteženih pospeškov nihanja (aweff)

[pic]

Skupna nenatančnost na ta način izračunane dejanske vrednosti pospeška mora biti znotraj ( 5 %.

2.5.3.3.6 Umerjanje

Vsi instrumenti morajo biti redno umerjeni.

2.5.3.3.7 Vrednotenje preskusov nihanja

2.5.3.3.7.1 Pri vsakem preskusu je treba utežene pospeške nihanja za celotno trajanje preskusa ugotoviti z merilnikom pospeškov z neposrednim odčitavanjem, predpisanim v točki 2.5.3.3.5.

2.5.3.3.7.2 Poročilo mora navajati aritmetično srednjo vrednost korigiranega pospeška nihanja sedeža za lahkega voznika in tudi aritmetično srednjo vrednost korigiranega pospeška nihanja sedeža za težkega voznika. Poročilo o preskusu mora vsebovati tudi razmerje med uteženim pospeškom nihanja na vozniškem sedežu in vrednostjo, izmerjeno na mestu pritrdišča sedeža. To razmerje mora biti navedeno na dve decimalni mesti natančno.

2.5.3.3.7.3 V poročilu je treba navesti izmerjeno temperaturo okolice med preskušanjem.

2.5.4 Preskusi nihanja traktorskih sedežev, ki jih je treba opraviti glede na predvideno uporabo sedežev

2.5.4.1 Sedež, namenjen za traktor razreda (razredov) kategorije A, je treba preskusiti na preskusni napravi za nihanje z uporabo nastavljenih vrednosti signala.

2.5.4.2 Sedež, namenjen za tip traktorja kategorije B mora biti preskušen na standardizirani preskusni progi s traktorjem tega tipa. Dovoljeno pa je opraviti preskus s simulacijo, z uporabo nastavljenih vrednosti signala, ki ustrezajo vrednostim, ugotovljenih za tip traktorja, za katerega je namenjen sedež, med preskušanjem na standardizirani preskusni progi.

2.5.4.3 Sedež, namenjen izključno za določen tip traktorja kategorije A, lahko preskusimo v skladu z zahtevami točke 2.5.4.2. V tem primeru se podeli EGS-homologacija za tip vozniškega sedeža zgolj za tip traktorja, za katerega je sedež namenjen.

2.5.5 Postopki za ugotavljanje nihanja sedežev, namenjenih za traktorje kategorije A

2.5.5.1 Obnašanje primerjalnega traktorja glede nihanja, ki je najpomembnejši dejavnik pri preskušanju vozniškega sedeža, je opredeljeno s spektralno gostoto moči pospeškov v navpični smeri (dodatka 9 in 10), posnetih na mestu vpetja sedeža na primerjalnem traktorju med vožnjo po standardizirani preskusni progi v skladu z zahtevami točke 2.5.3.2.

2.5.5.2 Vrednost awB, dejansko prisotna na mestu vpetja sedeža med merilno vožnjo, mora biti v naslednjih območjih:

pri primerjalnih traktorjih za razred I: awB = 1,9 do 2,2 m/s2

pri primerjalnih traktorjih za razred II: awB = 1,6 do 1,8 m/s2

in mora biti korigirana tako, da doseže referenčne vrednosti:

[pic] = 2,05 m/s2 pri razredu I

[pic] = 1,7 m/s2 pri razredu II

pri čemer je pospešek aws, izmerjen na vozniškem sedežu, treba korigirati po enačbi:

[pic]

2.5.5.3 Pri preskusih, opravljenih na preskusni napravi, morajo biti nastavljene vrednosti signalov za nihanje pritrdišč sedeža v navpični smeri določene z dvojnim integriranjem signalov pospeškov, posnetih na mestu pritrdišča na preskusni progi. Te nastavitvene vrednosti signalov so podane v dodatkih 4 in 5.

Preskusno mesto mora biti nastavljeno tako, da je pritrdišče sedeža izpostavljeno uteženemu pospešku

awB = 1,9 do 2,2 m/s2

pri traktorju razreda I kategorije A, in

awB = 1,6 do 1,8 m/s2

pri traktorju razreda II kategorije A.

