31977L0388

Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag

EF-Tidende nr. L 145 af 13/06/1977 s. 0001 - 0040
den finske specialudgave: kapitel 9 bind 1 s. 0028
den græske specialudgave: Kapitel 09 bind 1 s. 0049
den svenske specialudgave: kapitel 9 bind 1 s. 0028
den spanske specialudgave: Kapitel 09 bind 1 s. 0054
den portugisiske specialudgave: Kapitel 09 bind 1 s. 0054


RAADETS SJETTE DIREKTIV af 17 maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsaetningsafgifter - Det faelles mervaerdiafgiftssystem : ensartet beregningsgrundlag (77/388/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 99 og 100 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg (2) , og

ud fra foelgende betragtninger :

Samtlige medlemsstater har indfoert et mervaerdiafgiftssystem i overensstemmelse med Raadets foerste og andet direktiv af 11. april 1967 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsaetningsafgifter (3) ;

i medfoer af afgoerelse af 21. april 1970 angaaende udskiftning af medlemsstaternes finansielle bidrag med Faellesskabernes egne indtaegter (4) skal Faellesskabernes budget , med forbehold af andre indtaegter , finansieres fuldtud af Faellesskabets egne indtaegter ; disse indtaegter omfatter blandt andet indtaegter , som hidroerer fra mervaerdiafgiften , og som opnaas ved anvendelse af en faelles sats paa et beregningsgrundlag , der fastsaettes paa samme maade og efter faellesskabsregler ;

den faktiske gennemfoerelse af den frie bevaegelighed for personer , goder , tjenesteydelser og kapital samt den oekonomiske sammenhaeng i Faellesskabet boer fortsaettes ;

der boer tages hensyn til den maalsaetning , som gaar ud paa ophaevelse af afgifter ved indfoersel og afgiftsgodtgoerelser ved udfoersel i samhandelen mellem medlemsstaterne , og det boer sikres , at det faelles system for omsaetningsafgifter er neutralt med hensyn til godernes og tjenesteydelsernes oprindelse , for at der med tiden kan skabes et faelles marked med en sund konkurrence og med typiske traek svarende til dem , der karakteriserer et virkeligt hjemmemarked ;

begrebet afgiftspligtig person skal praeciseres , idet der , med henblik paa at sikre , at afgiften bliver mere neutral , gives medlemsstaterne mulighed for heri at indbefatte visse lejlighedsvise transaktioner ;

da begrebet afgiftspligtig transaktion har givet anledning til vanskeligheder , navnlig med hensyn til transaktioner , der sidestilles med afgiftspligtige transaktioner , har det vist sig noedvendigt at praecisere disse begreber ;

fastsaettelsen af stedet for afgiftspligtige transaktioner har medfoert kompetencekonflikter mellem medlemsstaterne , navnlig med hensyn til levering af et gode med montering og levering af tjenesteydelser ; selv om stedet for levering af en tjenesteydelse principielt boer fastsaettes som det sted , hvor den , der yder tjenesten , har etableret hjemstedet for sin erhvervsmaessige virksomhed , boer dette sted dog fastsaettes som aftagerens land , navnlig for visse tjenesteydelser , der leveres mellem afgiftspligtige personer , hvis omkostninger indgaar i godernes pris ;

begreberne afgiftspligtens indtraeden og afgiftens forfald boer harmoniseres , for at ivaerksaettelsen og de senere aendringer af faellesskabssatsen faar virkning fra samme dato i samtlige medlemsstater ;

beskatningsgrundlaget boer harmoniseres , for at anvendelsen af faellesskabssatsen paa afgiftspligtige transaktioner foerer til sammenlignelige resultater i samtlige medlemsstater ;

de satser , der skal anvendes af medlemsstaterne , boer aabne mulighed for normalt fradrag af afgiften i tidligere omsaetningsled ;

der boer udarbejdes en faelles liste over fritagelser med henblik paa en sammenlignelig opkraevning af de egne indtaegter i samtlige medlemsstater ;

fradragsordningen boer harmoniseres i det omfang , den har indvirkning paa opkraevningens virkelige stoerrelse , og beregningen af pro ratasatsen for fradraget boer foretages paa ensartet maade i samtlige medlemsstater ;

det boer naermere angives , hvem der er betalingspligtige personer , navnlig for saa vidt angaar visse tjenesteydelser , hvor yderen er etableret i udlandet ;

de betalingspligtige personers forpligtelser boer saa vidt muligt harmoniseres for at sikre et minimum af garanti med hensyn til ensartet opkraevning af afgiften i samtlige medlemsstater ; de betalingspligtige personer boer isaer regelmaessigt angive det samlede beloeb for deres transaktioner , baade i tidligere og senere led , naar dette forekommer noedvendigt af hensyn til konstateringen af og kontrollen med beregningsgrundlaget for de egne indtaegter ;

de forskellige eksisterende saerordninger boer harmoniseres ; for saa vidt angaar mindre virksomheder boer der dog gives medlemsstaterne mulighed for at opretholde deres saerordninger i overensstemmelse med faelles bestemmelser med henblik paa en bredere harmonisering ; for saa vidt angaar landbrugere boer der gives medlemsstaterne mulighed for at anvende en saerordning , der omfatter en standardgodtgoerelse af mervaerdiafgiften i et tidligere led til landbrugere , som ikke omfattes af den almindelige ordning ; hovedprincipperne for en saadan ordning boer fastsaettes , og der boer vedtages en faelles metode for fastsaettelse af disse landbrugeres mervaerdi til brug ved opkraevningen af de egne indtaegter ;

der boer sikres en samordnet anvendelse af bestemmelserne i dette direktiv , og med henblik herpaa er det uomgaengeligt noedvendigt at vedtage en faellesskabsprocedure for samraad ; nedsaettelse af et udvalg vedroerende mervaerdiafgift vil goere det muligt at tilrettelaegge et naert samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen paa dette omraade ;

inden for visse graenser og paa visse betingelser boer medlemsstaterne kunne indfoere eller opretholde saerlige foranstaltninger , der fraviger dette direktiv , for at forenkle afgiftens opkraevning eller undgaa visse former for svig og unddragelse ;

det kan vise sig hensigtsmaessigt at tillade medlemsstaterne at indgaa aftaler , som kan indeholde fravigelser fra dette direktiv , med tredjelande eller med internationale organer ;

det er uomgaengeligt noedvendigt at fastsaette en overgangsperiode , der goer det muligt gradvist at tilpasse de nationale lovgivninger paa de paagaeldende omraader -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

AFSNIT I

INDLEDENDE BESTEMMELSER

Artikel 1

Medlemsstaterne tilpasser deres nugaeldende ordning for mervaerdiafgift til bestemmelserne i de foelgende artikler.

De vedtager de noedvendige administrativt og ved lov fastsatte bestemmelser , for at deres saaledes tilpassede ordning kan traede i kraft snarest muligt og senest den 1. januar 1978.

AFSNIT II

ANVENDELSESOMRAADE

Artikel 2

Mervaerdiafgift paalaegges :

1. Levering af goder og tjenesteydelser , som mod vederlag foretages i indlandet af en afgiftspligtig person , der optraeder i denne egenskab.

2. Indfoersel af goder.

AFSNIT III

TERRITORIAL AFGRAENSNING

Artikel 3

1. Ved " indland " forstaas i dette direktiv , anvendelsesomraadet for traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saaledes som dette for hver medlemsstats vedkommende er fastlagt i artikel 227.

2. Foelgende nationale omraader omfattes ikke af udtrykket " indland " :

Forbundsrepublikken Tyskland :

oeen Helgoland , omraadet Buesingen.

Kongeriget Danmark :

Groenland.

Den italienske Republik :

Livigno , Campione d'Italia ,

Luganosoeens nationale farvande.

3. Saafremt Kommissionen finder , at de i stk. 2 omhandlede undtagelser ikke laengere er rimelige , navnlig under hensyn til spoergsmaalene om konkurrenceneutralitet og egne indtaegter , forelaegger den Raadet passende forslag herom.

AFSNIT IV

AFGIFTSPLIGTIGE PERSONER

Artikel 4

1. Som afgiftspligtig person anses enhver , der selvstaendigt og uanset stedet udoever en af de i stk. 2 naevnte former for oekonomisk virksomhed uanset formaalet med eller resultatet af den paagaeldende virksomhed.

2. De former for oekonomisk virksomhed , der er omhandlet i stk. 1 , er alle former for virksomhed som producent , handlende eller tjenesteyder , herunder minedrift og landbrug , samt virksomhed inden for liberale og dermed sidestillede erhverv. Som oekonomisk virksomhed anses blandt andet transaktioner , der omfatter udnyttelse af materielle eller immaterielle goder med henblik paa opnaaelse af indtaegter af en vis varig karakter.

3. Medlemsstaterne kan som afgiftspligtig person ligeledes anse enhver , der lejlighedsvis udfoerer en transaktion henhoerende under de i stk. 2 omhandlede former for virksomhed og isaer en enkelt af foelgende transaktioner :

a) levering af en bygning eller en del af en bygning med tilhoerende jord inden foerste indflytning ; medlemsstaterne kan fastlaegge de naermere betingelser for anvendelsen af dette kriterium paa ombygninger og definere begrebet " tilhoerende jord " ;

medlemsstaterne kan anvende andre kriterier end foerste indflytning , saledes perioden mellem dagen for bygningens faerdiggoerelse og dagen for foerste levering , eller perioden mellem dagen for foerste indflytning og dagen for senere levering , saafremt disse perioder ikke overstiger henholdsvis fem og to aar ;

ved " bygning " forstaas enhver grundfast konstruktion ;

b) levering af en byggegrund ;

ved " byggegrunde " forstaas grunde , hvad enten de er byggemodnet eller ikke , naar de af medlemsstaterne betragtes som saadanne.

4. Ved udtrykket " selvstaendigt " , som er anvendt i stk. 1 , undtages fra beskatningen loenmodtagere og andre personer , for saa vidt de er forpligtede over for deres arbejdsgiver ved en arbejdskontrakt eller ved et andet retligt forhold , som skaber et arbejdstager-arbejdsgiverforhold med hensyn til arbejds - og afloenningsvilkaar og arbejdsgiverens ansvar.

Med forbehold af det i artikel 29 naevnte samraad har de enkelte medlemsstater mulighed for at betragte personer , som er etableret i indlandet , og som i retlig forstand er selvstaendige , men som finansielt , oekonomisk og organisatorisk er naert knyttet til hinanden , som én enkelt afgiftspligtig person.

5. Stater , regioner , amter , kommuner og andre offentligretlige organer anses ikke som afgiftspligtige personer for saa vidt angaar virksomhed eller transaktioner , som de udoever eller foretager i deres egenskab af offentlig myndighed , ogsaa selv om de i forbindelse med denne virksomhed eller disse transaktioner modtager gebyrer , afgifter , bidrag eller vederlag.

Naar de udoever saadanne former for virksomhed eller foretager saadanne transaktioner , skal de dog betragtes som afgiftspligtige personer for saa vidt angaar disse former for virksomhed eller disse transaktioner , saafremt deres fritagelse for afgiftspligten ville foere til konkurrencefordrejning af en vis betydning.

Under alle omstaendigheder anses de ovennaevnte organer som afgiftspligtige personer for saa vidt angaar de i bilag D opregnede former for virksomhed , medmindre den udoevede virksomhed er ubetydelig.

Medlemsstaterne kan anse den virksomhed , som udoeves af ovennaevnte organer , og som er fritaget for afgift i henhold til artikel 13 eller 28 , som virksomhed udoevet i egenskab af offentlig myndighed.

AFSNIT V

AFGIFTSPLIGTIGE TRANSAKTIONER

Artikel 5

Levering af goder

1. Ved " levering af et gode " forstaas overdragelse af retten til som ejer at raade over et materielt gode.

2. Elektricitet , gas , varme , kulde og lignende anses som materielle goder.

3. Medlemsstaterne kan anse foelgende som materielle goder :

a) bestemte rettigheder over fast ejendom ;

b) tinglige rettigheder , som giver indehaveren heraf brugsret til en fast ejendom ;

c) andele og aktier , naar besiddelsen heraf retligt eller faktisk sikrer rettigheder som ejer eller bruger over en fast ejendom eller en del af en fast ejendom.

4. Som levering i henhold til stk. 1 anses endvidere :

a) overgang af ejendomsretten til et gode mod betaling af en erstatningsydelse , i henhold til paalaeg fra det offentlige eller paa dettes vegne eller ifoelge lov ;

b) faktisk overdragelse af et gode i henhold til en kontrakt , som vedroerer udlejning af et gode for et bestemt tidsrum eller salg af et gode paa afbetaling , med den klausul , at ejendomsretten under normale forhold erhverves senest ved betaling af det sidste afdrag ;

c) overdragelse af et gode i henhold til en kommissionsaftale med henblik paa koeb eller salg.

5. Medlemsstaterne kan anse foelgende som levering i henhold til stk. 1 :

a) levering af loenarbejde , det vil sige overgivelse fra ordremodtageren til ordregiveren af en roerlig genstand , som ordremodtageren har fremstillet eller samlet af materialer og genstande , der af ordregiveren er udleveret ham til dette formaal , uanset om ordremodtageren selv har fremskaffet en del af de anvendte materialer ;

b) aflevering af visse byggearbejder.

6. Med levering mod vederlag sidestilles det forhold , at en afgiftspligtig person fra sin egen virksomhed udtager et gode , som han anvender til privat brug for sig selv eller for sit personale , eller som han overdrager vederlagsfrit , eller i oevrigt benytter til et virksomheden uvedkommende formaal , saafremt dette gode eller de bestanddele , det er sammensat af , har givet ret til fuldt eller delvis fradrag af mervaerdiafgiften. Udtagelse af goder til virksomhedens eget brug i form af gaver af ringe vaerdi og vareproever omfattes dog ikke af denne bestemmelse.

7. Medlemsstaterne kan sidestille foelgende med levering mod vederlag ;

a) en afgiftspligtig persons udtagelse til brug for sin virksomhed af et gode som er frembragt , udfoert , udvundet , bearbejdet , indkoebt eller indfoert inden for rammerne af virksomhedsudoevelsen , naar erhvervelsen af et saadant gode hos en anden afgiftspligtig person ikke ville give ham ret til fuldt fradrag af mervaerdiafgiften ;

b) en afgiftspligtig persons udtagelse af et gode til en ikke afgiftspligtig form for virksomhed , saafremt dette gode har givet ret til fuldt eller delvis fradrag af mervaerdiafgiften paa tidspunktet for erhvervelsen eller for udtagelsen i henhold til litra a) ;

c) bortset fra de i stk. 8 omhandlede tilfaelde , det forhold , at en afgiftspligtig person eller personer , som indtraeder i hans rettigheder , naar han ophoerer med sin afgiftspligtige oekonomiske virksomhed ligger inde med goder , saafremt disse goder har givet ret til fuldt eller delvis fradrag af mervaerdiafgiften ved erhvervelsen eller ved udtagelsen i henhold til litra a).

