31978L0687

Οδηγία 78/687/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1978 περί του συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν τις δραστηριότητες του οδοντιάτρου

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 233 της 24/08/1978 σ. 0010 - 0014
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 6 τόμος 2 σ. 0006
Ελληνική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 05 τόμος 3 σ. 0021
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 6 τόμος 2 σ. 0006
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 06 τόμος 2 σ. 0040
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 06 τόμος 2 σ. 0040


ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Ιουλίου 1978 περί του συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν τις δραστηριότητες του οδοντιάτρου

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως τα άρθρα 49, 57 και 235,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Συνελεύσεως(1),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Εκτιμώντας:

ότι για την πραγματοποίηση της αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων του οδοντιάτρου κατά την έννοια της οδηγίας του Συμβουλίου 78/686/ΕΟΚ της 25ης Ιουλίου 1978 περί της αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων του οδοντιάτρου και περί των μέτρων προς διευκόλυνση της πραγματικής ασκήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και του δικαιώματος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών(3), η ομοιότητα που υπάρχει στα εκπαιδευτικά συστήματα επιτρέπει να περιορισθεί ο συντονισμός ως προς τον τομέα αυτό στην αξίωση πληρώσεως των ελαχίστων προϋποθέσεων, και να αφεθεί κατά τα λοιπά στα Κράτη μέλη η ελευθερία οργανώσεως του εκπαιδευτικού συστήματος-

ότι, εν όψει της αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων του ειδικευμένου οδοντιάτρου και προκειμένου να τοποθετηθεί το σύνολο των υπηκόων των Κρατών μελών που ασκούν το επάγγελμα επί ίσης βάσεως εντός της Κοινότητος, παρίσταται αναγκαίος κάποιος συντονισμός των προϋποθέσεων εκπαιδεύσεως του ειδικευμένου οδοντιάτρου- ότι για τον σκοπό αυτόν πρέπει να προβλεφθούν ορισμένα ελάχιστα κριτήρια που να αφορούν την πρόσβαση στην ειδίκευση, την ελάχιστη διάρκεια αυτής, τον τρόπο και τον τόπο όπου πρέπει να πραγματοποιείται, καθώς και τον έλεγχο στον οποίον πρέπει να υπόκειται- ότι τα κριτήρια αυτά αφορούν μόνο τις ειδικότητες που είναι κοινές σε πολλά Κράτη μέλη-

ότι πρέπει, για λόγους δημοσίας υγείας, να υπάρξει τάση στο εσωτερικό της Κοινότητος, να ορισθεί κοινό πεδίο δραστηριότητος των επαγγελματιών αυτών- ότι η παρούσα οδηγία δεν επιτρέπει στο στάδιο αυτό να γίνει πλήρης συντονισμός του πεδίου δραστηριότητος του οδοντιάτρου στα διάφορα Κράτη μέλη-

ότι τα Κράτη μέλη μεριμνούν, ώστε από της εφαρμογής της παρούσης οδηγίας, η εκπαίδευση του οδοντιάτρου να του παρέχει τις αναγκαίες αρμοδιότητες για το σύνολο των δραστηριοτήτων προλήψεως, διαγνώσεως και θεραπείας των ανωμαλιών και ασθενειών των οδόντων, του στόματος, των σιαγόνων και των γύρω ιστών-

ότι, ο συντονισμός των προϋποθέσεων ασκήσεως, που προβλέπεται από την παρούσα οδηγία, δεν αποκλείει πάντως το μεταγενέστερο συντονισμό-

