31978L0660Úradný vestník L 222 , 14/08/1978 S. 0011 - 0031
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 17 Zväzok 1 S. 0017
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 06 Zväzok 2 S. 0017
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 17 Zväzok 1 S. 0017
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 17 Zväzok 1 S. 0055
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 17 Zväzok 1 S. 0055


Štvrtá smernica Rady

z 25. júla 1978

o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, vychádzajúca z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy

(78/660/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTVIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 54 ods. 3 písm. g),

so zreteľom na návrhy Komisie,

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

keďže koordinácia vnútroštátnych právnych predpisov o štruktúre a obsahu ročnej účtovnej závierky a výročných správ, o metódach oceňovania a zverejňovaní týchto dokumentov, najmä akciovými spoločnosťami a spoločnosťami s ručením obmedzeným, je vzhľadom na ochranu spoločníkov a tretích strán veľmi dôležité;

keďže v týchto oblastiach je nutná súbežná koordinácia pre spoločnosti tohto druhu, lebo na jednej strane mnohé z týchto spoločností prekračujú často hranice svojich štátov a na druhej strane tieto spoločnosti poskytujú tretím stranám záruky len do výšky svojho majetku; keďže potreba a naliehavosť takejto koordinácie bola tiež uznaná a potvrdená článkom 2 ods. 1 písm. f) smernice 68/151/EHS [3];

keďže v spoločenstve je ďalej potrebné stanoviť minimálne rovnocenné právne podmienky týkajúce sa rozsahu finančných informácií zverejňovaných konkurenčnými spoločnosťami;

keďže ročná účtovná závierka musí poskytovať pravdivý a verný obraz o stave aktív a pasív, finančnej situácii, ako i zisku a strate spoločnosti; keďže je na tento účel potrebné predpísať povinnú štruktúru súvahy a výkazu ziskov a strát a stanoviť minimálny rozsah poznámok k závierke a výročnej správy; keďže výnimky je možné udeliť pre niektoré spoločnosti menšieho hospodárskeho a spoločenského významu;

keďže sa musia zjednotiť rozdielne metódy oceňovania aktív a pasív, aby sa zabezpečila porovnateľnosť a rovnocennosť údajov v ročnej účtovnej závierke;

keďže ročné účtovné závierky všetkých spoločností, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, sa musia zverejniť v súlade so smernicou 68/151/EHS; keďže malým a stredným spoločnostiam sa môžu povoliť určité výnimky v tejto oblasti;

keďže ročná účtovná závierka musí byť overená oprávnenými osobami, ktorých minimálna kvalifikácia bude predmetom následnej koordinácie, pričom iba malé spoločnosti môžu byť oslobodené od povinnosti auditu;

keďže v prípadoch, keď je spoločnosť súčasťou skupiny, mala by byť zverejnená ročná účtovná závierka skupiny, ktorá poskytne verný a pravdivý obraz o činnosti celej skupiny; keďže až do nadobudnutia účinnosti smernica Rady o konsolidovaných účtovných závierkach budú potrebné určité výnimky z niektorých ustanovení tejto smernice;

keďže treba riešiť ťažkosti, ktoré vyplývajú zo súčasného stavu právnych predpisov niektorých členských štátov, musí byť lehota vymedzená na vykonanie niektorých ustanovení tejto smernice dlhšia ako obvykle býva v takýchto prípadoch,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1. Koordinačné opatrenia predpísané touto smernicou sa uplatnia na zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia členských štátov, ktoré sa týkajú nasledujúcich typov spoločností:

- v Nemecku:

die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

- v Belgicku:

la société anonymede naamloze vennootschap;la société en commandite par actionsde commanditaire vennootschap op aandelen, la société de personnes à responsabilité limitéede personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid

- v Dánsku:

aktieselskaber, kommanditaktieselskaber, anpartsselskaber;

- vo Francúzsku:

la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée;

- v Írsku:

public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee;

- v Taliansku:

la società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata

- v Luxemburgu:

la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée;

- v Holandsku:

de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

- v Spojenom kráľovstve:

public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee.

2. Členské štáty nemusia až do nasledujúcej koordinácie uplatňovať ustanovenia tejto smernice na činnosť bánk a ostatných finančných inštitúcií alebo poisťovní.

ODDIEL 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 2

1. Ročná účtovná závierka musí obsahovať súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky. Tieto dokumenty tvoria jednotný celok.

2. Ročná účtovná závierka musí byť vyhotovená zrozumiteľne a prehľadne v súlade s ustanoveniami tejto smernice.

3. Ročná účtovná závierka musí poskytovať verný a pravdivý obraz o aktívach a pasívach, finančnej situácii a zisku a strate spoločnosti.

4. Ak by uplatnenie ustanovení tejto smernice nestačilo na poskytnutie verného a pravdivého obrazu v zmysle odseku 3, treba uviesť ďalšie doplňujúce informácie.

5. Ak by vo výnimočných prípadoch bolo uplatnenie ustanovení tejto smernice nezlučiteľné s povinnosťami stanovenými v odseku 3, musia sa tieto ustanovenia obísť tak, aby vznikol pravdivý a správny obraz v zmysle odseku 3. Takáto výnimka sa musí uviesť a zdôvodniť v poznámkach s určením dosahu na aktíva, pasíva, finančnú situáciu a zisk alebo stratu. Členské štáty môžu definovať takéto výnimočné prípady a vydať k tomu príslušné pravidlá.

6. Členské štáty môžu vyžadovať alebo povoliť, aby sa v ročných účtovných závierkach zverejnili naviac aj ďalšie informácie popri tých, ktoré sa vyžadujú v súlade s touto smernicou.

ODDIEL 2

Všeobecné ustanovenia o bilancii a výkaze ziskov a strát

Článok 3

Štruktúru súvahy a účtu ziskov a strát, najmä pokiaľ ide o formu ich prezentácie, nemožno meniť z roka na rok. Odchýlky od tejto zásady sú prípustné len vo výnimočných prípadoch. Každú takúto odchýlku treba uviesť a zdôvodniť v poznámkach.

Článok 4

1. V súvahe a v účte ziskov a strát sa musia položky uvedené v článkoch 9, 10, 23 až 26 vykázať oddelene v stanovenom poradí. Podrobnejšie členenie položiek sa môže povoliť za predpokladu, že sa ich štruktúra zachová. Nové položky sa môžu doplniť iba vtedy, ak ich obsah nevyjadrujú niektoré z položiek predpísanej štruktúry. Členské štáty môžu požadovať takéto podrobnejšie členenie existujúcich alebo doplnenie nových položiek.

2. Štruktúra, nomenklatúra a terminológia položiek súvahy a účtu ziskov a strát, ktoré sú označené arabskými číslicami, musia byť upravené, ak si to vyžaduje zvláštna povaha podniku. Členské štáty môžu vyžadovať takéto úpravy od podnikov, ktoré sú súčasťou určitého ekonomického sektoru.

3. Položky súvahy a položky výkazu ziskov a strát, ktoré sú označené arabskými číslicami, sa môžu zlúčiť, ak:

a) sú zanedbateľné čo do množstva podľa článku 2 ods. 3

b) alebo ak takáto kombinácia prispieva k väčšej prehľadnosti za predpokladu, že ku položkám takto spájaným bude v poznámkach uvedený osobitný komentár. Členské štáty môžu takéto združovanie položiek vyžadovať.

4. Každý údaj súvahovej položky a výkazu ziskov a strát musí byť vykázaný za predchádzajúci účtovný rok. Členské štáty môžu stanoviť, že v prípade, keď nie sú tieto údaje porovnateľné, musí sa údaj z minulého účtovného roku upraviť. V každom prípade neporovnateľnosť údajov a každá úprava ich číselnej hodnoty sa musí vysvetliť v poznámkach s príslušným zdôvodnením.

5. Položka súvahy a účtu ziskov a strát s nulovou hodnotou sa neuvádza; uvedie sa len vtedy, ak sa jej výška za predchádzajúce účtovné obdobie v zmysle odseku 4 nerovnala nule.

Článok 5

1. Členské štáty môžu ako odchýlku od ustanovení článkov 4 ods. 1 a 2 nariadiť osobitnú štruktúru pre ročnú účtovnú závierku investičných spoločností a finančných holdingových spoločností za predpokladu, že tieto štruktúry umožnia podať o týchto spoločnostiach rovnocenný obraz zodpovedajúci článku 2 ods. 3

2. Podľa tejto smernice sa za "investičné spoločnosti" považujú výlučne:

a) spoločnosti, ktorých jediným účelom je investovať svoje prostriedky do rôznych cenných papierov, nehnuteľností alebo ďalších aktivít s jediným cieľom rozložiť investičné riziká a umožniť svojim akcionárom alebo spoločníkom prospech zo zisku správy ich majetku;

b) spoločnosti prepojené s investičnými spoločnosťami s fixným kapitálom, ak jediným účelom takto spojených spoločností je nadobudnutie úplne splatených akcií/podielov vydaných týmito investičnými spoločnosťami bez toho, aby to bolo v rozpore s článkom 20 ods. 1 písm. h) smernice 77/91/EHS. [4]

3. Podľa tejto smernice sa za finančné holdingové spoločnosti považujú iba tie spoločnosti, ktorých jediným účelom je získanie účastí v iných podnikoch, ich spravovanie a zhodnocovanie týchto účastí bez priameho alebo nepriameho zasahovania do správy týchto podnikov, pričom tým nie sú dotknuté ich práva ako akcionárov alebo spoločníkov podniku. Rešpektovanie obmedzení, týkajúcich sa činnosti týchto spoločností, podlieha možnej kontrole zo strany správnych alebo súdnych orgánov.

