31978L0631

Rådets direktiv 78/631/EØF af 26. juni 1978 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater (pesticider)

EF-Tidende nr. L 206 af 29/07/1978 s. 0013 - 0025
den finske specialudgave: kapitel 13 bind 8 s. 0162
den græske specialudgave: Kapitel 13 bind 7 s. 0142
den svenske specialudgave: kapitel 13 bind 8 s. 0162
den spanske specialudgave: Kapitel 13 bind 8 s. 0212
den portugisiske specialudgave: Kapitel 13 bind 8 s. 0212


++++

RAADETS DIREKTIV

af 26 . juni 1978

om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning vedroerende klassificering , emballering og etikettering af farlige praeparater ( pesticider )

( 78/631/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 100 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 2 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

Farlige stoffer og praeparater er i medlemsstaterne undergivet bestemmelser ; disse bestemmelser afviger , navnlig med hensyn til etikettering med oplysninger om risici , men ogsaa med hensyn til klassificering efter farlighedsgrad ; disse afvigelser er til hinder for samhandelen og indvirker direkte paa faellessmarkedets oprettelse og funktion ;

det er derfor vigtigt , at denne hindring fjernes ; med henblik herpaa er det noedvendigt at foretage en tilnaermelse af medlemsstaternes gaeldende lovgivning paa dette omraade ;

der er allerede indfoert bestemmelser vedroerende farlige stoffer ved Raadets direktiv 67/548/EOEF af 27 . juni 1967 om tilnaermelse af lovgivning om klassificering , emballering og etikettering af farlige stoffer ( 3 ) , senest aendret ved direktiv 76/907/EOEF ( 4 ) , der omfatter de aktive stoffer i pesticider ; det er noedvendigt at indfoere lignede bestemmelser for farlige praeparater bestaaende af flere stoffer ;

mange af disse farlige stoffer og praeparater anvendes til plante - og traebeskyttelse samt til bekaempelse af skadedyr ; antallet af praeparater i denne sektor overstiger antallet af enkeltstoffer ; det drejer sig hovedsageligt om praeparater , som er mere eller mindre giftige , saaledes at en toksikologisk klassificering ledsaget af forskrifter vedroerende etikettering ( faresymboler og farebetegnelser , forsigtighedsregler ) samt bestemmelser vedroerende emballering er noedvendige for at undgaa de skader , der kan opstaa som foelge af markedsfoering af pesticider , navnlig for saa vidt angaar den offentlige sundhed ;

dette direktiv indeholder bestemmelser om klassificering , emballering og etikettering af pesticider ; det vil desuden blive noedvendigt i senere direktiver at indfoere saerlige bestemmelser for godkendelse , distribution og anvendelse af disse pesticider ; disse bestemmelser skal indeholde yderligere specifikationer vedroerende etikettering og eventuelt oplysninger om foerstehjaelp til brug for laeger ;

hovedformaalet med dette direktiv boer vaere at sikre en bedre beskyttelse af befolkningen , navnlig af personer , som haandterer disse praeparater ;

det kan desuden tjene til fremme af forbrugerbeskyttelsen , idet det foreskrives , at der skal gives oplysning om risici ;

det kan vise sig , at farlige praeparater , der anvendes som pesticider , kan bringe sundheden eller sikkerheden i fare , selv om de opfylder forskrifterne i dette direktiv ; der boer derfor fastlaegges en fremgangsmaade til imoedegaaelse af denne fare -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

1 . Dette direktiv vedroerer , med forbehold af andre faellesskabsbestemmelser herom , indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om

- klassificering efter farlighed

- emballering og

- etikettering for saa vidt angaar oplysninger om risici

af farlige praeparater ( pesticider ) , herefter kaldt " pesticider " , i den form , hvori de leveres til brugeren , og som er bestemt til anvendelse som pesticider .

2 . Dette direktiv gaelder ikke for :

a ) laegemidler , narkotika og radioaktive praeparater ;

b ) transport af pesticider med jernbane , ad landeveje og indre vandveje , ad soe - eller luftvejen ;

c ) pesticider , der skal udfoeres til tredjelande ;

d ) pesticider i transit under toldmyndighedernes opsyn , saafremt de ikke underkastes nogen forarbejdning .

3 . For dette direktiv gaelder definitionerne i artikel 2 i direktiv 67/548/EOEF .