ότι ο συντονισμός που προβλέπεται από την παρούσα οδηγία αναφέρεται στην επαγγελματική εκπαίδευση του οδοντιάτρου- ότι όσον αφορά την εκπαίδευση η πλειονότης των Κρατών μελών δεν κάνει επί του παρόντος διάκριση μεταξύ οδοντιάτρων που ασκούν την δραστηριότητά τους ως μισθωτοί και εκείνων που την ασκούν ως ανεξάρτητοι επαγγελματίες- ότι, εκ του γεγονότος αυτού και για να διευκολυνθεί πλήρως η ελεύθερη κυκλοφορία των επαγγελματιών εντός της Κοινότητος, θεωρείται αναγκαίο να επεκταθεί η εφαρμογή της παρούσης οδηγίας στους μισθωτούς οδοντιάτρους-

ότι κατά τον χρόνο της κοινοποιήσεως της παρούσης οδηγίας, η δραστηριότητα του οδοντιάτρου ασκείται στην Ιταλία αποκλειστικά από ιατρούς ειδικευμένους ή όχι στην οδοντοστοματολογία- ότι η παρούσα οδηγία έχει σαν αποτέλεσμα να υποχρεώσει την Ιταλία να δημιουργήσει νέα κατηγορία επαγγελματιών ικανών να ασκούν τις δραστηριότητες της οδοντιατρικής με τίτλο διάφορο του ιατρού- ότι, η δημιουργία νέου επαγγέλματος επιβάλλει την καθιέρωση στην Ιταλία όχι μόνο ειδικής εκπαιδεύσεως που να ανταποκρίνεται στα κριτήρια της παρούσης οδηγίας, αλλά και οργάνωση του νέου επαγγέλματος όπως παραδείγματος χάριν, δημιουργία επαγγελματικού συλλόγου- ότι στο εξής λαμβανομένης υπ' όψη της εκτάσεως των μέτρων που πρέπει να ληφθούν πρέπει να παραχωρηθεί συμπληρωματική προθεσμία που να επιτρέπει στην Ιταλία να συμμορφωθεί προς την παρούσα οδηγία,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΟΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Άρθρο 1

1. Τα Κράτη μέλη εξαρτούν την ανάληψη και την άσκηση των δραστηριοτήτων του οδοντιάτρου που ασκούνται με τους τίτλους που αναφέρονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 78/686/ΕΟΚ από την κατοχή διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου που αναφέρεται στο άρθρο 3 της ιδίας οδηγίας και παρέχει την εγγύηση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει κατά την συνολική διάρκεια της εκπαιδεύσεώς του:

α) προσήκουσες γνώσεις των επιστημών επί των οποίων βασίζεται η οδοντιατρική τέχνη και ότι έχει κατανοήσει καλά τις επιστημονικές μεθόδους συμπεριλαμβανομένων των αρχών μετρήσεως των βιολογικών λειτουργιών, της αξιολογήσεως των επιστημονικώς διαπιστωμένων γεγονότων και της αναλύσεως των δεδομένων-

β) προσήκουσες γνώσεις της διαρθρώσεως, φυσιολογίας και συμπεριφοράς υγιών και ασθενών, καθώς και της επιρροής του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος στην υγεία του ανθρώπου, κατά το μέτρο που τα στοιχεία αυτά σχετίζονται με την οδοντιατρική-

γ) προσήκουσες γνώσεις της διαρθρώσεως και της λειτουργίας των οδόντων, του στόματος, των σιαγόνων και των γύρω ιστών, ασθενών και υγιών καθώς και της σχέσεως αυτών με την γενική υγεία και την φυσική και κοινωνική καλή κατάσταση του ασθενούς-

δ) προσήκουσες γνώσεις των κλινικών θεμάτων και της κλινικής πρακτικής, που να του παρέχουν συνεκτική εικόνα των ανωμαλιών, βλαβών και ασθενειών των οδόντων, του στόματος, των σιαγόνων και των γύρω ιστών, υπό το πρίσμα της προληπτικής, διαγνωστικής και θεραπευτικής οδοντολογίας-

ε) προσήκουσα κλινική πείρα υπό κατάλληλη εποπτεία σε νοσοκομεία.

