31977R1055Uradni list L 128 , 24/05/1977 str. 0001 - 0002
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 8 str. 0211
grška posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 18 str. 0042
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 8 str. 0211
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 12 str. 0119
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 12 str. 0119


Uredba Sveta (EGS) št. 1055/77

z dne 17. maja 1977

o skladiščenju in premikanju proizvodov, ki jih kupi intervencijska agencija

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 43 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ker je v nekaterih primerih za intervencijsko agencijo bistveno, da lahko proizvode, ki jih je agencija kupila v skladu z določbami Skupnosti, skladišči zunaj ozemlja države članice, pod katere pristojnost spada;

ker se zaradi dodatnih stroškov, ki morda tako nastanejo, in zaradi težav v zvezi z odprodajo takšnih proizvodov, lahko takšno skladiščenje dovoli samo na podlagi vnaprejšnjega dovoljenja Skupnosti;

ker je treba zaradi administrativne poenostavitve in potrebe po preprečevanju motenj v trgovini uvesti ustrezne mehanizme, s katerimi se zagotovi, da potekajo postopki prevoza in trženja glede zadevnih proizvodov enostavno in v skladu z zahtevami trga; ker se poleg tega lahko uporabi ista pravila za prevoz proizvodov od ene do druge intervencijske agencije;

ker izvedba takšnega sistema zahteva odstopanje od sistema zneskov, ki se zaračunajo ali odobrijo v trgovini s kmetijskimi proizvodi in od sistema cen v primerih, kjer mora intervencijska agencija za proizvod, ki ga ima v lasti, uporabiti cene, ki ne veljajo na ozemlju države članice, pod katere pristojnost spada,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Intervencijske agencije ne smejo skladiščiti proizvodov, ki so jih kupile v skladu z določbami Skupnosti, zunaj ozemlja države članice, pod katere pristojnost spadajo, če niso pred tem pridobile dovoljenja v skladu s postopkom iz člena 4.

2. Dovoljenje se izda, če je takšno skladiščenje nujno in ob upoštevanju naslednjih dejavnikov:

(a) možnosti skladiščenja in zahtev glede skladiščenja v državi članici, pod katere pristojnost spada intervencijska agencija, ter v drugih državah članicah;

(b) kakršnih koli dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi skladiščenja v državi članici, pod katere pristojnost spada intervencijska agencija, in zaradi prevoza.

3. Dovoljenje za skladiščenje v tretji državi se izda le, če na podlagi meril, določenih v odstavku 2, skladiščenje v drugi državi članici povzroča precejšnje težave.

4. Podatki iz odstavka 2(a) se pripravijo po posvetu z vsemi državami članicami.

Člen 2

Carine in drugi zneski, ki se dodelijo ali obračunajo v okviru skupne kmetijske politike, se ne uporabljajo za proizvode:

- ki se prevažajo po izdaji dovoljenja po členu 1 ali

- so preneseni z ene intervencijske agencije na drugo.

Člen 3

1. Vsaka intervencijska agencija, ki uporabi dovoljenje, izdano po členu 1, ostane odgovorna za proizvode, uskladiščene zunaj ozemlja države, pod katere pristojnost spada.

2. Če se proizvodi, ki jih ima intervencijska agencija zunaj ozemlja države članice, pod katere pristojnost spada, ne pošljejo nazaj v navedeno državo članico, se jih odproda po cenah in pogojih, ki so določeni ali ki se jih določi za kraj skladiščenja.

Člen 4

Določbe za uporabo te uredbe, zlasti pogoje za odprodajo, se sprejme v skladu s postopkom, določenim v členu 26 Uredbe Sveta (EGS) št. 2727/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za žita [2], oziroma, če je to primerno, v ustreznih členih drugih kmetijskih uredb, ki določajo podobne postopke, če je potrebno, z odstopanjem od predpisov o trgovini, toda samo toliko, kolikor je nujno potrebno za izvedbo te uredbe.

Člen 5

V tej uredbi se Gospodarska zveza Belgije in Luksemburga obravnava kot ena država članica.

Člen 6

V skladu s postopkom, določenim v členu 4, se lahko sprejmejo začasni ukrepi za lažji prehod na sistem, določen v tej uredbi.

Člen 7

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od prvega dne tretjega meseca po začetku veljavnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. maja 1977

Za Svet

Predsednik

J. Silkin

[1] UL C 259, 4.11.1976, str. 47.

[2] UL L 281, 1.11.1975, str. 1.

--------------------------------------------------