13/ 04

BG

Официален вестник на Европейския съюз

35


31978L0316


L 081/3

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 21 декември 1977 година

за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно вътрешните инсталации на моторни превозни средства (разпознаване на устройствата за управление, на контролните сигнални устройства и индикаторите)

(78/316/ЕИО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 100 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Асамблеята (1),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (2),

като има предвид, че техническите изисквания, на които моторните превозни средства трябва да отговарят, съгласно националните законодателства, се отнасят, наред с другото, до разпознаването на устройствата за управление, контролните сигнални устройства и индикаторите;

като има предвид, че тези изисквания са различни за отделните държави-членки; като има предвид, че, следователно, е необходимо всички държави-членки да приемат еднакви изисквания в допълнение или вместо съществуващите правила, в частност, за да се разреши прилагането на процедурата на ЕИО за типово одобрение, която е предмет на Директива 70/156/ЕИО на Съвета от 6 февруари 1970 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно типовото одобрение на моторни превозни средства и техните ремаркета (3), изменена с Директива 78/315/ЕИО (4);

като има предвид, че е целесъобразно да се изготвят технически изисквания така че тяхната цел да съвпада с тази на работата, която се извършва в тази област от Икономическата комисия за Европа на Обединените нации и с конкретните технически изисквания, приети от Международната организация за стандартизация (ISO);

като има предвид, че сближаването на националните законодателства относно моторни превозни средства предполага взаимното признаване от държавите-членки на проверките, които всяка една от тях извършва въз основа на общите изисквания,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

По смисъла на настоящата директива „превозно средство“ означава всяко моторно превозно средство, предназначено за движение на път, с най-малко четири колела и максимална проектна скорост, надвишаваща 25 км/ч, с изключение на превозните средства, които се придвижват върху релси, селскостопански трактори и машини, както и превозни средства, които се използват в строителството.

Член 2

Държава-членка не може да отказва да издава типово одобрение на ЕИО или национално типово одобрение за тип превозно средство на основания, свързани с означенията на устройствата за управление, контролните сигнални устройства и индикаторите, когато тези превозни средства отговарят на изискванията на приложения I до IV.

Член 3

Държава-членка не може да отказва или забранява продажбата, регистрацията, въвеждането в експлоатация или употребата на превозно средство на основания, свързани с означенията на устройствата за управление, контролните сигнални устройства и индикаторите, когато тези превозни средства отговарят на изискванията на приложения I до IV.

Член 4

Всички изменения, необходими за привеждането в съответствие на изискванията на приложения I до V с техническия прогрес, се приемат в съответствие с процедурата по член 13 на Директива 70/156/ЕИО.

Член 5

1.   Държавите-членки въвеждат в сила разпоредбите, необходими за да се съобразят с настоящата директива, в срок от 18 месеца от нотифицирането ѝ. Те незабавно информират Комисията за това.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 6

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 21 декември 1977 година.

За Съвета

Председател

J. CHABERT


(1)  ОВ С 118, 16.5.1977 г., стр. 33.

(2)  ОВ С 114, 11.5.1977 г., стр. 10.

(3)  ОВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 81, 28.3.1978 г., стр. 1.


СПИСЪК С ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение I:

Приложно поле, определения, заявление за типово одобрение на ЕИО, типово одобрение на ЕИО, спецификации (1)

Приложение II

Устройства за управление, контролни сигнални устройства и индикатори, чието разпознаване е задължително, когато са монтирани и символите, които следва да се използват за целта (1)

Приложение III:

Устройства за управление, контролни сигнални устройства и индикатори, чието разпознаване не е задължително, когато са монтирани и символите, които следва да се използват за разпознаването им (1)

Приложение IV:

Конструкция на основния модел на символите, които са представени в приложения II и III (1)

Приложение V:

Приложение към сертификата за типово одобрение на ЕИО за превозно средство по отношение на разпознаване на устройствата за управление, контролните сигнални устройства и индикаторите.

(1)  Техническите изисквания на настоящото приложение са сходни с тези на съответния проекто-регламент на Икономическата комисия за Европа на Обединените нации в съответната област; спазено е подразделянето по точки. Ако точка от проекто-регламента няма съответстваща точка в приложенията на директивата, номерът се представя в скоби за справка.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕИО, ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕИО, СПЕЦИФИКАЦИИ

1.   ПРИЛОЖНО ПОЛЕ

Настоящата директива се прилага за моторните превозни средства по отношение на разпознаването на ръчните им устройства за управление, контролни сигнални устройства и индикатори

2.   ОПРЕДЕЛЕНИЯ

(2.1.)   

