31977R1694Uradni list L 188 , 28/07/1977 str. 0015 - 0015


Uredba Sveta (EGS) št. 1694/77

z dne 25. julija 1977

o šestem podaljšanju sistema začasnih delnih opustitev dajatev Skupne carinske tarife za vino s poreklom in ki prihaja iz Turčije, predvidenem z Uredbo (EGS) št. 2823/71

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 43,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ker je Uredba (EGS) št. 1847/76 [2] petič podaljšala sistem začasne delne opustitve dajatev Skupne carinske tarife za vino s poreklom in ki prihaja iz Turčije, že predvidenem z Uredbo (EGS) št. 2823/71 [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2916/75 [4]; ker dokončni sistem za Turčijo še ni bil sprejet, je treba podaljšati začasni sistem pod enakimi pogoji, pod kakršnimi je bil postavljen, da bi se izognili vsakršni prekinitvi, ki bi lahko škodovala izvozu vina iz te države v Skupnost; ker naj bi se njegovo obdobje veljavnosti končalo šele z datumom začetka izvajanja dokončnega sistema,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Carine pri uvozu vina iz svežega grozdja, ki se uvršča v številko ex 22.05 Skupne carinske tarife, s poreklom in ki prihaja iz Turčije, v Skupnost znašajo 60 % dajatev Skupne carinske tarife, ki se uporabljajo na dan uvoza.

2. Odstavek 1 se uporablja le, če so izpolnjeni pogoji, navedeni v prvi alinei drugega pododstavka člena 9(3) Uredbe Sveta (EGS) št. 816/70 z 28. aprila 1970 o dodatnih določbah za skupno ureditev trga za vino [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 528/77 [6].

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. septembra 1977.

Uporablja se do začetka izvajanja dokončnega tarifnega sistema za Turčijo za zadevne izdelke.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. julija 1977

Za Svet

Predsednik

H. Simonet

[1] Mnenje podano 8. julija 1977 (še neobjavljeno v Uradnem listu).

[2] UL L 204, 30.7.1976, str. 4.

[3] UL L 285, 29.12.1971, str. 51.

[4] UL L 290, 8.11.1975, str. 1.

[5] UL L 99, 5.5.1970, str. 1.

[6] UL L 69, 16.3.1977, str. 1.

--------------------------------------------------