Artikel 2

I dette direktiv forstaas ved pesticider praeparater , som er bestemt til

1 . bekaempelse af organismer , skadelige for planter og planteprodukter , eller forbyggelse af disse organismers virkning , eller

2 . fremme eller regulering af plantevaeksten - undtaget herfra er goedningsstoffer og grundforbedringsmidler - eller

3 . beskyttelse af planteprodukter , herunder traebeskyttelsesmidler , for saa vidt der ikke findes saerlige Faellesskabsbestemmelser for konserveringsmidler , med undtagelse af produkter til overfladebehandling , og som ikke indeholder noget beskyttende stof , der traenger ind i planteprodukter , eller

4 . bekaempelse af uoenskede planter , eller

5 . bekaempelse af visse plantedele eller forbyggelse af uoensket vaekst , eller

6 . uskadeliggoerelse , bekaempelse og forebyggelse af skadelige organismer , der goer skade paa andet end planter , eller af uoenskede organismer .

Artikel 3

1 . Pesticider klassificeres ved bestemmelse af selve praeparatets akutte toksicitet udtrykt ved den hos rotten konstaterede LD50-vaerdi ved oral eller kutan tilfoersel eller LC50-vaerdi ved indaanding

a ) For saa vidt angaar LD50-vaerdien ved oral tilfoersel gaelder foelgende referencevaerdier :

1 . for faste stoffer ( med undtagelse af lokkemidler og pesticider i form af tabletter )

5 mg/kG legemsvaegt og derunder : " meget giftig " ,

over 5 , men hoejst 50 mg/kg legemsvaegt : " giftig " ,

over 50 , men hoejst 500 mg/kg legemsvaegt : " sundhedsfarlige " .

2 . for vaesker ( samt lokkemidler og pesticider i form af tabletter )

25 mg/kg legemsvaegt og derunder : " meget giftig " ,

over 25 , men hoejst 200 mg/kg legemsvaegt : " giftig " ,

over 200 , men hoejst 2 000 mg/kg legemsvaegt : " sundhedsfarlig " .

b ) For luftformige pesticider eller for pesticider , der forhandles i form af flydende luftarter , samt for rygemidler og aerosoler tjener som reference foelgende LC50-vaerdier , konstateret paa rotten ved inhalationsproever af en varighed paa fire timer :

0,5 mg/l luft og derunder : " meget giftig " ,

over 0,5 mg/l luft , men hoejst 2 mg/l luft : " giftig " ,

over 2 mg/l luft , men hoejst 20 mg/l luft : " sundhedsfarlig " .

For pulverformige pesticider , hvis partikeldiameter ikke overstiger 50 mikroner , bestemmes vaerdierne ved inhalationsproever . Naar disse pesticider i forvejen er markedsfoert eller er ved at blive godkendt paa tidspunktet for vedtagelsen af dette direktiv , kan de dog klassificeres efter de bestemmelser , der gaelder for de ovenfor under litra a ) omhandlede pesticider i flydende form .

c ) For pesticider , der kan absorberes gennem huden , og hvis kutane LD50-vaerdi er saadan , at den ville medfoere klassificering i en mere restriktiv fareklasse end den , den orale LD50-vaerdi eller LC50-vaerdien paa grundlag af inhalationsproeven ville indicere , gaelder foelgende referencevaerdier , konstateret ved kutane proever paa rotten og/eller , hvor en medlemsstat kraever det paa kaninen :

1 . for faste stoffer ( med undtagelse af lokkemidler og pesticider i form af tabletter )

10 mg/kg legemsvaegt og derunder : " meget giftig " ,

over 10 , men hoejst 100 mg/kg legemsvaegt : " giftig " ,

over 100 , men hoejst 1 000 mg/kg legemsvaegt : " sundhedsfarlig " ;

2 . for vaesker ( samt lokkemidler og pesticider i form af tabletter )

50 mg/kg legemsvaegt og derunder : " meget giftig " ,

over 50 , men hoejst 400 mg/kg legemsvaegt : " giftig " ,

over 400 , men hoejst 4 000 mg/kg legemsvaegt : " sundhedsfarlig " .

De foreskrevne proever skal gennemfoeres i henhold til internationalt anerkendte metoder eller i givet fald efter den i direktiv 67/548/EOEF omhandlede metode .

2 . Uanset stk . 1 kan pesticider med kun et aktivt stof klassificeres paa grundlag af beregninger foretaget i henhold til bilag I og III :

a ) naar klassificeringen som meget giftig , giftig eller sundhedsfarlig er indlysende i betragtning af deres bestanddele , eller

b ) naar det godtgoeres , at et pesticid i sin sammensaetning udviser stor lighed med et allerede klassificeret pesticid , og dettes toksikologiske data er tilstraekkeligt kendte .

Der maa i saa fald vaere begrundet sandsynlighed for , at den paa grundlag af beregning opnaaede klassificering ikke afviger vaesentligt fra den , der ville blive resultatet ved gennemfoerelse af de i stk . 1 omhandlede biologiske proever .