Článok 6

Členské štáty môžu povoliť alebo vyžadovať úpravu štruktúry súvahy a výkazu ziskov a strát tak, aby vykazovali naloženie so ziskom alebo stratou.

Článok 7

Akékoľvek započítanie medzi položkami aktív a pasív alebo medzi položkami nákladov a výnosov je neprípustné.

ODDIEL 3

Štruktúra súvahy

Článok 8

Členské štáty stanovia jednu z dvoch štruktúr súvahy alebo obe štruktúry podľa článkov 9 a 10. Ak členský štát stanoví možnosť oboch štruktúr, majú spoločnosti možnosť voľby jednej z nich.

Článok 9

Aktíva

A. Upísané základné imanie, nesplatené

z toho základné imanie s výzvou na splatenie

[ak vnútroštátne právne predpisy nestanovujú, aby základné imanie s výzvou na splatenie bolo vykázané v pasívach. V takom prípade časť základného imania s výzvou na splatenie, dosiaľ nesplatená, musí byť uvedená v položke A aktív alebo v položke D (II) (5)].

B. Zriaďovacie výdavky

Tak, ako sú stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch a ak tieto dovoľujú ich vykázanie ako aktívum. Právne predpisy môžu tiež stanoviť, že zriaďovacie výdavky majú byť vykázané ako prvá položka v rámci "nehmotného investičného majetku".

C. Investičný majetok

I. Nehmotný investičný majetok

1. Náklady na výskum a vývoj, pokiaľ vnútroštátne právne predpisy umožňujú ich vykazovanie ako aktívum

2. Koncesie, patenty, licencie, ochranné známky a podobné práva a majetok, pokiaľ boli:

a) nadobudnuté za odplatu a nevykazujú sa v položke C (I) (3) alebo

b) vytvorené vlastnou činnosťou podniku, ak príslušné vnútroštátne právne predpisy ich dovoľujú vykázať ako majetok.

3. Dobré meno, ak bolo nadobudnuté za odplatu

4. Poskytnuté preddavky

II. Hmotný investičný majetok

1. Pozemky a stavby

2. Technické zariadenia a stroje

3. Iné zariadenia a inventár, nástroje a vybavenie

4. Poskytnuté preddavky a nedokončené hmotné aktíva

III. Finančné investície

1. Podiely v prepojených podnikoch

2. Pohľadávky voči prepojeným podnikom

3. Účasti

4. Pohľadávky voči podnikom, ku ktorým má spoločnosť vzťah z účasti

5. Cenné papiere, ktoré majú povahu investičného majetku

6. Iné pôžičky

7. Vlastné akcie alebo podiely (s uvedením ich nominálnej hodnoty, alebo ak nominálna hodnota nie je známa, s uvedením ich účtovnej paritnej hodnoty), ak vnútroštátne právne predpisy povoľujú ich vykazovanie v súvahe

D. Obežný investičný majetok

I. Zásoby

1. Suroviny a spotrebný materiál

2. Nedokončená výroba

3. Hotové výrobky a tovar

4. Prijaté preddavky

II. Dlžníci

(Pri každej z nasledujúcich položiek sa musí osobitne uviesť, v akej výške obsahuje pohľadávky, ktoré budú splatné za viac ako jeden rok.)

1. Odberatelia

2. Pohľadávky voči prepojeným podnikom

3. Pohľadávky voči podnikom, ku ktorým má spoločnosť vzťah z účasti

4. Ostatní dlžníci

5. Upísané základné imanie s výzvou na splatenie, ale nesplatené (ak vnútroštátne právne predpisy nestanovujú, aby upísané základné imanie bolo vykázané v položke A aktív)

6. Prechodné účty (ak vnútroštátne právne predpisy nestanovujú, aby sa tieto položky uvádzali v položke E aktív)

III. Cenné papiere

1. Podiely v prepojených podnikoch

2. Vlastné akcie alebo vlastné podiely (s uvedením ich nominálnej hodnoty alebo ich paritnej hodnoty v prípade, že nie je uvedená ich nominálna hodnota), ak vnútroštátne právne predpisy umožňujú ich vykázanie v súvahe

3. Ostatné cenné papiere

IV. Banková a pokladničná hotovosť

E. Prechodné účty

[ak vnútroštátne právne predpisy nestanovujú, aby sa tieto položky uvádzali v položke D (II) (6) aktív]

F. Strata za účtovný rok

[pokiaľ vnútroštátne právne predpisy nestanovujú, aby sa uviedla v položke A (VI) pasív]

Pasíva

A. Vlastné imanie

I. Upísané základné imanie

(ak vnútroštátne právne predpisy nestanovujú, aby základné imanie s výzvou na platenie bolo vykázaný v tejto položke, v tom prípade sa musia čiastky upísaného a splateného základného imania uviesť osobitne)

II. Emisné ážio

III. Rezervný fond na nové ocenenie

IV. Rezervné fondy

1. Zákonný rezervný fond, ak vnútroštátne právne predpisy tvorbu takéhoto rezervného fondu vyžadujú

2. Rezervný fond na vlastné akcie alebo podiely, ak vnútroštátne právne predpisy tvorbu takéhoto rezervného fondu vyžadujú; tým nie je dotknutý článok 22 ods. 1 písm. b) smernice 77/91/EHS

3. Rezervné fondy podľa stanov

4. Ostatné rezervné fondy

V. Zisk alebo strata z minulých rokov

VI. Zisk alebo strata za účtovný rok

(ak vnútroštátne právne predpisy nepožadujú ich vykazovanie v položke F na strane aktív alebo v položke E na strane pasív)

B. Rezervy

1. Rezervy na dôchodky a podobné záväzky

2. Rezervy na dane

3. Ostatné rezervy

C. Veritelia

(Záväzky splatné do jedného roka a záväzky splatné za viac ako jeden rok sa musia vykázať osobitne pre každú položku, ako aj pre súhrn týchto položiek.)

1. Výpožičky s osobitným vykázaním konvertibilných výpožičiek

2. Záväzky voči úverovým inštitúciám

3. Prijaté preddavky na objednávky, pokiaľ nie sú vykázané osobitne ako odpočet z položky zásoby

4. Dodávatelia

5. Záväzky zo zmeniek

6. Záväzky voči prepojeným podnikom

7. Záväzky voči podnikom, ku ktorým má spoločnosť vzťah z účasti

8. Ostatní veritelia vrátane daňových a sociálneho zabezpečenia

9. Prechodné účty (ak vnútroštátne právne predpisy nestanovujú, aby sa tieto položky vykazovali v položke D na strane pasív)

D. Prechodné účty

[ak vnútroštátne právne predpisy nestanovujú, aby sa tieto položky vykazovali v položke C (9) na strane pasív]

E. Zisk za účtovný rok

[ak vnútroštátne právne predpisy nestanovujú, aby sa vykazovali v položke A(VI) na strane pasív]

Článok 10

A. Upísané základné imanie, nesplatené

z toho s výzvou na splatenie

[ak vnútroštátne právne predpisy nestanovujú, aby základné imanie s výzvou na splatenie bolo vykázané v položke L. V tom prípade časť splateného základného imania, ktorá ešte nebola splatená, musí figurovať buď v položke A, alebo v položke D (II) (5).]

B. Zriaďovacie výdavky

tak, ako sú stanovené v vnútroštátne právnych predpisoch, a ak tieto dovoľujú ich vykazovanie v aktívach. Právne predpisy môžu tiež stanoviť, aby sa zriaďovacie náklady vykazovali ako prvá položka "nehmotného investičného majetku"

C. Investičný majetok

I. Nehmotný investičný majetok

1. Náklady na výskum a vývoj, pokiaľ vnútroštátne právne predpisy povoľujú ich vykazovanie v aktívach

2. Koncesie, patenty, licencie, ochranné známky a podobné práva a majetok, pokiaľ boli:

a) nadobudnuté za odplatu a nemusia byť vykázané v položke C (I) (3) alebo

b) vytvorené v samotnom podniku, ak vnútroštátne právne predpisy umožňujú ich vykazovanie v aktívach.

3. Dobré meno, ak bolo nadobudnuté za odplatu

4. Poskytnuté preddavky

II. Hmotný investičný majetok

1. Pozemky a stavby

2. Technické zariadenia a stroje

3. Iné zariadenia a inventár, nástroje a vybavenie

4. Poskytnuté preddavky

III. Finančné investície

1. Podiely v prepojených podnikoch

2. Pohľadávky voči prepojeným podnikom

3. Účasti

4. Pohľadávky voči podnikom, ku ktorým má spoločnosť vzťah z účasti

5. Cenné papiere, ktoré majú povahu investičného majetku

6. Iné pôžičky

7. Vlastné akcie alebo podiely (s uvedením ich nominálnej hodnoty, alebo ak nominálna hodnota nie je známa, s uvedením účtovnej paritnej hodnoty), ak vnútroštátne právne predpisy povoľujú ich vykazovanie v súvahe

D. Obežný investičný majetok

I. Zásoby

1. Suroviny a spotrebný materiál

2. Nedokončená výroba

3. Hotové výrobky a tovar

4. Prijaté preddavky

II. Dlžníci

(Pri každej z nasledujúcich položiek sa musí osobitne uviesť, v akej výške obsahuje pohľadávky, ktoré budú splatné za viac ako jeden rok.)

