31977L0539Úradný vestník L 220 , 29/08/1977 S. 0072 - 0082
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 7 S. 0212
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 6 S. 0211
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 7 S. 0212
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 7 S. 0224
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 13 Zväzok 7 S. 0224


Smernica Rady

z 28. júna 1977

o aproximácii právnych predpisov členských štátov o spätných svetlách pre motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá

(77/539/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 100,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

keďže technické požiadavky, ktoré musia motorové vozidlá podľa vnútroštátnych právnych predpisov spĺňať, sa medziiným týkajú ich spätných svetlometov;

keďže sa tieto požiadavky v jednotlivých členských štátoch navzájom líšia; pretože vzhľadom k tomu je nutné, aby všetky členské štáty prijali tie isté požiadavky, buď navyše k svojim existujúcim pravidlám alebo ako ich náhradu, s cieľom zaviesť pre každý typ vozidla postup EHS typového schválenia podľa smernice Rady č. 70/156/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel [3];

keďže smernicou 76/756/EHS [4] stanovila Rada spoločné požiadavky na montáž zariadenia pre osvetlenie a svetelnú signalizáciu na motorové a ich prípojné vozidlá;

keďže harmonizovaný postup typového schválenia komponentu pre spätné svetlá umožňuje každému členskému štátu overiť splnenie jednotných požiadaviek na výrobu a testovanie a informovať ostatné členské štáty o vlastných zisteniach tak, že im bude pre každý typ takéhoto spätného svetla zasielať kópiu osvedčenia o typovom schválení komponentu; pretože umiestnenie EHS typovej schvaľovacej značky na všetky spätné svetlá, vyrobené konformne so schváleným typom, odstraňuje akúkoľvek potrebu technických kontrol týchto spätných svetiel v členských štátoch;

keďže je žiadúce brať do úvahy technické požiadavky, prijaté Európskou hospodárskou komisiou OSN v jej nariadení č. 23 ("Jednotné ustanovenia pre homologizáciu spätných svetlometov motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel") [5], pripojenom k Dohode o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel;

keďže aproximácia vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa motorových vozidiel zahrňuje vzájomné uznávanie testov vykonaných každým z týchto štátov na základe spoločných požiadaviek;

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1. Každý členský štát udelí EHS typové schválenie komponentu akémukoľvek typu spätného svetla, ktoré spĺňa požiadavky na výrobu a testovanie, stanovené v prílohách 0, II, III a IV.

2. Členský štát, ktorý udelil EHS typové schválenie komponentu, prijme opatrenia potrebné k overeniu zhody výrobných modelov so schváleným typom a pokiaľ je to nevyhnutné, bude spolupracovať s príslušnými orgánmi ostatných členských štátov. Také overovanie sa obmedzí na náhodné kontroly.

Článok 2

Výrobcovi alebo jeho poverenému zástupcovi vydajú členské štáty pre každý typ spätného svetla, ktorý schvaľujú podľa článku 1, EHS typovú schvaľovaciu značku komponentu zodpovedajúcu vzoru v prílohe II.

Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabránili používať značky, ktoré by mohli vyvolať zámenu medzi spätnými svetlami, typovo schválenými podľa článku 1 a inými zariadeniami.

Článok 3

1. Žiadny členský štát nemôže zakázať uviesť na trh spätné svetlá z dôvodov týkajúcich sa ich konštrukcie alebo funkčného princípu, ak sú vybavené EHS typovou schvaľovacou značkou komponentu.

2. Členský štát však môže zakázať uviesť na trh spätné svetlá vybavené EHS schvaľovacou značkou komponentu, ktoré zásadne nezodpovedajú schválenému typu.

Taký štát ihneď informuje ostatné členské štáty a Komisiu o prijatých opatreniach s uvedením dôvodov svojho rozhodnutia.

Článok 4

Pre každý typ spätného svetla, ktorému členský štát vydal typové schválenie alebo ktorý odmietol schváliť, zašle príslušný orgán tohto členského štátu v priebehu jedného mesiaca príslušným orgánom ostatných členských štátov vyplnenú kópiu osvedčenia o typovom schválení komponentu, ktorého príklad je uvedený v prílohe I.