Η εκπαίδευση αυτή πρέπει να του παρέχει τις αναγκαίες αρμοδιότητες για το σύνολο των προληπτικών, διαγνωστικών και θεραπευτικών δραστηριοτήτων των ανωμαλιών και ασθενειών των οδόντων, του στόματος, των σιαγόνων και των γύρω ιστών.

2. Η οδοντιατρική αυτή εκπαίδευση περιλαμβάνει συνολικά τουλάχιστον πέντε έτη θεωρητικών και πρακτικών σπουδών κατά πλήρη απασχόληση στην ύλη που απαριθμείται στο παράρτημα και πραγματοποιείται σε πανεπιστήμιο, σε ανώτατο ινστιτούτο αναγνωρισμένο ως ισότιμο ή υπό την εποπτεία πανεπιστημίου.

3. Για να γίνει κανείς δεκτός στην εκπαίδευση αυτή προϋποτίθεται ότι κατέχει δίπλωμα ή πιστοποιητικό που παρέχει δικαίωμα πρόσβασης στις σπουδές αυτές σε πανεπιστημιακά ιδρύματα ή ανώτατα ινστιτούτα αναγνωρισμένα ως ισότιμα από Κράτος μέλος.

4. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει με κανένα τρόπο την ευχέρεια των Κρατών μελών να επιτρέπουν στην επικράτειά τους, σύμφωνα με την νομοθεσία τους, την ανάληψη και την άσκηση των δραστηριοτήτων του οδοντιάτρου στους κατόχους διπλωμάτων, πιστοποιητικών ή άλλων τίτλων, που δεν έχουν αποκτηθεί σε ένα Κράτος μέλος.

Άρθρο 2

1. Τα Κράτη μέλη μεριμνούν, ώστε η εκπαίδευση που οδηγεί στην απόκτηση διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου του ειδικευμένου οδοντιάτρου, να ανταποκρίνεται τουλάχιστον στους ακόλουθoυς όρους:

α) προϋποθέτει την επιτυχή περάτωση πενταετών θεωρητικών και πρακτικών σπουδών κατά πλήρη απασχόληση στο πλαίσιο του κύκλου σπουδών που προβλέπεται στο άρθρο 1 ή την κατοχή των εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 της οδηγίας 78/686/ΕΟΚ-

β) περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική διδασκαλία-

γ) πραγματοποιείται κατά πλήρη απασχόληση τουλάχιστον τριών ετών υπό την εποπτεία των αρμοδίων αρχών ή οργανισμών-

δ) πραγματοποιείται σε πανεπιστημιακό κέντρο, σε κέντρο περιθάλψεως, εκπαιδεύσεως και έρευνας ή ενδεχομένως σε ίδρυμα υγείας, εγκεκριμένο για τον σκοπό αυτόν από τις αρμόδιες αρχές ή οργανισμούς-

ε) συνεπάγεται προσωπική συμμετοχή του υποψηφίου ειδικευμένου οδοντιάτρου στην δραστηριότητα και στις ευθύνες των υπηρεσιών αυτών.

2. Τα Κράτη μέλη εξαρτούν την χορήγηση διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου του ειδικευμένου οδοντιάτρου, από την κατοχή ενός από τα διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους οδοντιάτρου που αναφέρονται στο άρθρο 1, ή των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 της οδηγίας 78/686/ΕΟΚ.

3. Τα Κράτη μέλη ορίζουν, εντός της προβλεπομένης στο άρθρο 8 προθεσμίας, τις αρμόδιες για την χορήγηση διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αρχές ή οργανισμούς.

4. Τα Κράτη μέλη δύνανται να παρεκκλίνουν από την παράγραφο 1 περίπτωση α). Οι δικαιούχοι τέτοιας παρεκκλίσεως δεν δύνανται να επικαλούνται το άρθρο 4 της οδηγίας 78/686/ΕΟΚ.