1. Odberatelia

2. Pohľadávky voči prepojeným podnikom

3. Pohľadávky voči podnikom, ku ktorým má spoločnosť vzťah z účasti

4. Ostatní dlžníci

5. Upísané základné imanie s výzvou na splatenie, ale nesplatené (ak vnútroštátne právne predpisy nestanovujú, aby upísané základné imanie bolo vykázané v položke A aktív)

6. Prechodné účty (ak vnútroštátne právne predpisy nestanovujú, aby sa tieto položky vykazovali v položke E)

III. Cenné papiere

1. Podiely v prepojených podnikoch

2. Vlastné akcie alebo vlastné podiely (s uvedením ich nominálnej hodnoty, alebo ich paritnej hodnoty v prípade, že nie je uvedená ich nominálna hodnota), ak vnútroštátne právne predpisy umožňujú ich vykázanie v súvahe

3. Ostatné cenné papiere

IV. Banková a pokladničná hotovosť

E. Prechodné účty

[ak vnútroštátne právne predpisy nestanovujú, aby sa tieto položky uvádzali v položke D (II) (6) aktív]

F. Veritelia: záväzky splatné do jedného roka

1. Výpožičky s osobitným vykázaním konvertibilných výpožičiek

2. Záväzky voči úverovým inštitúciám

3. Prijaté preddavky na objednávky, pokiaľ nie sú vykázané osobitne ako odpočet z položky zásoby

4. Dodávatelia

5. Záväzky zo zmeniek

6. Záväzky voči prepojeným podnikom

7. Záväzky voči podnikom, ku ktorým má spoločnosť vzťah z účasti

8. Ostatní veritelia vrátane daní a sociálneho zabezpečenia

9. Prechodné účty (ak vnútroštátne právne predpisy nestanovujú, aby sa tieto položky vykazovali v položke K)

G. Obežný majetok (vrátane prechodných účtov, ak sú uvedené v položke E), ktorý presahuje záväzky splatné do jedného roka (vrátane prechodných účtov, ak sú vykázané v položke K)

H. Celková výška aktív po odpočítaní záväzkov, ktoré budú splatné do jedného roka.

I. Veritelia: záväzky, ktoré budú splatné za viac ako jeden rok

1. Výpožičky s osobitným vykázaním konvertibilných výpožičiek

2. Záväzky voči úverovým inštitúciám

3. Prijaté preddavky na objednávky, pokiaľ nie sú vykázané osobitne ako odpočet z položky zásoby

4. Dodávatelia

5. Záväzky zo zmeniek

6. Záväzky voči prepojeným podnikom

7. Záväzky voči podnikom, ku ktorým má spoločnosť vzťah z účasti

8. Ostatní veritelia vrátane daní a sociálneho zabezpečenia

9. Prechodné účty (ak vnútroštátne právne predpisy nestanovujú, aby sa tieto položky vykazovali v položke K)

J. Rezervy

1. Rezervy na dôchodky a podobné záväzky

2. Rezervy na dane

3. Ostatné rezervy

K. Prechodné účty

[ak vnútroštátne právne predpisy nestanovujú, aby tieto položky boli vykazované v položke F (9), alebo I (9) alebo v oboch]

L. Vlastné imanie

I. Upísané základné imanie

(ak vnútroštátne právne predpisy nestanovujú, aby základné imanie s výzvou na platenie bol vykázaný v tejto položke, v tom prípade sa musia čiastky upísaného a splateného základného imania uviesť osobitne)

II. Emisné ážio

III. Rezervný fond na nové ocenenie

IV. Rezervné fondy

1. Zákonný rezervný fond, ak vnútroštátne právne predpisy tvorbu takéhoto rezervného fondu vyžadujú

2. Rezervný fond na vlastné akcie alebo podiely, ak vnútroštátne právne predpisy tvorbu takéhoto rezervného fondu požadujú; tým nie je dotknutý článok 22 ods. 1 písm. b) smernice 77/91/EHS

3. Rezervné fondy podľa stanov

4. Ostatné rezervné fondy

V. Zisk alebo strata z minulých rokov

VI. Zisk alebo strata za účtovný rok

Článok 11

Členské štáty môžu povoliť spoločnostiam, ktoré ku dňu závierky neprekročili limity dvoch z nasledujúcich troch kritérií:

- celková súvaha: 1000000 ECU,

- výška čistého obratu: 2000000 ECU,

- priemerný počet pracovníkov počas účtovného roka: 50;

vyhotoviť skrátenú súvahu, ktorá uvádza iba položky označené písmenami a rímskymi číslicami, ktoré sú stanovené v článku 9 a 10, s osobitným uvedením informácií požadovaných v zátvorkách v položke D (II) aktív a C pasív v článku 9 a v položke D (II) v článku 10, ale v súhrnnej podobe pre každú uvedenú položku.

Článok 12

1. Skutočnosť, či spoločnosť ku dňu závierky prekročila alebo neprekročila limity dvoch z troch kritérií uvedených v článku 11, má vplyv na uplatnenie výnimky stanovenej v danom článku, iba ak stav trvá dva po sebe nasledujúce účtovné roky.

2. Pri prepočte do národnej meny možno čiastky v ECU uvedené v článku 11 zvýšiť najviac o 10 %.

3. Výška celkovej súvahy uvedená v článku 11 bude obsahovať aktíva z položiek A až E na strane aktív podľa štruktúry uvedenej v článku 9 alebo položky A až E v štruktúre uvedenej v článku 10.

Článok 13

1. Ak niektoré aktíva alebo pasíva spadajú pod viac položiek štruktúry, ich vzťah k ostatným položkám musí byť uvedený buď v položke, kde prvok figuruje, alebo v poznámkach, najmä ak sú tieto údaje nevyhnutné pre pochopenie ročnej účtovnej uzávierky.

2. Vlastné akcie alebo podiely, ako aj podiely v prepojených podnikoch sa môžu uvádzať iba v položkách, ktoré sú na tento účel stanovené.

Článok 14

Všetky záväzky vyplývajúce z nejakého druhu záruky, pokiaľ sa povinne nevykazujú ako pasíva, sa musia uviesť za súvahou alebo v poznámkach podľa jednot1ivých druhov záruk stanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi, ako aj s uvedením poskytnutej vecnej zábezpeky. Pokiaľ ide o záväzky zo záruk voči prepojeným podnikom, musia byť uvedené osobitne.

ODDIEL 4

Osobitné ustanovenia o niektorých položkách súvahy

Článok 15

1. Ak sa má časť aktív vykázať ako investičný alebo obežný majetok, stanovuje sa podľa toho, na čo je určená.

2. Investičný majetok zahŕňa také aktíva, ktoré sú určené k trvalému užívaniu pre bežné činnosti podniku.

3. a) Pohyb rôznych položiek investičného majetku musí byť vykázaný v súvahe alebo v poznámkach. Na tento účel treba vykázať pre každú jednotlivú položku investičného majetku na základe obstarávacích alebo výrobných nákladov, prírastky, úbytky a prevody v danom účtovnom roku na jednej strane, a na druhej strane súhrn oprávok ku dňu súvahy, ako aj opravy oprávok uskutočnených v predchádzajúcich účtovných rokoch. Oprávky sa musia uviesť buď v súvahe, kde sú presne odpočítané od príslušnej položky, alebo v poznámkach.

b) Ak by sa pri prvom zostavení ročnej účtovnej závierky podľa tejto smernice mohli obstarávacie alebo výrobné náklady investičného majetku zistiť len s vynaložením neprimeraných nákladov alebo oneskorene, potom sa môže zostatková hodnota na začiatku účtovného roku považovať za obstarávacie alebo výrobné náklady. Použitie tohto opatrenia sa musí uviesť v poznámkach.

c) Pri uplatnení článku 33 budú pohyby jednotlivých položiek investičného majetku uvedených v písmene a) tohto odseku vykázané na základe obstarávacích alebo výrobných nákladov na základe nového ocenenia.

4. Odsek 3 písm. a) a b) sa uplatnia pri prezentácii položky "zriaďovacie výdavky".

Článok 16

Práva k nehnuteľnostiam a iné podobné práva v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov sa musia uviesť v položke "pozemky a stavby".

Článok 17

Na účely tejto smernice sú účasťami podiely v iných podnikoch, ktoré vytvárajú trvalé puto s týmito podnikmi s cieľom napomáhať činnostiam spoločnosti; nezáleží pritom, či sú tieto podiely materializované v cenných papieroch alebo nie. Účasť v inej spoločnosti sa predpokladá, ak podiel na jej základnom imaní prevyšuje percentuálny podiel stanovený členskými štátmi, ktorý nesmie prekročiť 20 %.

Článok 18

V položke "prechodné účty" na strane aktív sa musia vykazovať výdavky zúčtované v priebehu účtovného roka, ktoré predstavujú náklady neskoršieho obdobia, ako aj výnosy daného obdobia, ktoré však budú splatné až po jeho závierke. Členské štáty však môžu stanoviť, aby sa tieto výnosy vykazovali ako pohľadávky. Ak sú väčšieho rozsahu, musia sa bližšie vysvetliť v poznámkach.