Článok 5

1. Ak členský štát, ktorý udelil EHS typové schválenie komponentu, zistí, že viaceré spätné svetlá, vybavené tou istou EHS typovou schvaľovacou značkou komponentu, nezodpovedajú schválenému typu, prijme nevyhnutné opatrenia, aby zabezpečil zhodu výrobných modelov so schváleným typom. Príslušné orgány takéhoto štátu upozornia príslušné orgány ostatných členských štátov na prijaté opatrenia, ktoré by mohli pri zásadnej nezhodnosti vyvolať odobratie EHS typového schválenia komponentu. Uvedené orgány prijmú tie isté opatrenia, ak sú o takejto zásadnej nezhodnosti informované príslušnými orgánmi iného členského štátu.

2. Príslušné orgány členských štátov sa počas jedného mesiaca vzájomne informujú o akomkoľvek odobratí EHS typového schválenia komponentu a o dôvodoch takéhoto opatrenia.

Článok 6

Akékoľvek rozhodnutie urobené podľa opatrení prijatých v súvislosti s vykonávaním tejto smernice a týkajúce sa odmietnutia alebo odobratia EHS typového schválenia spätnému svetlu alebo zákazu jeho uvedenia na trh alebo zákazu používania, uvedie podrobné dôvody, ktorými je podložené. Takéto rozhodnutia sa oznámia príslušnej strane, ktorá je súčasne informovaná o jej prístupných opravných opatreniach podľa právnych predpisov, platných v členských štátoch a o lehotách, prípustných pre takéto opravné opatrenia.

Článok 7

Žiadny členský štát nemôže z dôvodov týkajúcich sa jeho spätných svetiel odmietnuť udeliť vozidlu typové schválenie alebo národné typové schválenie, ak sú tieto vybavené značkou EHS typového schválenia komponentu a ak sú montované podľa požiadaviek, stanovených v smernici 76/756/EHS.

Článok 8

Žiadny členský štát nemôže z dôvodov týkajúcich sa jeho spätných svetiel odmietnuť alebo zakázať predaj, registráciu, uvedenie do prevádzky alebo použitie akéhokoľvek vozidla, ak sú tieto svetlá vybavené značkou EHS typového schválenia komponentu a ak sú montované podľa požiadaviek stanovených v smernici 76/756/EHS.

Článok 9

Na účely tejto smernice znamená "vozidlo" akékoľvek motorové vozidlo určené k prevádzke na ceste, s karosériou alebo bez nej, s najmenej štyrmi kolesami a maximálnou konštrukčnou rýchlosťou presahujúcou 25 km/h a jeho prípojné vozidlá, s výnimkou koľajových vozidiel, poľnohospodárskych traktorov a strojov a pracovných strojov.

Článok 10

Akékoľvek úpravy, potrebné pre prispôsobenie požiadaviek príloh technickému pokroku, majú byť prijímané v súlade s postupom stanoveným v článku 13 smernice 70/156/EHS.

Článok 11

1. Členské štáty v priebehu 18-tich mesiacov po jej oznámení uvedú do účinnosti opatrenia, potrebné k prispôsobeniu sa tejto smernici a budú o tom ihneď informovať Komisiu.

2. Členské štáty zabezpečia, aby Komisii boli zaslané znenia hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pokrytej touto smernicou.

Článok 12

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Luxemburgu 28. júna 1977

Za Radu

predseda

W. Rodgers

[1] Ú. v. ES C 118, 16.5.1977, s. 29.

[2] Ú. v. ES C 114, 11.5.1977, s. 3.

[3] Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 1.

[4] Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 1.

[5] Európska hospodárska Komisia, dokument E/ECE/324/E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.22, 20.8.1971.

--------------------------------------------------

ZOZNAM PRÍLOH

PRÍLOHA 0: | Definície, všeobecné špecifikácie, svietivosť vyžarovaného svetla, postup testu, farba vyžarovaného svetla, zhoda výroby |

PRÍLOHA I: | Vzor osvedčenia o EHS typovom schválení komponentu |

PRÍLOHA II: | Požiadavky na EHS typové schválenie komponentu a na označenie |

PRÍLOHA III: | Fotometrické merania |

PRÍLOHA IV: | Farba vyžarovaného svetla, trichromatické súradnice |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 0

DEFINÍCIE, VŠEOBECNÉ ŠPECIFIKÁCIE, SVIETIVOSŤ VYŽAROVANÉHO SVETLA, POSTUP TESTU, FARBA VYŽAROVANÉHO SVETLA, ZHODA VÝROBY

1. DEFINÍCIE

1.1 "Spätné svetlo" znamená svietidlo, používané pre osvetlenie cesty za vozidlom a na upozornenie ostatných užívateľov cesty, že vozidlo cúva alebo že bude cúvať.

