31978L0548Úradný vestník L 168 , 26/06/1978 S. 0040 - 0044
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 8 S. 0140
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 7 S. 0125
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 8 S. 0140
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 8 S. 0190
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 13 Zväzok 8 S. 0190


Smernica Rady

z 12. júna 1978

o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa systémov vykurovania priestoru pre cestujúcich v motorových vozidlách

(78/548/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 100,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

keďže technické požiadavky, ktoré musia spĺňať motorové vozidlá podľa vnútroštátnych právnych predpisov, sa týkajú, okrem iného systémov vykurovania priestoru cestujúcich v motorových vozidlách;

keďže sa tieto požiadavky navzájom medzi jednotlivými členskými štátmi odlišujú; keďže je potrebné, aby všetky členské štáty prijali rovnaké požiadavky, buď navyše k ich existujúcim pravidlám, alebo namiesto nich, najmä s cieľom zaviesť pre každý typ vozidla postup EHS typového schválenia, ktorý bol predmetom smernice Rady 70/156/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa typového schválenia motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel [3], naposledy zmenenej a doplnenej smernicou 78/547/EHS [4];

keďže aproximácia vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa motorových vozidiel zahŕňa vzájomné uznávanie testov vykonaných ktorýmkoľvek členským štátom na základe spoločných požiadaviek,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Na účely tejto smernice "vozidlo" znamená akékoľvek motorové vozidlo kategórie M1 (ako je to definované v prílohe I k smernici 70/156/EHS), určené k prevádzke na ceste, majúce najmenej štyri kolesá a najvyššiu konštrukčnú rýchlosť presahujúcu 25 km/h.

Článok 2

Žiadny členský štát nesmie odmietnuť udeliť EHS typové schválenie alebo vnútroštátne typové schválenie vozidlu z dôvodov týkajúcich sa systému vykurovania priestoru cestujúcich, ak systém spĺňa požiadavky stanovené v prílohe I.

Článok 3

Žiadny členský štát nesmie odmietnuť alebo zakázať predaj, registráciu, uvedenie do prevádzky alebo používanie ktoréhokoľvek vozidla z dôvodov týkajúcich sa systému vykurovania priestoru cestujúcich, ak systém spĺňa požiadavky stanovené v prílohe I.

Článok 4

Akékoľvek úpravy potrebné na prispôsobenie ustanovení príloh technickému pokroku sa prijmú podľa postupu, ktorý je uvedený v článku 13 smernice 70/156/EHS.

Tento postup platí tiež pre ustanovenia zavádzané do tejto smernice, ktoré sa týkajú pomocných systémov vykurovania, určených pre trvalú montáž vo vozidle.

Článok 5

1. Členské štáty uvedú do platnosti ustanovenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 18-tich mesiacov od jej oznámenia a bezodkladne o tom informujú Komisiu.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 6

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Luxemburgu 12. júna 1978

Za Radu

predseda

K. Olesen

[1] Ú. v. ES C 118, 16.5.1977, s. 29.

[2] Ú. v. ES C 114, 11.5.1977, s. 6.

[3] Ú. v. ES L 42 23.2.1970, s. 1.

[4] Ú. v. ES L 168, 26.6.1978, s. 39.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

1. DEFINÍCIA

Na účely tejto smernice "systém vykurovania priestoru cestujúcich vo vozidle" znamená akýkoľvek systém, ktorý môže zvýšiť teplotu v priestore vyhradenom pre cestujúcich vo vozidle a ktorý využíva na tento účel teplo z motora.

2. POŽIADAVKY

2.1. Všetky vozidlá musia byť vybavené systémom vykurovania priestoru cestujúcich.

2.2. Vo vozidlách vybavených systémom vykurovania priestoru cestujúcich, využívajúcim teplo buď z výfukových plynov, alebo z chladiaceho vzduchu motora, musí byť tento systém konštruovaný tak, aby:

2.2.1. ohriaty vzduch vstupujúci do priestoru pre cestujúcich neobsahoval viac výfukových plynov ako okolitý vzduch pri vstupe vzduchu na vonkajšok vozidla;

2.2.2. cestujúci vo vozidle nemohli, pri normálnom používaní vozidla na ceste, prísť do styku s ktorýmikoľvek časťami zariadenia, ktoré môže spôsobiť popáleniny. Táto podmienka sa považuje za splnenú, ak časti nedosiahnu teploty 80 °C;

2.2.3. horúci vzduch vstupujúci do priestoru cestujúcich nemohol dosiahnuť teploty, ktoré môžu spôsobiť popáleniny cestujúcich. Táto podmienka sa považuje za splnenú, ak rozdiel medzi teplotou horúceho vzduchu vstupujúceho do priestoru cestujúcich a teplotou okolia nepresahuje 110 °C.