Ugotoviti je treba vrednost awB, ki se dejansko pojavi na pritrdišču sedeža med meritvijo. Pri odstopanjih od referenčnih vrednosti:

[pic]= 2,05 m/s2 za traktorje razreda I kategorije A

[pic] = 1,7 m/s2 za traktorje razreda II kategorije A

je pospešek aws, izmerjen na vozniškem sedežu, treba korigirati po enačbi:

[pic][pic]

2.5.5.4 Za preskuse na preskusni napravi veljajo zahteve točke 2.5.3.1, nihanje je treba povzročati v skladu z zahtevami točke 2.5.5.2.

Za vsakega od obeh voznikov, navedenega v točki 2.5.3.3.1, je treba utežen pospešek nihanja meriti na sedežu v času 28 sekund. Merjenje se mora začeti pri nastavitveni vrednosti signala, ki odgovarja t = 0 sekund, in se končati pri nastavitveni vrednosti signala, ki odgovarja t = 28 sekund (glej dodatka 4 in 5). Izvesti je treba vsaj dva teka preskusa. Izmerjene vrednosti ne smejo odstopati od aritmetične sredine za več kot ( 5 %.

2.5.6 Postopki za ugotavljanje nihanja sedežev, namenjenih za traktorje kategorije B

2.5.6.1 V skladu z zahtevami točke 2.5.4.2 preskusi nihanja sedežev ne veljajo za skupino ali razred traktorjev ampak le za vsak posamezen tip traktorja, za katerega je sedež namenjen.

2.5.6.2 Preskus na standardizirani preskusni progi mora biti opravljen v skladu z zahtevami točk 2.5.3.2 in 2.5.3.3. Pri tem pospeška nihanja, izmerjenega na vozniškem sedežu (awS) ni treba korigirati in je torej enak referenčni vrednosti [pic].

2.5.6.3 Preskušanje na preskusni napravi je treba opraviti v povezavi s preskusom na standardizirani preskusni progi v skladu z zahtevami točk 2.5.3.1 in 2.5.3.3.

Nastavitvene vrednosti za pulzator preskusne naprave je treba določiti z dvojnim integriranjem signalov pospeškov premikanja pri nihanju, posnetih v skladu s točko 2.5.3.1.1.

2.5.6.4 Pri določanju nastavitvenih vrednosti, pridobljenih v skladu s točko 2.5.6.3, pospešek nihanja (awp), posnet na preskusni napravi na pritrdišču sedeža ne sme odstopati za več kot ( 10 % od vrednosti (awF), posnete na standardizirani preskusni progi v skladu z zahtevami točke 2.5.6.3 (prvi odstavek). Pri odstopanju od vrednosti (awF), posnete na pritrdišču sedeža med preskusno vožnjo, je treba uteženi pospešek nihanja, posnet na vozniškem sedežu med preskusom na preskusni napravi, korigirti kot sledi:

[pic]

Vsak preskus na preskusni napravi je treba opraviti dvakrat. Izmerjene vrednosti ne smejo odstopati od aritmetične sredine za več kot ( 5 %.

3. ZAHTEVE GLEDE EGS-HOMOLOGACIJE VOZNIŠKEGA SEDEŽA IN OZNAČEVANJA

3.1 Pogoji za EGS-homologacijo vozniškega sedeža

Za podelitev EGS-homologacije vozniškega sedeža mora sedež poleg izpolnjevanja zgoraj opisanih zahtev izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

3.1.1 območje nastavitve glede na maso voznika mora biti od najmanj 50 kg do 120kg,

3.1.2 pri preskusu bočne stabilnosti, izmerjena sprememba bočnega nagiba sedežne ploskve, ne sme presegati 5°,

3.1.3 nobena od obeh vrednosti, opisanih v točki 2.5.3.3.7.2, ne sme presegati 1,25 m/s2.

3.2 Vloga za EGS-homologacijo vozniškega sedeža

3.2.1 Vlogo za EGS-homologacijo vozniškega sedeža mora predložiti izdelovalec oziroma lastnik znamke ali trgovske oznake izdelka ali njegov pooblaščeni zastopnik.

3.2.2 Za vsak tip vozniškega sedeža je treba vlogi priložiti:

3.2.2.1 kratek tehnični opis z izrecno navedbo tipa traktorja ali traktorjev, za katere(ga) je sedež namenjen,

3.2.2.2 načrti izdelave v treh izvodih, dovolj natančni, da omogočajo razpoznavanje tipa sedeža, s merami sedeža, maso, sistemom obešenja in načinom vpetja,

3.2.2.3 vsaj en sedež,

3.2.2.4 (če je potrebno) en traktor, ki ustrezno predstavlja tip traktorja, za katerega je namenjen sedež.