8. Medlemsstaterne kan anlaegge den betragtning , at der , ved hel eller delvis overdragelse af en samlet formuemasse , mod eller uden vederlag , eller i form af indskud i et selskab , ikke er sket nogen levering af goder , og at modtageren traeder i overdragerens sted. Medlemsstaterne kan i givet fald traeffe de noedvendige forholdsregler for at undgaa konkurrencefordrejning , naar modtageren ikke er en fuldt afgiftspligtig person.

Artikel 6

Tjenesteydelser

1. Ved " tjenesteydelse " forstaas enhver transaktion , der ikke er en levering af et gode i henhold til artikel 5.

En saadan transaktion kan blandt andet gaa ud paa :

- overdragelsen af et immaterielt formuegode , uanset om fordringen paa godet er skriftlig eller ikke ;

- en forpligtelse til at undlade noget eller til at taale en handling eller en tilstand ;

- udfoerelsen af en tjenesteydelse i henhold til et paalaeg fra det offentlige eller paa dettes vegne eller ifoelge lov.

2. Foelgende sidestilles med tjenesteydelser mod vederlag :

a) anvendelsen af et gode , der er bestemt for virksomheden , til privat brug for den afgiftspligtige person selv eller for hans personale eller i oevrigt til virksomheden uvedkommende formaal , saafremt dette gode har givet ret til fuldt eller delvis fradrag af mervaerdiafgiften ;

b) vederlagsfri tjenesteydelser , som af den afgiftspligtige person udfoeres til eget brug eller til brug for hans personale eller i oevrigt til virksomheden uvedkommende formaal.

Medlemsstaterne kan fravige bestemmelserne i dette stykke , saafremt en saadan undtagelse ikke giver anledning til konkurrencefordrejning.

3. Med henblik paa at modvirke konkurrencefordrejning kan medlemsstaterne , med forbehold af det i artikel 29 naevnte samraad , med tjenesteydelser mod vederlag sidestille tjenesteydelser , som af en afgiftspligtig person udfoeres til brug for dennes virksomhed , saafremt en anden afgiftspligtig persons udfoerelse af en saadan tjenesteydelse ikke ville give ham ret til fuldt fradrag af mervaerdiafgiften.

4. Naar en afgiftspligtig person , som handler i eget navn , men for tredjemands regning , optraeder som formidler i forbindelse med en tjenesteydelse , anses han for selv at have modtaget og leveret den paagaeldende tjenesteydelse.

5. Artikel 5 , stk. 8 , finder tilsvarende anvendelse paa tjenesteydelser.

Artikel 7

Indfoersel

Ved " indfoersel af et gode " forstaas dette godes ankomst til indlandet som fastlagt i artikel 3.

AFSNIT VI

STEDET FOR AFGIFTSPLIGTIGE TRANSAKTIONER

Artikel 8

Levering af goder

1. Ved et godes leveringssted forstaas :

a) i tilfaelde , hvor godet forsendes eller transporteres af leverandoeren , af erhververen eller af tredjemand : det sted , hvor godet befinder sig paa det tidspunkt , hvor forsendelsen eller transporten til erhververen paabegyndes ; naar godet af leverandoeren eller for hans regning skal installeres eller monteres , med eller uden proevekoersel , anses leveringsstedet at vaere det sted , hvor installeringen eller monteringen foretages ; saafremt installeringen eller monteringen udfoeres i et andet land end leverandoerens , traeffer den medlemsstat , hvortil indfoerselen sker , de noedvendige foranstaltninger for at undgaa dobbelt beskatning i denne stat ;

b) i tilfaelde , hvor godet ikke forsendes eller transporteres : det sted , hvor godet befinder sig paa tidspunktet for leveringen.

2. Uanset stk. 1 , litra a) , anses stedet for en levering foretaget af en importoer som fastlagt i artikel 21 , nr. 2 , samt stedet for eventuelle paafoelgende leveringer som beliggende i indfoerselslandet , saafremt stedet , hvor forsendelsen eller transporten paabegyndes , er beliggende i et andet land end indfoerselslandet.

Artikel 9

Tjenesteydelser

Ved leveringsstedet for en tjenesteydelse forstaas det sted , hvor den , der yder tjenesten , har etableret enten hjemstedet for sin oekonomiske virksomhed eller et fast forretningssted , hvorfra tjenesteydelsen leveres , eller i mangel af et saadant hjemsted eller et saadant fast forretningssted hans bopael eller hans saedvanlige opholdssted.

2. Dog gaelder foelgende :

a) leveringsstedet for tjenesteydelser vedroerende fast ejendom , herunder ydelser fra ejendomsmaeglere , ejendomshandlere og sagkyndige , samt ydelser vedroerende forberedelse eller samordning af byggearbejder , saaledes ydelser fra arkitekter og tilsynsfoerende , er det sted , hvor ejendommen er beliggende ;

b) leveringsstedet for transportydelser er det sted , hvor transporten finder sted , idet der tages hensyn til tilbagelagte straekninger ;

c) leveringsstedet for tjenesteydelser i forbindelse med

- virksomhed inden for kulturel aktivitet , kunst , sport , videnskab , undervisning og underholdning eller lignende , herunder ydelser som organisator af saadan virksomhed samt i givet fald tjenesteydelser knyttet til disse former for virksomhed ,

- virksomhed knyttet til transport , saasom lastning losning , omladning og lignende virksomhed ,

- sagkyndig vurdering af loesoeregenstande ,

- arbejde udfoert paa loesoeregenstande ,

er det sted , hvor disse tjenesteydelser faktisk udfoeres ;

d) leveringsstedet for tjenesteydelser i form af udlejning af saadanne loesoeregenstande , bortset fra transportmidler af enhver art , som af en udlejer i en medlemsstat udfoeres til en anden medlemsstat med henblik paa benyttelse i sidstnaevnte stat , er det sted , hvor benyttelsen sker ;

e) leveringsstedet for foelgende tjenesteydelser , som praesteres for aftagere , der er etableret uden for Faellesskabet , eller for afgiftspligtige personer , som er etableret i Faellesskabet , men uden for yderens land , er det sted , hvor aftageren har etableret enten hjemstedet for sin erhvervsmaessige virksomhed eller et fast forretningssted , til hvilket tjenesteydelsen praesteres , eller i mangel af et saadant hjemsted eller et saadant forretningsstedhansbopael eller hans saedvanlige opholdssted :

- hel eller delvis overdragelse af ophavsretten , patentrettigheder , licensrettigheder , retten til varemaerker , faellesmaerker og moenstre og af andre lignende rettigheder ,

- reklamevirksomhed ,

- ydelser fra raadgivningsvirksomheder , ingenioerer , projekteringsvirksomheder , advokater og revisorer , samt andre lignende ydelser tillige med databehandling og meddelelse af oplysninger ,

- forpligtelser til helt eller delvis at undlade udoevelse af en erhvervsmaessig virksomhed eller brug af en af de i dette litra omhandlede rettigheder ,

- bank - , finansierings - og forsikringstransaktioner , herunder genforsikring , med undtagelse af udlejning af bankbokse ,

- virksomhed som vikarbureau ,

- tjenesteydelser , der udfoeres af formidlere , som handler i andres navn og for andres regning , saafremt deres virksomhed vedroerer levering af saadanne ydelser som omhandlet i dette litra.

3. Med henblik paa at undgaa dobbelt paaligning af afgifter , ikke-paaligning af saadanne eller konkurrencefordrejning , kan medlemsstaterne med hensyn til tjenesteydelser i henhold til stk. 2 , litra e) , og med hensyn til udlejning af loesoeregenstande anse

a) leveringsstedet for tjenesteydelsen , naar dette i henhold til denne artikel er beliggende i indlandet , som beliggende uden for Faellesskabet , saafremt den faktiske benyttelse eller udnyttelse finder sted uden for Faellesskabet ;

b) leveringsstedet for tjenesteydelsen , naar dette i henhold til denne artikel er beliggende uden for Faellesskabet , som beliggende i indlandet , saafremt den faktiske benyttelse eller udnyttelse finder sted i indlandet.

AFSNIT VII

AFGIFTSPLIGTENS INDTRAEDEN OG AFGIFTENS FORFALD

Artikel 10

1. I det foelgende forstaas ved

a) afgiftspligtens indtraeden : den omstaendighed , der bevirker , at lovens betingelser for afgiftens forfald er opfyldt ;

b) afgiftens forfald : det forhold , at statskassen i henhold til loven fra et bestemt tidspunkt kan goere sit krav gaeldende over for den afgiftspligtige person , ogsaa selv om der kan gives udsaettelse med betalingen.

2. Afgiftspligten indtraeder og afgiften forfalder paa det tidspunkt , hvor levering af goderne eller tjenesteydelsen finder sted. Levering af andre goder end de i artikel 5 , stk. 4 , litra b) , omhandlede , og af tjenesteydelser , som medfoerer flere paa hinanden foelgende afregninger eller betalinger , anses at finde sted ved udloebet af de perioder , som disse afregninger eller betalinger vedroerer.

Saafremt der betales afdrag , inden leveringen eller tjenesteydelsen finder sted , forfalder afgiften i forbindelse med det modtagne beloeb dog paa det tidspunkt , hvor afdraget indgaar.

Uanset ovennaevnte bestemmelser kan medlemsstaterne traeffe afgoerelse om , at afgiften for visse transaktioner og for visse kategorier af afgiftspligtige personer forfalder :

- enten senest ved udstedelsen af faktura eller af det dokument , der tjener som faktura , eller

- senest naar vederlaget indgaar , eller

- saafremt der ikke udstedes faktura , eller saafremt denne eller det dokument , der tjener som faktura , udstedes for sent , inden for en naermere angivet frist fra afgiftspligtens indtraeden.

3. Ved indfoersel indtraeder afgiftspligten , og afgiften forfalder , paa det tidspunkt , hvor godet ankommer til indlandet som fastlagt i artikel 3.

Skal der for indfoerte goder svares told , landbrugsimportafgifter eller afgifter med tilsvarende virkning , og disse er fastsat som et led i en faelles politik , kan medlemsstaterne knytte afgittspligtens indtraeden og afgiftens forfald til de tilsvarende begreber gaeldende for disse faellesskabsafgifter.

Skal der for indfoerte goder ikke svares nogen af disse faellesskabsafgifter , kan medlemsstaterne anvende de gaeldende toldbestemmelser ved fastlaeggelse af afgiftspligtens indtraeden og afgiftens forfald.

Henfoeres goderne straks ved indfoerselen under en af de i artikel 16 , stk. 1 , punkt A , omhandlede ordninger eller under en ordning for midlertidig indfoersel eller en transitordning , vil afgiftspligten foerst indtraede , og afgiften foerst forfalde , paa det tidspunkt , hvor goderne udgaar af den naevnte ordning og angives til forbrug.

AFSNIT VIII

BESKATNINGSGRUNDLAG

Artikel 11

A. I indlandet

1. Beskatningsgrundlaget er :

a) ved levering af goder og tjenesteydelser , bortset fra de under litra b) , c) og d) omhandlede , den samlede modvaerdi , som leverandoeren eller tjenesteyderen modtager eller vil modtage af koeberen , aftageren eller tredjemand for de paagaeldende transaktioner , herunder tilskud , der er direkte forbundet med transaktionernes pris ;

b) ved de i artikel 5 , stk. 6 og 7 , omhandlede transaktioner , koebsprisen for goderne eller for tilsvarende goder eller i mangel af en koebspris , kostprisen ; begge disse priser bestemt paa det tidspunkt , hvor transaktionerne finder sted ;

c) ved de i artikel 6 , stk. 2 , omhandlede transaktioner , de udgifter , som den afgiftspligtige person har haft i forbindelse med tjenesteydelsen ;

d) ved de i artikel 6 , stk. 3 , omhandlede transaktioner , normalvaerdien af den paagaeldende transaktion.

Ved en tjenesteydelses " normalvaerdi " forstaas hele det beloeb , som en aftager i samme omsaetningsled som det , hvori transaktionen finder sted , under frie konkurrencevilkaar skulle have betalt til en selvstaendig tjenesteyder i indlandet for samme ydelse paa det tidspunkt , hvor transaktionen finder sted.

2. Foelgende medregnes i beskatningsgrundlaget :

a) skatter , told , importafgifter og andre afgifter med undtagelse af selve mervaerdiafgiften ;

b) biomkostninger saasom provisions - , emballage - , transport - og forsikringsomkostninger , som leverandoeren forlanger afholdt af koeberen eller aftageren. Omkostninger , der er omfattet af en saerskilt aftale , kan af medlemsstaterne betragtes som biomkostninger.

3. Foelgende medregnes ikke i beskatningsgrundlaget :

a) prisnedsaettelser i form af kasserabat for forudbetaling ;

b) rabat og bonus , der ydes koeberen eller aftageren , og som opnaas paa det tidspunkt , hvor transaktionen finder sted ;

c) beloeb , som en afgiftspligtig person modtager fra koeber eller aftager som tilbagebetaling af omkostninger afholdt i disses navn og for disses regning , og som i hans bogholderi godskrives en interimskonto. Den paagaeldende afgiftspligtige person skal goere rede for det faktiske beloeb for disse udgifter og kan ikke fradrage den afgift , der eventuelt har belastet dem.

B. Ved indfoersel af goder

1. Beskatningsgrundlaget er :

a) den pris , som importoeren har betalt eller skal betale , hvis denne pris udgoer den eneste modvaerdi som fastsat under punkt A , stk. 1 , litra a) ;

b) normalvaerdien , i mangel af en pris eller hvis den pris , der er betalt eller som skal betales , ikke udgoer den eneste modvaerdi for det indfoerte gode.

Ved et indfoert godes " normalvaerdi " forstaas hele det beloeb , som en importoer i samme omsaetningsled som det , hvori indfoerselen finder sted under frie konkurrencevilkaar skulle have betalt til en selvstaendig leverandoer i det land , hvorfra godet udfoeres , for samme gode paa det tidspunkt , hvor afgiften forfalder.

2. Medlemsstaterne kan som beskatningsgrundlag vaelge den vaerdi , der er fastsat i forordning (EOEF) nr. 803/68 (5).

3. I beskatningsgrundlaget medregnes foelgende elementer saafremt de ikke allerede indgaar heri :

a) skatter , told importafgifter og andre afgifter , som skal svares uden for indfoerselslandet , samt saadanne , som er foranlediget af indfoerselen , med undtagelse af den mervaerdiafgift , der skal opkraeves ;

b) biomkostninger saasom provisions - , emballage - , transport - og forsikringsomkostninger , som paaloeber indtil godernes foerste bestemmelsessted i indlandet ;

ved " foerste bestemmelsessted " forstaas det sted , der er angivet i fragtbrevet eller i ethvert andet transportdokument , i henhold til hvilket goderne bringes ind i indfoerselslandet ; i mangel af en saadan angivelse antages det foerste bestemmelsessted at vaere det sted , hvor godset foerste gang omlades i det paagaeldende land.

Medlemsstaterne kan ligeledes i beskatningsgrundlaget medregne de ovenfor omhandlede biomkostninger , saafremt disse hidroerer fra transport til et andet bestemmelsessted , og dette er kendt paa det tidspunkt , hvor afgiftspligten indtraeder.