 

2.2.   Тип превозно средство

„Тип превозно средство“ означава моторни превозни средства, които не се различават по отношение на вътрешните инсталации, които могат да засегнат разпознаването на символите на устройствата за управление, контролните сигнални устройства и индикаторите.

2.3.   Устройство за управление

„Устройство за управление“ означава онази част на устройството, което позволява на водача да предизвика промяна в състоянието или работата на превозното средство.

2.4.   Двупозиционен прекъсвач

„Двупозиционен прекъсвач“ означава устройство, посредством което захранването на електрическата верига се възобновява или прекъсва.

2.5.   Превключвател

„Превключвател“ означава устройство, посредством което захранването на електрическата енергия може да се прехвърля от една от две вериги на другата без възможност за прекъсване между двете позиции.

2.6.   Комбиниран прекъсвач-превключвател

„Комбиниран прекъсвач-превключвател“ означава многофункционално устройство, което при първо задействане, или поставяне в положение, работи като двупозиционен прекъсвач, а при всяко последващо включване или задействане, работи като превключвател.

2.7.   Индикатор

„Индикатор“ означава устройство, което предава информация за работата или състоянието на дадена система, или на част от системата, например нивото на дадена течност.

2.8.   Контролно сигнално устройство

„Контролно сигнално устройство“ означава оптичен сигнал, който показва, че дадено устройство е задействано, правилната му или неправилна работа или състояние, или отсъствие на работа.

2.9.   Символ

„Символ“ означава знак, който позволява разпознаването на устройство за управление, контролно сигнално устройство или индикатор.

2.10.   Главен прекъсвач за светлините

„Главен прекъсвач за светлините“ означава прекъсвач, който захранва или прекъсва подаването на ток към електрическата верига на дългите/къси фарове, както и лампата на устройствата, посочени в точка 3.11 от приложение I към Директива на Съвета 76/756/ЕИО от 27.7.1976 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно инсталирането на светлинни и светлинно-сигнални устройства на моторни превозни средства и техните ремаркета (1).

2.11.   Индикатор за зареждане на акумулатора

„Индикатор за зареждане на акумулатора“ означава устройство, което показва дали акумулаторът се зарежда или не.

2.12.   Контролно сигнално устройство за зареждане на акумулатора

„Контролно сигнално устройство за зареждане на акумулатора“ означава сигнал, който, когато свети, показва, че акумулаторът не се зарежда.

2.13.   Индикатор за нивото на горивото

„Индикатор за нивото на горивото“ означава устройство, което дава информация за количеството гориво в резервоара.

2.14.   Контролно сигнално устройство за нивото на горивото

„Контролно сигнално устройство за нивото на горивото“ означава сигнал, който, когато свети, показва, че нивото на горивото е близко до нулата или, че превозното средство работи на резервно гориво.

2.15.   Индикатор за температурата на охлаждащия агент на двигателя

„Индикатор за температурата на охлаждащия агент на двигателя“ означава устройство, което дава информация за температурата на охлаждащия агент.

2.16.   Контролно сигнално устройство за температурата на охлаждащия агент на двигателя

„Контролно сигнално устройство за температурата на охлаждащия агент на двигателя“ означава сигнал, който, когато свети, показва, че температурата на охлаждащия агент на двигателя надвишава нормалната работна температура, която е предвидена от производителя.

2.17.   Индикатор за налягането на маслото

„Индикатор за налягането на маслото“ означава устройство, което дава информация за налягането на маслото в смазочната системата на двигателя.

2.18.   Контролно сигнално устройство за налягането на маслото

„Контролно сигнално устройство за налягането на маслото“ означава сигнал който, когато свети, показва, че налягането на маслото в смазочната система на двигателя е под нивото за нормална работа, предвидено от производителя.

2.19.   Контролно сигнално устройство за предпазния колан

„Контролно сигнално устройство за предпазния колан“ означава сигнал, който, когато свети, показва, че катарамата на колана на най-малко едно от заетите седалки не е закопчана.

2.20.   Контактно контролно сигнално устройство на ръчната спирачка

„Контактно контролно сигнално устройство на ръчната спирачка“ означава сигнал, който, когато свети, показва, че устройството за управление на ръчната спирачка не е напълно освободено.