1.2 "Referenčná os" znamená charakteristickú os svetelného signálu, určenú výrobcom ako referenčný smer (H = 0°, V = 0°) pri fotometrických meraniach a pri montáži svetla na vozidlo.

1.3 "Referenčný stred" znamená priesečník referenčnej osi s vonkajším povrchom plochy výstupu svetla. Určuje ho výrobca svietidla.

1.4 "Typ spätného svetla" znamená spätné svetlá, ktoré sa nelíšia z takých podstatných hľadísk, ako:

1.4.1 obchodný názov alebo značka;

1.4.2 charakteristiky optického systému;

1.4.3 začlenenie komponentov, ktoré môžu zmeniť optický účinok odrazom, rozptylom alebo absorpciou;

1.4.4 typ žiarovky.

(2.) (3.) (4.) 5. VŠEOBECNÉ ŠPECIFIKÁCIE

5.1 Každá vzorka uvedená v bode 1.2.3 prílohy II vyhovuje špecifikáciám, stanoveným v nižšie uvedených bodoch.

5.2 Spätné svetlá sú konštruované a vyrobené tak, aby za normálnych podmienok používania a bez ohľadu na vibrácie, ktorým môžu byť počas takéhoto používania vystavené, zostala zabezpečená ich uspokojivá funkcia a aby si zachovali vlastnosti predpísané v tejto smernici.

6. SVIETIVOSŤ VYŽAROVANÉHO SVETLA

6.1 Svetlo, vyžarované každou z dvoch vzoriek uvedených v bode 1.2.3 prílohy II, nesmie vykazovať menšiu než je minimálna svietivosť a väčšiu než je maximálna svietivosť, ktoré sú špecifikované nižšie a má byť merané voči referenčnej osi v smeroch uvedených nižšie (vyjadrené v stupňoch od referenčnej osi).

6.2 Svietivosť v smere referenčnej osi nie je nižšia, než 80 cd.

6.3 Svietivosť svetla vyžarovaného do všetkých smerov, z ktorých je možné svetlo pozorovať nepresahuje:

- 300 cd v smere horizontálnej roviny alebo nad ňou;

- 600 cd v smere pod horizontálnu rovinu.

6.4 V každom inom smere merania, uvedenom v prílohe III, nie je svietivosť menšia než minimum, stanovené v tejto prílohe.

7. POSTUP TESTU

Všetky merania sa vykonajú s bezfarebnou štandardnou žiarovkou typu, doporučeného pre spätné svetlo a nastavenou tak, aby vytvárala normálny svetelný tok predpísaný pre tento typ žiarovky.

8. FARBA VYŽAROVANÉHO SVETLA

Vyžarované svetlo musí byť biele. V prípade pochybnosti môže byť farba preskúšaná podľa definície farby bieleho svetla, ktorú udáva príloha IV.

9. ZHODA VÝROBY

Každé spätné svetlo vybavené EHS schvaľovacou značkou komponentu musí byť zhodné so schváleným typom a musí spĺňať fotometrické podmienky špecifikované v bodoch 6 a 8. V prípade spätného svetla, náhodne vybraného zo sériovej výroby, môžu však byť požiadavky na minimálnu svietivosť vyžarovaného svetla (merané so štandardnou žiarovkou podľa bodu 7) limitované v každom príslušnom smere na 80 % minimálnej hodnoty špecifikovanej v bode 6.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

VZOR OSVEDČENIA O EHS TYPOVOM SCHVÁLENÍ KOMPONENTU

(Maximálny formát: A4 (210 x 297 mm))

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

POŽIADAVKY NA EHS TYPOVÉ SCHVÁLENIE KOMPONENTU A NA OZNAČENIE

1. ŽIADOSŤ O EHS TYPOVÉ SCHVÁLENIE KOMPONENTU

1.1 Žiadosť o EHS typové schválenie komponentu predkladá držiteľ obchodného názvu alebo značky alebo ním riadne poverený zástupca.