4. I beskatningsgrundlaget medregnes ikke de under punkt A , stk. 3 , litra a) og b) anfoerte elementer.

5. For goder , som har vaeret midlertidigt udfoert , og som genindfoeres efter i udlandet at vaere undergaaet reparation , forarbejdning , tilpasning omdannelse eller bearbejdning , og som ved genindfoerelsen ikke er fritaget for afgift i medfoer af artikel 14 , stk. 1 , litra f) , traeffer medlemsstaterne foranstaltninger for at sikre , at den afgiftsmaessige behandling for saa vidt angaar mervaerdiafgiften for det fremkomne gode er den samme som den , der ville vaere blevet anvendt paa de paagaeldende goder , saafremt ovennaevnte transaktioner var blevet udfoert i indlandet.

C. Diverse bestemmelser

1. I tilfaelde af annullation , afbestilling , ophaevelse , ikke eller kun delvis betaling eller afslag i prisen efter det tidspunkt , hvor transaktionen har fundet sted , nedsaettes beskatningsgrundlaget tilsvarende paa betingelser , som fastsaettes af medlemsstaterne.

For saa vidt angaar ikke eller kun delvis betaling , kan medlemsstaterne dog fravige denne bestemmelse.

2. Saafremt de elementer , som tjener til bestemmelse af beskatningsgrundlaget , er angivet i en anden moentsort end den , som anvendes i den medlemsstat , hvor vaerdifastsaettelsen sker , fastsaettes omregningskursen i overensstemmelse med artikel 12 i forordning (EOEF) nr. 803/68.

3. Hvad angaar beloebene for returemballage kan medlemsstaterne :

- enten undlade at medregne dem i beskatningsgrundlaget og traeffe de noedvendige foranstaltninger til , at dette grundlag reguleres , saafremt emballagen ikke returneres ;

- eller medregne dem i beskatningsgrundlaget og traeffe de noedvendige foranstaltninger til , at dette grundlag reguleres , saafremt emballagen rent faktisk returneres.

AFSNIT IX

SATSER

Artikel 12

1. Den sats , der skal anvendes paa afgiftspligtige transaktioner er den , som er gaeldende paa det tidspunkt , hvor afgiftspligten indtraeder. I denne forbindelse gaelder dog foelgende :

a) i de i artikel 10 , stk. 2 , andet og tredje afsnit , omhandlede tilfaelde anvendes den sats , der er gaeldende paa det tidspunkt , hvor afgiften forfalder ;

b) for de i artikel 10 , stk. 3 , andet og tredje afsnit , omhandlede tilfaelde anvendes den sats , der er gaeldende paa det tidspunkt , hvor goderne angives til forbrug.

2. I tilfaelde af aendringer i satserne kan medlemsstaterne :

- foretage reguleringer i de i stk. 1 , litra a) , anfoerte tilfaelde for at tage hensyn til den sats , som var gaeldende paa det tidspunkt , da goderne blev leveret eller tjenesteydelserne udfoert ,

- vedtage hensigtsmaessige overgangsforanstaltninger.

3. Mervaerdiafgiftens normalsats fastsaettes af hver medlemsstat som en bestemt procentsats af beskatningsgrundlaget , der er den samme for levering af goder og for tjenesteydelser.

4. Bestemte leveringer af goder og bestemte tjenesteydelser kan undergives forhoejede eller reducerede satser. Hver reduceret sats fastsaettes saaledes , at det normalt vil vaere muligt i det mervaerdiafgiftsbeloeb , der fremkommer ved anvendelsen af denne sats , at foretage fradrag af den samlede , i henhold til artikel 17 , fradragsberettigede mervaerdiafgift.

5. Den sats , der finder anvendelse ved indfoersel af et gode , er den samme som den , der skal anvendes ved levering af et tilsvarende gode i det paagaeldende land.

AFSNIT X

AFGIFTSFRITAGELSER

Artikel 13

Afgiftsfritagelser i indlandet

A. Fritagelser til fordel for visse former for virksomhed af almen interesse

1. Med forbehold af andre faellesskabsbestemmelser fritager medlemsstaterne paa betingelser , som de fastsaetter for at sikre en korrekt og enkel anvendelse af nedennaevnte fritagelser , og med henblik paa at forhindre enhver mulig form for svig , unddragelse og misbrug :

a) tjenesteydelser og hertil knyttede leveringer af goder , praesteret af det offentlige postvaesen , bortset fra personbefordring og telekommunikation ;

b) hospitalsbehandling og pleje samt transaktioner i naer tilknytning hertil , udfoert af offentligretlige organer , eller under sociale betingelser svarende til dem , der gaelder for saadanne organer , af hospitaler , centre for laegebehandling og diagnostik og andre lignende behoerigt anerkendte institutioner ;

c) behandling af personer som et led i udoevelse af laegegerning og dertil knyttede erhverv , som fastsat af den paagaeldende medlemsstat ;

d) levering af organer , blod og maelk fra mennesker ;

e) tjenesteydelser praesteret af tandteknikere som et led i udoevelsen af deres erhverv samt tandlaegers og tandteknikeres levering af tandproteser ;

f) tjenesteydelser praesteret af selvstaendige grupper af personer , der udoever en virksomhed , som er fritaget for afgift , eller for hvilken de ikke er afgiftspligtige , med henblik paa at yde deres medlemmer de for udoevelsen af denne virksomhed direkte noedvendige tjenester , saafremt disse grupper kun afkraever deres medlemmer , hvad der noejagtigt svarer til deres andel i de faelles udgifter , under forudsaetning af at denne fritagelse ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning ;

g) tjenesteydelser og levering af goder med naer tilknytning til social bistand og social sikring , herunder saadanne , som praesteres af alderdomshjem , af offentligretlige organer eller af andre organer , der er anerkendt af den paagaeldende medlemsstat som foretagender af almennyttig karakter ;

h) tjenesteydelser og levering af goder med naer tilknytning til beskyttelse af boern og unge , som praesteres af offentligretlige organer eller andre organer , der er anerkendt af den paagaeldende medlemsstat som foretagender af almennyttig karakter ;

i) uddannelse af boern og unge , skole - og universitetsundervisning , faglig uddannelse eller omskoling samt tjensteydelser og levering af goder med naer tilknytning hertil , som praesteres af offentligretlige organer med disse formaal eller af andre organer , der er anerkendt af den paagaeldende medlemsstat som havende tilsvarende formaal ;

j) privattimer givet af undervisere paa skole - eller universitetsniveau ;

k) det forhold at personale af religioese eller filosofiske institutioner stilles til raadighed for de ovenfor i litra b) , g) , h) og i) , naevnte former for virksomhed samt med henblik paa bistand af aandelig karakter ;

l) organisationers levering af tjenesteydelser og goder i naer tilknytning hertil til fordel for deres medlemmer i disses faelles interesse mod et kontingent , der er fastsat i overensstemmelse med vedtaegterne , saafremt de paagaeldende organisationer ikke arbejder med gevinst for oeje , og deres formaal enten er af politisk fagforeningsmaessig , religioes , patriotisk , filosofisk eller filantropisk karakter eller vedroerer borgerlige rettigheder , under forudsaetning af at denne fritagelse ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning ;

m) visse former for tjenesteydelser i naer tilknytning til udoevelsen af sport eller fysisk traening , der praesteres af organer , som ikke arbejder med gevinst for oeje , til fordel for personer , der deltager i sport eller fysisk traening ;

n) visse kulturelle tjenesteydelser og levering af goder i naer tilknytning hertil , der praesteres af offentligretlige organer eller af andre kulturelle organer , som er anerkendt af den paagaeldende medlemsstat ;

o) tjenesteydelser og levering af goder , der praesteres af organer , hvis transaktioner er fritaget i overensstemmelse med litra b) , g) , h) , i) , l) , m) og n) , i forbindelse med indsamlingsarrange nenter , der foretages til egen fordel , under forudsaetning af at denne fritagelse ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning. Medlemsstaterne kan indfoere enhver noedvendig begraensning navnlig med hensyn til antallet af de arrangementer eller stoerrelsen af de indkomne beloeb , for hvilke der kan meddeles fritagelse ;

p) transport af syge eller tilskadekomne personer med koeretoejer specielt konstrueret til dette formaal , som foretages af behoerigt anerkendte organer ;

q) virksomhed udoevet af saadanne offentlige radio - og fjernsynsorganer , som ikke har kommerciel karakter.

2. a) Medlemsstaterne kan for saa vidt angaar andre organer end offentligretlige i hvert enkelt tilfaelde goere meddelelse af enhver af de i stk. 1 , litra b) , g) , h) , i) , l) , m) og n) , fastsatte fritagelser betinget af , at en eller flere af foelgende forudsaetninger er opfyldt :

- de paagaeldende organer maa ikke have til formaal systematisk at soege vinding , hvorfor et eventuelt overskud aldrig maa uddeles , men skal anvendes til opretholdelse eller forbedring af ydelserne ,

- de skal i hovedsagen forvaltes og administreres vederlagsfrit af personer , der ikke selv eller gennem formidlere direkte eller indirekte er interesseret i driftsresultaterne ,

- deres priser skal vaere godkendt af det offentlige , eller maa ikke overskride saadanne godkendte priser , eller - for saa vidt angaar transaktioner , der ikke kraever godkendelse af priserne - vaere lavere end de priser , der for tilsvarende transaktioner forlanges af handelsforetagender , som skal svare mervaerdiafgift ,

- fritagelserne maa ikke kunne fremkalde alvorlig konkurrencefordrejning til skade for de handelsforetagender , som skal svare mervaerdiafgift ;

b) Tjenesteydelser eller levering af goder omfattes ikke af de i stk. 1 , litra b) , g) , h) , i) , l) , m) og n) , fastsatte fritagelser , saafremt :

- de ikke er uomgaengelig noedvendige for udfoerelsen af transaktioner , der er fritaget for afgift ,

- de hovedsageligt tager sigte paa at give organet yderligere indtaegter ved udfoerelse af transaktioner i direkte konkurrence med handelsforetagender , som skal svare mervaerdiafgift.

B. Andre fritagelser

Med forbehold af andre faellesskabsbestemmelser fritager medlemsstaterne paa betingelser , som de fastsaetter for at sikre en korrekt og enkel anvendelse af nedennaevnte fritagelser , og med henblik paa at forhindre enhver mulig form for svig , unddragelse og misbrug :

a) forsikrings - og genforsikringstransaktioner , herunder saadanne tjensteydelser i forbindelse med disse transaktioner , som udfoeres af forsikringsmaeglere og -formidlere ;

b) bortforpagtning og udlejning af fast ejendom , med undtagelse af :

1. udlejning inden for hotelsektoren eller sektorer med tilsvarende opgaver , saaledes som dette begreb er fastlagt i medlemsstaternes lovgivning , herunder udlejning i ferielejre eller i omraader , der er indrettet som campingpladser ;

2. udlejning af pladser til parkering af koeretoejer ;

3. udlejning af udstyr og maskiner , der installeres paa brugsstedet ;

4. udlejning af bokse.

Medlemsstaterne kan fastsaette yderligere undtagelser inden for dette fritagelsesomraade ;

c) levering af goder , der udelukkende har vaeret anvendt i forbindelse med saadanne former for virksomhed , som i medfoer af denne artikel eller af artikel 28 , stk. 3 , litra b) , er fritaget for afgift , saafremt disse goder ikke har givet ret til fradrag , samt levering af goder , hvis anskaffelse eller anvendelse har vaeret undtaget fra retten til fradrag i medfoer af artikel 17 , stk. 6 ;

d) foelgende transaktioner :

1. ydelse og formidling af laan samt forvaltning af laan ved den person , som har ydet laanene ;

2. forhandlinger og indgaaelse af forpligtelser om sikkerhedsstillelse og andre former for sikkerhed og garantier , samt forvaltning af kreditgarantier ved den person , der har ydet kreditten ;

3. transaktioner , herunder forhandlinger , vedroerende anbringelse af midler , kontokurantkonti , betalinger , overfoersler , fordringer , checks og andre i handelsforhold benyttede dokumenter , dog ikke inddrivelse af fordringer ;

4. transaktioner , herunder forhandlinger , vedroerende valuta , pengesedler og moenter , der anvendes som lovligt betalingsmiddel , dog ikke moenter og sedler , som er samlerobjekter ; ved samlerobjekter forstaas saadanne moenter af guld , soelv eller andet metal , samt sedler , der ikke i almindelighed anvendes som lovligt betalingsmiddel , eller som er af numismatisk interesse ;

5. transaktioner , herunder forhandlinger , med undtagelse af forvaring og forvaltning , i forbindelse med aktier , andele i selskaber eller andre sammenslutninger , obligationer , og andre adkomstbeviser , bortset fra :

- varerepraesentativer ,

- de i artikel 5 , stk. 3 , omhandlede rettigheder og adkomstbeviser ; 6. forvaltning af investeringsforeninger , saaledes som disse er fastsat af medlemsstaterne ;

e) levering til paalydende vaerdi af postfrimaerker , som kan anvendes til frankering i indlandet , stempelmaerker og andre lignende vaerdimaerker ;

f) vaeddemaal , lotterier og andre former for hasardspil eller spil om penge , paa de betingelser og med de begraensninger , som er fastlagt af hver medlemsstat ;

g) levering af bygninger eller dele heraf med tilhoerende jord , med undtagelse af de i artikel 4 , stk. 3 , litra a) , naevnte ;

h) levering af fast ejendom bortset fra bygninger , med undtagelse af de i artikel 4 , stk. 3 , litra b) , naevnte byggegrunde.

C. Valgmulighed

Medlemsstaterne kan indroemme afgiftspligtige personer ret til at vaelge at erlaegge afgift i tilfaelde af :

a) bortforpagtning og udlejning af fast ejendom ;

b) transaktioner omhandlet under punkt B , litra d) , g) og h).

Medlemsstaterne kan begraense omfanget af denne valgfrihed ; de fastsaetter de naermere bestemmelser for dens udoevelse.

