31977R2962Uradni list L 348 , 30/12/1977 str. 0053 - 0053
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 9 str. 0145
grška posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 19 str. 0226
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 9 str. 0145
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 13 str. 0169
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 13 str. 0169


Uredba Komisije (EGS) št. 2962/77

z dne 23. decembra 1977

o spremembi Uredbe (EGS) št. 616/72 o podrobnih pravilih za uporabo izvoznih nadomestil in prelevmanov za oljčno olje

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta št. 136/66/EGS z dne 22. septembra 1966 o vzpostavitvi skupne ureditve trga za olja in masti [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1707/73 [2],

ob upoštevanju Uredbe Sveta št. 162/66/EGS z dne 27. oktobra 1966 o trgovini z olji in mastmi med Skupnostjo in Grčijo [3],

ob upoštevanju Uredbe Sveta št. 171/67/EGS z dne 27. junija 1967 o izvoznih nadomestilih in prelevmanih za oljčno olje [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2429/72 [5], in zlasti člena 11 Uredbe,

ker na podlagi člena 16 Uredbe Komisije (EGS) št. 2960/77 z dne 23. decembra 1977 o podrobnih pravilih za prodajo oljčnega olja, ki ga imajo intervencijske agencije [6], olja, ki se izvozijo na podlagi javnega razpisa, ne izpolnjujejo pogojev za izvozno nadomestilo; ker v nekaterih primerih olja, ki se prodajajo na podlagi razpisa za izvoz, pred izvozom zmešajo z olji, nabavljenimi na trgu Skupnosti; ker bi moralo biti zato natančno določeno, da je izvozno nadomestilo rezervirano za olje, kupljeno na trgu, ali olje, predelano iz tega, ki se uporablja za izdelavo izvozne mešanice;

ker so ukrepi iz te uredbe v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za olja in masti,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 1 Uredbe Komisije (EGS) št. 616/72 z dne 27. marca 1972 o podrobnih pravilih za uporabo izvoznih nadomestil in prelevmanov za oljčno olje [7] se spremeni:

"Člen 1

1. Izvozno nadomestilo se dodeli samo za oljčna olja, katerih vsebnost prostih maščobnih kislin, izraženih kot oleinska kislina, ne presega 30 gramov na 100 gramov.

2. Če je izvoženo oljčno olje mešanica, ki spada pod podštevilko 15.07 A II, sestavljena iz:

(a) olj, nabavljenih na podlagi odgovora na javni razpis za izvoz; in

(b) olj, nabavljenih neposredno na trgu Skupnosti,

se izvozno nadomestilo za olja, ki spadajo pod podštevilko 15.07 AII, dodeli samo za količino, pridobljeno neposredno na trgu Skupnosti"

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. decembra 1977

Za Komisijo

Finn Gundelach

Podpredsednik

[1] UL 172, 30.9.1966, str. 3025/66.

[2] UL L 175. 29.6.1973, str. 5.

[3] UL 197, 29.10.1966, str. 3393/66.

[4] UL 130, 28.6.1967, str. 2600/67.

[5] UL L 264, 21.11.1972, str. 1.

[6] UL L 348, 30.12.1977, str. 46.

[7] UL L 78, 31.3.1972, str. 1.

--------------------------------------------------