31978L0687Úradný vestník L 233 , 24/08/1978 S. 0010 - 0014
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 6 Zväzok 2 S. 0006
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 05 Zväzok 3 S. 0021
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 6 Zväzok 2 S. 0006
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 06 Zväzok 2 S. 0040
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 06 Zväzok 2 S. 0040


Smernica Rady

z 25. júla 1978

o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení týkajúcich sa činností zubných lekárov

(78/687/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a najmä na jej články 49, 57, 66 a 235,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia, [1]

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru, [2]

keďže, s cieľom dosiahnutia vzájomného uznávania diplomov, osvedčení a iných úradných dokladov o formálnych kvalifikáciách v oblasti stomatológie, ustanovených v smernici Rady 78/686/EHS z 25. júla 1978 o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách zubných lekárov vrátane opatrení na uľahčenie efektívneho uplatňovania práva usadiť sa a slobody poskytovať služby, [3] porovnateľná povaha odbornej prípravy v členských štátoch umožňuje, aby sa koordinácia v tejto oblasti obmedzila na požiadavku dodržiavania iba minimálnych štandardov, v dôsledku čoho je členským štátom ponechaná voľnosť v organizácii vyučovania;

keďže, s cieľom vzájomného uznávania diplomov, osvedčení a iných úradných dokladov o formálnych kvalifikáciách v oblasti špeciálnej stomatológie a s cieľom dosiahnutia rovnakej východiskovej situácie v rámci spoločenstva pre všetkých príslušníkov horeuvedenej špecializácie, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členských štátov, je istá koordinácia požiadaviek na vzdelávanie špecialistov v oblasti stomatológie potrebná; keďže sa z tohto hľadiska prejavuje potreba zavedenia istých minimálnych požiadaviek, upravujúcich právo na účasť na špecializovanom vzdelávaní, minimálnu dĺžku vzdelávania, metódy poskytovania tohto vzdelávania a miesto, kde sa má vykonávať, ako aj dohľad, ktorému by malo podliehať; keďže sa takéto kritériá týkajú iba špecializácií bežných v niekoľkých členských štátoch;

keďže z dôvodu verejného zdravia je v rámci spoločenstva potrebné postupovať k spoločnej definícii činnosti zmienených profesionálov; keďže táto smernica v danom štádiu neumožňuje dosiahnuť úplnú koordináciu týkajúcu sa činnosti zubných lekárov v jednotlivých členských štátoch;

keďže členské štáty zabezpečia od zavedenia tejto smernice, aby odborné vzdelávanie zubným lekárom poskytovalo znalosti potrebné pre vykonávanie všetkých činností vrátane prevencie, diagnostikovania a liečenia anomálií a ochorení zubov, ústnej dutiny, čeľustí a okolitých tkanív;

keďže koordinácia podmienok na vykonávanie takýchto činností tak, ako to ustanovuje táto smernica, nevylučuje akúkoľvek ďalšiu následnú koordináciu;

keďže koordinácia predpokladaná touto smernicou sa týka odborného vzdelávania zubných lekárov; keďže čo sa týka vzdelávania, väčšina členských štátov v súčasnosti nerozlišuje medzi zubnými lekármi vykonávajúcimi svoju činnosť ako zamestnanci a zubnými lekármi, ktorí ju vykonávajú ako samostatne zárobkovo činné osoby; keďže z tohto dôvodu, ako i v záujme čo možno najširšieho podporovania voľného pohybu odborníkov v rámci spoločenstva sa prejavuje potreba rozšíriť platnosť tejto smernice na zubných lekárov vykonávajúcich svoju činnosť ako zamestnanci;

keďže v čase notifikácie tejto smernice vykonávajú v Taliansku stomatologickú prax výlučne lekári bez ohľadu na to, či sa špecializujú na odontostomatológiu; keďže na základe tejto smernice je Taliansko povinné vytvoriť novú kategóriu odborníkov oprávnených vykonávať stomatologickú prax pod iným titulom ako lekár; keďže pri vytváraní novej profesie musí Taliansko okrem zavádzania osobitného systému vzdelávania, ktorý bude v súlade s touto smernicou, vytvoriť i štruktúry príslušné k tejto novej profesii, napríklad komoru; keďže, berúc do úvahy rozsah opatrení, ktoré sa musia podniknúť, je potrebné udeliť Taliansku obdobie navyše na dosiahnutie súladu s touto smernicou,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA I