3 . Medlemsstaterne kan for klassificering af pesticider , der indeholder flere aktive stoffer og er bestemt til udelukkende at blive markedsfoert paa deres eget omraade , godkende den i bilag II omhandlede beregningsmetode med de i stk . 2 angivne begraensninger .

4 . Naar der er tvivl om klassificeringens rigtighed , kan den kompetente myndighed forlange de i stk . 1 omhandlede toksikologiske proever gennemfoert i stedet for beregningen .

5 . Der kan laegges yderligere toksikologiske data til grund for klassificering af pesticidet , naar :

a ) omstaendighederne giver grund til at formode , at et pesticid udgoer en fare for mennesker i den forstand , at det ved regelret anvendelse kan vaere sundhedsfarligt , eller

b ) det paavises , at rotten ikke er det bedst egnede dyr til forsoeg med et bestemt pesticid , men at en anden dyreart f.eks . afgjort er mere foelsom eller udviser reaktioner , der ligner menneskets mere , eller

c ) naar den orale eller kutane LD50-vaerdi ikke egner sig som grundlaeggende kriterium for klassificeringen ( dette gaelder f.eks . i visse tilfaelde aerosoler , andre saerlige praeparater , pulverformige praeparater og rygemidler ) .

Hvis det derimod kan paavises , at et pesticid er mindre giftigt eller sundhedsfarligt , end det skulle forventes i betragtning af toksiciteten af dets bestanddele , tages der ved klassificeringen ogsaa hensyn hertil .

Artikel 4

Medlemsstaterne traeffer alle noedvendige foranstaltninger til sikring af , at pesticider kun kan markedsfoeres , saafremt de er i overensstemmelse med dette direktiv .

Artikel 5

1 . Medlemsstaterne traeffer alle noedvendige foranstaltninger til sikring af , at pesticider kun kan markedsfoeres , saafremt deres emballage opfylder foelgende krav :

a ) emballagen skal vaere saaledes udformet og fremstillet , at indholdet ikke utilsigtet kan traenge ud ; dette gaelder dog ikke , hvis der er foreskrevet saerlige sikkerhedsforanstaltninger ;

b ) det materiale , som emballagen og lukningen er fremstillet af , maa ikke kunne angribes af indholdet eller kunne indgaa sundhedsfarlige eller paa anden maade farlige forbindelser med dette ;

c ) emballagen og lukningen skal i alle dele vaere saa solid og kraftig , at den ikke kan loesne sig , og skal med sikkerhed kunne taale den behandling , som den erfaringsmaessigt udsaettes for ;

d ) beholdere med lukkeanordning skal vaere konstrueret saaledes , at beholderen kan lukkes gentagne gange , uden at indholdet utilsigtet kan traenge ud .

2 . Medlemsstaterne kan endvidere foreskrive , at :

- emballagen oprindeligt skal vaere forseglet paa en saadan maade , at denne forsegling oedelaegges endeligt ved den foerste aabning af emballagen ;

- beholdere med et rumindhold paa 3 liter og derunder , som indeholder pesticider til husholdningsbrug , skal vaere forsynet med boernesikrede lukninger .

Artikel 6

1 . Medlemsstaterne traeffer alle noedvendige foranstaltninger til sikring , af at pesticider kun kan markedsfoeres , saafremt deres emballage med hensyn til etikettering opfylder foelgende krav .

2 . Emballagen skal vaere forsynet med foelgende angivelser , som skal vaere let laeselige , og som ikke maa kunne fjernes :

a ) praeparatets handelsnavn eller betegnelse ;

b ) - for pesticider , som ikke er undergivet godkendelse : navn og adresse paa fabrikanten eller paa den , som markedsfoerer praeparatet ;

- for pesticider , som er undergivet godkendelse : navn og adresse paa indehaveren af godkendelsen og praeparatets registreringsnummer , og , saafremt det drejer sig om en anden person , navn og adresse paa den , der markedsfoerer praeparatet ;

c ) navnene paa og indholdet af aktive stoffer i praeparatet , angivet saerskilt for hvert aktivt stof og udtrykt

- i vaegtprocent for pesticider , der er faste stoffer , aerosoler , flygtige vaesker ( kogepunkt maks . 50 * C ) eller tyktflydende vaesker ( nedre graense 1 Pa . s . ved 20 * C ) ;

- i vaegprocent og i g/l ved 20 * C for andre vaesker ;

- i rumfangsprocent for luftarter ;

d ) navnet paa alle meget giftige , giftige , sundhedsfarlige og aetsende stoffer , som ud over de aktive stoffer forekommer i praeparatet i en koncentration , der overstiger 0,2 % for meget giftige og giftige stoffer , 5 % for sundhedsfarlige stoffer og 5 % for aetsende stoffer .