Artikel 14

Afgiftsfritagelse ved indfoersel

1. Med forbehold af andre faellesskabsbestemmelser fritager medlemsstaterne paa betingelser , som de fastsaetter for at sikre en korrekt og enkel anvendelse af nedennaevnte fritagelser , og med henblik paa at forhindre enhver mulig form for svig , unddragelse og misbrug :

a) endelig indfoersel af goder , saafremt afgiftspligtige personers levering heraf under alle omstaendigheder er fritaget i indlandet ;

b) indfoersel af goder , der anmeldes med henblik paa inddragelse under en transitordning ;

c) indfoersel af goder , der anmeldes med henblik paa inddragelse under en ordning vedroerende midlertidig indfoersel , og som derfor opnaar fritagelse for told , eller kunne have opnaaet fritagelse herfor , hvis de var blevet indfoert fra et tredjeland ;

d) endelig indfoersel af goder , som er berettiget til anden toldfritagelse end den , der foelger af den faelles toldtarif , eller som kunne have opnaaet saadan fritagelse , hvis de var blevet indfoert fra et tredjeland ; medlemsstaterne kan dog undlade at indroemme fritagelsen , hvis der er fare for , at den i vaesentligt omfang kan gribe ind i konkurrenceforholdene paa hjemmemarkedet ;

e) genindfoersel af goder i samme stand som ved udfoerselen , foretaget af den , som har udfoert dem , naar goderne kan fritages for told , eller kunne have opnaaet fritagelse herfor , hvis de var blevet indfoert fra et tredjeland ;

f) genindfoersel af loesoeregenstande foretaget af den , som har udfoert dem eller af tredjemand for hans regning , naar disse goder i en anden medlemsstat er blevet bearbejdet , og dette arbejde har vaeret paalagt afgift uden ret til fradrag eller tilbagebetaling ;

g) indfoersel af goder :

- som foretages inden for rammerne af diplomatiske og konsulaere forbindelser , naar goderne opnaar fritagelse for told , eller kunne have opnaaet fritagelse herfor , hvis de var blevet indfoert fra et tredjeland ;

- som foretages af internationale organisationer , der er anerkendt som saadanne af de offentlige myndigheder i vaertslandet , og af medlemmer af naevnte organisationer , inden for de graenser og paa de betingelser , der er fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organisationer eller ved aftaler om hjemsted ;

- som foretages i en medlemsstat , der er part i Den nordatlantiske Traktat , af vaebnede styrker fra andre stater , der er parter i naevnte traktat , og som er bestemt til brug for disse styrker eller det civile personale , der ledsager disse , eller til forsyning af deres messer og kantiner , naar disse styrker udgoer et led i det faelles forsvar ;

h) havfiskerivirksomheders landing i havne af deres fiskeriprodukter i ubearbejdet stand eller , efter en forarbejdning i konserveringsoejemed , med henblik paa afsaetning , naar produkterne endnu ikke er leveret ;

i) tjenesteydelser i forbindelse med indfoersel af goder , saafremt tjenesteydelsens vaerdi indgaar i beskatningsgrundlaget i overensstemmelse med artikel 11 , punkt B , stk. 3 , litra b) ;

j) centralbankers indfoersel af guld.

2. Kommissionen forelaegger snarest Raadet forslag med henblik paa indfoerelse af faellesskabsbestemmelser om skatter og afgifter , der praeciserer anvendelsesomraadet for de i stk. 1 naevnte fritagelser og de naermere regler for disses praktiske gennemfoerelse.

Indtil disse reglers ikrafttraeden kan medlemsstaterne :

- opretholde gaeldende nationale bestemmelser inden for rammerne af ovennaevnte bestemmelser ;

- tilpasse disse nationale bestemmelser med henblik paa at mindske tilfaelde af konkurrencefordrejning og navnlig tilfaelde af ikke-paaligning eller dobbelt paaligning af mervaerdiafgifter inden for Faellesskabet ;

- anvende de administrative fremgangsmaader , som de finder bedst egnede med henblik paa fritagelsen.

Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om saadanne foranstaltninger , som de i henhold til ovenfor naevnte bestemmelser har truffet og om saadanne , som de traeffer. Kommissionen underretter de oevrige medlemsstater herom.

Artikel 15

Afgiftsfritagelse for eksporttransaktionen og dermed ligestillede transaktioner samt for international transport

Med forbehold af andre faellesskabsbestemmelser fritager medlemsstaterne paa betingelser , som de fastsaetter for at sikre en korrekt og enkel anvendelse af nedennaevnte fritagelser , og med henblik paa at forhindre enhver mulig form for svig , unddragelse og misbrug :

1. levering af goder , som af saelgeren eller for hans regning forsendes eller transporteres ud over det i artikel 3 fastlagte omraade ;

2. levering af goder , som af en koeber , der ikke er etableret i indlandet , eller for hans regning forsendes eller transporteres ud over det i artikel 3 fastlagte omraade med undtagelse af goder , der transporteres af koeberen selv , og som er bestemt som udstyr eller forsyninger , herunder proviant , til lystfartoejer og sportsfly eller til ethvert andet transportmiddel til privat brug ;

3. tjenesteydelser bestaaende i arbejde , der udfoeres paa loesoeregenstande , som med henblik paa en saadan bearbejdning er erhvervet eller indfoert i det i artikel 3 fastlagte omraade , og som forsendes eller transporteres ud over dette omraade af tjenesteyderen eller af en aftager , der ikke er etableret i indlandet , eller for disses regning ;

4. levering af goder bestemt som forsyninger , herunder proviant , til fartoejer , der

a) anvendes til sejlads i rum soe , og som mod betaling udfoerer passagerbefordring eller benyttes i forbindelse med handels - , industri - eller fiskerivirksomhed ,

b) anvendes til bjaergnings - eller redningsoperationer paa havet eller til kystfiskeri , for dettes vedkommende dog med undtagelse af proviant ,

c) tilhoerende marinen , saaledes som disse er fastlagt under pos. 89.01 A , i den faelles toldtarif , naar de forlader landet med en havn eller en ankerplads i udlandet som destination ;

medlemsstaterne kan dog begraense denne fritagelses raekkevidde , indtil der ivaerksaettes faellesskabsbestemmelser for skatter og afgifter paa dette omraade ;

5. levering , ombygning , reparation , vedligeholdelse , befragtning og udle * ng af de under nr. 4 , litra a) og b) , omhandlede soegaaende fartoejer , samt levering , udlejning , reparation og vedligeholdelse af genstande - herunder fiskegrej - der er indbygget i eller anvendes ved udnyttelsen af disse fartoejer ;

6. levering , ombygning , reparation , vedligeholdelse , befragtning og udlejning af luftfatoejer , som anvendes af luftfartsselskaber , der mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik , samt levering , udlejning , reparation og vedligeholdelse af genstande , der er indbygget i eller anvendes ved udnyttelsen af disse luftfartoejer ;

7. levering af goder bestemt som forsyninger , herunder proviant , til de under nr. 6 omhandlede luftfartoejer ;

8. andre tjenesteydelser end de under nr. 5 omhandlede , naar de udfoeres for at daekke et umiddelbart behov i forbindelse med de under nr. 5 omhandlede fartoejer og deres ladning ;

9. andre tjenesteydelser end de under nr. 6 omhandlede , naar de udfoeres for at daekke et umiddelbart behov i forbindelse med de under nr. 6 omhandlede luftfartoejer og deres ladning ;

10. levering af goder og tjenesteydelser :

- som gennemfoeres inden for rammerne af diplomatiske og konsulaere forbindelser ,

- som er bestemt til internationale organer , der er anerkendt som saadanne af de offentlige myndigheder i vaertslandet , og til medlemmer af naevnte organer , inden for de graenser og paa de betingelser , der er fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted ,

- som gennemfoeres i en medlemsstat , der er part i Den nordatlantiske Traktat , og som er bestemt til vaebnede styrker fra andre stater , der er parter i naevnte traktat , til brug for disse styrker eller det civile personale , der ledsager disse , eller til forsyning af deres messer og kantiner , naar disse styrker udgoer et led i det faelles forsvar ;

denne fritagelse finder anvendelse paa de betingelser og med de begraensninger , der fastsaettes af hver medlemsstat , indtil der vedtages ensartede bestemmelser for skatter og afgifter ;

fritagelsen kan gennemfoeres i form af tilbagebetaling af afgiften ;

11. levering af guld til centralbankerne ;

12. levering af goder til godkendte organisationer , som udfoerer disse goder som et led i deres humanitaere , velgoerende eller uddannelsesmaessige virksomhed i udlandet ; fritagelsen kan gennemfoeres i form af tilbagebetaling af afgiften ;

13. tjenesteydelser , herunder transport og til ydelserne knyttede transaktioner - dog med undtagelse af tjenesteydelser , som er afgiftsfri i henhold til artikel 13 - saafremt de er direkte forbundet med transit , med udfoersel af goder eller med den indfoersel af goder , der drager fordel af bestemmelserne i artikel 14 , stk. 1 , litra b) og c) og i artikel 16 , stk. 1 ;

14. tjenesteydelser , der udfoeres af formidlere , som handler i andres navn og for andres regning , naar de medvirker ved de i denne artikel omhandlede transaktioner , eller ved transaktioner , som gennemfoeres uden for det i artikel 3 fastlagte omraade ;

denne fritagelse finder ikke anvendelse paa rejsebureauer , naar de i den rejsendes navn og for hans regning leverer ydelser , som gennemfoeres i andre medlemsstater.

Artikel 16

Saerlig afgiftsfritagelse i forbindelse med international udveksling af goder

1. Med forbehold af andre faellesskabsbestemmelser om skatter og afgifter kan medlemsstaterne , under forudsaetning af at den i artikel 29 foreskrevne samraadsprocedure iagttages , traeffe saerlige foranstaltninger med henblik paa at fritage foelgende transaktioner eller nogle af disse for mervaerdiafgift under forudsaetning af , at de ikke foretages med henblik paa den endelige anvendelse og/eller det endelige forbrug samt af , at det mervaerdiafgiftsbeloeb , der opkraeves ved afsaetningen til forbrug svarer til det afgiftsbeloeb , der skulle have vaeret opkraevet , saafremt hver enkelt af disse transaktioner havde vaeret beskattet ved indfoerselen eller i indlandet :

A. indfoersel af goder , der er bestemt til at skulle

a) toldbehandles og i givet fald opbevares midlertidigt , som omhandlet i direktiv 68/312/EOEF (6)

b) anbringes under en ordning med frizoner , som omhandlet i direktiv 69/75/EOEF (7)

c) anbringes under en ordning med toldoplag , som omhandlet i direktiv 69/74/EOEF (8)

d) indfoeres til de vandomraader , sandbanker og vader , der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EOEF) nr. 1496/68 (9)

e) anbringes under en ordning med oplag , bortset fra toldoplag , eller en ordning vedroerende aktiv foraedling ;

B. levering af goder , der forsendes eller transporteres til de under punkt A opregnede steder samt tjenesteydelser i forbindelse med disse leveringer ;

C. levering af goder og tjenesteydelser foretaget paa de under punkt A opregnede steder med opretholdelse af de under samme punkt anfoerte situationer ;

D. levering af goder med opretholdelse af de i artikel 14 , stk. 1 , litra b) og c) omhandlede ordninger for transit eller midlertidig indfoersel , samt tjenesteydelser i forbindelse med disse leveringer.

2. Med forbehold af det i artikel 29 naevnte samraad kan medlemsstaterne fritage indfoersel og levering af goder bestemt til en afgiftspligtig person med henblik paa udfoersel i uforandret stand eller efter forarbejdning , samt tjenesteydelser i forbindelse med hans eksportvirksomhed , inden for graenserne af beloebet for hans udfoersler i loebet af de foregaaende tolv maaneder.

3. Kommissionen forelaegger snarest muligt Raadet forslag til faelles gennemfoerelsesbestemmelser vedroerende mervaerdiafgift paa de i stk. 1 og 2 omhandlede transaktioner.

AFSNIT XI

FRADRAG

Artikel 17

Fradragsrettens indtraeden og omfang

1. Fradragsretten indtraeder samtidig med , at den fradragsberettigede afgift forfalder.

2. I det omfang goder og tjenesteydelser anvendes i forbindelse med den afgiftspligtige persons transaktioner , er han berettiget til i den afgift , der paahviler ham , at fradrage foelgende beloeb :

a) den mervaerdiafgift , som skyldes eller er erlagt for goder , der er eller vil blive leveret ham , og for tjenesteydelser , der er eller vil blive udfoert for ham af en anden afgiftspligtig person ;

b) den mervaerdiafgift , som skyldes eller er erlagt for indfoerte goder ;

c) den mervaerdiafgift , som skyldes i medfoer af artikel 5 , stk. 7 , litra a) , og artikel 6 , stk. 3.

3. Medlemsstaterne indroemmer ligeledes enhver afgiftspligtig person fradrag for eller tilbagebetaling af den i stk. 2 omhandlede mervaerdiafgift , for saa vidt goder og tjenesteydelser anvendes til :

a) hans transaktioner i forbindelse med de former for oekonomisk virksomhed , som omhandlet i artikel 4 , stk. 2 , naar disse udfoeres i udlandet og ville have givet ret til fradrag , saafremt de var blevet udfoert i indlandet ;

b) hans transaktioner , som er fritaget for afgift i medfoer af artikel 14 , stk. 1 , litra i) , artikel 15 og artikel 16 , stk. 1 , punkt B , C og D , og stk. 2 ;

c) hans transaktioner , som er fritaget for afgift i medfoer af artikel 13 , punkt B , litra a) og litra d) , nr. 1 - 5 saafremt aftageren er etableret uden for Faellesskabet eller saafremt de paagaeldende transaktioner er knyttet direkte til goder , som er bestemt til at udfoeres til et land uden for Faellesskabet.

4. Raadet bestraeber sig paa inden 31. december 1977 paa forslag af Kommissionen og med enstemmighed at vedtage faellesskabsretlige gennefoerelsesbestemmelser , hvorefter tilbagebetaling skal ske i henhold til stk. 3 , naar der er tale om afgiftspligtige personer , som ikke er etableret i indlandet. Indtil disse faellesskabsretlige gennemfoerelsesbestemmelser traeder i kraft , bestemmer medlemsstaterne selv , efter hvilke regler tilbagebetaling skal finde sted. Hvis den afgiftspligtige person ikke er etableret paa Faellesskabets omraade , kan medlemsstaterne afslaa tilbagebetaling eller kraeve yderligere betingelser opfyldt herfor.

5. For saa vidt angaar goder og ydelser , som af en afgiftspligtig person benvttes saavel til transaktioner , der giver ret til fradrag i medfoer af stk. 2 og 3 , som til transaktioner , der ikke giver ret til fradrag , er fradrag kun tilladt for den del af mervaerdiafgiften , der forholdsmaessigt svarer til beloebet for den foerstnaevnte form for transaktioner.

Pro rata-satsen beregnes for samtlige transaktioner , som udfoeres af den afgiftspligtige i overensstemmelse med artikel 19.

Medlemsstaterne kan dog :

a) give den afgiftspligtige person tilladelse til at fastsaette en pro rata-sats for hver sektor inden for sin virksomhed , saafremt der foeres saerskilte regnskaber for hver af disse sektorer ;

b) paabyde den afgiftspligtige person at fastsaette en pro rata-sats for hver sektor inden for sin virksomhed og at foere saerskilte regnskaber for hver af disse sektorer ;

c) give den afgiftspligtige person tilladelse til eller paalaegge ham at foretage fradraget under hensyntagen til , hvordan samtlige eller en del af goderne og ydelserne benyttes ;

d) give den afgiftspligtige person tilladelse til eller paalaegge ham at foretage fradraget i overensstemmelse med den i foerste afsnit anfoerte regel for samtlige goder og tjenesteydelser benyttet til alle de omhandlede transaktioner ;

e) fastsaette , at saafremt den mervaerdiafgift , som den afgiftsplig * ge person ikke kan fradrage , er af ringe stoerrelse , skal den ikke tages i betragtning.

6. Senest inden udloebet af en periode paa fire aar fra datoen for dette direktivs ikrafttraeden fastsaetter Raadet med enstemmighed paa forslag af Kommissionen de udgifter , der ikke giver ret til fradrag i mervaerdiafgiften. Under alle omstaendigheder giver udgifter , der ikke er af streng , erhvervsmaessig karakter , som for eksempel udgifter til luksusforbrug , underholdning eller repraesentation , ikke adgang til fradrag.

Indtil de ovenfor omhandlede regler traeder i kraft , kan medlemsstaterne opretholde alle de undtagelser , som paa tidspunktet for dette direktivs ikrafttraeden var gaeldende i henhold til deres nationale lovgivning.