3.   ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕИО

3.1.   Заявлението за типово одобрение за тип превозно средство по отношение разпознаване на устройствата за управление, контролните сигнални устройства и индикаторите, се подава от производителя на превозното средство или от негов упълномощен представител.

То трябва да се придружава от:

3.2.1.   чертежи (в три екземпляра), в подходящ мащаб и с достатъчно данни за частите на превозното средство, за които се отнасят изискванията на настоящата директива и за символите, посочени в точка 5.

3.3.   Превозно средство, представително за типа, който следва да бъде одобрен, или такава част или части от превозното средство, каквито се считат за необходими за провеждане на проверките и изпитанията, посочени в настоящата директива, трябва да се представят на техническата служба, която отговаря за провеждането на изпитанията за типово одобрение.

4.   ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕИО

4.3.   Сертификат, който отговаря на образеца, показан в приложение V, се прилага към сертификата за типово одобрение на ЕИО.

5.   СПЕЦИФИКАЦИИ

5.1.   Общи спецификации

5.1.1.   Устройствата за управление, контролните сигнални устройства и индикаторите, изброени в приложение II, трябва да се разпознават посредством символи. Символите трябва да съответстват на тези, показани в споменатото приложение.

5.1.2.   Ако се използват символи за разпознаване на устройствата за управление и контролните сигнални устройства, изброени в приложение III, те трябва да съответстват на символите, посочени в споменатото приложение.

5.1.3.   Символи, различни от тези, показани в приложения II и III, могат да се използват за други цели, при условие че няма опасност от объркване с тези, посочени в споменатите приложения.

5.1.4.   Съществува „съответствие“ ако са спазена пропорционалността на размерите на символите.

5.2.   Характеристики на символите

5.2.1.   Предвидените в точка 5.1.1 символи, трябва да се разпознават от мястото на водач, който притежава нормално зрение.

5.2.2.   Предвидените в точки 5.1.1 и 5.1.2 символи, трябва да са върху или близо до устройствата за управление, контролните сигнални устройства и индикаторите.

5.2.3.   Символите трябва ясно да се открояват на фона, като са светли върху тъмен фон или тъмни върху светъл фон.

5.2.4.   Цветовете използвани за контролните сигнални устройства трябва да са тези, предвидени в приложение II.

(6.)   

 

(7.)   

 

(8.)   

 

(9.)   

 


(1)  ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

УСТРОЙСТВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛНИ СИГНАЛНИ УСТРОЙСТВА И ИНДИКАТОРИ, ЧИЕТО РАЗПОЗНАВАНЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, КОГАТО СА МОНТИРАНИИ СИМВОЛИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ЦЕЛТА

Забележки

а)

Вътрешността на символа може изцяло да е в тъмен цвят.

б)

Ако контролните сигнални устройства за ляв и десен пътепоказател са отделени, двете стрелки на символа също могат да се използват отделно.

в)

Тъмната част на този символ може да бъде заменен от очертанието му, като в този случай частта, показана тук като бяла, трябва да е изцяло в тъмен цвят.

г)

Ако устройството за управление не е отделно, то може да се разпознае посредством един или повече символа, показващи различните му функции.

д)

Ако индикаторът и контролното сигнално устройство са комбинирани, може да се използва един символ и за двете.

Фигура 1

Главен прекъсвач за светлините и контактно контролно сигнално устройство  (1) или комбиниран-прекъсвач-превключвател за светлините

Image

Фигура 2

Устройство за управление на фаровете за дълги светлини, ако е отделно буква г) и контактно контролно сигнално устройство

Image

Фигура 3

Устройство за управление на фаровете за къси светлини, когато е отделно, буква г) и контактно контролно сигнално устройство

Image

Фигура 4

Устройство за управление на предните фарове за мъгла и контактно контролно сигнално устройство

Image

Фигура 5

Отделно устройство за управление на фарове за заден ход (когато има такова) и контактно контролно сигнално устройство

Image

Фигура 6

Устройство за управление на пътепоказателната лампа и функционално контролно сигнално устройство, буква б)

Image

Фигура 7

Устройство за управление на аварийно-предупредителния сигнал и контактно контролно сигнално устройство

Image

Фигура 8

Контролно сигнално устройство за стоп-лампата

Ако е монтирано, функцията му се изпълнява от контролното сигнално устройство за аварийна работа на спирачната система, което е показано във фигура 28.