3.3 Oznake

3.3.1 Sedež, predložen v postopek EGS-homologacije vozniškega sedeža, mora nositi jasno in nezbrisljivo zapisano oznako izdelovalca oziroma znamko izdelka.

3.3.2 Na vsakem sedežu mora biti na razpolago dovolj prostora za oznako EGS-homologacije vozniškega sedeža; ta prostor mora biti prikazan na načrtih, navedenih v točki 3.2.2.2.

3.4 EGS-homologacija vozniškega sedeža

3.4.1 Če sedež, predložen v skladu s točko 3.2, izpolnjuje zahteve točk 3.1 in 3.3, se podeli EGS-homologacija vozniškega sedeža in dodeli številka homologacije vozniškega sedeža.

3.4.2 Te številke se ne sme dodeliti nobenemu drugemu tipu vozniškega sedeža.

3.5 Označevanje

3.5.1 Vsak sedež, skladen s tipom vozniškega sedeža, homologiranim po tej direktivi, mora nositi oznako EGS-homologacije vozniškega sedeža.

3.5.2 Oznaka mora obsegati:

3.5.2.1 pravokotnik, občrtan okoli male črke "e" in za njo izpisane številčne ali črkovne oznake države članice, ki je izdala EGS-homologacijo vozniškega sedeža:

1 za Nemčijo,

2 za Francijo,

3 za Italijo,

4 za Nizozemsko,

6 za Belgijo,

11 za Združeno kraljestvo,

13 za Luksemburg,

18 za Dansko,

IRL za Irsko,

3.5.2.2 številko EGS-homologacije vozniškega sedeža, ki ustreza številki certifikata EGS-homologacije vozniškega sedeža, izdanega za tip vozniškega sedeža, zapisano spodaj zraven pravokotnika, in

3.5.2.3 oznako tipa traktorja kategorije A, za katerega je namenjen sedež, zapisano zgoraj zraven pravokotnika. Ta oznaka mora biti prikazana kot sledi:

I - za traktorje razreda I, kategorije A;

I in II - za traktorje razredov I in II, kategorije A.

Če nad pravokotnikom ni oznake, je sedež namenjen za traktor kategorije B.

3.5.3 Oznaka EGS-homologacije vozniškega sedeža mora biti nameščena na sedež na tak način, da je ni mogoče zbrisati in da je jasno vidna tudi, ko je sedež vgrajen na traktor.

3.5.4 Primer oznake EGS-homologacije vozniškega sedeža je prikazan v Dodatku 11.

3.5.5 Mere posameznih delov te oznake ne smejo biti manjše od najmanjših mer, določenih na prikazu oznake v dodatku 11.

Dodatek 1

Metoda določanja referenčne točke sedeža (S)

1. DEFINICIJA REFERENČNE TOČKE SEDEŽA (S)

"Referenčna točka sedeža (S)" je na vzdolžni središčnici sedeža ležeča točka presečišča med tangencialno ravnino spodnjega roba oblazinjenega hrbtnega naslona in vodoravno ravnino, ki seka spodnjo ploskev sedeža 150 mm pred referenčno točko sedeža (S).

2. PRIPRAVA ZA DOLOČANJE REFERENČNE TOČKE SEDEŽA (S)

Pripravo, prikazano na sliki 1, sestavljajo sedežna plošča in plošči hrbtnega naslona. Spodnja plošča hrbtnega naslon morajo biti členkasto vpete v območju trtice (A) in območju ledij (B); tečaj (B) mora biti nastavljiv po višini.

3. POSTOPEK DOLOČANJA REFERENČNE TOČKE SEDEŽA (S)

Referenčno točko sedeža (S) je treba določiti z uporabo priprave, prikazane na slikah 1 in 2, ki simulira obremenitev sedeža s sedečo osebo. Pripravo se postavi na sedež. Nato se jo obremeni s silo 550 N v točki, ki leži 50 mm pred tečajem (A), in hkrati rahlo pritiska oba dela hrbtnega naslona tangencialno na oblogo hrbtnega naslona.