For saa vidt angaar oploesningsmidler skal der tages hensyn til de koncentrationsgraenser , der er fastsat i artikel 5 , stk . 2 , i Raadets direktiv 73/173/EOEF af 4 . juni 1973 om tilnaermelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om klassificering , emballering og etikettering af farlige praeparater ( oploesningsmidler ) ( 5 ) .

Navnet skal anfoeres i overensstemmelse med nomenklaturen i listen i bilag I til direktiv 67/548/EOEF ;

e ) praeparatets nettomaengde , udtrykt i lovbefalede maaleenheder ;

f ) partiets fabrikationsnummer ;

g ) faresymboler og farebetegnelser for praeparatet i henhold til artikel 6 , stk . 2 , litra c ) , i direktiv 67/548/EOEF og dettes bilag V ;

h ) henvisning til saadanne saerlige risici i henhold til dette direktiv , som stammer fra disse farer ;

i ) for meget giftige , giftige og sundhedsfarlige pesticider angivelse af , at emballagen ikke maa genanvendes , undtagen i tilfaelde af beholdere , der er saerlig bestemt til at blive genanvendt eller genpaafyldt af fabrikanten eller forhandleren .

3 . Henvisninger til saerlige risici angives af de kompetente myndigheder , saafremt pesticiderne skal godkendes , og i andre tilfaelde af fabrikanten eller af den , som markedsfoerer praeparatet . Disse angivelser skal vaelges blandt de i bilag IV til dette direktiv anfoerte , og de kan om noedvendigt suppleres med saadanne angivelser , som findes i bilag III til direktiv 67/548/EOEF .

4 . Forsigtighedsregler vedroerende brug af pesticider skal anfoeres paa etiketten eller emballagen eller , saafremt dette ikke er praktisk muligt , paa en anden etiket , som er forsvarligt fastgjort til emballagen . Saafremt pesticiderne skal godkendes , fastsaettes forsigtighedsreglerne af de kompetente myndigheder , og i andre tilfaelde af fabrikanten eller af den , som markedsfoerer praeparatet . Forsigtighedsreglerne skal vaere i overensstemmelse med angivelserne i bilag IV til direktiv 67/548/EOEF og i bilag V til naervaerende direktiv .

5 . Med forbehold af faellesskabsregler for godkendelse af pesticider kan de kompetente myndigheder foreskrive supplerende angivelser om saerlige risici og forsigtighedsregler for de pesticider , der skal godkendes .

6 . Angivelser saasom " ugiftig " , " ikke sundhedsfarlig " eller enhver anden lignende angivelse maa ikke forekomme paa etiketten eller paa emballagen for pesticider , der er omfattet af dette direktiv .

Artikel 7

1 . Naar de i artikel 6 foreskrevne paaskrifter er anfoert paa en etiket , skal denne vaere forsvarligt fastgjort paa en eller flere sider af emballagen , saaledes at disse paaskrifter kan laeses vandret , naar emballagen er anbragt paa saedvanlig maade . Etiketterne skal have foelgende formater :

Emballagens rumindhold * Format ( i mm ) *

- 3 l og derunder saa vidt muligt mindst * 52 gange 74 *

- over 3 l og hoejst 50 l mindst * 74 gange 105 *

- over 50 l og hoejst 500 l mindst * 105 gange 148 *

- over 500 l mindst * 148 gange 210 . *

Hvert symbol skal optage mindst en tiendedel af etikettens overflade ; det maa dog ikke vaere mindre end 1 cm2 . Etiketten skal med hele sin overflade vaere fastklaebet paa den emballage , som umiddelbart indeholder praeparatet .

2 . En etiket er ikke paakraevet , naar paaskrifterne er tydeligt anfoert paa selve emballagen i overensstemmelse med de i stk . 1 fastsatte regler .

3 . Etikettens - eller i de i stk . 2 naevnte tilfaelde , emballagens - farve og udseende skal sikre , at faresymbolet og dets orangegule bund traeder tydeligt frem .

4 . medlemsstaterne kan goere markedsfoeringen af pesticider inden for deres omraade betinget af , at etikettens tekst affattes paa det eller de nationale eller officielle sprog i det paagaeldende land .

5 . Kravene med hensyn til etikettering i dette direktiv betragtes som opfyldt , naar transportemballagen er forsynet med et symbol , der i overensstemmelse med de internationale forskrifter for transport af farlige stoffer samt med bestemmelserne i artikel 6 , stk . 2 , litra a ) , f ) h ) og i ) og i artikel 6 , stk . 4 .