Článok 19

Oprávky zahrnujú všetky úpravy zamerané na zohľadnenie zníženia hodnoty jednotlivých aktív konštatované k dňu súvahy bez ohľadu na to, či je zníženie hodnoty konečné.

Článok 20

1. Účelom rezerv je pokryť straty alebo dlhy, ktorých charakter je presne definovaný a ktoré sú ku dňu súvahy pravdepodobné alebo isté, avšak ich výška alebo dátum, kedy nastanú, sú neurčité.

2. Členské štáty môžu okrem toho povoliť tvorbu rezerv aj na pokrytie nákladov, ktorých charakter je presne definovaný a ktoré sa týkajú bežného alebo predchádzajúcich účtovných rokov a sú ku dňu súvahy pravdepodobné alebo isté, ale ich výška alebo dátum, kedy nastanú, sú neurčité.

3. Rezervy nesmú slúžiť na oprávky k aktívam.

Článok 21

V položke "prechodné účty" na strane pasív sa musia vykazovať príjmy, ktoré predstavujú výnosy v období nasledujúcom po účtovnom roku, ako aj náklady, ktoré nastali pred dňom súvahy a ktoré predstavujú výdavky až po závierke. Členské štáty však môžu stanoviť, aby sa tieto náklady vykazovali v položke "veritelia"; ak sú väčšieho rozsahu, musia sa bližšie vysvetliť v poznámkach.

ODDIEL 5

Štruktúra výkazu ziskov a strát

Článok 22

Členské štáty stanovia pre predloženie výkazu ziskov a strát jednu alebo niekoľko štruktúr uvedených v článkoch 23 až 26. Ak niektorý členský štát stanoví niekoľko štruktúr, môže spoločnostiam umožniť, aby si zvolili jednu z nich.

Článok 23

1. Čistý obrat

2. Zmena stavu zásob hotových výrobkov a nedokončenej výroby

3. Iné vlastné aktivované výkony

4. Ostatné prevádzkové výnosy

5. a) Suroviny a spotrebný materiál

b) Ostatné externé náklady

6. Osobné náklady:

a) mzdy a platy;

b) náklady na sociálne zabezpečenie, z toho na dôchodkové zabezpečenie

7. a) Oprávky k zriaďovacím nákladom a k hmotnému a nehmotnému investičnému majetku

b) Oprávky k obežnému majetku, ak prekračujú obvyklé čiastky oprávok v príslušnom podniku

8. Ostatné prevádzkové náklady

9. Výnosy z účastí, z toho samostatne tie, ktoré pochádzajú z prepojených podnikov

10. Výnosy z iných cenných papierov a pôžičiek zo skôr uvedeného investičného majetku, z toho výnosy z prepojených podnikov

11. Iné úroky a podobné výnosy, z toho výnosy z prepojených podnikov

12. Oprávky k finančným investíciám a cenným papierom, ktoré majú povahu obežného majetku

13. Úroky a podobné náklady, z toho náklady týkajúce sa prepojených podnikov

14. Daň zo zisku alebo straty z bežnej činnosti

15. Zisk alebo strata z bežnej činnosti po zdanení

16. Mimoriadne výnosy

17. Mimoriadne náklady

18. Mimoriadny zisk alebo strata

19. Daň z mimoriadneho zisku alebo straty

20. Ostatné dane neuvedené v predchádzajúcich položkách

21. Zisk alebo strata za účtovný rok

Článok 24

A. Náklady

1. Zníženie stavu hotových výrobkov a nedokončenej výroby:

2. a) Náklady na suroviny a spotrebný materiál,

b) ostatné externé náklady

3. Osobné náklady:

a) mzdy a platy,

b) náklady na sociálne zabezpečenie, z toho na dôchodkové zabezpečenie

4. a) Oprávky k zriaďovacím nákladom a hmotnému a nehmotnému investičnému majetku

b) Oprávky k obežnému majetku, ak tieto presahujú obvyklé čiastky oprávok v príslušnom podniku

5. Ostatné prevádzkové náklady

6. Oprávky k finančným investíciám a k cenným papierom, ktoré majú povahu obežného majetku

7. Úroky a podobné náklady, z toho náklady týkajúce sa prepojených podnikov

8. Daň zo zisku alebo straty z bežnej činnosti

9. Zisk alebo strata z bežnej činnosti po zdanení

10. Mimoriadne náklady

11. Daň z príjmov za mimoriadnu činnosť

12. Iné dane neuvedené v predchádzajúcich položkách

13. Zisk alebo strata za bežné účtovné obdobie

B. Výnosy

1. Čistý obrat

2. Zvýšenie stavu zásob hotových výrobkov a nedokončenej výroby

3. Iné vlastné aktivované výkony

4. Ostatné prevádzkové výnosy

5. Výnosy z účastí, z toho výnosy z účastí v prepojených podnikoch

6. Výnosy z ostatných cenných papierov a pohľadávok z investičného majetku, z toho z prepojených podnikov

7. Iné úroky a podobné výnosy, z toho z prepojených podnikov

8. Zisk alebo strata z bežnej činnosti po zdanení

9. Mimoriadne výnosy

10. Zisk alebo strata za účtovný rok

Článok 25

1. Čistý obrat

2. Výrobné náklady výkonov na dosiahnutie čistého obratu (vrátane oprávok)

3. Hrubý zisk alebo strata

4. Distribučné náklady (vrátane oprávok)

5. Správna réžia (vrátane oprávok)

6. Ostatné prevádzkové výnosy

7. Výnosy z účastí, z toho z prepojených podnikov

8. Výnosy z ostatných cenných papierov a pôžičiek zo skôr uvedeného investičného majetku, z toho z prepojených podnikov

9. Ostatné úroky a podobné výnosy, z toho z prepojených podnikov

10. Opravné položky k finančným investíciám a k cenným papierom, ktoré majú povahu obežného majetku

11. Úroky a podobné náklady, z toho z prepojených podnikov

12. Dane z príjmu z bežnej činnosti

13. Zisk alebo strata z bežnej činnosti po zdanení

14. Mimoriadne výnosy

15. Mimoriadne náklady

16. Mimoriadny zisk alebo strata

17. Daň z mimoriadneho zisku alebo straty

18. Ostatné dane neuvedené v predchádzajúcich položkách

19. Zisk alebo strata za účtovný rok

Článok 26

A. Náklady

1. Výrobné náklady výkonov na dosiahnutie čistého obratu (vrátane oprávok)

2. Distribučné náklady (opravných položiek)

3. Správna réžia

4. Oprávky k finančným investíciám a k cenným papierom, ktoré majú povahu obežného majetku

5. Úroky a podobné náklady, z toho z prepojených podnikov

6. Daň zo zisku alebo straty z bežnej činnosti

7. Zisk alebo strata z bežnej činnosti po zdanení

8. Mimoriadne náklady

9. Dane z mimoriadneho zisku alebo straty

10. Ostatné dane neuvedené v predchádzajúcich položkách

11. Zisk alebo strata za účtovný rok

B. Výnosy

1. Čistý obrat

2. Ostatné prevádzkové výnosy

3. Výnosy z účastí, z toho osobitne z prepojených podnikov

4. Výnosy z ostatných cenných papierov a pohľadávok uvedených fixných aktív, z toho z prepojených podnikov

5. Ostatné úroky a podobné výnosy, z toho samostatne z prepojených podnikov

6. Zisk alebo strata z bežnej činnosti po zdanení

7. Mimoriadne výnosy

8. Zisk alebo strata za účtovný rok

Článok 27

Členské štáty môžu spoločnostiam, ktoré ku dňu závierky neprekročili vyčíslené limity dvoch z nasledujúcich troch kritérií:

- bilančná suma: 4 milióny EZJ,

- čistý obrat: 8 miliónov EZJ,

- priemerný počet pracovníkov počas účtovného obdobia: 250,

povoliť nasledujúce odchýlky od štruktúry uvedenej v článkoch 23 až 26, a to v uvedenom rozsahu:

a) v článku 23: položky 1 až 5 vrátane sa môžu spojiť do jednej položky nazvanej "hrubý zisk alebo strata";

b) v článku 24: položky A (1), A (2) a B (1) až B (4) sa môžu spojiť do jednej položky nazvanej "hrubý zisk alebo strata";

c) v článku 25: položky (1), (2), (3) a (6) sa môžu spojiť do jednej položky nazvanej "hrubý zisk alebo strata";

d) v článku 26: položky A (1), B (1) a B (2) sa môžu spojiť do jednej položky nazvanej "hrubý zisk alebo strata".

Článok 12 sa uplatní.

ODDIEL 6

Osobitné ustanovenia k niektorým položkám výkazu zisku a straty

Článok 28

Čistý obrat zahŕňa výnosy z predaja výrobkov a poplatky za poskytovanie služieb patriacich k bežným činnostiam spoločnosti po odpočítaní zliav, dane z pridanej hodnoty a iných daní priamo spojených s obratom.

Článok 29

1. Položky "mimoriadne výnosy" a "mimoriadne náklady" musia vykazovať výnosy a náklady, ktoré nepochádzajú z bežnej činnosti spoločnosti.