Фигура 9

Устройство за управление на габаритните (странични) лампи, ако е отделно, буква г) и контактно контролно сигнално устройство на габаритните (странични) лампи

Image

Фигура 10

Устройство за управление на задния(те) фар(ове) за мъгла и контактно контролно сигнално устройство

Image

Фигура 11

Устройство за управление на светлината(ите) за паркиране, ако е отделно, буква г), и контактно контролно сигнално устройство

Image

Фигура 12

Устройство за управление на чистачките на предното стъкло

Image

Фигура 13

Устройство за управление на пръскачките на предното стъкло

Image

Фигура 14

Комбинирано устройство за управление на чистачките и пръскачките на предното стъкло

Image

Фигура 15

Устройството за управление на предния капак  (2)

Image

Фигура 16

Устройство за управление на вентилатора (топъл/студен въздух)

Image

Фигура 17

Устройство за управление на системите против замръзване и запотяване на предното стъкло, ако са отделно, и контролно сигнално устройство

Image

Фигура 18

Устройство за управление на системите против замръзване и запотяване на задното стъкло, ако са отделно, и контролно сигнално устройство

Image

Фигура 19

Устройство за управление на устройството за пускане в ход на студен двигател

Image

Фигура 20

Устройство за управление на ръчен контрол на предавките

Image

Фигура 21

Индикатор за нивото на горивото и контролно сигнално устройство

Image

Фигура 22

Индикатор на зареждането на акумулатора и контролно сигнално устройство

Image

Фигура 23

Устройство за управление на спирателния механизъм на (дизелов) двигател, когато има такова на арматурното таблото

Image

Фигура 24

Индикатор на температурата на охлаждащия агент и контролно сигнално устройство

Image

Фигура 25

Индикатор за налягането на маслото и контролно сигнално устройство

Image

Фигура 26

Контролно сигнално устройство за предпазния колан

Image

Фигура 27

Ръчно устройство за управление на почистващото устройство на фаровете

Image

Фигура 28

Контролно сигнално устройство за авария в спирачната система

Image

Фигура 29

Контактно контролно сигнално устройство на ръчната спирачка

Image


(1)  Това контролно сигнално устройство може да не работи като контролното сигнално устройство за габаритни (странични) лампи.

(2)  По желание на производителя на превозното средство, точка 5.1.1 от приложение I не се прилага, когато това устройство за управление не е в зрителното поле на водача от неговото обичайно местоположение.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

УСТРОЙСТВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛНИ СИГНАЛНИ УСТРОЙСТВА И ИНДИКАТОРИ, ЧИЕТО РАЗПОЗНАВАНЕ НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, КОГАТО СА МОНТИРАНИ И СИМВОЛИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕТО ИМ, АКО ТОВА Е ПРЕДВИДЕНО

Забележка

Виж забележка (в) на приложение II

Фигура 1

Устройство за управление за отваряне на задния капак

Image

Фигура 2

Устройство за управление на звуково-предупредителен сигнал

Image

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

КОНСТРУКЦИЯ НА ОСНОВНИЯ МОДЕЛ НА СИМВОЛИТЕ, КОИТО СА ПРЕДСТАВЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЯ II И III

Image

Основен модел

Основният модел се състои от:

1.

основен квадрат със страна 50 мм; размерът е равен на номиналния размер, „а“, на основния модел;

2.

основен кръг с 56 мм в диаметър, с приблизително същото лице, като основния квадрат (1);

3.

втори кръг с 50 мм в диаметър, вписан в рамките на основния квадрат (1);

4.

втори квадрат, чиито ъгли допират основния кръг (2) и чиито страни са успоредни на тези на основния квадрат (1);

5. и точка 6.

два правоъгълника с лица равни на основния квадрат (1); те са взаимно перпендикулярни, като всеки един е начертан симетрично да пресича противоположната страна на основния квадрат;

7.

трети квадрат със страни, които преминават през точките на пресичане на основния квадрат (1) и на основния кръг (2) и са под ъгъл от 45°, което дава най-големите хоризонтални и вертикални размери на основния модел;

8.

неправилен осмоъгълник, образуван от прави под ъгъл 30° към страните на квадрата (7).

Основният модел се наслагва върху мрежа със стъпка 12,5 мм, която съвпада с основния квадрат (1).

ПРИЛОЖЕНИЕ V

ОБРАЗЕЦ

(Максимален формат: А4 (210 × 297 мм))

Image