Če ni mogoče ugotoviti razvidnih tangent vsakega od območij obloženega hrbtnega naslona (pod križem in nad njim), moramo uporabiti naslednji postopek:

(a) kadar ni mogoče točno določiti tangente na najnižje območje hrbtnega naslona, je treba spodnjo ploščo v navpični legi rahlo pritisniti na oblogo hrbtnega naslona sedeža;

(b) kadar ni mogoče določiti tangente na najvišje možno območje pri spodnji plošči v navpični legi, moramo členek pritrditi na višini 230 mm nad referenčno točko sedeža (S). Nato obe plošči hrbtnega naslona, v navpični legi, rahlo pritisnemo tangencialno na oblogo hrbtnega naslona.

[pic]

Slika 1

Priprava za določanje referenčne točke sedeža (S)

[pic]

Slika 2

Priprava za meritev je postavljena na sedež

Dodatek 2

Preskus za določanje karakteristik vzmetnega sistema

Določanje karakteristik vzmeti in področje nastavitev (2.5.1.)

[pic]

Pot vzmeti (v mm)

Dodatek 3

Preskušanje na standardizirani preskusni progi

Tabela ordinat višin glede na poljubno osnovno raven, ki določajo površino vsakega pasu preskusne proge (točka 2.5.3.1)

D = razdalja od začetne točke proge (metri)

L = ordinata levega pasu (mm)

R = ordinata desnega pasu (mm)

[pic]

[pic]

[pic]

Dodatek 4

Nastavljene vrednosti signalov za preskušanje vozniških sedežev traktorjev razreda I kategorije A na preskusni napravi (2.5.3.1.1.)

PS = točka nastavitve

a = amplituda signala nastavljene vrednosti v enotah 10-4 m

t = čas merjenja v sekundah

Ti signali so prikazani v tabeli za 701 zahtevanih točk.

Lahko so shranjeni numerično, po prehodu skozi nizkopasovni filter z mejno frekvenco približno 10 Hz in slabljenjem 12 dB na oktavo predstavljajo nastavitveno vrednost električno-hidravlično upravljane preskusne naprave. Signali nastavljenih vrednosti se morajo ponavljati brez prekinitev.

[pic]

[pic]

[pic]

Dodatek 5

Nastavljene vrednosti signalov za preskušanje vozniških sedežev traktorjev razreda II kategorije A na preskusni napravi (2.5.3.1.1.)

PS = točka nastavitve

a = amplituda signala nastavljene vrednosti v enotah 10-4 m

t = čas merjenja v sekundah

Ti signali so prikazani v tabeli za 701 zahtevano točko.

Lahko so shranjeni numerično, po prehodu skozi nizkopasovni filter z mejno frekvenco približno 10 Hz in slabljenjem 12 dB na oktavo predstavljajo nastavitveno vrednost električno-hidravlično upravljane preskusne naprave. Signali nastavitvenih vrednosti se morajo ponavljati brez prekinitev.

[pic]

[pic]

[pic]

Dodatek 6

Preskusna naprava (2.5.3.1)

[pic]

A 20 265 285 305 325 345 365 385 405 425 445 465 485

B 20 985 960 935 895 855 835 825 805 785 765 745 725

Opombe:

(1) Nagib volanskega droga glede na navpičnico je odvisen od položaja sedeža in premera volanskega obroča.

(2) Nagib vgrajene sedežne blazine nazaj glede na vodoravno ravnino mora biti 3 do 12 o, merjeno pri obremenitvi z obremenilno napravo v skladu z Dodatkom 1 Priloge II. Izbira nagiba v tem območju je odvisna od položaja pri sedenju.

Dodatek 7

Spreminjanje amplitude pri preskusni napravi za nihanje (2.5.3.1)

amplituda (mm)

[pic]

Dodatek 8

Karakteristika filtra instrumenta za merjenje nihanja (2.5.3.3.5.)