2. Ak výnosy a náklady uvedené v odseku 1 nie sú nevýznamné pre posúdenie výsledku, treba ich výšku a povahu vysvetliť v poznámkach. Platí to aj pre výnosy a náklady týkajúce sa niektorého iného účtovného roku.

Článok 30

Členské štáty môžu povoliť, aby sa položky dane zo zisku alebo straty z bežnej činnosti a dane z mimoriadneho zisku alebo straty vykázali v úhrne ako jedna položka vo výkaze zisku a straty, ktorý bude predchádzať položke "ostatné dane neuvedené v predchádzajúcich položkách". V tom prípade sa zruší v štruktúre položka "zisk alebo strata z bežnej činnosti po zdanení" uvedená v článku 23 až 26.

Ak sa uplatní táto výnimka, spoločnosti musia uviesť v poznámkach objemy daní zo zisku alebo straty, ktoré pripadajú na zisk alebo stratu z bežnej činnosti, za mimoriadnu činnosť alebo stratu.

ODDIEL 7

Pravidlá oceňovania

Článok 31

l. Členské štáty musia zabezpečiť, aby pre oceňovanie položiek ročnej účtovnej závierky platili nasledujúce všeobecné zásady:

a) predpokladá sa, že spoločnosť bude pokračovať vo svojej činnosti;

b) pri metódach oceňovania sa musí zachovávať kontinuita;

c) oceňovanie sa musí prevádzať obozretne. To predovšetkým znamená, že:

aa) ku dňu závierky sa smú vykazovať len tie zisky, ktoré boli vytvorené;

bb) musia sa zohľadniť všetky tie predpokladané riziká a potencionálne straty, ktoré vyplynuli v priebehu daného účtovného roka alebo v niektorom z predchádzajúcich účtovných rokov, a to aj vtedy, keď sa podnik o nich dozvedel až v čase medzi dňom závierky a dňom skutočného zostavenia súvahy;

cc) do úvahy sa musia brať všetky odpisy bez ohľadu na to, či je výsledkom účtovného roka zisk alebo strata;

d) musia sa zohľadniť všetky náklady a výnosy toho účtovného roka, na ktoré sa vzťahujú, bez ohľadu na dátum príjmu či platby týchto výnosov alebo nákladov;

e) prvky položiek aktív a pasív sa musia oceňovať samostatne;

f) súvaha, s ktorou sa začína účtovné obdobie, musí zodpovedať súvahe, ktorou sa predchádzajúce účtovné obdobie uzavrelo.

2. Odchýlky od týchto všeobecných zásad sa povoľujú iba vo výnimočných prípadoch. Každá takáto odchýlka sa musí vysvetliť v poznámkach s udaním dôvodu, s uvedením vplyvu na stav aktív, pasív, finančnej situácie a zisku a straty.

Článok 32

Položky vykázané v ročnej účtovnej závierky sa oceňujú v súlade s článkami 34 až 42 na základe obstarávacích alebo výrobných nákladov.

Článok 33

1. Členské štáty môžu ohlásiť Komisii, že si na základe výnimky z článku 32 až do následnej koordinácie vyhradzujú možnosť povoliť alebo vyžadovať od všetkých spoločností alebo niektorým skupín spoločností:

a) oceňovanie na základe metódy náhradnej hodnoty pri hmotnom investičnom majetku, ktorého používanie je časovo obmedzené a pre zásoby;

b) ocenenie položiek vykázaných v ročnej účtovnej závierke vrátane vlastného imania na základe iných metód oceňovania ako podľa písmena a), ktoré zohľadňujú vplyv inflácie;

c) nové ocenenie hmotného investičného majetku, ako aj finančných investícií (odpisy).

Ak vnútroštátne právne predpisy stanovia metódy oceňovania uvedené v písmenách a), b) a c), musí sa vymedziť ich obsah, limity a pravidlá pre ich použitie.

Ak sa použije niektorá z týchto metód, potom sa v poznámkach musia uviesť všetky príslušné položky súvahy a položky výkazu ziskov a strát, ako aj použitá metóda pre výpočet vykázaných položiek.

2. a) Pri uplatňovaní odseku 1 sa musí rozdiel medzi ocenením na základe použitej metódy a ocenením podľa zásady uvedenej v článku 32 vykázať na strane pasív v položke "rezervný fond na nové ocenenie". Fiškálne spracovanie tejto položky sa musí vysvetliť k súvahe alebo v poznámkach.

Pri uplatňovaní posledného pododseku odseku 1 zverejňujú spoločnosti v poznámkach, vždy keď sa zmení výška rezervného fondu v priebehu účtovného obdobia, tabuľku, ktorá obsahuje:

- výšku rezervného fondu na nové ocenenie na začiatku účtovného obdobia,

- rozdiely z nového oceňovania, ktoré sa v priebehu účtovného roka previedli do rezervného fondu na nové ocenenie,

- čiastky kapitalizované alebo inak prevedené z rezervného fondu na nové ocenenie v priebehu účtovného roka, ako aj údaje o povahe takého prevodu,

- výšku rezervného fondu na nové ocenenia na konci účtovného obdobia.

b) Rezervný fond na nové ocenenie sa môže kedykoľvek úplne alebo čiastočne transformovať na imanie.

c) Rezervný fond na nové ocenenie sa zruší v prípade, že v ňom zahrnuté čiastky už nie sú potrebné na uplatňovanie použitej metódy oceňovania a splnenie jej účelu.

Členské štáty môžu stanoviť pravidlá používanie rezervného fondu na nové ocenenie s podmienkou, že prírastky na účet ziskov a strát pochádzajúce z rezervného fondu na nové ocenenie budú uskutočnené iba v tom prípade, keď prevedené sumy boli zapísané ako náklady do výkazu ziskov a strát, alebo predstavujú skutočne realizované prírastky hodnôt. Tieto sumy sa musia vo výkaze ziskov a strát uviesť osobitne. Ak rezervný fond na nové ocenenie nesmie byť predmetom priamej alebo nepriamej distribúcie, pokiaľ nezodpovedá skutočne realizovanému prírastku hodnoty.

d) Okrem prípadov uvedených v písmenách b) a c) rezervný fond na nové ocenenie nemôže byť zrušený.

3. Opravné položky sa vyčísľujú každoročne, pričom sa vychádza z cien pre daný účtovný rok. Členské štáty môžu na základe výnimky článku 4 a 22 povoliť alebo vyžadovať, aby v príslušných položkách štruktúr uvedených v článku 23 až 26 bola vykázaná iba výška oprávok, ktorá vyplýva z uplatnenia všeobecného pravidla z článku 32, a aby rozdiel vyplývajúci z uplatňovania niektorej metódy použitej v súlade s týmto článkom bol vykázaný vo výkaze ziskov a strát samostatne. Okrem toho sa primerane použijú články 34 až 42.

4. Pri uplatňovaní odseku l sa musí uviesť buď v súvahe alebo v poznámkach samostatne pre každú položku súvahy stanovenú v štruktúre v článku 9 a 10 s výnimkou položky zásob:

a) buď výška ocenenia podľa zásady článku 32 a kumulovaná výška oprávok stanovených ku dňu závierky, alebo

b) výška rozdielu medzi ocenením podľa tohto článku a ocenením, ktoré by vyplývalo z uplatnenia článku 32 ku dňu závierky, prípadne kumulovanou výškou dodatočných oprávok.

5. Bez toho, aby bol dotknutý článok 52, Rada na návrh Komisie po siedmich rokoch od oznámenia tejto smernice preskúma a v prípade potreby zmení a doplní tento článok v súlade s hospodárskym a menovým vývojom v rámci spoločenstva.

Článok 34

1. a) Ak vnútroštátne právne predpisy povoľujú vedenie zriaďovacích nákladov v aktívach, musia sa tieto náklady odpísať najneskôr v priebehu piatich rokov.

b) Pokiaľ tieto náklady neboli úplne odpísané, je zakázané akékoľvek rozdeľovanie zisku, pokiaľ sa výška disponibilných rezervných fondov na tento účel a zisku z minulých rokov nerovná minimálne výške neodpísaných nákladov.

2. Obsah položky "zriaďovacie náklady" sa musí vysvetliť v poznámkach.

Článok 35

1. a) Prvky investičného majetku sa musia oceniť obstarávacími alebo výrobnými nákladmi bez toho, aby tým boli dotknuté písmená b) a c).

b) Obstarávacie a výrobné náklady investičného majetku, ktorých doba životnosti je obmedzená, sa musia znížiť o oprávky, ktoré sa vypočítajú podľa plánovaného odpisu hodnôt takýchto aktív v priebehu ich životnosti.

c) aa) K finančným investíciám môžu byť vykonané oprávky s cieľom dať týmto prvkom nižšiu hodnotu, ktorá im patrí ku dňu závierky.

bb) Či už je životnosť investičného majetku časovo obmedzená alebo nie, tieto aktíva musia byť predmetom opravných položiek s cieľom dať im nižšiu hodnotu, ktorá im patrí ku dňu závierky, pokiaľ sa predpokladá, že zníženie ich hodnôt bude trvalé.

cc) Oprávky uvedené pod písmenami aa) a bb) musia byť vykázané vo výkaze ziskov a strát a samostatne uvedené v poznámkach, pokiaľ nie sú samostatne vykázané v účte ziskov a strát.

dd) Ocenenie na nižšiu hodnotu uvedené v písmenách aa) a bb) nemôže byť zachované, ak dôvody oprávok pominuli.

d) Ak bol prvok investičného majetku predmetom mimoriadnych oprávok iba výlučne na účely daňových predpisov, musí sa výška oprávok a dôvody uviesť v poznámkach.