POŽIADAVKY NA VZDELANIE

Článok 1

1. Členské štáty vyžadujú od osôb zamýšľajúcich zriadiť si a vykonávať stomatologickú prax v zmysle ustanovení článku 1 smernice 78/686/EHS, aby boli držiteľmi diplomu, osvedčenia alebo iného úradného dokladu o formálnych kvalifikáciách, uvedeného v článku 3 tej istej smernice, ktorý zaručí, že počas celého obdobia vzdelávania príslušná osoba nadobudla:

a) primerané znalosti vo vedných disciplínach, na ktorých je založená stomatológia, ako aj dobré porozumenie vedeckým metódam, vrátane princípov merania biologických funkcií, vyhodnocovanie vedecky podložených faktov a analyzovania údajov;

b) primerané znalosti o konštitúcii, fyziológii a správaní sa zdravých a chorých osôb, ako aj o vplyve prírodného a spoločenského prostredia na zdravotný stav človeka do tej miery, do akej tieto faktory ovplyvňujú stomatológiu;

c) primerané znalosti o štruktúre a funkcii zdravých i chorých zubov, ústnej dutiny, čeľustí a okolitých tkanív a o ich vzťahu k celkovému zdravotnému stavu a k telesnému i spoločenskému blahu pacienta;

d) primerané znalosti o klinických disciplínach a metódach, poskytujúcich zubnému lekárovi súvislý obraz o anomáliách, léziách a ochoreniach zubov, ústnej dutiny, čeľustí a okolitých tkanív a o preventívnej, diagnostickej a terapeutickej stomatológii;

e) vyhovujúcu klinickú prax nadobudnutú pod vhodným dohľadom.

Takéto vzdelávanie poskytne príslušnej osobe znalosti potrebné na vykonávanie všetkých činností zahŕňajúcich prevenciu, diagnostiku a liečenie anomálií a ochorení zubov, ústnej dutiny, čeľustí a okolitých tkanív.

2. Celkové obdobie vzdelávania v oblasti stomatológie tohto druhu musí pozostávať najmenej z päťročného denného teoretického i praktického štúdia poskytovaného univerzitou, iným vzdelávacím zariadením vysokoškolského typu s uznaným rovnocenným štatútom alebo pod dohľadom univerzity a zahŕňa predmety uvedené v prílohe.

3. S cieľom prijatia na uvedené štúdium uchádzač musí byť držiteľom diplomu alebo vysvedčenia, ktoré ho oprávňujú na prijatie na takéto štúdium na univerzitách členských štátov alebo v iných vzdelávacích zariadeniach vysokoškolského typu s uznaným rovnocenným štatútom.

4. Žiadne ustanovenie tejto smernice nebráni tomu, aby členské štáty v súlade so svojimi vlastnými predpismi na svojom území udelili oprávnenie na začatie a vykonávanie činnosti zubného lekára držiteľom diplomov, osvedčení alebo iných úradných dokladov o vzdelaní, ktoré neboli získané v danom členskom štáte.