1.2 Pre každý typ spätného svetla sa k žiadosti pripojí:

1.2.1 stručný technický popis uvádzajúci najmä typy) odporučenej(ých) žiarovky(iek), ktorá(é) musí vyhovovať špecifikáciám Medzinárodnej komisie pre osvetlenie (CIE);

1.2.2 výkresy (tri kópie), dostatočne podrobné k identifikácii typu spätného svetla a znázorňujúce geometricky polohu, v ktorej má byť spätné svetlo montované na vozidle, os pozorovania, ktorá sa berie ako referenčná os pri testoch (horizontálny uhol H = 0°, vertikálny uhol V = 0°) a bod, ktorý sa pre tieto testy považuje za referenčný stred;

1.2.3 dve vzorky.

2. OZNAČENIA

2.1 Vzorky typu spätného svetla, predložené k EHS typovému schváleniu komponentu, musia byť vybavené:

2.1.1 obchodným názvom alebo značkou žiadateľa, ktoré musia byť zreteľne čitateľné a nezmazateľné;

2.1.2 zreteľne čitateľným a nezmazateľným označením, ktoré udáva odporučený(é) typy) žiarovky(viek);

2.1.3 slovom "TOP" vyznačeným horizontálne na najhornejšej časti rozptylového skla, ak je potrebné zabrániť nesprávnej montáži spätného svetla na vozidlo;

2.1.4 a musia mať plochu dostatočných rozmerov pre EHS typovú schvaľovaciu značku komponentu vrátane dodatkových symbolov, predpísaných v bode 4; táto plocha je vyznačená vo výkresoch uvedených v bode 1.2.2.

3. EHS TYPOVÉ SCHVÁLENIE KOMPONENTU

3.1 EHS typové schválenie komponentu sa udelí a pridelí sa typové schvaľovacie číslo komponentu, ak obidve vzorky, predložené v súlade s bodom 1, spĺňajú požiadavky príloh 0, II, III a IV.

3.2 Toto číslo nie je pridelené akémukoľvek inému typu spätného svetla.

3.3 Keď je EHS typové schválenie komponentu požadované pre typ zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu, ktoré zahŕňa spätné svetlo a iné svietidlá, môže byť vydaná jediná EHS typová schvaľovacia značka komponentu za predpokladu, že spätné svetlo vyhovuje požiadavkám tejto smernice a že každé z iných svietidiel tvoriacich časť zariadenia pre osvetlenie a svetelné signalizácie, pre ktoré sa EHS typové schválenie komponentu požaduje, vyhovuje špecifickej smernici, ktorá sa na tieto svietidlá vzťahuje.

4. ZNAČKY

4.1 Každé spätné svetlo zhodné s typom schváleným podľa tejto smernice je vybavené EHS typovou schvaľovacou značkou komponentu.

4.2 Táto značka sa skladá z obdĺžnika obklopujúceho malé písmeno "e", za ktorým nasleduje rozlišovacie číslo alebo písmeno(á) členského štátu, ktorý udelil typové schválenie komponentu:

1 pre Nemecko,

2 pre Francúzsko,

3 pre Taliansko,

4 pre Holandsko,

6 pre Belgicko,

11 pre Spojené kráľovstvo,

13 pre Luxembursko,

18 pre Dánsko,

IRL pre Írsko.

Značka musí zahŕňať číslo EHS typového schválenia komponentu, ktoré zodpovedá číslu osvedčenia o EHS typovom schválení komponentu vydaného pre príslušný typ spätného svetla.

4.3 K EHS typovej schvaľovacej značke komponentu má byť pripojený doplnkový symbol "AR".

4.4 EHS typové schvaľovacie číslo komponentu musí byť umiestnené na ktoromkoľvek vhodnom mieste v blízkosti obdĺžnika obklopujúceho písmeno "e".

4.5 EHS typová schvaľovacia značka komponentu a doplnkový symbol musia byť pripevnené na rozptylovom skle svietidla alebo na jedno z rozptylových skiel tak, aby boli nezmazateľné a zreteľne čitateľné i keď je spätné svetlo namontované na vozidle.