2. Do obstarávacích nákladov sa zahrnú okrem kúpnej ceny aj vedľajšie náklady.

3. a) K výrobným nákladom patria okrem obstarávacích nákladov surovín a spotrebných materiálov aj náklady priamo pripočitateľné k príslušnému výrobku.

b) Do výrobných nákladov sa môže zahrnúť aj primeraná časť tých nákladov, ktoré sa dajú k jednotlivému výrobku priradiť len nepriamo; tieto náklady musia pripadať na obdobie výroby.

4. Zahrnutie úrokov z požičaného kapitálu na financovanie výroby predmetov investičného majetku do vlastných nákladov sa pripúšťa len vtedy, keď tieto úroky spadajú do obdobia výroby. V tomto prípade musí byť ich zapísanie do aktív uvedené v poznámkach.

Článok 36

Členské štáty môžu ako výnimku z článku 35 ods. 1 písm. c) písm. cc) povoliť investičným spoločnostiam v zmysle článku 5 ods. 2, aby sa oprávky k finančným investíciám vykonali priamo z vlastného imania. Výška oprávok sa musí osobitne uviesť v súvahe na strane pasív.

Článok 37

1. Článok 34 sa primerane uplatní aj na položku "náklady na výskum a vývoj". Vo výnimočných prípadoch však členské štáty môžu povoliť výnimku z článku 34 ods. l písm. a). V tom prípade môžu povoliť aj výnimky z článku 34 ods. l písm. b). Tieto výnimky sa musia uviesť a primerane zdôvodniť v poznámkach.

2. Článok 34 ods. l písm. a) sa uplatní pri položke "dobré meno". Členské štáty však môžu spoločnostiam povoliť, aby odpisovali dobré meno na obmedzené obdobie piatich rokov s podmienkou, že toto obdobie nepresiahne dobu životnosti týchto aktív a používania tejto hodnoty bude uvedené a zdôvodnené v poznámkach.

Článok 38

Hmotný investičný majetok, suroviny, základný a prevádzkový materiál, ktoré sa neustále obnovujú a ktorých celková hodnota je pre podnik zanedbateľná, sa môžu vykazovať v aktívach v nezmenenom množstve a hodnote, pokiaľ sa ich množstvo, hodnota a štruktúra významne nezmenia.

Článok 39

1. a) Obežný majetok sa musí oceniť obstarávacími alebo výrobnými nákladmi bez toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia písmen b) a c).

b) K predmetom obežného majetku možno vykonať oprávky s cieľom dať týmto aktívam nižšiu trhovú hodnotu alebo v osobitných prípadoch inú nižšiu hodnotu, ktorá im patrí ku dňu závierky.

c) Členské štáty môžu povoliť mimoriadne oprávky, pokiaľ sú potrebné na základe primeraného obchodného odhadu, aby sa vylúčilo, že by sa v blízkej budúcnosti muselo ocenenie týchto položiek meniť v dôsledku kolísania hodnoty. Výška týchto oprávok sa musí samostatne uviesť vo výkaze ziskov a strát alebo v poznámkach.

d) Ocenenie na nižšiu hodnotu uvedené v písmenách b) a c) sa nesmie zachovať, ak dôvody na jeho existenciu už pominuli.

e) Ak pri predmetoch obežného majetku boli vykonané mimoriadne oprávky len na účely daňových predpisov, výška a dôvody oprávok musia byť uvedené v poznámkach.

2. Na určenie obstarávacích a výrobných nákladov sa vzťahuje článok 35 ods. 2 a 3. Členské štáty môžu uplatniť aj článok 35 ods. 4 Do výrobných nákladov sa nesmú zahrnovať distribučné náklady.

Článok 40

1. Členské štáty môžu povoliť, aby sa obstarávacie alebo výrobné náklady zásob a tovaru rovnakej kategórie, ako aj všetkých zameniteľných položiek vrátane finančných investícií vypočítavali buď na základe váženého priemeru cien, alebo metódou "First in — First out (Fifo)" alebo "Last in — First out (Lifo)", alebo inou porovnateľnou metódou.

2. Pokiaľ sa súvahové ocenenie vykonané na základe niektorej z metód uvedených v odseku 1 ku dňu závierky významne líši od ocenenia na základe poslednej známej trhovej ceny pred súvahovým dňom, musí sa výška tohto rozdielu uviesť v poznámkach celkovo pre jednotlivé skupiny.

Článok 41

1. Ak je čiastka úhrady záväzkov vyššia ako prijatá čiastka, potom sa môže rozdiel medzi nimi vykázať v aktívach. Tento rozdiel sa musí osobitne uviesť buď v súvahe alebo v poznámkach.

2. Tento rozdiel sa ročne v primeranej výške odpisuje a musí sa odpísať najneskôr dovtedy, kedy sa záväzok uhradí.

Článok 42

Výška rezerv nesmie prekročiť nevyhnutnú čiastku.

Rezervy uvedené v súvahe v položke "ostatné rezervy" musia byť uvedené v poznámkach, pokiaľ sú významné.

ODDIEL 8

Obsah poznámok

Článok 43

1. V poznámkach sa okrem údajov vyplývajúcich z ostatných ustanovení tejto smernice uvádzajú údaje o:

(1) metódach oceňovania použitých pre rôzne položky ročnej účtovnej závierky a o metóde výpočtu oprávok. Pri tých položkách ročnej účtovnej závierky, ktoré sú alebo pôvodne boli vyjadrené v cudzej mene, sa musí uviesť, na akom základe sa prepočítali na domácu menu;

(2) názve a sídle podnikov, v ktorých spoločnosť sama alebo prostredníctvom inej osoby vystupujúcej vo vlastnom mene v prospech tejto spoločnosti drží podiel najmenej vo výške určitého percenta imania, ktoré môžu členské štáty stanoviť do výšky maximálne 20 %, pričom sa uvedie výška tohto podielu na imaní, ako aj výška vlastného imania a výška zisku alebo straty za posledný účtovný rok, za ktorý príslušný podnik zostavil ročnú účtovnú závierku. Tieto údaje sa nemusia uviesť, ak sú z hľadiska cieľov článku 2 ods. 3 zanedbateľné. Údaje o vlastnom imaní a zisku alebo strate sa nemusia uviesť tiež vtedy, ak príslušný podnik svoju súvahu nezverejňuje a ak sa priamo alebo nepriamo v držbe spoločnosti nachádza menej ako 50 % jeho imania;

(3) počte a nominálnej hodnote, prípadne ak nominálna hodnota nie je známa, paritnej účtovnej hodnoty upísaných akcií počas účtovného roka v rámci schváleného imania bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia o výške tohto imania v článku 2 ods. l písm. e) smernice 68/151/EHS a článku 2 písm. c) smernice 77/91/EHS;

(4) počte a nominálnej hodnote alebo paritnej účtovnej hodnote, ak nominálna hodnota nie je známa, každej kategórie, ak je takých kategórií viac;

(5) existencii podielových cenných papierov, konvertibilných dlhopisov alebo podobných cenných papierov alebo práv, s uvedením ich počtu a rozsahu práv, ktoré predstavujú;

(6) výške záväzkov spoločnosti so zostatkovou dobou splatnosti presahujúcou 5 rokov, ako aj o výške všetkých čistých záväzkov spoločnosti krytých vecnou zárukou danou touto spoločnosťou s uvedením povahy a formy záruky. Tieto údaje sa musia uviesť osobitne pre položku každého veriteľa v súlade so štruktúrou podľa článkov 9 a 10;

(7) celkovej výške všetkých finančných záväzkov, ktoré nie sú uvedené v súvahe, ak je tento údaj významný pre posúdenie finančnej situácie. Osobitne sa pritom musia uviesť záväzky týkajúce sa dôchodkov, ako aj záväzky voči prepojeným podnikom;

(8) členení čistého obratu v zmysle článku 28 podľa kategórie činnosti a podľa geografického umiestnenia trhu v prípade, pokiaľ sa tieto kategórie a trhy z hľadiska organizácie predaja výrobkov a poskytovania služieb vyplývajúcich z bežnej činnosti spoločnosti navzájom výrazne odlišujú;

(9) priemernom počte pracovníkov počas účtovného roka podľa jednotlivých kategórií, ako aj osobných nákladoch za účtovný rok v súlade s článkom 23 ods. 6, ak sa neuvádzajú samostatne vo výkaze ziskov a strát;

(10) rozsahu, v ktorom bol výpočet zisku alebo straty za finančný rok ovplyvnený ocenením položiek, ktoré boli vykonané odchylne od zásad stanovených v článkoch 31 a 34 až 42 v priebehu tohto účtovného roka alebo predchádzajúceho účtovného roka s cieľom dosiahnuť daňové úľavy. Ak takéto ocenenie značne ovplyvní budúce daňové zaťaženie, musia sa o tej skutočnosti uviesť podrobnosti;

(11) rozdiele medzi daňovým zaťažením pripadajúcim na tento účtovný rok alebo predchádzajúce účtovné roky a daňami za tieto účtovné roky už zaplatenými alebo splatnými v prípade, že je tento rozdiel pre budúce daňové zaťaženie významný. Táto suma sa môže uviesť aj v kumulovanej čiastke v súvahe pod zvláštnou položkou s príslušným označením;

(12) výške stanovených odmien za účtovný rok členom správnych, riadiacich a dozorných orgánov z dôvodu výkonu funkcie, ako aj o výške vzniknutých záväzkov týkajúcich sa dôchodkov bývalých členov uvedených orgánov. Tieto údaje sa musia uviesť za každú skupinu týchto osôb osobitne;

(13) výške záloh a úverov poskytnutých členom správnych, riadiacich a dozorných orgánov s uvedením úrokovej sadzby, podstatných podmienok a výške zaplatených splátok, ako aj o záväzkoch zo záruk voči týmto osobám s uvedením celkových údajov pre každú kategóriu.