2.3. Požiadavky uvedené v bode 2.2.1 sa považujú za splnené vzhľadom na systémy vykurovania, ktoré zahŕňajú výmenník tepla, ktorého primárnym okruhom prechádzajú výfukové plyny alebo znečistený vzduch, za predpokladu, že budú splnené nasledovné podmienky:

2.3.1. steny primárneho okruhu výmenníka musia byť hermetické pri akomkoľvek tlaku do 2 bar vrátane;

2.3.2. steny primárneho okruhu výmenníka tepla nesmú obsahovať akékoľvek odpojiteľné komponenty;

2.3.3. časť steny výmenníka tepla výfukových plynov, kde prebieha prevod tepla, musí byť aspoň 2 mm hrubá, ak je vyrobená z ocelí, ktoré nie sú zliatinové;

2.3.3.1. v prípadoch, keď sú použité iné materiály (vrátane kompozitných alebo materiálov s nanášaným kovom), musí byť hrúbka steny taká, aby bolo zabezpečené, že výmenník tepla má rovnakú prevádzkovú životnosť, ako v prípade uvedenom v bode 2.3.3;

2.3.3.2. ak časť výmenníka, kde prebieha prestup tepla, je smaltovaná, stena, na ktorej bol smalt aplikovaný, musí byť aspoň 1 mm hrubá. Táto vrstva musí byť trvalá a hermetická a nesmie byť porézna;

2.3.4. trúbka, cez ktorú prechádzajú výfukové plyny, musí obsahovať aspoň 30 mm dlhú koróznu testovaciu zónu; táto zóna musí byť situovaná bezprostredne za výmenníkom tepla. Musí ostať nekrytá a byť ľahko prístupná;

2.3.4.1. stena tejto zóny nesmie byť hrubšia než u trubiek pre výfukové plyny umiestnených vo vnútri výmenníka tepla a vlastnosti materiálov a povrchu tejto zóny musia byť porovnateľné s vlastnosťami materiálov a povrchu trubiek;

2.3.4.2. ak výmenník tepla tvorí jedinú jednotku s tlmičom výfuku vozidla, vonkajšia stena tlmiča musí byť posudzovaná ako zóna spĺňajúca ustanovenia bodu 2.3.4.1, kde môže dôjsť k akejkoľvek korózii.

2.4. Pre systémy vykurovania používajúce chladiaci vzduch motora na účely vykurovania, sa podmienky bodu 2.2.1 považujú za splnené za predpokladu, že sú splnené nasledovné požiadavky:

2.4.1. kdekoľvek chladiaci vzduch prichádza do styku len s povrchmi motora, ktoré neobsahujú žiadne odpojiteľné časti, môže byť použitý ako vykurovací vzduch bez toho, aby sa vyžadoval výmenník tepla; spojenia medzi stenami tohto okruhu chladiaceho vzduchu a povrchmi, ktoré slúžia na prenos tepla, musia byť plynotesné a odolné voči oleju. Tieto požiadavky sa považujú za splnené, ak napríklad,

2.4.1.1. plášť okolo každej zapaľovacej sviečky odvádza akýkoľvek unikajúci plyn mimo okruh vykurovacieho vzduchu;

2.4.1.2. spojenie medzi hlavou valca a výfukovým potrubím je situované mimo okruh vykurovacieho vzduchu;

2.4.1.3. existuje dvojitá ochrana proti netesnostiam medzi hlavou valca a valcom a všetky úniky z prvého spoja sú vyvádzané mimo okruh vykurovacieho vzduchu,

alebo:

ochrana proti netesnostiam medzi hlavou valca a valcom stále drží, ak sú matice hlavy valcov za studena utiahnuté jednou tretinou menovitého krútiaceho momentu predpísaného výrobcom,

alebo:

oblasť, kde je hlava valca spojená s valcom, je situovaná mimo okruh vykurovacieho vzduchu.

3. ŽIADOSŤ O EHS TYPOVÉ SCHVÁLENIE

3.1. Žiadosť o typové schválenie EHS typu vozidla z hľadiska systému vykurovania priestoru cestujúcich musí predložiť výrobca vozidla alebo jeho oprávnený zástupca.

3.2. Musí byť doložená nasledovnými dokumentmi v troch vyhotoveniach a týmito údajmi:

3.2.1. v prípade systémov vykurovania, využívajúcich teplo z chladiacej kvapaliny motoru:

- stručný opis typu vozidla, vzhľadom na systém vykurovania priestoru cestujúcich; musí byť špecifikovaný typ motora a systém vykurovania;

3.2.2. v prípade systémov vykurovania, využívajúcich teplo z výfukových plynov alebo z chladiaceho vzduchu motora:

- podrobný opis typu vozidla, vzhľadom na systém vykurovania priestoru cestujúcich; musí byť špecifikovaný typ motora,

- výkres usporiadania systému vykurovania, zobrazujúci jeho umiestnenie vo vozidle.

3.3. V prípade systému vykurovania definovaného v bode 2.3 môže technická služba vyžadovať vzorku výmenníka tepla použitú v tomto type systému a/alebo akýkoľvek dokument, ktorý dokazuje, že výmenník spĺňa požiadavky bodu 2.3.

3.4. V prípade systému vykurovania definovaného v bodoch 2.3 a 2.4 musí byť technickej službe zodpovednej za vykonávanie testu typového schválenia odovzdané vozidlo, reprezentujúce typ vozidla, ktorý sa má schvaľovať.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

VZOR

[Maximálny formát: A4 (210 x 297 mm) ]

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------