Άρθρο 3

1. Υπό την επιφύλαξη της αρχής της κατά πλήρη απασχόληση εκπαιδεύσεως η οποία διατυπώνεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση γ), και εν αναμονή των αποφάσεων, τις οποίες πρόκειται να λάβει το Συμβούλιο, σύμφωνα με την παράγραφο 3, τα Κράτη μέλη δύνανται να επιτρέψουν ειδίκευση κατά μερική απασχόληση υπό όρους, αποδεκτούς από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, εφ' όσον η κατά πλήρη απασχόληση εκπαίδευση δεν θα ήταν πραγματοποιήσιμη για αποχρώντες λόγους.

2. Η συνολική διάρκεια της ειδικεύσεως δεν δύναται να επιβραχυνθεί βάσει της παραγράφου 1. Το επίπεδο εκπαιδεύσεως δεν δύναται να διακυβευθεί λόγω του ότι η εκπαίδευση συντελείται κατά μερική απασχόληση ούτε λόγω της ασκήσεως ιδιωτικής, αμειβομένης επαγγελματικής δραστηριότητος.

3. Το αργότερο τέσσερα έτη από της κοινοποιήσεως της παρούσης οδηγίας και υπό το φως νέας εξετάσεως της καταστάσεως, το Συμβούλιο προτάσει της Επιτροπής, αποφασίζει αν οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 πρέπει να διατηρηθούν ή να τροποποιηθούν, λαμβάνοντας υπ' όψη ότι η δυνατότης εκπαιδεύσεως κατά μερική απασχόληση θα πρέπει να εξακολουθήσει να υφίσταται σε ορισμένες περιστάσεις που θα εξετασθούν χωριστά για κάθε μία ειδικότητα.

Άρθρο 4

Μεταβατικώς και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση γ) και από το άρθρο 3, τα Κράτη μέλη, των οποίων οι νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προβλέπουν τρόπο ειδικεύσεως κατά μερική απασχόληση κατά τον χρόνο της κοινοποιήσεως της παρούσης οδηγίας, δύνανται να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές για τους υποψηφίους, οι οποίοι θα έχουν αρχίσει την ειδίκευσή τους τέσσερα έτη το αργότερο μετά την κοινοποίηση της παρούσης οδηγίας. Η προθεσμία αυτή δύναται να παραταθεί, αν το Συμβούλιο δεν έχει λάβει απόφαση δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ

Άρθρο 5

Τα Κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι οδοντίατροι να δύνανται γενικά να αναλαμβάνουν και να ασκούν τις δραστηριότητες προλήψεως, διαγνώσεως και θεραπείας των ανωμαλιών και ασθενειών των οδόντων, του στόματος, των σιαγόνων και των γύρω ιστών, βάσει των κανονιστικών διατάξεων και των κανόνων δεοντολογίας που διέπουν το επάγγελμα κατά τον χρόνο της κοινοποιήσεως της παρούσης οδηγίας.

Τα Κράτη μέλη που δεν έχουν τέτοιες διατάξεις και κανόνες δύνανται να ορίζουν ή περιορίζουν την άσκηση ορισμένων δραστηριοτήτων, που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο κατά το μέτρο που ισχύει στα λοιπά Κράτη μέλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 6

Θεωρούνται ότι καλύπτουν τους όρους, που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση α) οι δικαιούχοι του άρθρου 19 της οδηγίας 78/686/ΕΟΚ.

Για την εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 2, οι δικαιούχοι του άρθρου 19 της οδηγίας 78/686/ΕΟΚ εξομοιώνονται με τους κατόχους ενός από τα διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους του οδοντιάτρου που αναφέρονται στο άρθρο 1.

Άρθρο 7

Η παρούσα οδηγία ισχύει επίσης για τους υπηκόους των Κρατών μελών, οι οποίοι σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 της 15ης Οκτωβρίου 1968 περί της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στο εσωτερικό της Κοινότητος(4), ασκούν ή θα ασκήσουν ως μισθωτοί μία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 78/686/ΕΟΚ.