2. Členské štáty nemusia uplatniť odsek 1 bod 2 pri finančných holdingových spoločnostiach v zmysle článku 5 ods. 3, a to až do následnej koordinácie.

Článok 44

Členské štáty môžu povoliť, aby spoločnosti uvedené v článku 11 vyhotovili poznámky v skrátenej forme bez údajov vyžadovaných v článku 43 ods. 1, v bodoch 5 až 12. V poznámkach sa však musia uviesť súhrnným spôsobom údaje stanovené v článku 43 ods. 1 bode 6, a to pre všetky príslušné položky.

Článok 12 sa uplatní.

Článok 45

1. Členské štáty môžu povoliť, aby sa údaje požadované v článku 43 ods. 1 bode 2:

a) uviedli vo forme výkazu podľa článku 3 ods. 1 a 2 smernice 68/151/EHS, v poznámkach sa musí na tento výkaz poukázať;

b) nemuseli uviesť v prípade, že by mohli spôsobiť vážnu ujmu niektorému z podnikov uvedených v článku 43 ods. 1 bod 2. Členské štáty môžu toto vynechanie podmieniť predchádzajúcim súhlasom správneho alebo súdneho orgánu. V poznámkach sa musí uviesť, že tieto údaje sa vynechali.

2. Odsek l písm. b) sa primerane uplatní aj na údaje požadované v článku 43 ods. 1 bod 8.

Členské štáty môžu spoločnostiam uvedeným v článku 27 povoliť, aby sa údaje požadované v článku 43 ods. 1 bod 8 neuvádzali. Článok 12 sa uplatní.

ODDIEL 9

Obsah výročnej správy

Článok 46

1. Výročná správa musí obsahovať verný výklad o vývoji činnosti spoločnosti a jej pozícii.

2. Správa musí taktiež obsahovať údaje:

a) o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného roka;

b) o predpokladanom vývoji spoločnosti;

c) o činnosti v oblasti výskumu a vývoja;

d) o nadobudnutí vlastných akcií, uvedené v článku 22 ods. 2 smernice 77/91/EHS.

ODDIEL 10

Zverejnenie

Článok 47

1. Riadne overená ročná účtovná závierka a výročná správa spolu so správou predloženou osobou poverenou vykonaním auditu ročnej účtovnej závierky sa zverejní spôsobom stanoveným právnymi predpismi jednotlivých členských štátov v súlade s článkom 3 smernice 68/151/EHS.

Právne predpisy členského štátu však môžu povoliť, aby sa výročná správa nezverejnila vyššie uvedeným spôsobom. V takom prípade musí byť výročná spáva k dispozícii verejnosti v sídle spoločnosti dotknutého členského štátu. Úplná alebo čiastočná kópia tejto správy musí byť daná na požiadanie k dispozícii bezplatne.

2. Členské štáty môžu odchylne od odseku 1 umožniť, aby spoločnosti uvedené v článku 11 zverejňovali:

a) skrátenú súvahu vykazujúcu iba položky označené písmenami a rímskymi číslicami uvedené v článkoch 9 a 10 so zvláštnou poznámkou o informáciách požadovaných v zátvorkách pod D (II) aktív a C pasív v článku 9, ako aj D (II) článku 10, ale súhrnným spôsobom pre všetky položky, ktorých sa to týka;

b) skrátené poznámky bez údajov požadovaných v článku 43 ods. 1 bodoch 5 až 12. Súhrnným spôsobom sa však musia uviesť údaje požadované v článku 43 ods. 1 bode 6 pre všetky položky, ktorých sa to týka.

Článok 12 sa uplatní.

Týmto spoločnostiam môžu členské štáty ďalej povoliť, aby nemuseli zverejňovať svoje výkazy ziskov a strát, výročnú správu a správu osoby poverenej vykonaním auditu závierky.

3. Členské štáty môžu povoliť, aby spoločnosti uvedené v článku 27 zverejňovali:

a) skrátenú súvahu, ktorá obsahuje len tie položky, ktoré sú označené písmenami a rímskymi číslicami stanovenými v článkoch 9 a 10, so zvláštnou poznámkou buď v súvahe alebo v poznámkach týkajúcou sa:

- položiek C (I) (3), C (II) (1), (2), (3) a (4), C (III) (l), (2), (3), (4) a (7), D (II) (2), (3) a (6) a D (III) (1) a (2) aktív a C (l), (2), (6), (7) a (9) pasív podľa článku 9,

- položky C (I) (3), C (II) (1), (2), (3) a (4), C (III) (1), (2), (3), (4), a (7), D (II) (2), (3) a (6), D (III) (l) a (2), F (1), (2), (6), (7) a (9) a I (1), (2), (6), (7), a (9) podľa článku 10,

- údaje požadované v zátvorkách v položkách D (II) aktív a C pasív v článku 9, ale súhrnne pre všetky príslušné položky a osobitne pre položky D (II) (2) a (3) aktív, ako aj C (1), (2), (6), (7) a (9) pasív,

- údaje požadované v zátvorkách pri položke D (II) v článku 10, ale súhrnne pre všetky dotknuté položky a osobitne pre položky D (II) (2) a (3);

b) skrátené poznámky bez údajov požadovaných v článku 43 ods. 1 bodoch 5, 6, 8, 10 a 11. Musia sa však uviesť údaje požadované v článku 43 ods. 1 bode 6, ale súhrnne pre všetky dotknuté položky.

Týmto odsekom nie je dotknutý odsek 1, pokiaľ ide o výkaz ziskov a strát, výročnú správu a správu osoby poverenej vykonaním auditu závierky.

Článok 12 sa uplatní.

Článok 48

Ak sa ročná účtovná závierka a výročná správa zverejnia v plnom rozsahu, musia mať formu a obsah, na základe ktorých osoba poverená vykonaním auditu ročnej účtovnej závierky vypracovala svoju správu. Správa tejto osoby sa musí uviesť v úplnom znení. Ak osoba poverená vykonaním auditu ročnej účtovnej závierky vzniesla výhrady alebo odmietla ročnú účtovnú závierku potvrdiť, musí sa táto skutočnosť uviesť aj s uvedením dôvodov.

Článok 49

Pri neúplnom zverejnení ročnej účtovnej závierky sa musí upresniť, že ide o jej skrátené znenie a odvolať sa na register, ktorému bola ročná účtovná závierka predložená v súlade s článkom 47 ods. 1. Ak ešte k tomu nedošlo, musí sa táto skutočnosť uviesť. Správa osoby poverená vykonaním auditu ročnej účtovnej závierky nemôže byť k tomuto zverejneniu priložená. Musí sa však upresniť, či správa bola vydaná bez výhrad alebo s výhradami, alebo či bola odmietnutá.

Článok 50

Súčasne s ročnou účtovnou závierkou a rovnakým spôsobom sa musí zverejniť

- návrh na rozdelenie zisku alebo straty,

- rozdelenie zisku alebo straty,

a to v prípade, že sa tieto položky neuvádzajú v ročných účtoch.

ODDIEL 11

Overovanie

Článok 51

1. a) Spoločnosti musia mať svoju ročnú účtovnú závierku overenú jednou alebo viacerými oprávnenými osobami v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov.

b) Osoba alebo osoby poverené vykonaním auditu ročnej účtovnej závierky musia tiež overiť, či výročná správa súhlasí s ročnou účtovnou závierkou za príslušný účtovný rok.

2. Členské štáty môžu od tejto povinnosti stanovenej v odseku 1 oslobodiť spoločnosti uvedené v článku 11.

Článok 12 sa uplatní.

3. V prípade uvedenom v ods. 2 zavedú členské štáty primerané sankcie pre prípady, keď ročná účtovná závierka alebo výročná správa týchto spoločností nebudú vypracované v súlade s touto smernicou.

ODDIEL 12

Záverečné ustanovenia

Článok 52

1. Pri Komisii sa zriaďuje kontaktný výbor, ktorého úlohou je:

a) uľahčiť bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 169 a 170 zmluvy, zosúladené uplatňovanie tejto smernice na základe pravidelných stretnutí, zvlášť pokiaľ ide o konkrétne problémy jej uplatňovania;

b) pôsobiť v prípade potreby ako poradný orgán Komisie, pokiaľ ide o návrh na doplnenie a zmenu tejto smernice.

2. Kontaktný výbor je zložený zo zástupcov členských štátov a zástupcov Komisie. Predsedá mu zástupca Komisie. Služby sekretariátu zabezpečuje Komisia.