7. Med forbehold af det i artikel 29 omhandlede samraad kan hver medlemsstat af konjunkturmaessige grunde helt eller delvis udelukke alle eller bestemte investeringsgoder eller andre goder fra fradragsordningen. Med henblik paa at opretholde lige konkurrencebetingelser kan medlemsstaterne i stedet for at naegte fradrag indfoere afgifter for goder , som fremstilles af den afgiftspligtige person selv eller af ham er indkoebt i indlandet eller indfoert dertil , saaledes at disse afgifter ikke overskrider den mervaerdiafgift , som ved erhvervelse ville blive paalagt tilsvarende goder.

Artikel 18

Fremgangsmaade for udoevelse af fradragsretten

1. For at kunne udoeve sin fradragsret skal den afgiftspligtige person :

a) for det i artikel 17 , stk. 2 , litra a) , omhandlede fradrag vaere i besiddelse af en faktura , der er udfaerdiget i overensstemmelse med artikel 22 , stk. 3 ;

b) for det i artikel 17 , stk. 2 , litra b) , omhandlede fradrag vaere i besiddelse af et dokument vedroerende indfoerselen , der betegner ham som modtager eller importoer , og som angiver eller muliggoer beregningen af det skyldige afgiftsbeloeb ;

c) for det i artikel 17 , stk. 2 , litra c) , omhandlede fradrag opfylde de regler , der fastsaettes af hver medlemsstat ;

d) naar han som koeber eller aftager i tilfaelde af anvendelse af artikel 21 , nr. 1 , skal erlaegge afgiften , opfylde de formaliteter , som fastlaegges af hver enkelt medlemsstat.

2. Fradraget foretages under ét af den afgiftspligtige person , ved at han i den mervaerdiafgift , som skyldes for en afgiftsperiode , fradrager de afgiftsbeloeb , for hvilke fradragsretten i loebet af samme periode er opstaaet og blevet udoevet i henhold til stk. 1.

Medlemsstaterne kan dog kraeve , at afgiftspligtige personer , der udfoerer de i artikel 4 , stk. 3 , omhandlede lejlighedsvise transaktioner , foerst udoever fradragsretten ved leveringen.

3. Medlemsstaterne fastsaetter de betingelser og naermere bestemmelser , ifoelge hvilke en afgiftspligtig person kan faa tilladelse til at foretage et fradrag , som han ikke har foretaget i henhold til stk. 1 og 2.

4. Naar de tilladte fradrag overstiger det skyldige afgiftsbeloeb for en afgiftsperiode , kan medlemsstaterne enten overfoere det overskydende beloeb til den foelgende periode eller foretage tilbagebetaling i henhold til bestemmelser , som de selv fastsaetter.

Medlemsstaterne kan dog afslaa overfoerelse eller tilbagebetaling , naar det overakydende beloeb er ubetydeligt.

Artikel 19

Beregning af pro rata-satsen for fradraget

1. Pro rata-satsen for det fradrag , der er fastsat i artikel 17 , stk. 5 , foerste afsnit , fremkommer ved , at der opstilles en broek , som :

- i taelleren har den samlede stoerrelse af den aarlige omsaetning , mervaerdiafgiften ikke medregnet , i forbindelse med transaktioner , for hvilke der er fradragsret i henhold til artikel 17 , stk. 2 og 3 ,

- i naevneren har den samlede stoerrelse af den aarlige omsaetning , mervaerdiafgiften ikke medregnet , i forbindelse med de transaktioner , som er opfoert i taelleren , samt i forbindelse med transaktioner , for hvilke der ikke er fradragsret ; medlemsstaterne kan i naevneren endvidere medtage andre tilskud end de i artikel 11 , punkt A , stk. 1 , litra a) , omhandlede.

Pro rata-satsen beregnes paa aarsbasis og fastsaettes i procenter , der afrundes opad til et tal , der ikke overstiger det naermeste hele tal.

2. Uanset stk. 1 ses der ved beregning af pro rata-satsen bort fra det omsaetningsbeloeb , som vedroerer levering af investeringsgoder benyttet af den afgiftspligtige person i hans virksomhed. Der ses endvidere bort fra den del af omsaetningen , der vedroerer dels saadanne transaktioner , som er omhandlet i artikel 13 , punkt B , litra d) , naar der er tale om bitransaktioner , dels bitransaktioner vedroerende fast ejendom og finansielle spoergsmaal. Naar medlemsstaterne anvender den i artikel 20 , stk. 5 , omhandlede mulighed for ikke at kraeve berigtigelse med hensyn til investeringsgoder , kan de medregne provenuet ved overdragelse af saadanne goder ved beregningen af pro rata-satsen.

3. Den pro rata-sats , som foreloebig er gaeldende for et aar , er den sats , der beregnes paa grundlag af transaktionerne i det foregaaende aar. Saafremt et saadant grundlag ikke foreligger eller ikke er tilstraekkeligt oplysende fastsaettes en foreloebig pro rata-sats skoensmaessigt af den afgiftspligtige person under administrationens kontrol. Medlemsstaterne kan dog opretholde de for tiden gaeldende regler.

Fastsaettelsen af den endelige pro rata-sats , der for hvert aar beregnes i loebet af det foelgende aar , medfoerer en berigtigelse af de fradrag , der er foretaget paa grundlag af de foreloebige pro rata-satser.

Artikel 20

Berigtigelse af fradragene

1. Det oprindeligt foretagne fradrag berigtiges efter naermere bestemmelser , som fastsaettes af medlemsstaterne , isaer :

a) naar fradraget er stoerre eller mindre end det , som den afgiftspligtige person var berettiget til at foretage ;

b) naar der efter angivelsens udfaerdigelse er sket aendringer af de elementer , som er taget i betragtning ved fastsaettelsen af fradragsbeloebet , navnlig i tilfaelde af annullation af koeb eller opnaaelse af rabatter ; der skal dog ikke ske berigtigelse i tilfaelde af helt eller delvis ubetalte transaktioner , i tilfaelde af behoerigt paavist eller godtgjort oedelaeggelse , tab eller tyveri , samt i tilfaelde af erlagte afgifter for gaver af ringe vaerdi og vareproever , som omhandlet i artikel 5 , stk. 6. Medlemsstaterne kan dog kraeve berigtigelse i forbindelse med helt eller delvis ubetalte transaktioner og i tilfaelde af tyveri.

2. For saa vidt angaar investeringsgoder foretages en berigtigelse over en periode paa fem aar , heri medregnet det aar i hvilket de blev erhvervet eller fremstillet. Hvert aar omfatter denne berigtigelse kun en femtedel af den afgift , der er paalagt disse goder. Berigtigelsen finder sted i forhold til de aendringer i fradragsretten , som har fundet sted i de foelgende aar set i forhold til det aar , hvor godet blev erhvervet eller fremstillet.

Som undtagelse fra ovennaevnte afsnit kan medlemsstaterne ved berigtigelsen laegge en periode paa fem hele aar til grund , fra det tidspunkt at regne , hvor godet blev taget i brug foerste gang.

For saa vidt angaar investeringsgoder i form af fast ejendom , kan berigtigelsen finde sted over en periode paa op til 10 aar.

3. I tilfaelde af levering i berigtigelsesperioden skal investeringsgodet betragtes , som om det af den afgiftspligtige person fortsat var blevet anvendt i forbindelse med oekonomisk virksomhed indtil udloebet af berigtigelsesperioden. Denne oekonomiske virksomhed anses for fuldt afgiftspligtig , saafremt leveringen af naevnte gode er afgiftspligtig ; den anses for fuldstaendig afgiftsfri , saafremt leveringen er afgiftsfri. Berigtigelsen foretages paa én gang for hele den berigtigelsesperiode , der endnu ikke er forloebet.

Medlemsstaterne kan dog i sidstnaevnte tilfaelde undlade at kraeve berigtigelse , saafremt erhververen er en afgiftspligtig person , som udelukkende anvender det paagaeldende investeringsgode til transaktioner , for hvilke afgiften er fradragsberettiget.

4. Med henblik paa anvendelsen af bestemmelserne i stk. 2 og 3 kan medlemsstaterne :

- definere begrebet investeringsgoder ;

- praecisere det afgiftsbeloeb , som skal tages i betragtning ved berigtigelsen ;

- traeffe alle hensigtsmaessige foranstaltninger for at sikre , at berigtigelsen ikke medfoerer en uberettiget fordel ;

- tillade administrative forenklinger.

5. Hvis anvendelsen af stk. 2 og 3 i en medlemsstat foerer til et ubetydeligt resultat , kan denne medlemsstat med forbehold af det i artikel 29 fastsatte samraad undlade at bringe disse stykker i anvendelse under hensyntagen til noedvendigheden af at undgaa fordrejning af konkurrencevilkaarene , til afgiftens generelle indvirkning i den paagaeldende medlemsstat og til noedvendigheden af administrative forenklinger.

6. Ved overgang fra en almindelig afgiftsordning til en saerordning eller omvendt kan medlemsstaterne traeffe de noedvendige bestemmelser for at undgaa , at den afgiftspligtige person nyder uberettigede fordele eller lider uberettigede tab.

AFSNIT XII

BETALINGSPLIGTIGE PERSONER

Artikel 21

Betalingspligtige over for statskassen

Mervaerdiafgiften paahviler :

1. ved indenlandsk virksomhed :

a) den afgiftspligtige person , som foretager en afgiftspligtig transaktion , bortset fra de i artikel 9 , stk. 2 , litra e) , omhandlede transaktioner foretaget af en i udlandet etableret afgiftspligtig person ; saafremt den afgiftspligtige transaktion foretages af en afgiftspligtig person , der er etableret i udlandet , kan medlemsstaterne traeffe bestemmelse om , at afgiften paahviler en anden person ; en repraesentant over for skattemyndighederne eller aftageren af den afgiftspligtige transaktion kan for eksempel udpeges i saa henseende ; medlemsstaterne kan ligeledes bestemme , at en anden person end den i udlandet etablerede afgiftspligtige haefter solidarisk for afgiftens erlaeggelse ;

b) aftageren af en ydelse omhandlet i artikel 9 , stk. 2 , litra e) , og foretaget af en afgiftspligtig person etableret i udlandet ; medlemsstaterne kan dog bestemme at yderen haefter solidarisk for afgiftens erlaeggelse ;

c) enhver person , som anfoerer mervaerdiafgiften paa en faktura eller et dokument , der tjener som faktura ;

2. ved indfoersel : den eller de personer , der med henblik herpaa er udpeget eller godkendt af importmedlemsstaten.

AFSNIT XIII

FORPLIGTELSER FOR BETALINGSPLIGTIGE PERSONER

Artikel 22

Forpligtelser ved indenlandsk virksomhed

1. Enhver afgiftspligtig person skal anmelde paabegyndelse , aendring og ophoer af sin virksomhed som afgiftspligtig.

2. Enhver afgiftspligtig person skal foere regnskaber , der er tilstraekkeligt detaljerede til at muliggoere mervaerdiafgiftens anvendelse og afgiftsmyndighedernes kontrol dermed.

3. a) Enhver afgiftspligtig person skal udstede en faktura eller et andet tilsvarende dokument for levering af goder og tjenesteydelser foretaget for andre afgiftspligtige og opbevare en kopi af samtlige udstedte dokumenter ;

enhver afgiftspligtig person skal ligeledes udstede en faktura for de afdrag , som han modtager fra en anden afgiftspligtig , foer leveringen har fundet sted , eller tjenesteydelsen er afsluttet ;

b) fakturaen skal indeholde tydelig angivelse af prisen uden afgift , afgiften svarende til de forskellige afgiftssatser , samt eventuelle fritagelser ;

c) medlemsstaterne fastsaetter de kriterier , ifoelge hvilke et dokument kan anses for at svare til en faktura.

4. Enhver afgiftspligtig person skal afgive en angivelse inden for en af hver medlemsstat naermere fastsat frist. Denne frist maa hoejst vaere paa to maaneder efter udloebet af hver afgiftsperiode at regne. Afgiftsperioden fastsaettes af medlemsstaterne til en , to eller tre maaneder. Medlemsstaterne kan dog fastsaette forskellige perioder , der imidlertid ikke maa overstige et aar.

Angivelsen skal indeholde alle noedvendige oplysninger til fastsaettelse af den skyldige afgift og de fradrag , der skal foretages , herunder i givet fald , og saafremt det er noedvendigt for fastlaeggelsen af beregningsgrundlaget , det samlede beloeb for de transaktioner , der vedroerer denne afgift og disse fradrag , samt beloebet for de afgiftsfri transaktioner.

5. Enhver afgiftspligtig person skal indbetale mervaerdiafgiftens nettobeloeb samtidig med afgivelsen af den periodiske angivelse. Medlemsstaterne kan dog fastsaette en anden tidsfrist for indbetalingen af dette beloeb eller opkraeve acontobeloeb.

6. Medlemsstaterne kan kraeve , at den afgiftspligtige person afgiver en angivelse indeholdende alle de i stk. 4 naevnte oplysninger vedroerende samtlige transaktioner i det forudgaaende aar. Denne angivelse skal ligeledes indeholde alle noedvendige oplysninger til brug for eventuelle berigtigelser.

7. Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger , for at de personer , som i henhold til artikel 21 , nr. 1 , litra a) og b) anses som betalingspligtige i stedet for en afgiftspligtig person etableret i udlandet , eller som haefter solidarisk for erlaeggelsen , opfylder ovennaevnte pligt til angivelse og betaling.

8. Med forbehold af de bestemmelser , der skal vedtages i medfoer af artikel 17 , stk. 4 , kan medlemsstaterne fastsaette andre forpligtelser , som de skoenner noedvendige for at sikre en noejagtig opkraevning af afgiften og for at undgaa svig.

9. Medlemsstaterne kan fritage afgiftspligtige personer for

- visse af forpligtelserne ;

- enhver forpligtelse , naar disse personer udelukkende foretager afgiftsfri transaktioner ;

- betaling af den skyldige afgift , naar beloebet er ubetydeligt.

Artikel 23

Forpligtelser ved indfoersel

Medlemsstaterne fastsaetter de naermere bestemmelser vedroerende angivelserne i forbindelse med indfoersel af goder.

Medlemsstaterne kan ved indfoersel af goder foretaget af afgiftspligtige personer , af betalingspligtige personer eller af visse grupper af disse , navnlig bestemme , at den i anledning af indfoerselen skyldige mervaerdiafgift ikke skal betales paa indfoerselstidspunktet , paa betingelse af , at den anfoeres som saadan i en angivelse udfaerdiget i overensstemmelse med artikel 22 , stk. 4.

AFSNIT XIV

SAERORDNINGER

Artikel 24

Saerordning for mindre virksomheder

1. De medlemsstater , som i forbindelse med anvendelsen af den almindelige mervaerdiafgiftsordning paa mindre virksomheder maatte stoede paa vanskeligheder som foelge af disses virksomhed eller opbygning , kan inden for de begraensninger og paa de betingelser , som de fastsaetter - med forbehold af det i artikel 29 foreskrevne samraad - anvende forenklede regler for paalaeggelse og opkraevning af afgiften , navnlig i forbindelse med standardsats-ordningerne , uden at dette dog kan medfoere afgiftslettelser.