Άρθρο 8

1. Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία, εντός δέκα οκτώ μηνών από της κοινοποιήσεώς της και ενημερώνουν αμέσως περί αυτού την Επιτροπή. Πάντως, η Ιταλία λαμβάνει τα μέτρα αυτά εντός προθεσμίας το αργότερο έξη ετών.

2. Τα Κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τις σημαντικές διατάξεις εσωτερικού δικαίου που εκδίδουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 9

Αν, κατά την εφαρμογή της παρούσης οδηγίας, παρουσιάζονται σε ορισμένους τομείς, μείζονες δυσχέρειες για ένα Κράτος μέλος, η Επιτροπή εξετάζει τις δυσχέρειες αυτές σε συνεργασία με το εν λόγω Κράτος, λαμβάνει δε την γνώμη της Επιτροπής Ανωτέρων Υπαλλήλων επί της Δημοσίας Υγείας, η οποία συνεστήθη με την απόφαση 75/365/ΕΟΚ(5), όπως ετροποποιήθη τελικώς από την απόφαση 78/686/ΕΟΚ(6). Εφ' όσον παραστεί ανάγκη, η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο τις κατάλληλες προτάσεις.

Άρθρο 10

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 25 Ιουλίου 1978.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

K. von DOHNANYI

(1) ΕΕ αριθ. Α 101 της 4.8.1970, σ. 19.

(2) ΕΕ αριθ. Α 36 της 28.3.1970, σ. 19.

(3) ΕΕ αριθ. Ν 233 της 24.8.1978, σ. 1.

(4) ΕΕ αριθ. Ν 257 της 19.10.1968, σ. 2.

(5) ΕΕ αριθ. Ν 167 της 30.6.1975, σ. 19.

(6) ΕΕ αριθ. Ν 233 της 24.8.1978, σ. 17.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πρόγραμμα σπουδών για τους οδοντιάτρους Το πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί στη λήψη διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων οδοντιάτρου, περιλαμβάνει τουλάχιστον την ακόλουθη ύλη. Η διδασκαλία ενός ή περισσοτέρων από τα μαθήματα αυτά δύναται να εξασφαλίζεται στο πλαίσιο άλλων κλάδων ή σε σύνδεση με αυτούς.

α) Βασικά μαθήματα

Χημεία

Φυσική

Βιολογία

β) Ιατροβιολογικά μαθήματα και γενικά ιατρικά μαθήματα

Ανατομία

Εμβρυολογία

Ιστολογία, συμπεριλαμβανομένης της κυτταρολογίας

Φυσιολογία

Βιοχημεία (ή φυσιολογική χημεία)

Παθολογική ανατομία

Γενική παθολογία

Φαρμακολογία

Μικροβιολογία

Υγιεινή

Προφύλαξη και επιδημολογία

Ραδιολογία

Φυσιοθεραπεία

Γενική Χειρουργική

Εσωτερική ιατρική συμπεριλαμβανομένης της παιδιατρικής

Ωτορινολαρυγγολογία

Δερματο-αφροδισιολογία

Γενική φυσιολογία-ψυχοπαθολογία-νευροπαθολογία

Αναισθησιολογία

γ) Ειδικά οδοντο-στοματολογικά μαθήματα

Πρόσθεση οδόντων

Οδοντιατρικά υλικά

Οδοντιατρική συντήρηση

Προληπτική οδοντιατρική

Αναισθησία και καταπράϋνση του πόνου στην οδοντιατρική

Ειδική χειρουργική

Ειδική παθολογία

Κλινική οδοντο-στοματολογική

Παιδοοδοντιατρική

Ορθοδοντική

Παροδοντιατρική

Οδοντολογική ραδιολογία

Λειτουργία της μασήσεως

Επαγγελματική οργάνωση, δεοντολογία και νομοθεσία

Κοινωνικά θέματα της οδοντιατρικής πρακτικής