Artikel 8

1 . Medlemsstaterne kan tillade :

a ) at den i artikel 6 foreskrevne etikettering sker paa anden egnet maade , naar der er tale om emballage , hvis begraensede dimensioner eller beskaffenhed i oevrigt ikke muliggoer etikettering i overensstemmelse med artikel 7 , stk . 1 og 2 ;

b ) som en undtagelse fra artikel 6 og 7 , at emballage indeholdende pesticider , der ikke er klassificeret som meget giftige eller giftige , kan etiketteres paa anden maade , saafremt emballagen indeholder begraensede maengder , der ikke frembyder nogen fare for dem , som haandterer pesticidet , eller for andre .

2 . Saafremt en medlemsstat goer brug af de i stk . 1 hjemlede muligheder , underretter den straks Kommissionen derom .

Artikel 9

Medlemsstaterne kan ikke paa grund af klassificering , emballering eller etikettering i henhold til dette direktiv forbyde , begraense eller hindre markedsfoering af pesticider , naar de opfylder bestemmelserne i dette direktiv .

Artikel 10

1 . Saafremt en medlemsstat paa grundlag af udfoerlige begrundelser fastslaar , at et pesticid frembyder fare for sikkerhed eller sundhed , skoent det er i overensstemmelse med forskrifterne i dette direktiv , kan denne stat midlertidigt forbyde eller fastsaette saerlige betingelser for markedsfoering af dette pesticid paa sit omraade . Den underretter straks de oevrige medlemsstater og Kommissionen herom og angiver aarsagerne til denne beslutning .

2 . Kommissionen raadfoerer sig inden seks uger med de medlemsstater , som sagen vedroerer , hvorefter den omgaaende afgiver sin udtalelse og traeffer passende foranstaltninger .

3 . Saafremt Kommissionen finder tekniske tilpasninger af dette direktiv paakraevede , vedtages saadanne tilpasninger af Kommissionen eller Raadet efter den i artikel 8c i direktiv 67/548/EOEF omhandlede fremgangsmaade ; i saa fald kan den medlemsstat , som har vedtaget beskyttelsesforanstaltninger , opretholde disse , indtil tilpasningerne traeder i kraft .

Artikel 11

1 . Der udarbejdes efter fremgangsmaaden i artikel 8c i direktiv 67/548/EOEF :

- en fortegnelse over aktive stoffer med angivelse af de vedtagne LD50 - og LC50-vaerdier ( bilag III ) ;

- en ajourfoert fortegnelse over aktive stoffer til brug ved klassificering af pesticider , der indeholder flere aktive stoffer , efter den bilag II fastsatte beregningsmetode .

2 . Efter samme fremgangsmaade vedtages de aendringer , som er noedvendige for at tilpasse de til dette direktiv knyttede bilag til den tekniske udvikling .

Artikel 12

1 . Medlemsstaterne saetter den 1 . januar 1981 de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser , der er noedvendige for at efterkomme dette direktiv , i kraft og underretter straks Kommissionen herom .

2 . Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vaesentlige nationale bestemmelser , som de vedtager paa det af dette direktiv omfattede omraade .

Artikel 13

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Luxembourg , den 26 . juni 1978 .

Paa Raadets vegne

K . B . ANDERSEN

Formand

( 1 ) EFT nr . C 30 af 7 . 2 . 1977 , s . 35 .

( 2 ) EFT nr . C 114 af 11 . 5 . 1977 , s . 20 .

( 3 ) EFT nr . 196 af 16 . 8 . 1967 , s . 1 .

( 4 ) EFT nr . L 360 af 30 . 12 . 1976 , s . 1 .

( 5 ) EFT nr . L 189 af 11 . 7 . 1973 , s . 7 .

BILAG I

KLASSIFICERING VED BEREGNING AF PESTICIDER , DER KUN INDEHOLDER ET AKTIVT STOF

( se artikel 3 , stk . 2 )

Pesticider , der kun indeholder et aktivt stof samt et eller flere inaktive baere - og/eller hjaelpestoffer , klassificeres ved beregning under anvendelse af foelgende formel :

L gange 100/C = A

Hvor

L = LD50 af det aktive stof ved oral tilfoersel hos rotten

C = koncentrationen af det aktive stof i vaegtprocent

A = den vaerdi , der ligger til grund for klassificeringen af pesticidet i overensstemmelse med artikel 3 , stk . 1 , litra a ) .

Hvis det aktive stof er opfoert paa fortegnelsen i bilag III , skal den i naevnte bilag anfoerte LD50-vaerdi anvendes ved beregningen .

BILAG II

KLASSIFICERING VED BEREGNING AF PESTICIDER , DER INDEHOLDER FLERE AKTIVE STOFFER

( se artikel 3 , stk . 3 )

1 . Til anvendelse af den beregningsmetode , der goer det muligt at klassificere pesticider , som indeholder flere aktive stoffer , opdeles de farlige stoffer , de indeholder , i klasser og underklasser i overensstemmelse med fortegnelsen i nr . 5 .