2. Indtil en dato , som paa forslag af Kommissionen fastsaettes med enstemmighed af Raadet , men som ikke maa ligge senere end tidspunktet for afskaffelsen af afgifter ved indfoersel og afgiftsgodtgoerelse ved udfoersel i samhandelen mellem medlemsstaterne , kan :

a) de medlemsstater , som har benyttet den i artikel 14 i Raadets andet direktiv af 11. april 1967 givne adgang til at indfoere afgiftsfritagelser eller gradvise nedsaettelser af afgiften , opretholde disse fritagelser og nedsaettelser samt anvendelsesbestemmelserne for dem , saafremt de er i overensstemmelse med mervaerdiafgiftssystemet ;

de medlemsstater , som anvender afgiftsfritagelse paa afgiftspligtige personer , hvis aarlige omsaetning er mindre end modvaerdien i national valuta af 5 000 europaeiske regningsenheder , beregnet paa grundlag af den paa dagen for vedtagelsen af dette direktiv gaeldende omregningskurs , kan forhoeje denne fritagelse til 5 000 europaeiske regningsenheder ;

de medlemsstater , som anvender en gradvis nedsaettelse af afgiften maa hverken haeve den oevre graense for denne nedsaettelse eller goere betingelserne for dens tilstaaelse mere fordelagtige ;

b) de medlemsstater , som ikke har benyttet denne adgang , kan tilstaa afgiftsfritagelse for afgiftspligtige personer , hvis aarlige omsaetning hoejst svarer til modvaerdien i national valuta af 5 000 europaeiske regningsenheder , beregnet paa grundlag af den paa dagen for vedtagelsen af dette direktiv gaeldende omregningskurs ; de kan i givet fald indfoere en gradvis nedsaettelse af afgiften for afgiftspligtige personer , hvis aarlige omsaetning overstiger det af de paagaeldende stater med henblik paa anvendelsen af afgiftsfritagelse fastsatte loft ;

c) de medlemsstater , som anvender afgiftsfritagelse paa afgiftspligtige personer , hvis aarlige omsaetning er lig med eller overstiger modvaerdien i national valuta af 5 000 europaeiske regningsenheder , beregnet paa grundlag af den paa dagen for vedtagelsen af dette direktiv gaeldende omregningskurs , kan forhoeje denne fritagelse med henblik paa at opretholde dens faktiske vaerdi.

3. Begreberne fritagelse og gradvis nedsaettelse finder anvendelse paa leveringer af goder og tjenesteydelser foretaget af mindre virksomheder.

Medlemsstaterne kan udelukke visse transaktioner fra den i stk. 2 fastsatte ordning. Bestemmelserne i stk. 2 finder dog under ingen omstaendigheder anvendelse paa de i artikel 4 , stk. 3 , omhandlede transaktioner.

4. Den omsaetning , der benyttes som grundlag for anvendelsen af stk. 2 , bestaar af beloebet , uden mervaerdiafgift , for de i artikel 5 og 6 omhandlede leveringer af goder og tjenesteydelser , i det omfang disse er paalagt afgift , herunder de transaktioner , som i medfoer af artikel 28 , stk. 2 , er fritaget med tilbagebetaling af den i det tidligere omsaetningsled erlagte afgift , og af beloebet af de transaktioner , som er fritaget for afgift i henhold til artikel 15 samt af beloebet for transaktioner vedroerende fast ejendom , for de i artikel 13 , punkt B , litra d) , omhandlede finansieringstransaktioner og for forsikringsydelser , medmindre disse transaktioner har karakter af bitransaktioner.

Overdragelse af materielle eller immaterielle investeringsgoder , som udgjorde en del af virksomhedens aktiver , tages dog ikke i betragtning ved beregning af omsaetningens stoerrelse.

5. Afgiftspligtige personer , som har opnaaet afgiftsfritagelse , er ikke berettiget til at foretage fradrag af afgiften i henhold til artikel 17 eller til at anfoere denne paa deres fakturaer eller i noget andet dokument , der tjener som faktura.

6. Afgiftspligtige personer , som vil kunne opnaa afgiftsfritagelse , kan vaelge enten at vaere omfattet af den almindelige mervaerdiafgiftsordning eller af de i stk. 1 omhandlede forenklede regler. I saa fald nyder de godt af den gradvise afgiftsnedsaettelse , som den nationale lovgivning eventuelt giver mulighed for.

7. Afgiftspligtige personer , som nyder godt af den gradvise nedsaettelse , anses med forbehold af bestemmelserne i stk. 1 som afgiftspligtige efter den almindelige mervaerdiafgiftsordning.

8. Hvert fjerde aar og foerste gang den 1. januar 1982 aflaegger Kommissionen efter samraad med medlemsstaterne beretning til Raadet om anvendelsen af denne artikel. I forbindelse med denne beretning skal den i fornoedent omfang og under hensyntagen til noedvendigheden af med tiden at opnaa overensstemmelse mellem de nationale ordninger fremsaette forslag vedroerende :

a) de forbedringer , der skal indfoeres i saerordningen for mindre virksomheder ;

b) tilpasningen af de nationale ordninger med hensyn til fritagelse for og gradvis nedsaettelse af mervaerdiafgiften ;

c) tilpasningen af det i stk. 2 naevnte loft paa 5 000 europaeiske regningsenheder.

9. Raadet traeffer i tide afgoerelse om , hvorvidt gennemfoerelsen af den i artikel 4 i Raadets foerste direktiv af 11. april 1967 anfoerte maalsaetning kraever indfoerelse af en faelles saerordning for mindre virksomheder , og traeffer i givet fald bestemmelse om faelles lofter og gennemfoerelsesbetingelser for denne ordning. Indtil en saadan ordning indfoeres , kan medlemsstaterne opretholde deres egne saerordninger , som de anvender i overensstemmelse med denne artikel og Raadets fremtidige retsakter.

Artikel 25

Faelles standardsats-ordning for landbrugere

1. Medlemsstaterne kan for landbrugere , for hvilke anvendelsen af den almindelige mervaerdiafgiftsordning eller i givet fald den i artikel 24 omhandlede forenklede ordning vil stoede paa vanskeligheder , anvende en standardsats-ordning , der tager sigte paa at godtgoere den mervaerdiafgiftsbelastning , der af standardsats-landbrugere er betalt paa goder og tjenesteydelser i henhold til bestemmelserne i denne artikel.

2. I denne artikel forstaas ved :

- " landbruger " , en afgiftspligtig person , som udoever virksomhed inden for rammerne af en i det foelgende defineret bedrift ;

- " landbrugs - , skovbrugs - eller fiskeribedrifter " , de bedrifter , der af den enkelte medlemsstat anses som saadanne inden for rammerne af den produktionsvirksomhed , der er opregnet i bilag A ;

- " standardsats-landbruger " , en landbruger , paa hvem den i stk. 3 og foelgende omhandlede standardsatsordning finder anvendelse ;

- " landbrugsprodukter " , de goder , der som et resultat af de i bilag A opregnede former for virksomhed frembringes af landbrugs - , skovbrugs - eller fiskeribedrifter i de enkelte medlemsstater ;

- " tjenesteydelser paa landbrugsomraader " , de ydelser , som er opregnet i bilag B , og som praesteres af en landbruger ved hjaelp af arbejdskraft og/eller de for hans landbrugs - , skovbrugs - eller fiskeribedrift normale produktionsmidler ;

- " mervaerdiafgiftsbelastning i tidligere led " , den samlede mervaerdiafgiftsbelastning , der har vaeret paalagt goder og tjenesteydelser indkoebt af samtlige landbrugs - , skovbrugs - og fiskeribedrifter under standardsats-ordningen i hver medlemsstat , i det omfang denne afgift vil vaere fradragsberettiget i medfoer af artikel 17 hos en landbruger , som er undergivet den almindelige mervaerdiafgiftsordning ;

- " standardsats for godtgoerelse " , de procentsatser , som medlemsstaterne fastsaetter i henhold til stk. 3 , og som de anvender i de i stk. 5 omhandlede tilfaelde for at give standardsats-landbrugerne mulighed for at opnaa standardgodtgoerelsen for mervaerdiafgiftsbelastningen i tidligere led ;

- " standard-godtgoerelse " , det beloeb , der fremkommer ved anvendelsen af den i stk. 3 omhandlede standardsats for godtgoerelse paa standardsats-landbrugerens omsaetning i de i stk. 5 naevnte tilfaelde.

3. Medlemsstaterne fastsaetter i det omfang , der er noedvendigt , standardsatserne for godtgoerelse og giver Kommissionen meddelelse derom , foer de bringes i anvendelse. Disse procentsatser fastsaettes paa grundlag af makrooekonomiske oplysninger , der alene vedroerer standardsats-landbrugere for de sidste 3 aar. Satserne kan ikke bevirke , at standardsats-landbrugere som helhed faar stoerre tilbagebetalinger , end mervaerdiafgiftsbelastningen i tidligere led. Medlemsstaterne kan nedbringe disse satser til 0. Satserne kan afrundes til naermeste lavere eller hoejere halve procent.

Medlemsstaterne kan fastsaette standardsatser for godtgoerelse , der er forskellige for skovbrug , for forskellige undergrupper inden for landbruget og for fiskeri.

4. Medlemsstaterne kan fritage standardsats-landbrugere for de forpligtelser , der paahviler afgiftspligtige personer i medfoer af artikel 22.

5. De i stk. 3 omhandlede standardsatser anvendes paa prisen uden afgift for landbrugsprodukter , som standardsats-landbrugere har leveret til andre afgiftspligtige personer end standardsats-landbrugere , og for tjenesteydelser paa landbrugsomraadet , som de har praesteret for andre afgiftspligtige personer end standardsats-landbrugere. Denne godtgoerelse udelukker enhver anden form for fradrag.

6. Medlemsstaterne kan bestemme , at betalingen af standardgodtgoerelser foretages :

a) enten af den afgiftspligtige koeber eller aftager ; i dette tilfaelde er den afgiftspligtige koeber eller aftager efter de af medlemsstaterne fastsatte naermere bestemmelser berettiget til at nedsaette den skyldige mervaerdiafgift med den standardgodtgoerelse , som han har betalt til standardsats-landbrugere ;

b) eller af det offentige.

7. Medlemsstaterne traeffer alle noedvendige bestemmelser for effektivt at kontrollere udbetalingen af standardgodtgoerelserne til standardsats-landbrugerne.

8. For alle andre leveringer af landbrugsprodukter og tjenesteydelser paa landbrugsomraadet end de i stk. 5 omhandlede , anses betaling af standardgodtgoerelsen som foretaget af koeberen eller aftageren.

9. Medlemsstaterne kan fra standardsats-ordningen udelukke visse kategorier af landbrugere samt de landbrugere , for hvilke anvendelsen af den almindelige mervaerdiafgiftsordning eller i givet fald den i artikel 24 , stk. 1 , omhandlede forenklede ordning ikke frembyder administrative vanskeligheder.

10. Enhver standardsats-landbruger har i overensstemmelse med de i hver medlemsstat gaeldende naermere bestemmelser og betingelser ret til at vaelge mellem anvendelsen af den almindelige mervaerdiafgiftsordning og i givet fald den i artikel 24 , stk. 1 , omhandlede forenklede ordning.

11. Inden udloebet af det femte aar efter dette direktivs ikrafttraeden , forelaegger Kommissionen for Raadet nye forslag vedroerende anvendelse af mervaerdiafgiften paa transaktioner vedroerende landbrugsprodukter og tjenesteydelser paa landbrugsomraadet.

12. Naar medlemsstaterne benytter den i denne artikel omhandlede mulighed , fastsaetter de et ensartet beregningsgrundlag for mervaerdiafgiften med henblik paa gennemfoerelse af ordningen med egne indtaegter , idet de anvender den faelles beregningsmetode i bilag C.

Artikel 26

Saerordning for rejsebureauer

1. Medlemsstaterne anvender mervaerdiafgiften paa transaktioner udoevet af rejsebureauer i overensstemmelse med denne artikel , for saa vidt disse bureauer handler i eget navn over for den rejsende og til rejsens gennemfoerelse anvender leveringer og tjenesteydelser , der praesteres af andre afgiftspligtige personer. Denne artikel finder ikke anvendelse paa rejsebureauer , der udelukkende fungerer som formidler , og paa hvilke artikel 11 , punkt A , stk. 3 , litra c) , finder anvendelse. Ved rejsebureauer forstaas i denne artikel ligeledes personer , der organiserer turistrejser.

2. De transaktioner , der udfoeres af rejsebureauet med henblik paa gennemfoerelse af en rejse , anses som én enkelt tjenesteydelse praesteret af rejsebureauet over for den rejsende. Denne ydelse paalaegges afgift i den medlemsstat , hvor rejsebureauet har etableret hovedsaedet for sin oekonomiske virksomhed eller et fast kontor , hvorfra tjenesteydelsen praesteres af bureauet. For denne tjenesteydelse anses , som beskatningsgrundlag og som pris uden afgift i henhold til artikel 22 , stk. 3 , litra b) , rejsebureauets fortjenstmargen , det vil sige forskellen mellem det samlede beloeb uden mervaerdiafgift , der skal betales af den rejsende , og rejsebureauets faktiske omkostninger til de af andre afgiftspligtige personer praesterede leveringer og tjenesteydelser , for saa vidt disse transaktioner direkte kommer den rejsende tilgode.

3. Hvis de transaktioner , som praesteres for rejsebureauet af andre afgiftspligtige personer , gennemfoeres af sidstnaevnte uden for Faellesskabet , sidestilles bureauets tjenesteydelse med formidlende virksomhed , som i medfoer af artikel 15 , nr. 14 , er fritaget for afgift. Hvis disse transaktioner gennemfoeres saavel inden for som uden for Faellesskabet , skal kun den del af rejsebureauets tjenesteydelse , som vedroerer de uden for Faellesskabet gennemfoerte transaktioner , anses som afgiftsfri.

4. De mervaerdiafgiftsbeloeb , der af andre afgiftspligtige personer foeres i regning for rejsebureauet for de i stk. 2 omhandlede transaktioner , som direkte kommer den rejsende tilgode , berettiger hverken til fradrag eller tilbagebetaling i nogen medlemsstat.

AFSNIT XV

FORENKLET PROCEDURE

Artikel 27

1. Raadet kan med enstemmighed paa forslag af Kommissionen give en medlemsstat tilladelse til at indfoere saerlige foranstaltninger , der fraviger bestemmelserne i dette direktiv , for at forenkle afgiftsopkraevningen eller for at undgaa visse former for svig eller unddragelse. Foranstaltninger til forenkling af afgiftsopkraevningen maa ikke eller kun i ubetydelig grad paavirke stoerrelsen af den skyldige afgift ved det endelige forbrug.

2. Den medlemsstat , der oensker at indfoere de i stk. 1 omhandlede foranstaltninger , forelaegger sagen for Kommissionen med de oplysninger , der er noedvendige til at foretage en vurdering.

3. Kommissionen underretter de oevrige medlemsstater herom inden for en frist paa en maaned.

4. Raadets samtykke anses for opnaaet , saafremt hverken Kommissionen eller en af medlemsstaterne inden for en frist paa to maaneder fra den i stk. 3 naevnte underretning har anmodet om , at sagen forelaegges Raadet.

