31978D0688Úradný vestník L 233 , 24/08/1978 S. 0015 - 0016
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 16 Zväzok 1 S. 0041
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 05 Zväzok 3 S. 0026
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 16 Zväzok 1 S. 0041
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 06 Zväzok 2 S. 0044
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 06 Zväzok 2 S. 0044


Rozhodnutie rady

z 25. júla 1978

o zriadení Poradného výboru pre odborné vzdelávanie zubných lekárov

(78/688/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na návrh rozhodnutia, ktorý predložila Komisia,

keďže vo svojej rezolúcii zo 6. júna 1974 o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnej kvalifikácii sa Rada vyjadrila v prospech zriadenia poradných výborov,

keďže v súvislosti so vzájomným uznávaním diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnej kvalifikácii v zubnom lekárstve je dôležité zabezpečiť porovnateľne náročnú úroveň odborného vzdelávania,

keďže je na dosiahnutie tohto cieľa žiaduce zriadiť poradný výbor, ktorý bude poskytovať rady Komisii,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v rámci Komisie zriaďuje Poradný výbor pre odborné vzdelávanie zubných lekárov, ďalej len "výbor".

Článok 2

1. Úlohou výboru je pomáhať pri zabezpečovaní porovnateľne vysokej úrovne odborného vzdelávania zubných lekárov v rámci spoločenstva, pokiaľ ide o odborné vzdelávanie praktických zubných lekárov a odborné vzdelávanie špecializovaných zubných lekárov.

2. Túto úlohu plní najmä nasledujúcimi spôsobmi:

- výmenou úplných informácií o metódach odborného vzdelávania, o obsahu, úrovni a zložení teoretickej a praktickej prípravy poskytovanej v členských štátoch,

- diskusiou a poradami s cieľom vyvinúť spoločné prístupy k úrovni, ktorá sa má dosiahnuť v odbornom vzdelávaní zubných lekárov a, ak je to vhodné, k zloženiu a obsahu takéhoto odborného vzdelávania,

- pozorným sledovaním prispôsobovania odborného vzdelávania zubných lekárov rozvoju zubného lekárstva a metód výučby.

3. Keď to považuje za vhodné, oznámi výbor Komisii a členským štátom svoje stanoviská a odporúčania vrátane návrhov na zmeny a doplnenia, ktoré je potrebné vykonať v ustanoveniach upravujúcich odborné vzdelávanie zubných lekárov v smerniciach 78/686/EHS [1] a 78/687/EHS [2].

4. Výbor tiež poskytne Komisii rady k akýmkoľvek iným otázkam, s ktorými sa naň Komisia obráti v súvislosti s odborným vzdelávaním zubných lekárov.

Článok 3

1. Výbor pozostáva z troch odborníkov z každého členského štátu v tomto zložení:

- jeden odborník vykonávajúci povolanie zubného lekára,

- jeden odborník z príslušných fakúlt univerzít alebo porovnateľných inštitúcií,

- jeden odborník z príslušných orgánov členského štátu.

2. Každý člen má svojho náhradníka. Náhradníci sa môžu zúčastňovať zasadnutí výboru.

3. Členov a náhradníkov uvedených v odsekoch 1 a 2 navrhnú členské štáty. Členovia uvedení v prvej a druhej zarážke odseku 1 a ich náhradníci sú menovaní na návrh z odbornej praxe a z príslušných fakúlt univerzít alebo porovnateľných inštitúcií. Navrhnutých členov a náhradníkov vymenuje Rada.

Článok 4

1. Funkčné obdobie člena výboru je trojročné. Po uplynutí tohto obdobia zostanú členovia vo svojej funkcii, pokým nebudú nahradení alebo pokým sa neobnoví ich funkčné obdobie.

2. Funkčné obdobie člena môže skončiť pred uplynutím trojročného obdobia z dôvodu odstúpenia alebo úmrtia člena, alebo jeho nahradením inou osobou, v súlade s postupom stanoveným v článku 3. Takéto vymenovanie sa vzťahuje na zvyšok funkčného obdobia.

Článok 5

Výbor si zvolí zo svojich členov predsedu a dvoch podpredsedov. Prijme svoj rokovací poriadok. Program zasadnutí zostaví predseda výboru po porade s Komisiou.

Článok 6

Výbor si môže vytvoriť pracovné skupiny, prizvať pozorovateľov alebo odborníkov a umožniť im, aby poskytli pomoc v súvislosti so všetkými osobitnými stránkami jeho práce.

Článok 7

Služby sekretariátu výboru zabezpečí Komisia.

V Bruseli 25. júla 1978

Za Radu

predseda

K. Von Dohnanyi

[1] Ú. v. ES L 233, 24.8.1978, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 233, 24.8.1978, s. 10.

--------------------------------------------------