[pic]

Dodatek 9

Spektralna gostota moči pospeškov nihanja v navpični smeri na pritrdišču sedeža na referenčnem traktorju razreda I (2.5.5)

Spektralno gostoto moči pospeškov nihanja v navpični smeri na pritrdišču sedeža na referenčnem traktorju razreda I lahko približno izrazimo z naslednjim izrazom:

[pic]

kjer imajo konstante naslednje vrednosti:

(max = 6,0 (m/s2)2 / Hz

fm = 3,25 Hz

b = 0,33 Hz

Dovoljena odstopanja so:

(max = ( 10 %

fm = ( 5 %

Odstopanje vrednosti b je določeno ob upoštevanju, da mora biti v skladu s točko 2.5.5.2. uteženi pospešek nihanja na pritrdišču sedeža v mejah:

aw = 1,9 do 2,2 m/s2

Spektralna gostota moči ( (f)

Približni potek funkcije spektralne gostote moči pospeška navpičnega gibanja pri nihanju na pritrdišču sedeža za referenčni traktor razreda I

Spektralna gostota moči ( (f)

[pic]

[pic]

Dodatek 10

Spektralna gostota moči pospeškov nihanja v navpični smeri na pritrdišču sedeža na primerjalnem traktorju razreda II (2.5.5.)

Spektralno gostoto moči pospeškov nihanja v navpični smeri na pritrdišču sedeža na referenčnem traktorju razreda II lahko približno izrazimo z naslednjim izrazom:

[pic]

kjer imajo konstante naslednje vrednosti:

(max = 5,5 (m/s2)2 / Hz

fm = 2,65 Hz

b = 0,3 Hz

Dovoljena odstopanja so:

(max = ( 10 %

fm = ( 5 %

Odstopanje vrednosti b je določeno ob upoštevanju, da mora biti v skladu s točko 2.5.5.2 pospešek nihanja na pritrdišču sedeža v mejah:

aw = 1,6 do 1,8 m/s2

Spektralna gostota moči ( (f)

Približni potek funkcije spektralne gostote moči pospeška navpičnega gibanja pri nihanju na pritrdišču sedeža za primerjalni traktor razreda II

Spektralna gostota moči ( (f)

[pic]

[pic]

Dodatek 11

Primer oznake EGS-homologacije sestavnega dela (3.5)

[pic]

Sedež, ki nosi zgoraj prikazano oznako EGS-homologacije vozniškega sedeža, je namenjen za traktor razreda I kategorije A, homologacija je bila izdana v Nemčiji (e1) pod številko 1 005.

PRILOGA III

Vzorec certifikata o EGS-homologaciji vozniškega sedeža

Obvestilo o podelitvi, zavrnitvi, preklicu ali razširitvi EGS-homologacije vozniškega sedeža za tip vozniškega sedeža za kmetijski ali gozdarski traktor na kolesih

Številka EGS-homologacije sestavnega dela ..

1) Znamka ali trgovska oznaka sedeža .

1) Ime in naslov proizvajalca sedeža

1) Po potrebi ime in naslov pooblaščenega zastopnika proizvajalca sedeža .

1) Znamka, tip in trgovska oznaka traktorja (traktorjev), za katere(ga) je sedež namenjen[1] ...

5. Datum predložitve vloge za EGS-homologacijo vozniškega sedeža ..

6. Tehnična služba ...

7. Datum in številka poročila tehnične službe .

8. Datum podelitve/zavrnitve/preklica EGS-homologacije vozniškega sedeža[2] .

9. Kraj

10. Datum

11. Dokument z opisom sedeža, posebej glede razpona možnih nastavitev, skupne mase, karakteristik sistema vzmetenja, tipa in debeline oblazinjenja ter navodil za vgradnjo, je priložen temu certifikatu. Temu dakumentu so priložene skice stranic sedeža formata A4 (210 X 297 mm) s pogledoma od strani in od spredaj.

12. Pripombe ...

13. Podpis

PRILOGA IV

ZAHTEVE GLEDE VGRADNJE VOZNIŠKIH SEDEŽEV ZA EGS-HOMOLOGACIJO TRAKTORJA

1. Vsak vozniški sedež mora nositi oznako EGS-homologacije sestavnega dela in izpolnjevati naslednje zahteve glede vgradnje:

1.1 vozniški sedež mora biti vgrajen na tak način, da:

1.1.1 ima voznik zagotovljen udoben položaj med vožnjo in upravljanjem traktorja,

1.1.2 je sedež lahko dostopen,

1.1.3 voznik, ki sedi v normalnem položaju za vožnjo, lahko zlahka doseže upravljalske ročice traktorja, ki jih bo verjetno moral uporabljati med vožnjo,

1.1.4 noben del sedeža ali traktorja ne more porezati ali stisniti voznika,

1.1.5 pri sedežu, ki je nastavljiv le v vzdolžni smeri ali po višini, simetrijska ravnina sedeža sovpada ali je vzporedna z vzdolžno središčno ravnino traktorja,

1.1.6 je sedež, ki je vrtljiv okoli svoje navpične osi, mogoče blokirati v vsakem ali v določenih položajih, vsekakor pa v položaju, opisanem v točki 1.1.5.