5. De medlemsstater , som den 1. januar 1977 anvender saerlige foranstaltninger af den art , der er omhandlet i stk. 1 , kan opretholde disse paa betingelse af , at Kommissionen faar meddelelse herom inden den 1. januar 1978 , og under forudsaetning af , at de for saa vidt angaar foranstaltninger til forenkling af afgiftsopkraevningen , er i overensstemmelse med det i stk. 1 fastsatte kriterium.

AFSNIT XVI

OVERGANGSBESTEMMELSER

Artikel 28

1. De bestemmelser , som eventuelt maatte vaere sat i kraft af medlemsstaterne inden for rammerne af de muligheder , der er fastsat i de foerste fire led i artikel 17 i Raadets andet direktiv af 11. april 1967 , finder ikke anvendelse i hver af de paagaeldende medlemsstater fra den dato , paa hvilken de i artikel 1 , stk. 2 , omhandlede bestemmelser traeder i kraft for hver enkelt af disse stater.

2. De reducerede satser og de fritagelser med tilbagebetaling af den i tidligere omsaetningsled erlagte afgift , som var gaeldende den 31. december 1975 , og som opfylder de kriterier , der er omhandlet i artikel 17 , sidste led , i Raadets andet direktiv af 11. april 1967 , kan opretholdes indtil en dato , som fastsaettes af Raadet med enstemmighed paa forslag af Kommissionen , men som ikke maa ligge senere end afskaffelsen af afgifter ved indfoersel og afgiftslettelse ved udfoersel i samhandelen mellem medlemsstaterne. Medlemsstaterne traeffer bestemmelser , som goer det muligt at sikre de afgiftspligtige personers angivelse af de noedvendige oplysninger for beregningen af egne indtaegter hidroerende fra disse transaktioner.

Raadet tager hvert femte aar paa grundlag af en beretning fra Kommissionen ovennaevnte reducerede satser og fritagelser op til fornyet behandling og vedtager i givet fald , med enstemmighed og paa forslag af Kommissionen , de noed vendige foranstaltninger til at sikre en gradvis afskaffelse heraf.

3. I den i stk. 4 omhandlede overgangsperiode kan medlemsstaterne :

a) fortsat lade de transaktioner vaere afgiftspligtige , som er fritaget i henhold til artikel 13 eller 15 , og som er anfoert i bilag E ;

b) fortsat fritage de transaktioner , der er opregnet i bilag F , paa de i medlemsstaten gaeldende betingelser ;

c) give afgiftspligtige personer mulighed for at vaelge , at de transaktioner , som er fritaget for afgift paa de i bilag G fastlagte betingelser , paalaegges afgift ;

d) fortsat anvende bestemmelser , der fraviger princippet om det i artikel 18 , stk. 2 , foerste afsnit , omhandlede oejeblikkelige fradrag ;

e) fortsat anvende bestemmelser , der fraviger artikel 5 , stk. 4 , litra c) , artikel 6 , stk. 4 , og artikel 11 , punkt A , stk. 3 , litra c) ;

f) bestemme , at ved levering af bygninger og byggegrunde , der er koebt med henblik paa videresalg af en afgiftspligtig person , som ikke er fradragsberettiget i forbindelse med erhvervelsen , bestaar beskatningsgrundlaget af forskellen mellem salgspris og koebspris.

g) uanset bestemmelserne i artikel 17 , stk. 3 , og artikel 26 , stk. 3 , fortsat - uden fradragsret for de i tidligere omsaetningsled erlagte afgifter - fritage tjenesteydelser , der praesteres af de i artikel 26 , stk. 3 , omhandlede rejsebureauer. Denne undtagelse gaelder ligeledes for rejsebureauer , der handler i den rejsendes navn og for hans regning .

4. Overgangsperioden er indledningsvis fastsat til fem aar fra den 1. januar 1978. Senest seks maaneder inden udloebet af denne periode og sidenhen efter behov skal Raadet paa grundlag af en beretning fra Kommissionen tage de i stk. 3 naevnte undtagelsesbestemmelser op til fornyet overvejelse og med enstemmighed paa forslag af Kommissionen traeffe afgoerelse om en eventuel ophaevelse af visse af disse undtagelser eller af dem alle.

5. Efter den endelige ordning vil befordring af personer for saa vidt angaar den straekning , der er tilbagelagt inden for Faellesskabet blive paalagt afgift i det land , hvorfra rejsen udgaar , i henhold til naermere bestemmelser , der skal vedtages af Raadet med * stemmighed paa forslag af Kommissionen.

AFSNIT XVII

UDVALGET VEDROERENDE MERVAERDIAFGIFT

Artikel 29

1. Der nedsaettes et raadgivende udvalg vedroerende mervaerdiafgiften , i det foelgende benaevnt " udvalget ".

2. Udvalget bestaar af repraesentanter for medlemsstaterne og Kommissionen.

Formanden for udvalget skal vaere en repraesentant for Kommissionen.

Udvalgets sekretariat varetages af Kommissionens tjenestegrene.

3. Udvalget fastsaetter selv sin forretningsorden.

4. Ud over de sager , der i henhold til dette direktiv er undergivet samraad , behandler udvalget spoergsmaal , som forelaegges det af dets formand , enten paa dennes eget initiativ eller efter anmodning fra repraesentanten for en medlemsstat , og som angaar anvendelsen af faellesskabsbestemmelserne vedroerende mervaerdiafgift.

AFSNIT XVIII

DIVERSE BESTEMMELSER

Artikel 30

Internationale aftaler

Raadet kan med enstemmighed paa forslag af Kommissionen give en medlemsstat tilladelse til med et tredjeland eller en international organisation at indgaa aftaler , som kan indeholde afvigelser fra dette direktiv. Den stat , der oensker at indgaa en saadan aftale , forelaegger sagen for Kommissionen med de oplysninger , der er noedvendige til at foretage en vurdering. Kommissionen underretter de oevrige medlemsstater herom inden for en frist paa en maaned.

Raadets samtykke anses for opnaaet , saafremt sagen inden for en frist af to maaneder fra den i foerste afsnit naevnte underretning ikke er blevet forelagt for Raadet.

Artikel 31

Regningsenhed

1. Den regningsenhed , der er anvendt i dette direktiv , er den europaeiske regningsenhed " ERE " , som er fastsat ved Raadets afgoerelse 75/250/EOEF (10).

2. Ved omregningen af denne regningsenhed til nationale valutaer kan medlemsstaterne afrunde de ved denne omregning fremkomne beloeb opad eller nedad med indtil 10 %.

Artikel 32

Brugte genstande

Raadet vedtager inden 31. december 1977 med enstemmighed paa forslag af Kommissionen Faellesskabets afgiftsordning for brugte genstande , kunstgenstande , antikviteter og samlerobjekter.

Indtil ivaerksaettelsen af den naevnte faellesskabsordning kan de medlemsstater , som ved dette direktivs ikrafttraeden anvender en saerordning paa det ovennaevnte omraade , opretholde denne ordning.

Artikel 33

Med forbehold af andre faellesskabsbestemmelser er bestemmelserne i dette direktiv ikke til hinder for , at en medlemsstat opretholder eller indfoerer afgifter paa forsikringskontrakter og paa spil og vaeddemaal , punktafgifter , indregistreringsafgifter og i det hele taget alle former for skatter og afgifter , der ikke har karakter af omsaetningsafgift.

AFSNIT XIX

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 34

Kommissionen forelaegger for Raadet efter samraad med medlemsstaterne en beretning om funktionen af det faelles system for mervaerdiafgift i medlemsstaterne , foerste gang den 1. januar 1982 og derefter hvert andet aar. Denne beretning fremsendes af Raadet til Europa-Parlamentet.

Artikel 35

Raadet vedtager i det faelles markeds interesse til sin tid paa forslag af Kommissionen og efter udtalelse fra Europa-Parlamentet og Det oekonomiske og sociale Udvalg passende direktiver med henblik paa at supplere det faelles system for mervaerdiafgift og navnlig med henblik paa gradvis at begraense eller afskaffe de af medlemsstaterne trufne foranstaltninger , som afviger fra dette system , for saaledes at opnaa overensstemmelse mellem de nationale mervaerdiafgiftssystemer , og paa denne maade forberede gennemfoerelsen af den i artikel 4 i Raadets foerste direktiv af 11. april 1967 anfoerte maalsaetning.

Artikel 36

Artikel 2 , fjerde afsnit , og artikel 5 i Raadets foerste direktiv af 11. april 1967 ophaeves.

Artikel 37

Raadets andet direktiv af 11. april 1967 ophaeves i hver enkelt medlemsstat fra og med ivaerksaettelsen af naervaerende direktiv.

Artikel 38

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles , den 17. maj 1977.

Paa Raadets vegne

J. SILKIN

Formand

(1) EFT nr. C 40 af 8. 4. 1974 , s. 25.

(2) EFT nr. C 139 af 12. 11. 1974 , s. 15.

(3) EFT nr. 71 af 14. 4. 1967 , s. 1301/67.

(4) EFT nr. L 94 af 28. 4. 1970 , s. 19.

(5) EFT nr. L 148 af 28. 6. 1968 , s. 6.

(6) EFT nr. L 194 af 6. 8. 1968 , s. 13.

(7) EFT nr. L 58 af 8. 3. 1969 , s. 11.

(8) EFT nr. L 58 af 8. 3. 1969 , s. 7.

(9) EFT nr. L 238 af 28. 9. 1968 , s. 1.

(10) EFT nr. L 104 af 24. 4. 1975 , s. 35.

BILAG A

LISTE OVER VIRKSOMHEDSFORMER INDEN FOR LANDBRUGSPRODUKTION

I. JORDBRUG I EGENTLIG FORSTAND

1. Almindeligt landbrug , herunder vinavl

2. Frugtavl (herunder olievendyrkning) og gartneri med groensager , blomster og prydplanter , ogsaa i drivhus

3. Produktion af champignon og krydderier , froeavl og produktion af stiklinger ; drift af planteskoler

II. OPDRAETNING I FORBINDELSE MED JORDBRUG

1. Kvaegavl

2. Fjerkraeavl

3. Kaninavl

4. Biavl

5. Silkeormeopdraet

6. Snegleavl

III. SKOVBRUG

IV. FISKERI

1. Ferskvandsfiskeri

2. Dambrug

3. Muslingeavl , oestersavl og avl af andre bloed - og krebsdyr

4. Opdraet af froeer

V. Som virksomhed inden for landbrugsproduktion anses ligeledes den forarbejdningsvirksomhed , som en landbruger foretager med hensyn til produkter , der hovedsagelig hidroerer fra hans landbrugsproduktion , under benyttelse af de hjaelpemidler , som normalt anvendes i landbrugs - , skovbrugs - og fiskeribedrifter.

BILAG B

LISTE OVER TJENESTEYDELSER PAA LANDBRUGSOMRAADET

Ved tjenesteydelser paa landbrugsomraadet forstaas de tjenesteydelser , der normalt indgaar som led i landbrugsproduktionen , isaer :

- markarbejde , hoestning , taerskning , presning , opsamling og indkoersel , herunder tilsaaning og tilpasning ;

- emballering og behandling saasom toerring , rensning , knusning , desinficering og ensilering af landbrugsprodukter ;

- opmagasinering af landbrugsprodukter ;

- pasning , opdraetning eller opfedning af dyr ;

- udlejning til landbrugsmaessige formaal af de hjaelpemidler , som normalt anvendes i landbrugs - , skovbrugs - og fiskeribedrifter ;

- teknisk assistance ;

- destruktion af skadelige planter og dyr , samt sproejtning af planter og jord ;

- drift af overrislings - og draeningsanlaeg ;

- beskaering af traeer , skovhugst og andre tjenesteydelser inden for skovbrug.

BILAG C (1)

FAELLES BEREGNINGSMETODE

I. Ved beregningen af mervaerdien for alle landbrugs - , skovbrugs - og fiskeribedrifter som en helhed tages vaerdien uden mervaerdiafgift af foelgende faktorer i betragtning :

1. den endelige produktion , herunder eget forbrug inden for grupperne " landbrugsprodukter og jagtudbytte " samt " uforarbejdet trae " , som opregnet nedenfor i punkt IV og V , hvortil kommer de produkter , som hidroerer fra de i bilag A , punkt V , anfoerte former for forarbejdningsvirksomhed ;

2. det mellemkommende forbrug , som er noedvendigt for gennemfoerelsen af den under nr. 1 omhandlede produktion ;

3. den faste bruttokapitaldannelse , som finder sted i forbindelse med de i bilag A og B anfoerte former for virksomhed.

II. Ved fastsaettelsen af input og output for standardsats-landbrugere ses der i de nationale regnskaber bort fra input og output for landbrugere , henhoerende under den almindelige mervaerdiafgiftsordning , idet der tages hensyn til samme faktorer som under punkt I.

III. Mervaerdien for standardsats-landbrugere er lig med forskellen mellem paa den ene side vaerdien af den under punkt I , nr. 1 , naevnte endelige produktion uden mervaerdiafgift og paa den anden side summen af vaerdien af det mellemkommende forbrug , som omhandlet under punkt 1 , nr. 2 , og den under punkt 1 , nr. 3 , naevnte bruttokapitaldannelse. Alle disse faktorer vedroerer kun standardsats-landbrugere.

