31977L0504Úradný vestník L 206 , 12/08/1977 S. 0008 - 0010
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 9 S. 0049
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 03 Zväzok 19 S. 0058
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 9 S. 0049
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 03 Zväzok 13 S. 0024
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 03 Zväzok 13 S. 0024


Smernica Rady

z 25. júla 1977

o čistokrvných plemenných zvieratách hovädzieho dobytka

(77/504/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej články 43 a 100,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

keďže chovu hovädzieho dobytka prináleží veľmi dôležité miesto v rámci poľnohospodárstva spoločenstva a uspokojivé výsledky tohto odvetvia do veľkej miery závisia od používania čistokrvného plemenného hovädzieho dobytka;

keďže väčšina členských štátov sa v rámci svojej vnútroštátnej politiky snažila doposiaľ presadzovať chov hovädzieho dobytka patriaceho k obmedzenému počtu plemien a zodpovedajúceho stanoveným zootechnickým normám; keďže sa plemená a normy odlišujú od jedného členského štátu k druhému; keďže existencia takýchto rozdielov vytvára prekážku pre obchod v rámci spoločenstva;

keďže za predpokladu, že sa tieto rozdiely odstránia, a tak sa zvýši poľnohospodárska produktivita v tomto sektore, musí byť postupne liberalizovaný obchod so všetkým čistokrvným plemenným hovädzím dobytkom v rámci spoločenstva; keďže úplná liberalizácia obchodu vyžaduje neskoršiu dodatočnú harmonizáciu, najmä pokiaľ ide o schválenie plemenitby;

keďže členským štátom musí byť umožnené, aby vyžadovali osvedčenia o pôvode vystavené v súlade s postupom prijatým spoločenstvom;

keďže by sa v určitých technických oblastiach mali prijať vykonávacie opatrenia; keďže na prijatie takýchto opatrení by mal byť stanovený postup, pomocou ktorého by sa vytvorila úzka spolupráca medzi členskými štátmi a Komisiou v rámci Stáleho výboru pre zootechniku; keďže až do prijatia týchto vykonávacích opatrení musia ustanovenia, ktoré sú platné v príslušných oblastiach zostať nezmenené;

keďže sa musí zabezpečiť, aby sa dovoz čistokrvných plemenných zvierat hovädzieho dobytka z nečlenských krajín neuskutočňoval za menej striktných podmienok ako podmienky, ktoré sa uplatňujú v spoločenstve,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

S cieľom tejto smernice sa uplatňujú nasledovné definície:

a) "čistokrvné plemenné zviera hovädzieho dobytka" je akékoľvek zviera hovädzieho dobytka, ktorého rodičia a prarodičia sú zapísaní alebo zaregistrovaní v plemennej knihe rovnakého plemena, a ktoré je samotné zapísané alebo zaregistrované a oprávnené na zápis do takejto plemennej knihy;

b) "plemenná kniha" je akákoľvek kniha, register, kartotéka alebo nosič dát,

- ktorý si vedie organizácia alebo združenie chovateľov oficiálne uznané členským štátom, v ktorom boli organizácia alebo združenie chovateľov založené; a

- do ktorého sa zapisujú alebo registrujú čistokrvné plemenné zvieratá hovädzieho dobytka s údajom o ich predkoch.

Článok 2

Členské štáty zabezpečia, že nič z nižšie uvedeného nebude zakázané, obmedzené prípadne tomu nebude bránené zo zootechnických dôvodov:

- obchod s čistokrvnými plemennými zvieratami hovädzieho dobytka v rámci spoločenstva;

- obchod so semenom a oplodnenými vajíčkami čistokrvných plemenných zvierat hovädzieho dobytka v rámci spoločenstva;

- zakladanie plemenných kníh, za predpokladu, že spĺňajú požiadavky stanovené podľa článku 6;

- uznanie organizácií alebo združení, ktoré vedú plemenné knihy v súlade s článkom 6; a

- výhradou k článku 3 obchod s býkmi používanými na umelú insemináciu.

Článok 3

Rada, konajúc na základe návrhu Komisie, prijme do 1. júla 1980 predpisy spoločenstva na schválenie plemenitby čistokrvných plemenných zvierat hovädzieho dobytka.

Dovtedy, kým tieto predpisy nadobudnú účinnosť, podlieha schválenie plemenitby čistokrvných plemenných zvierat hovädzieho dobytka a schválenie býkov používaných na umelú insemináciu ako aj používanie semena a oplodnených vajíčok vnútroštátnym právnym predpisom, za predpokladu, že tieto vnútroštátne právne predpisy nesmú byť reštriktívnejšie než tie, ktoré sa uplatňujú na čistokrvné plemenné zvieratá hovädzieho dobytka, semeno a oplodnené vajíčka v členskom štáte určenia.