2 . Ved klassificering af pesticidet anvendes formlen :

S ( P gange I ) ,

hvor

P : er vaegtprocentdelen af hvert af de farlige stoffer , der findes i pesticidet , og

I : er indekset for den underklasse , hvert af stofferne tilhoerer , idet dette indeks angives for hver tilstedevaerende hundrededel af det paagaeldende stof .

I saerdeleshed bliver vaerdien I :

I1 ved klassificering af pesticider i fast form som giftige eller sundhedsfarlige ,

I2 ved klassificering af flydende eller luftformige pesticider som giftige eller sundhedsfarlige .

De forskellige I1 - og I2-vaerdier fremgaar af nedenstaaende tabel :

TABEL OVER KLASSIFICERINGSINDEKSER

Stofklasse * Klassificeringsindeks for pesticider *

* faste * flydende/luftformige *

* I1 * % * I2 * % *

Klasse I * * * * *

I/a * 500 * ( = 1 % ) * 500 * ( = 1 % ) *

I/b * 100 * ( = 5 % ) * 125 * ( = 4 % ) *

I/c * 15 * ( = 33 % ) * 25 * ( = 20 % ) *

Klasse II * * * * *

II/a * 5 * ( = 100 % ) * 10 * ( = 50 % ) *

II/b * 2 * ( = 100 % ) * 4 * ( = 100 % ) *

II/c * 1 * ( = 100 % ) * 2 * ( = 100 % ) *

II/d * 0,5 * ( = 100 % ) * 1 * ( = 100 % ) *

3 . Som giftige betragtes pesticider , der indeholder ét eller flere af de i nr . 5 opfoerte stoffer , saafremt summen af de vaerdier , der fremkommer ved at multiplicere vaegtprocentdelen P af hvert enkelt stof i pesticidet og det respektive indeks I1 eller I2 , er stoerre end 500 , dvs . :

- for faste pesticider : S ( P gange I1 ) > 500

- for flydende eller luftformige pesticider : S ( P gange I2 ) > 500

4 . Som sundhedsfarlige betragtes pesticider , der indeholder ét eller flere af de i nr . 5 opfoerte stoffer , saafremt summen af produkterne i henhold til nr . 3 er mindre end eller lig med 500 og stoerre end 25 for faste pesticider eller mindre eller lig med 500 og stoerre end 40 for flydende eller luftformige pesticider , dvs . :

- for faste pesticider : 25 < S ( P gange I1 ) * 500

- for flydende eller luftformige pesticider : 40 < S ( P gange I2 ) * 500

Saafremt resultatet af beregningen er 25 eller derunder for faste pesticider eller 40 eller derunder for flydende eller luftformige pesticider , klassificeres pesticidet ikke .

5 . FORTEGNELSE OVER AKTIVE STOFFER OPDELT I KLASSER OG UNDERKLASSER

Giftige stoffer

Stoffer , der er maerket ( NT ) , maa ikke overfoeres til en anden klasse .