Článok 2

1. Členské štáty zabezpečia, aby štúdium vedúce k získaniu diplomu, osvedčenia alebo iného úradného dokladu o vzdelaní v oblasti špeciálnej stomatológie, spĺňalo prinajmenšom nasledujúce požiadavky:

a) zahŕňa absolvovanie a overenie päťročného denného teoretického i praktického štúdia v rámci vzdelávania uvedeného v článku 1 alebo získanie dokumentov uvedených v článku 7 ods. 1 smernice 78/686/EHS;

b) pozostáva z teoretického i praktického vyučovania;

c) ide o denné štúdium trvajúce najmenej tri roky, vykonávané pod dohľadom príslušných úradov alebo orgánov;

d) vykonáva sa v univerzitnom zariadení, v zariadení zabezpečujúcom liečenie, vzdelávanie a vedecko-výskumnú činnosť, alebo tam, kde to bude vhodné, v zdravotníckom zariadení schválenom na takýto účel príslušnými úradmi alebo orgánmi;

e) zahŕňa osobnú účasť zubného lekára vzdelávajúceho sa v činnostiach a povinnostiach vykonávaných v danom vzdelávacom zariadení.

2. Členské štáty podmienia udelenie diplomu, osvedčenia alebo iného úradného dokladu o formálnych kvalifikáciách na vykonávanie špecializovanej stomatologickej praxe získaním niektorého z diplomov, osvedčení alebo iných úradných dokladov o formálnych kvalifikáciách uvedených v článku 1 alebo získaním dokumentov uvedených v článku 7 ods. 1 smernice 78/686/EHS.

3. V lehote uvedenej v článku 8 ustanovia členské štáty úrady alebo orgány oprávnené na vydávanie diplomov, osvedčení alebo iných úradných dokladov o formálnych kvalifikáciách uvedených v článku 1.

4. Členské štáty sa môžu odchýliť od ustanovení odseku 1 písm. a). Osoby, na ktoré sa takáto odchýlka vzťahuje, sa nemôžu odvolať na článok 4 smernice 78/686/EHS.

Článok 3

1. Bez toho, aby bola dotknutá zásada denného štúdia ustanoveného v článku 2 ods. 1 písm. c) a až dovtedy, kým prijme Rada v súlade s odsekom 3 rozhodnutie, môžu členské štáty v prípadoch, v ktorých nebude denné štúdium zo závažných dôvodov možné, povoliť i diaľkové štúdium, vykonávané na základe podmienok schválených príslušnými vnútroštátnymi orgánmi.

2. Celkové trvanie diaľkového štúdia sa nesmie účinkom odseku 1 skrátiť. Štandard vzdelávania sa nesmie znížiť ani v dôsledku diaľkovej povahy vzdelávania, ani v dôsledku vykonávania súkromnej platenej odbornej činnosti frekventanta.

3. Najneskôr štyri roky po oznámení tejto smernice a na základe preskúmania situácie, konajúc pritom na základe návrhu Komisie a majúc na mysli, že za istých okolností by sa mala možnosť diaľkového vzdelávania zachovať a pre každú špecializáciu zvlášť prehodnotiť, Rada rozhodne, či by mali byť ustanovenia odsekov 1 a 2 zachované alebo pozmenené.

Článok 4

Ako prechodné opatrenie a bez ohľadu na články 2 ods. 1 písm. c) a 3 môžu členské štáty, ktorých zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia povoľujú v čase notifikácie tejto smernice diaľkové vzdelávanie špecialistov, pokračovať v uplatňovaní týchto ustanovení u tých kandidátov, ktorí začali svoje špecializované vzdelávanie vykonávať najneskôr štyri roky po notifikácii tejto smernice. Ak Rada neprijme v súlade s článkom 3 ods. 3 rozhodnutie, toto obdobie môže byť predĺžené.

KAPITOLA II

OBLASŤ ČINNOSTI

Článok 5

Členské štáty zabezpečia, aby boli zubní lekári – chirurgovia vo všeobecnosti oprávnení vykonávať činnosti zahŕňajúce prevenciu, diagnostikovanie a liečenie anomálií a ochorení zubov, ústnej dutiny, čeľustí a okolitých tkanív v súlade s regulačnými predpismi a pravidlami profesionálneho správania sa platnými pre danú odbornosť v čase notifikácie tejto smernice.

Členské štáty, ktoré nemajú také predpisy alebo pravidlá, môžu definovať alebo obmedziť vykonávanie istých činností uvedených v prvom pododseku do miery porovnateľnej s tou, ktorá existuje v ostatných členských štátoch.