Článok 4

Organizácie a združenia, ktoré sú oficiálne uznané členským štátom nesmú odoprieť zápis do svojich plemenných kníh čistokrvných plemenných zvierat hovädzieho dobytka iného členského štátu, za predpokladu, že tieto spĺňajú požiadavky stanovené v súlade s článkom 6.

Článok 5

Členské štáty môžu požadovať, aby čistokrvné plemenné zvieratá hovädzieho dobytka a semeno alebo oplodnené vajíčka takýchto zvierat boli sprevádzané, v rámci obchodu spoločenstva, osvedčením o pôvode, ktoré zodpovedá vzoru vystavenému v súlade s postupom stanoveným v článku 8, najmä pokiaľ ide o zootechnické výkony.

Článok 6

1. Postupom stanoveným v článku 8 sa určuje:

- metódy výkonnostnej kontroly a metódy oceňovania genetickej hodnoty hovädzieho dobytka;

- kritériá uznávania organizácií a združení chovateľov;

- kritéria zakladania plemenných kníh;

- kritériá zapisovania do plemenných kníh;

- údaje, ktoré sa uvádzajú na osvedčení o pôvode.

2. Dovtedy, kým ustanovenia stanovené v prvej, druhej a tretej zarážke odseku 1 nenadobudnú účinnosť:

a) úradné kontroly uvedené v prvej zarážke odseku 1 vykonávané v každom členskom štáte, rovnako ako existujúce plemenné knihy sú uznávané ostatnými členskými štátmi;

b) uznávanie organizácií a združení chovateľov sa naďalej riadi platnými pravidlami každého členského štátu;

c) zakladanie nových plemenných kníh musí aj naďalej zodpovedať podmienkam platným v každom členskom štáte.

Článok 7

Do vykonávania príslušných pravidiel spoločenstva nesmú byť podmienky, ktoré sa uplatňujú na dovozy čistokrvných plemenných zvierat hovädzieho dobytka z nečlenských krajín výhodnejšie ako podmienky pre obchod v rámci spoločenstva.

Členské štáty nepovolia dovoz čistokrvných plemenných zvierat hovädzieho dobytka z nečlenských krajín ak tieto zvieratá nesprevádza osvedčenie o pôvode, ktoré potvrdzuje, že sú zapísané alebo registrované v plemennej knihe vyvážajúcej nečlenskej krajiny. Musí byť predložený dôkaz, že tieto zvieratá sú buď zapísané alebo zaregistrované a oprávnené na zápis do plemennej knihy v spoločenstve.

Článok 8

1. Ak sa má začať postup podľa tohto článku, vec prednesie Stálemu výboru pre zootechniku (ďalej len "výbor") ustanoveným rozhodnutím Rady 77/505/EHS, jeho predseda buď z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť členského štátu.

2. Hlasy členských štátov sa v rámci výboru vážia podľa ustanovení článku 148 ods. 2 zmluvy. Predseda sa hlasovania zdržuje.

3. Zástupca Komisie predloží výboru návrh opatrení, ktoré majú byť prijaté. Výbor predloží svoje stanovisko k týmto opatreniam v rámci časovej lehoty stanovenej predsedom podľa naliehavosti príslušných vecí. Stanovisko sa prijíma väčšinou 41 hlasov.

4. Ak sú opatrenia v súlade so stanoviskom výboru Komisia ich prijme a hneď uplatní. Ak tieto opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru alebo ak výbor nepredloží Komisii žiadne stanovisko, Komisia urýchlene predloží návrh opatrení, ktoré majú byť prijaté Rade. Rada rozhodne o opatreniach kvalifikovanou väčšinou.

Ak počas troch mesiacov odo dňa, keď bol Rade predložený návrh, Rada neprijme žiadne opatrenia, Komisia navrhované opatrenia prijme a hneď uplatní, okrem prípadu, keď Rada jednoduchou väčšinou rozhodne proti týmto opatreniam.

Článok 9

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 1. januára 1979. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Článok 10

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 25. júla 1977

Za Radu

predseda

H. Simonet

[1] Ú. v. ES C 76, 3.7.1974, s. 52.

[2] Ú. v. ES C 116, 30.9.1974, s. 33.

--------------------------------------------------