KLASSE I/a

Nr . i direktiv 67/548/EOEF * Nomenklatur i henhold til direktiv 67/548/EOEF *

006-006-00-X * Cyanbrinte ( blaasyre ) og salte deraf ( NT ) *

015-004-00-8 * Aluminiumphosphid *

603-015-00-6 * Allyalkohol ( NT ) *

006-017-00-X * Aldicarb ( NT ) *

613-011-00-6 * Amitrol *

006-008-00-0 * Antu ( NT ) *

* Arsenik og arsenforbindelser ( NT ) *

Nr . i direktiv 67/548/EOEF * Nomenklatur i henhold til direktiv 67/548/EOEF *

015-056-00-1 * Azynphos - ethyl ( NT ) *

015-039-00-9 * Azynphos - methyl ( NT ) *

602-002-00-3 * Methylbromid ( NT ) *

015-044-00-6 * Carbophenothion ( NT ) *

015-071-00-3 * Chlorfenvinphos ( NT ) *

607-059-00-7 * Coumatetralyl *

613-004-00-8 * Crimidin ( NT ) *

015-070-00-8 * Cyanthoat ( NT ) *

015-028-00-9 * Demeton-O ( NT ) *

015-030-00-X * Demeton-O-methyl *

015-029-00-4 * Demeton-S ( NT ) *

015-031-00-5 * Demeton-S-methyl *

015-078-00-1 * Demeton-S-methylsulphon *

015-073-00-4 * Dicrotophos ( Dinoctyl ) *

006-029-00-5 * Dioxacarb *

015-060-00-3 * Disulfoton *

609-020-00-X * DNOC *

015-049-00-3 * Endothion *

602-051-00-X * Endrin ( NT ) *

015-047-00-2 * Ethion *

015-088-00-6 * Dialiphos ( NT ) *

050-003-00-6 * Fentin-acetat *

050-004-00-1 * Fentin-hydroxid *

607-078-00-0 * Fluenetil ( NT ) *

015-091-00-2 * Fonofos ( NT ) *

006-031-00-6 * Formetanat *

* Fluor-acetamid ( NT ) *

602-053-00-0 * Isobenzan *

006-009-00-6 * Isolan ( NT ) *

015-045-00-1 * Mecarbam *

* Kviksoelv og forbindelser deraf *

015-094-00-9 * Mephospholan ( NT ) *

015-095-00-4 * Methamidophos *

015-069-00-2 * Methidathion ( Methomyl ) *

015-020-00-5 * Mevinphos ( Mocap ) ( NT ) *

015-072-00-9 * Monocrotophos *

614-001-00-4 * Nicotin ( NT ) *

015-046-00-7 * Oxydemeton-methyl *

015-096-00-X * Oxydisulfoton ( NT ) *

613-006-00-9 * Paraquat *

015-034-00-1 * Parathion *

015-035-00-7 * Parathion-methyl *

015-022-00-6 * Phosphamidon ( NT ) *

* Phospholan ( NT )

015-033-00-6 * Phorat ( NT ) *

006-037-00-9 * Promecarb ( Promurit ) ( NT ) *

015-032-00-0 * Prothoat ( NT ) *

015-026-00-8 * Schradan ( NT ) *

* Sulfotepp ( NT ) *

* Thallium-forbindelser *

* TEPP ( NT ) *

* Carbondisulfid ( svovlkulstof ) ( NT ) *

002-008-00-5 * Tetrachlor-methan ( tetrachlorkulstof ) ( NT ) *

* ( Tranid ) *

015-024-00-7 * Triamiphos ( Zinophos ) ( NT ) *

KLASSE I/b

602-048-00-3 * Aldrin *

006-018-00-5 * Aminocarb *

602-049-00-9 * Dieldrin *

602-052-00-5 * Endosulfan *

602-046-00-2 * Heptachlor *

* Heptachlor-epoxid *

604-002-00-8 * Pentachlor-phenol *

KLASSE I/c

Nr . i direktiv 67/548/EOEF * Nomenklatur i henhold til direktiv 67/548/EOEF *

607-057-00-5 * Coumachlor *

015-019-00-X * Dichlorvos *

* Dimetilan *

609-025-00-7 * Dinoseb *

607-055-00-5 * Endothal-natrium *

613-015-00-8 * Fenazaflor *

607-079-00-6 * Kelevan *

* ( Mercaptodimeteur ) *

605-005-00-7 * Metaldehyd *

015-066-00-6 * Omethoate *

015-006-00-9 * Zinkphosphid *

015-098-00-0 * Trichloronat *

607-056-00-0 * Warfaring *

KLASSE II/a

* Blyacetat *

KLASSE II/b

602-044-00-1 * Chlorcampher *

015-084-00-4 * Chlorpyriphos *

602-012-00-7 * 1,2-dichlorethan *

006-010-00-1 * Dimetan *

006-028-00-X * Dinobuton *

613-005-00-3 * Diquat *

615-001-00-7 * Methylisothiocyanat *

050-002-00-0 * Cyhexatin *

* ( PREP ) ( R ) *

* Thiometon *

015-059-00-8 * Vamidethion *

006-016-00-4 * Propoxur *

KLASSE II/c

609-024-00-1 * Binapacryl *

015-086-00-5 * Cumithoat *

* ( DD ) *

602-045-00-7 * ( DDT ) *

015-040-00-4 * Diazinon *

602-010-00-6 * 1,2-dibromethan *

609-027-00-8 * Dinoeton *

650-008-00-9 * Drazoxolon *

015-048-00-8 * Fenthion *

602-042-00-0 * HCH *

602-043-00-6 * Lindan *

608-007-00-6 * loxynil *

602-021-00-6 * 1,2-dibrom-3-chlorpropan *

015-097-00-5 * Phentoat *

015-067-00-1 * Phosalon *

015-101-00-5 * Phosmet *

016-103-00-5 * Bariumpolysulfid *

016-005-00-6 * Calciumpolysulfid *

016-007-00-7 * Kaliumpolysulfid *

016-010-00-3 * Ammoniumpolysulfid *

KLASSE II/d

Nr . i direktiv 67/548/EOEF * Nomenklatur i henhold til direktiv 67/548/EOEF *

015-080-00-2 * Amidithion *

* ( Caprol ) *

006-011-00-7 * Carbaryl *

602-047-00-8 * Chlordan *

607-039-00-8 * 2,4 D *

015-051-00-4 * Dimethoat *

015-089-00-1 * Ethoat - methyl *

015-057-00-7 * Formothion *

* ( Fungilon ) *

613-018-00-4 * Morfamquat *

006-014-00-3 * Nabam *

015-055-00-6 * Naled *

* Phosnichlor *

015-100-00-X * Phoxin *

* ( RM/60 ) *

607-041-00-9 * 2,4,5-T *

* Thirame *

* Triclorfon *

015-054-00-0 * Fenitrothion *

650-007-00-3 * ( Chlorfenamidin ) *

BILAG III

FORTEGNELSE OVER AKTIVE STOFFER MED ANGIVELSE AF DE VEDTAGNE LD50 - OG LC50-VAERDIER

( se artikel 11 , stk . 1 , foerste led )