KAPITOLA III

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 6

Osoby, na ktoré sa vzťahuje článok 19 smernice 78/686/EHS, sa považujú za osoby spĺňajúce požiadavky predpísané článkom 2 ods. 1 písm. a).

Na účely uplatňovania článku 2 ods. 2 sa bude s osobami, na ktoré sa vzťahuje článok 19 smernice 78/686/EHS, zaobchádzať rovnako ako s osobami, ktoré sú držiteľmi diplomov, osvedčení alebo iných úradných dokladov o formálnych kvalifikáciách v oblasti stomatológie uvedenými v článku 1.

Článok 7

Táto smernica sa vzťahuje aj na štátnych príslušníkov členských štátov, ktorí v súlade so smernicou Rady (EHS) č. 1612/68 z 15. októbra 1968 o slobode pohybu pracovníkov v rámci spoločenstva [4] vykonávajú alebo budú vykonávať ako zamestnanci ktorúkoľvek z činností uvedených v článku 1 smernice 78/686/EHS.

Článok 8

1. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 18 mesiacov od jej oznámenia a bezodkladne o tom informujú Komisiu. Taliansko však prijme takéto opatrenia najneskôr do šiestich rokov.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 9

V prípadoch, keď sa členský štát stretne pri aplikovaní tejto smernice v určitých oblastiach s podstatnými ťažkosťami, preskúma Komisia v spolupráci s daným členským štátom tieto ťažkosti a vyžiada si stanovisko Výboru vyšších úradníkov pre zdravotníctvo zriadeného rozhodnutím 75/365/EHS [5] naposledy zmenenom a doplnenom rozhodnutím 78/689/EHS. [6]

V prípade potreby predloží Komisia Rade príslušné návrhy.

Článok 10

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 25. júla 1978

Za Radu

predseda

K. von Dohnanyi

[1] Ú. v. ES C 101, 4.8.1970, s. 19.

[2] Ú. v. ES C 36, 28.3.1970, s. 19.

[3] Ú. v. ES L 233, 24.8.1978, s. 1.

[4] Ú. v. ES L 257, 19.10.1968, s. 2.

[5] Ú. v. ES L 167, 30.6.1975, s. 19.

[6] Ú. v. ES L 233, 24.8.1978, s. 17.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Študijný program pre zubných lekárov

Študijný program vedúci k získaniu diplomu, osvedčenia alebo iného úradného dokladu o formálnych kvalifikáciách v oblasti stomatológie obsahuje najmenej nasledujúce predmety. Jeden alebo viacero z týchto predmetov môžu byť vyučované v rámci iných disciplín alebo v spojitosti s nimi.

a) Základné predmety

chémia,

fyzika,

biológia.

b) Lekársko-biologické a všeobecné lekárske predmety

anatómia,

embryológia,

histológia vrátane cytológie,

fyziológia,

biochémia (alebo fyziologická chémia),

patologická anatómia,

všeobecná patológia,

farmakológia,

mikrobiológia,

hygiena,

preventívna medicína a epidemiológia,

rádiológia,

fyzioterapia,

všeobecná chirurgia,

všeobecné lekárstvo vrátane pediatrie,

otorinolaryngológia,

dermatovenerológia,

všeobecná psychológia – psychopatológia – neuropatológia,

anestéziológia.

c) Predmety priamo súvisiace so stomatológiou

prostodoncia,

dentálne materiály a prístroje

konzervatívne zubné lekárstvo,

preventívne zubné lekárstvo,

anestetiká a sedácia v zubnom lekárstve,

špeciálna chirurgia,

špeciálna patológia,

klinická prax,

pedostomatológia,

čeľustná ortopédia,

parodontológia,

zubná rádiológia,

gnatológia,

organizácia, etika a právne predpisy v odbore zubného lekárstva,

sociálne aspekty zubárskej praxe.

--------------------------------------------------