2. Imetnik EGS-homologacije traktorja lahko zahteva razširitev homologacije za druge tipe sedežev. Pristojni organi morajo podeliti tako homologacijo pod naslednjimi pogoji:

2.1 za nov tip sedeža je bila podeljena EGS-homologacija sestavnega dela,

2.2 zasnovan je bil za vgradnjo v tip traktorja, za katerega je bila predložena vloga za EGS-homologacijo,

2.3 vgrajen je na tak način, da so izpolnjene zahteve glede vgradnje, navedene v tej prilogi.

3. Sedeži, namenjeni za traktorje s kolotekom zadnje osi 1150 mm, imajo lahko naslednje minimalne mere globine in širine sedežne ploskve:

- globina sedežne ploskve: 300 mm,

- širina sedežne ploskve: 400 mm.

Ta določba velja le, kadar vrednosti, predpisanih za globino in širino sedežne ploskve (t.j. 400 ( 50 mm oziroma najmanj 450 mm) ni mogoče doseči iz razlogov, povezanih s konstrukcijo traktorja.

4. Certifikatu o EGS-homologaciji traktorja je treba za vsako podeljeno ali zavrnjeno homologacijo ali za razširitev homologacije priložiti certifikat, skladen z vzorcem, prikazanim v Prilogi V.

PRILOGA V

Priloga k certifikatu o EGS-homologaciji traktorja glede vozniškega sedeža

(Člena 4(2) in 10 Direktive Sveta 74/150/EEC z dne 4. marca 1974 o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih)

Številka EGS-homologacije:

razširitev[3]

1. Znamka ali trgovska oznaka traktorja

2. Tip traktorja .

3. Ime in naslov proizvajalca traktorja

4. Po potrebi ime in naslov pooblaščenega zastopnika

1) Trgovsko ime ali oznaka vozniškega sedeža in številka EGS-homologacije sestavnega dela

6. Razširitev EGS-homologacije traktorja z naslednjim tipom sedeža

7. Traktor, predložen v EGS-homologacijo traktorja dne

8. Tehnična služba, odgovorna za ugotavljanje skladnosti v postopku EGS-homologacije traktorja ...

9. Datum izdaje poročila te službe

10. Številka poročila te službe .

11. EGS-homologacija traktorja glede vozniškega sedeža je bila podeljena/zavrnjena[4]

12. Razširitev EGS-homologacije traktorja glede vozniškega sedeža je bila podeljena/zavrnjena2

13. Kraj

14. Datum

15. Podpis

1 UL C 299, 12.12.1977, str. 61.

2 UL C 84, 8.4.1978, str. 11.

3 UL L 84, 28.3.1974, str. 10.

[1] Pri sedežih, namenjenih za traktor razreda I ali II, navesti razred(e) traktorja(traktorjev), za katere(ga) je sedež namen.

([2]) Neustrezno črtati.

([3]) Po potrebi navesti, ali gre za prvo, drugo itd. razširitev prvotne EGS-homologacije traktorja.

([4]) Neustrezno črtati.

(V primeru iz 3(b))

Navpična sila N

razpon prilagajanja

srednji

položaj

Največji odklon

frekvenca (Hz)

Mere v milimetrih

padec (dB)

frekvenca (Hz)

Mere v milimetrih

frekvenca f (Hz)

( max. 6

3,25 fm

najmanjše reguliranje ( 75 (( 30)

frekvenca f (Hz)

( max. 5,5

2,65 fm

najmanjše reguliranje ( 30 (( 15)

a ( 15 mm

največja višina za merjenje širine

Ime pristojnega organa

razmerje napetosti [pic]

100

Tloris

Naris

30 mm ( 15)

najmanjša nastavitev

75 mm ( 30)

najmanjša nastavitev