BILAG IV

ANGIVELSE AF ARTEN AF DE SAERLIGE RISICI I FORBINDELSE MED PESTICIDER

( se artikel 6 , stk . 3 )

For pesticider , der betragtes som farlige i dette direktivs betydning , skal der paa etiketten alt efter farens art anfoeres en eller flere angivelser af de tilsvarende saerlige risici .

Saafremt to eller flere angivelser er noedvendige , kan de kombineres i overensstemmelse med bilag III til direktiv 67/548/EOEF .

Farebetegnelse * Nr . i bilag III til direktiv 67/548/EOEF * Angivelser af arten af de saerlige risici *

Meget giftig ( T ) * R 26 * Meget giftig ved indaanding *

* R 27 * Meget giftig ved beroering med huden *

* R 28 * Meget giftig ved indtagelse *

Giftig ( T ) * R 23 * Giftig ved indaanding *

* R 24 * Giftig ved beroering med huden *

* R 25 * Giftig ved indtagelse *

Sundhedsfarlig ( X ii ) * R 20 * Farlig ved indaanding *

* R 21 * Farlig ved beroering med huden *

* R 22 * Farlig ved indtagelse *

Lokalirriterende ( X i ) * R 36 * Irriterer oejnene *

* R 37 * Irriterer aandedraetsorganerne *

* R 38 * Irriterer huden *

AEtsende ( C ) * R 34 * AEtsningsfare *

* R 35 * Alvorlig aetsningsfare *

Letantaendelig ( F ) * R 11 * Meget brandfarlig *

* R 12 * Yderst brandfarlig *

* R 13 * Yderst brandfarlig flydende gas *

* R 15 * Reagerer med vand ved dannelse af yderst brandfarlige gasser *

Eksplosiv ( E ) * R 16 * Eksplosionsfarlig ved blanding med oxiderende stoffer *

BILAG V

FORSIGTIGHEDSREGLER

( se artikel 6 , stk . 4 )

For de som meget giftige , giftige , sundhedsfarlige , aetsende eller lokalirriterende klassificerede pesticider er foelgende forsigtighedsregler obligatoriske :

Nr . i bilag IV til direktivet 67/548/EOEF * Standardformulering *

S 2 * Opbevares utilgaengeligt for boern . *

S/20/21 * Der maa ikke spises , drikkes eller ryges under brugen . *

S 13 * Maa ikke opbevares sammen med naerings - og nydelsesmidler samt foder . *

For sundhedsfarlige pesticider :

S 44 * Ved ildebefindende kontakt laege ; vis etiketten , hvis muligt . *

For meget giftige og giftige pesticider :

S 45 * Ved ulykkestilfaelde eller ved ildebefindende er omgaaende laegebehandling noedvendig ; vis etiketten , hvis muligt . *

Foelgende yderligere forsigtighedsregler tilfoejes alt efter arten af de saerlige risici , som pesticidet indebaerer .

S 22 * Undgaa indaanding af stoev . *

S 23 * Undgaa indaanding af gas/roeg/dampe/aerosol-taagen . *

S 27 * Tilsmudset toej tages straks af . *

S 36 * Under arbejdet baeres egnet beskyttelsesdragt . *

S 37 * Under arbejdet baeres dertil egnede beskyttelseshandsker . *

S 42 * Brug egnet aandedraetsvaern ved rygning/sproejtning . *

For aetsende pesticider tilfoejes foelgende yderligere forsigtighedsregler :

S 28 * Straks efter brugen/kontakt med stoffet afvask med rigelig ... ( angives af fabrikanten ) . *

S 37 * Under arbejdet baeres dertil egnede beskyttelseshandsker . *

S 39 * Under arbejdet baeres beskyttelsesbriller/ansigtsskaerm . *

Saafremt pesticidet indeholder phosphorsyreestere , tilfoejes foelgende forsigtighedsregel :

S 28 * Straks efter brugen/kontakt med stoffet afvask med rigelig ... ( angives af fabrikanten ) . *

Saafremt der kraeves to eller flere angivelser , kan de kombineres i voerensstemmelse med bilag IV til direktiv 67/548/EOEF .