4.6 Príklad EHS typovej schvaľovacej značky komponentu s vyššie uvedeným doplnkovým symbolom z kombinácie písmen A a R je uvedený v doplnku.

4.7 Keď je pre zariadenie pre osvetlenie a svetelnú signalizáciu, ktoré sa skladá zo spätného svetla a iných svietidiel vydané jediné EHS typové schvaľovacie číslo komponentu, ako je to uvedené pod bodom 3.3, môže byť pripevnená len jedna EHS typová schvaľovacia značka komponentu, ktorá sa skladá z:

- obdĺžnika obklopujúceho písmeno "e", za ktorým nasleduje rozlišovacie číslo alebo písmeno(á) členského štátu, ktorý udelil typové schválenie komponentu,

- EHS typového schvaľovacieho čísla komponentu,

- doplnkových symbolov, požadovaných rôznymi smernicami, podľa ktorých bolo udelené EHS typové schválenie komponentu.

4.8 Rozmery rôznych častí tejto značky nie sú menšie, než je najväčší z minimálnych rozmerov stanovených pre jednotlivé označenia smernicami, podľa ktorých bolo EHS typové schválenie komponentu udelené.

--------------------------------------------------

DOPLNOK

Príklad EHS typovej schvaľovacej značky komponentu

+++++ TIFF +++++

Zariadenie vybavené vyššie uvedenou EHS typovou schvaľovacou značkou komponentu je spätné svetlo, EHS typovo schválené v Nemecku (e 1) pod číslom 1271.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

FOTOMETRICKÉ MERANIA

1. METÓDY MERANIA

1.1 Pri fotometrických meraniach sa vhodnou clonou zabráni rozptýleným odrazom.

1.2 Ak by výsledky meraní mohli byť napadnuteľné, merania sa vykonajú tak, aby boli splnené nasledovné požiadavky:

1.2.1 meracia vzdialenosť je taká, aby bolo možné použiť zákon o nepriamej úmernosti štvorca vzdialenosti;

1.2.2 meracie zariadenie je také, aby uhlový otvor snímača, pozorovaný z referenčného stredu svietidla, bol medzi 10° a 1°;

1.2.3 požiadavka na svietivosť v príslušnom smere pozorovania sa považuje za splnenú, ak je táto požiadavka dosiahnutá v smere, ktorý sa neodchyľuje viac než o 15° od smeru pozorovania.

2. BODY MERANIA VYJADRENÉ V STUPŇOCH UHLA K REFERENČNEJ OSI A MINIMÁLNE SVIETIVOSTI VYŽAROVANÉHO SVETLA

+++++ TIFF +++++

2.1 Smer H = 0° a V = 0° zodpovedá referenčnej osi (u svietidla, ktoré keď je namontované na vozidle, musí byť horizontálne, rovnobežné so strednou pozdĺžnou rovinou vozidla a orientované v požadovanom smere viditeľnosti). Prechádza referenčným stredom. Hodnoty uvedené v tabuľke udávajú pre rôzne smery merania minimálnu svietivosť v cd.

2.2 Ak sa pri vizuálnej prehliadke svetla zistia podstatné miestne zmeny svietivosti, vykoná sa kontrola, aby sa zabezpečilo, že žiadna svietivosť meraná medzi dvomi vyššie uvedenými smermi merania nie je menšia než 50 % menšej z obidvoch minimálnych svietivostí predpísaných pre tieto dva smery merania.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

FARBA VYŽAROVANÉHO SVETLA

TRICHROMATICKÉ SÚRADNICE

BIELA: | limit k modrej: | x ≥ 0,310 |

limit k žltej: | x ≤ 0,500 |

limit k zelenej: | y ≤ 0,150 + 0,640x |

limit k zelenej: | y ≤ 0,440 |

limit k purpurovej: | y ≥ 0,050 + 0,750x |

limit k červenej: | y ≥ 0,382 |

Na overenie týchto kolometrických charakteristík sa použije zdroj svetla farebnej teploty 2854 K, ktorý zodpovedá svetlu A podľa Medzinárodnej komisie pre osvetlenie (CIE).

--------------------------------------------------