3. Výbor zvoláva jeho predseda z vlastného podnetu alebo na žiadosť niektorého z jeho členov.

Článok 53

1. Na účely tejto smernice sa definuje Európska zúčtovacia jednotka (EZJ) tak, ako bola stanovená rozhodnutím Komisie č. 3289/75/ESUO z 18. decembra 1975 [5]. Jej protihodnotou je v národnej mene spočiatku jednotka platná v deň prijatia tejto smernice.

2. Rada na návrh Komisie každých päť rokov preskúma, prípadne zmení čiastky vyjadrených podľa smernice v EZJ s prihliadnutím na hospodársky a menový vývoj v spoločenstve.

Článok 54

Touto smernicou nie sú dotknuté právne predpisy členských štátov, ktoré vyžadujú, aby konsolidované účtovné závierky, do ktorých sú zaradené podniky, ktoré sa nespravujú ich právnymi predpismi, boli predložené registru, v ktorom sú zapísanépobočky takýchto podnikov.

Článok 55

1. Do dvoch rokov od oznámenia tejto smernice uvedú členské štáty do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou a bezodkladne o tom informujú Komisiu.

2. Členské štáty môžu stanoviť, že ustanovenia uvedené v odseku 1 sa budú uplatňovať až 18 mesiacov po uplynutí lehoty stanovenej týmto odsekom.

Toto obdobie 18 mesiacov sa však môže predĺžiť až na 5 rokov:

a) v prípade "unregistered companies" v Spojenom kráľovstve a v Írsku;

b) na účely uplatňovania článkov 9 a 10 a článkov 23 až 26 týkajúcich sa štruktúry súvahy a výkazu ziskov a strát v prípade, že niektorý členský štát uviedol pre tieto dokumenty najviac tri roky pred oznámením tejto smernice do účinnosti iné štruktúry;

c) na účely uplatňovania ustanovení tejto smernice týkajúcich sa výpočtu a vykazovania odpisov týkajúcich sa aktív v súvahe, ktoré patria do položiek aktív uvedených v článku 9, C (II) (2) a (3) a článku 10, C (II) (2) a (3);

d) na účely uplatňovania článku 47 ods. 1 tejto smernice s výnimkou tých spoločností, ktoré už majú povinnosť zverejnenia podľa článku 2 ods. 1 písm. f) smernice 68/151/EHS. V tom prípade platí pre ročnú účtovnú závierku a pre správu osoby poverenej vykonaním auditu ročnej účtovnej závierky článok 47 ods. 1 bod 2 tejto smernice;

e) na účely uplatňovania článku 51 ods. 1 tejto smernice.

Okrem toho sa môže táto lehota 18 mesiacov predĺžiť až na osem rokov pre plavebné spoločnosti, ktorých hlavným predmetom činnosti je plavba a ktoré už existujú v čase nadobudnutia účinnosti ustanovení uvedených v odseku 1.

3. Členské štáty oznámia Komisii znenia hlavných ustanovení iných právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 56

Povinnosť uvádzať v ročnej účtovnej závierke položky stanovené v článkoch 9, 10 a 23 až 26, ktoré sa týkajú prepojených podnikov, a povinnosť poskytovať informácie o týchto podnikoch v súlade s článkom 13 ods. 2, článkom 14 a článkom 43 ods. 1 bodom 7 nadobudnú účinnosť súčasne so smernicou Rady o konsolidovaných účtovných závierkach.

Článok 57

l. Až do nadobudnutia účinnosti smernice Rady o konsolidovaných účtoch bez toho, aby boli dotknuté smernice 68/151/EHS a 77/91/EHS, môžu členské štáty umožniť, aby spoločnosti závislé na skupine, ktoré spadajú pod ich vnútroštátne právne predpisy, neuplatňovali ustanovenia tejto smernice o obsahu, overovaní a uverejňovaní svojich ročných účtovných závierok, pokiaľ sú splnené tieto podmienky:

a) ovládajúca spoločnosť podlieha právu niektorého členského štátu;

b) všetci akcionári alebo spoločníci závislej spoločnosti vyslovili svoj súhlas s oslobodením od uplatňovania uvedených ustanovení; toto vyhlásenie treba vykonať vždy pre každý účtovný rok;

c) ovládajúca spoločnosť vyhlásila, že ručí za záväzky prijaté závislou spoločnosťou;

d) vyhlásenia uvedené v písmenách b) a c) zverejní závislá spoločnosť v súlade s článkom 47 ods. 1 prvým pododsekom;

e) ročná účtovná závierka závislej spoločnosti je zahrnutá v ročnej účtovnej závierke skupiny;

f) oslobodenie týkajúce sa obsahu, overovania a uverejňovania ročnej účtovnej závierky závislej spoločnosti sa musí uviesť v poznámkach k ročnej účtovnej závierke skupiny.

2. Na ročnú účtovnú závierku skupiny sa uplatnia články 47 a 51.

3. Pokiaľ je to možné, na ročnú účtovnú závierku skupiny sa uplatnia články 2 až 46.

Článok 58

1. Až do nadobudnutia účinnosti smernice Rady o konsolidovaných účtoch bez toho, aby tým bola dotknutá smernica 77/91/EHS, môžu členské štáty ovládajúcim spoločnostiam skupín, ktoré sa spravujú ich právnymi predpismi, umožniť, aby neuplatňovali ustanovenia tejto smernice o overovaní a uverejňovaní výkazov ziskov a strát týchto ovládajúcich spoločností, pokiaľ spĺňajú tieto podmienky:

a) oslobodenie musí zverejniť ovládajúca spoločnosť v súlade s článkom 47 ods. l;

b) ročná účtovná závierka ovládajúca spoločnosti musí byť zahrnutá v ročných účtoch skupiny;

c) oslobodenie týkajúce sa overenia a zverejnenia výkazu ziskov a strát ovládajúcich spoločností musí byť uvedené v poznámkach k ročnej účtovnej závierke skupiny;

d) zisk alebo strata ovládajúcej spoločnosti, vypočítané podľa zásad tejto smernice, musia byť vykázané v súvahe ovládajúcej spoločnosti.

2. Na ročnú účtovnú závierku skupiny sa uplatnia články 47 a 51.

3. Podľa možnosti sa na ročnú účtovnú závierku skupiny uplatnia články 2 až 46.

Článok 59

Až do ďalšej koordinácie môžu členské štáty povoliť, aby sa oceňovanie účastí v prepojených podnikoch uskutočnilo metódou "equity" za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

a) použitie tejto oceňovacej metódy musí byť uvedené v poznámkach k ročnej účtovnej závierke spoločnosti, ktorá drží tieto účasti;

b) výška všetkých existujúcich rozdielov v okamžiku nadobudnutia účastí medzi ich obstarávacou hodnotou a percentami imania, ktorý predstavujú, vrátane rezervných fondov zisku a strát, ako aj zisku a strát z minulých rokov prepojených podnikov musia byť vykázané v súvahe alebo v poznámkam k ročnej účtovnej závierke spoločnosti, ktorá je držiteľom účastí;

c) obstarávacia hodnota týchto účastí sa zvýši alebo zníži v súvahe spoločnosti, ktorá ich drží, o zisk alebo stratu, ktoré realizuje prepojený podnik podľa percenta držaného imania;

d) čiastka uvedená v písmene c) sa uvedie každoročne vo výkaze ziskov a strát spoločnosti, ktorá tieto účastí drží, ako samostatná položka s príslušným označením;

e) ak prepojený podnik rozdeľuje dividendy spoločnosti, v ktorej držbe sú účasti, znižuje sa podľa toho ich účtovná hodnota;

f) pokiaľ čiastky uvedené v účte ziskov a strát v súlade s písmenom d) sú vyššie ako čiastka obdržaných dividend alebo dividend, ktorých platba môže byť požadovaná, musí sa výška rozdielu previesť do rezervného fondu, ktorý sa nesmie vyplatiť akcionárom.

Článok 60

Až do následnej koordinácie môžu členské štáty stanoviť, že finančné investície, do ktorých investičné spoločnosti v zmysle článku 5 ods. 2 vložili svoje prostriedky, sa ocenia na základe trhových cien.

V takom prípade môžu členské štáty investičné spoločnosti s variabilným kapitálom tiež oslobodiť od povinnosti, aby samostatne uvádzali oprávky podľa článku 36.

Článok 61

Až do nadobudnutia účinnosti smernice Rady o konsolidovaných účtoch môžu členské štáty umožniť, aby ovládajúce spoločnosti skupín, ktoré sa spravujú ich právnymi predpismi, neuplatňovali ustanovenia článku 43 ods. 1 bodu 2 týkajúce sa výšky vlastného imania a výšky ziskov a strát dotknutých podnikov, ak je ročná účtovná závierka týchto podnikov zahrnutá do ročnej účtovnej závierky skupiny, alebo ak sú účasti na imaní týchto podnikov ocenené metódou "equity".

Článok 62

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 25. júla 1978

Za Radu

predseda

K. Von Dohnanyi

[1] Ú. v. ES C 129, 11.12.1972, s. 38.

[2] Ú. v. ES C 39, 7.6.1973, s. 31.

[3] Ú. v. ES L 65, 14.3.1968, s. 8.

[4] Ú. v. ES L 26, 31.1.1977, s. 1.

[5] Ú. v. ES L 327, 19.12.1975, s. 4.

--------------------------------------------------