IV. LANDBRUGSPRODUKTER OG JAGTUDBYTTE

* OSCE's kodenummer *

Korn (undtagen ris)

Hvede og spelthvede

Bloed hvede og spelthvede * 10.01.11 1 *

* 10.01.19 1 *

Vinterhvede (herunder spelthvede) * - *

Vaarhvede * - *

Haard hvede * 10.01.51 *

* 10.01.59 *

Vinterhvede * - *

Vaarhvede * - *

Rug og blandsaed

Rug * 10.02.00 *

Vinterrug * - *

Vaarrug * - *

Blandsaed * 10.01.11 2 *

* 10.01.19 2 *

* OSCE's kodenummer *

Byg * 10.03.10 *

* 10.03.90 *

Vinterbyg * - *

Vaarbyg * - *

Havre og blandinger af vaarkorn

Havre * 10.04.10 *

* 10.04.90 *

Blandinger af vaarkorn * - *

Majskorn * 10.05.10 *

* 10.05.92 *

Andre kornsorter (undtagen ris)

Boghvede * 10.07.10 *

Hirse * 10.07.91 *

Sorghum * 10.07.95 *

Kanariegraes * 10.07.96 *

Andre kornsorter (undtagen ris) * 10.07.99 *

Uafskallet ris * 10.06.11 *

Toerrede groensager

Toerrede aerter og foderaerter * 07.05.11 *

Toerrede aerter , undtagen foderaerter * - *

Toerrede aerter (undtagen kikeraerter) * - *

Kikeraerter * - *

Foderaerter * - *

Toerrede boenner , foderboenner og hesteboenner

Toerrede boenner * 07.05.15 *

Foderboenner og hesteboenner * 07.05.95 *

Andre toerrede groensager

Linser * 07.05.91 *

Vikkefroe * 12.03.31 2 *

Lupinfroe * 12.03.49 2 *

Andre toerrede groensager og blandinger af toerrede groensager , ogsaa med iblandet korn * 07.05.97 *

Planter , som kraever konstant loesnet jord

Kartofler

Kartofler (undtagen laeggekartofler)

Tidlige kartofler * 07.01.13 *

* 07.01.15 *

Andre kartofler * 07.01.17 *

* 07.01.19 *

Laeggekartofler * 07.01.11 *

Sukkerroer * 12.04.11 *

* OSCE's kodenummer *

Runkelroer , kaalroer , guleroedder og foderraps ; andre planter , som kraever konstant loesnet jord

Runkelroer * 12.10.10 *

Kaalroer , guleroedder , foderraps * 12.10.10 *

Kaalroer * 12.10.10 *

Guleroedder , foderraps * 12.10.10 *

Foderkaal * 12.10.99 2 *

Andre planter , som kraever konstant loesnet jord

Jordskokker * 07.06.10 *

Soede kartofler * 07.06.50 *

Andre planter , som kraever konstant loesnet jord * 07.06.30 *

* 12.10.99 3 *

Planter til industriel brug

Olieholdige froe og frugter (undtagen oliven)

Rapsfroe og rybsfroe * 12.01.91 *

Vinterraps * - *

Sommerraps * - *

Ryps * - *

Solsikkefroe * 12.01.95 *

Soyaboenner * 12.01.40 *

Ricinusfroe * 12.01.50 *

Hoerfroe * 12.01.61 *

Sesamfroe , hampefroe , sennepsfroe , valmuefroe

Sesamfroe * 12.01.97 *

Hampefroe * 12.01.94 *

Sennepsfroe * 12.01.92 *

Valmuefroe * 12.01.93 *

Tekstilplanter

Hoer * 54.01.10 *

Hamp * 57.01.10 *

Raatobak (ogsaa toerret) * 24.01.10 *

* 24.01.90 *

Humle * 12.06.00 *

Andre planter til industriel brug

Cikorie * 12.05.00 *

Planter til medicinsk brug , aroma - og krydderplanter

Safran * 09.10.31 *

Kommen * 07.01.82 *

Andre planter til medicinsk brug , aroma og krydderplanter * 09.09 (11-13-15-17-18) *

* 09.10 (11-20-51-55-71) *

* 12.07 (10-20-30-40-50-60-70-80-91-99) *

Friske groensager

Kaal

Blomkaal * 07.01.21 *

* 07.01.22 *

* OSCE's kodenummer *

Anden kaal

Rosenkaal * 07.01.26 *

Hvidkaal * 07.01.23 *

Roedkaal * 07.01.23 *

Savojkaal (eller ribbekaal) * 07.01.23 *

Groenkaal * 07.01.27 1 *

Andre kaal * 07.01.27 1 *

Groensager med blade og staengel , undtagen kaal

Knoldselleri og bladselleri * 07.01.51 *

* 07.01.53 *

* 07.01.97 2 *

Porrer * 07.01.68 *

Hovedsalat * 07.01.31 *

* 07.01.33 *

Smalbladet og bredbladet endivie * 07.01.36 1 *

Spinat * 07.01.29 *

Asparges * 07.01.71 *

Wittloof-cikorie (endivier) * 07.01.34 *

Artiskokker * 07.01.73 *

Andre groensager med blade og staengel

Tandfri foraarssalat * 07.01.36 2 *

Bladbeder og kardoner * 07.01.37 *

Fennikel * 07.01.91 *

Rabarber * 07.01.97 1 *

Karse * 07.01.97 1 *

Persille * 07.01.97 1 *

Roe-brocoli * 07.01.97 1 *

Andre groensager med blade og staengel * 07.01.97 1 *

Groensager , som dyrkes for frugtens skyld

Tomater * 07.01.75 *

* 07.01.77 *

Agurker og asier * 07.01.83 *

* 07.01.85 *

Meloner * 08.09.10 *

Auberginer , graeskar * 07.01.95 *

Spansk peber * 07.01.93 *

Andre groensager , som dyrkes for frugtens skyld * 07.01.97 3 *

Rodfrugter , loeg og rodknolde

Knudekaal * 07.01.27 2 *

Koekkenturnips * 07.01.54 *

Guleroedder * 07.01.54 *

Hvidloeg * 07.01.67 *

Loeg og skalotteloeg * 07.01 (62-63-66) *

Roedbeder * 07.01.56 *

* 07.01.59 *

Havreroedder og skorzoner * 07.01.56 *

* 07.01.59 *

Andre rodfrugter , loeg og rodknolde * 07.01.56 *

* 07.01.59 *

(purloeg , radiser , turnips , peberrod) * 07.01.56 *

* 07.01.59 *

Baelgfrugter

Groenaerter * 07.01.41 *

* 07.01.43 *

* OSCE's kodenummer *

Boenner * 07.01.45 *

* 07.01.47 *

Andre baelgfrugter * 07.01.49 *

Champignon , dyrkede * 07.01.87 *

Friske frugter , herunder citrusfrugter , undtagen druer og oliven

Spiseaebler og spisepaerer

Spiseaebler * 08.06 (13-15-17) *

Spisepaerer * 08.06 (36-38) *

AEbler til fremstilling af aeblecider eller aeblesaft og paerer til fremstilling af paerecider eller paeresaft

AEbler til fremstilling af aeblecider eller aeblesaft * 08.06.11 *

Paerer til fremstilling af paerecider eller paeresaft * 08.06.32 *

Stenfrugter

Ferskener * 08.07.32 *

Abrikoser * 08.07.10 *

Kirsebaer * 08.07 (51-55) *

Blommer , herunder mirabeller og reineclauder ; sveskeblommer * 08.07 (71-75) *

Andre stenfrugter * 08.07.90 *

Noedder

Valnoedder * 08.05.31 *

Hasselnoedder * 08.05.91 *

Mandler * 08.05.11 *

* 08.05.19 *

Spiselige kastanjer * 08.05.50 *

Andre noedder (undtagen tropiske)

Pistachenoedder * 08.05.70 *

Andre noedder (undtagen tropiske) * 08.05.97 1 *

Andre frugter af traeagtige planter

Figner * 08.03.10 *

Kvaeder * 08.06.50 *

Andre frugter af traeagtige planter (undtagen tropiske) * 08.09.90 1 *

Jordbaer * 08.08 (11-15) *

Baer

Ribs og solbaer * 08.08.41 *

* 08.08.49 1 *

* 08.08.90 1 *

* 08.09.90 2 *

Solbaer * 08.08.41 *

* 08.08.49 1 *

* 08.08.90 1 *

* 08.09.90 2 *

Ribs * 08.08.41 *

* 08.08.49 1 *

* 08.08.90 1 *

* 08.09.90 2 *

Hindbaer * 08.08.41 *

* 08.08.49 1 *

* 08.08.90 1 *

* 08.09.90 2 *

Stikkelsbaer * 08.08.41 *

* 08.08.49 1 *

* 08.08.90 1 *

* 08.09.90 2 *

Andre baer (f.eks. dyrkede morbaer) undtagen vilde morbaer * 08.08.41 *

* 08.08.49 1 *

* 08.08.90 1 *

* 08.09.90 2 *

Citrusfrugter

Appelsiner og pomeranser * 08.02 (21-22-24-27) *

Mandariner og clementiner * 08.02 (32-36) *

Citroner * 08.02.50 *

Grapefrugter * 08.02.70 *

* OSCE's kodenummer *

Andre citrusfrugter * 08.02.90 *

Sukat * - *

Limetter * - *

Bergamotcitroner * - *

Andre citrusfrugter * - *

Druer og oliven

Druer

Druer til spisebrug * 08.04 (21-23) *

Andre druer (til vinfremstilling , til fremstilling af saft eller til fremstilling af toerrede druer) * 08.04 (25-27) *

Oliven

Oliven til spisebrug * 07.01.78 *

Andre oliven (til fremstilling af olie) * 07.01.79 *

* 07.03.13 *

Andre vegetabilske produkter

Foderplanter (2) * 12.10.99 1 *

Planteskoleplanter

Frugtraeer og buske * 06.02 (19-40-51-55) *

Vinplanter * 06.02 (10-30) *

Prydtraeer og buske * 06.02 (71-75-79-98) *

Forstplanter * 06.02.60 *

Flettematerialer

Vidjer , roer , spanskroer * 14.01 (11-19-51-59) *

Siv og bambus * 14.01 (31-39) *

Andre flettematerialer * 14.01.90 *

Blomster , prydplanter og juletraeer

Blomsterloeg og blomster , rod - og staengelknolde * 06.01.10 *

Prydplanter * 06.01 (31-39) *

* 06.03 (11-15-90) *

* 06.04 (20-40-50) *

* 06.04.90 *

Blomster til afskaering , blomstergroent og blade * 06.01 (31-39) *

* 06.03 (11-15-90) *

* 06.04 (20-40-50) *

* 06.04.90 *

Juletraeer * 06.01 (31-39) *

* 06.03 (11-15-90) *

* 06.04 (20-40-50) *

* 06.04.90 *

Fleraarige frilandsstauder * 06.02.92 *

Froe

Froe af landbrugsprodukter (3) * 06.02.95 *

* 12.03 (11-19-35-39-44-46-84-86-89) *

* 12.03.31 1 *

* 12.03.49 1 *

Blomsterfroe * 12.03.81 *

* OSCE's kodenummer *

Produkter fra frugthoest (plukning) (4) * 07.01 (88-89) *

* 08.05.97 2 *

* 08.08.31 *

* 08.08.35 *

* 08.08.40 2 *

* 08.08.99 2 *

* 23.06.10 1 *

Restprodukter (5)

Restprodukter fra dyrkning af korn (undtagen ris) * 12.08 (10-31) *

* 12.08.90 *

* 12.09.00 *

* 13.03.12 *

* 14.02 (10-21-23-25-29) *

* 14.03.00 *

* 14.04.00 *

* 14.05 (11-19) *

* 15.16.10 *

* 23.06.10 2 *

* 23.06.30 *

* 13.01.00 *

Restprodukter fra dyrkning af ris * 12.08 (10-31) *

* 12.08.90 *

* 12.09.00 *

* 13.03.12 *

* 14.02 (10-21-23-25-29) *

* 14.03.00 *

* 14.04.00 *

* 14.05 (11-19) *

* 15.16.10 *

* 23.06.10 2 *

* 23.06.30 *

* 13.01.00 *

Restprodukter fra dyrkning af groensager , der er toerrede * 12.08 (10-31) *

* 12.08.90 *

* 12.09.00 *

* 13.03.12 *

* 14.02 (10-21-23-25-29) *

* 14.03.00 *

* 14.04.00 *

* 14.05 (11-19) *

* 15.16.10 *

* 23.06.10 2 *

* 23.06.30 *

* 13.01.00 *

Restprodukter fra dyrkning af planter , der kraever konstant loesnet jord * 12.08 (10-31) *

* 12.08.90 *

* 12.09.00 *

* 13.03.12 *

* 14.02 (10-21-23-25-29) *

* 14.03.00 *

* 14.04.00 *

* 14.05 (11-19) *

* 15.16.10 *

* 23.06.10 2 *

* 23.06.30 *

* 13.01.00 *

Restprodukter fra dyrkning af planter til industriel brug * 12.08 (10-31) *

* 12.08.90 *

* 12.09.00 *

* 13.03.12 *

* 14.02 (10-21-23-25-29) *

* 14.03.00 *

* 14.04.00 *

* 14.05 (11-19) *

* 15.16.10 *

* 23.06.10 2 *

* 23.06.30 *

* 13.01.00 *

Restprodukter fra dyrkning af friske groensager * 12.08 (10-31) *

* 12.08.90 *

* 12.09.00 *

* 13.03.12 *

* 14.02 (10-21-23-25-29) *

* 14.03.00 *

* 14.04.00 *

* 14.05 (11-19) *

* 15.16.10 *

* 23.06.10 2 *

* 23.06.30 *

* 13.01.00 *

Restprodukter for dyrkning af frugter og citrusfrugter * 12.08 (10-31) *

* 12.08.90 *

* 12.09.00 *

* 13.03.12 *

* 14.02 (10-21-23-25-29) *

* 14.03.00 *

* 14.04.00 *

* 14.05 (11-19) *

* 15.16.10 *

* 23.06.10 2 *

* 23.06.30 *

* 13.01.00 *

Restprodukter fra dyrkning af druer og oliven * 12.08 (10-31) *

* 12.08.90 *

* 12.09.00 *

* 13.03.12 *

* 14.02 (10-21-23-25-29) *

* 14.03.00 *

* 14.04.00 *

* 14.05 (11-19) *

* 15.16.10 *

* 23.06.10 2 *

* 23.06.30 *

* 13.01.00 *

Andre restprodukter fra dyrkning af planter * 12.08 (10-31) *

* 12.08.90 *

* 12.09.00 *

* 13.03.12 *

* 14.02 (10-21-23-25-29) *

* 14.03.00 *

* 14.04.00 *

* 14.05 (11-19) *

* 15.16.10 *

* 23.06.10 2 *

* 23.06.30 *

* 13.01.00 *

Andre vegetabilske produkter * 12.08 (10-31) *

* 12.08.90 *

* 12.09.00 *

* 13.03.12 *

* 14.02 (10-21-23-25-29) *

* 14.03.00 *

* 14.04.00 *

* 14.05 (11-19) *

* 15.16.10 *

* 23.06.10 2 *

* 23.06.30 *

* 13.01.00 *

Druesaft og vin

Druesaft * 22.04.00 *

Vin * 22.05 (21-25-31-35-41-44-45-47-51-57-59-61-69) *

Restprodukter fra vinfremstilling (6) * 23.05.00 *

Olivenolie

Jomfruolie (7) * 15.07.06 *

Olivenolie , ikke raffineret (7) * 15.07 (07-08) *

Restprodukter fra udvinding af olivenolie (8) * 23.04.05 *

Hornkvaeg

Tamkvaeg * 01.02 (11-13-14-15-17) *

Kalve * - *

Andet tamkvaeg , ikke 1 aar gamle * - *

Kvier * - *

Koeer * - *

Tyre til avlsbrug * - *

Tyre til avlsbrug mellem 1 og 2 aar gamle * - *

Tyre til avlsbrug , over 2 aar gamle * - *

* OSCE's kodenummer *

Hornkvaeg til slagtning og til opfedning * - *

Hornkvaeg til slagtning og til opfedning , mellem 1 og 2 aar gamle * - *

Hornkvaeg til slagtning og til opfedning , over 2 aar gamle * - *

Svin

Tamsvin * 01.03 (11-15-17) *

Pattegrise * - *

Unge svin * - *

Svin til opfedning * - *

Soeer til avlsbrug * - *

Orner til avlsbrug * - *

Enhovede dyr

Heste * 01.01 (11-15-19) *

AEsler * 01.01.31 *

Mulaesler og muldyr * 01.01.50 *

Faar og geder

Tamfaar * 01.04 (11-13) *

Tamgeder * 01.04.15 *

Fjerkrae , kaniner , duer og andre dyr

Hoens * 01.05 (10-91) *

AEnder * 01.05.93 *

Gaes * 01.05.95 *

Kalkuner * 01.05.97 *

Perlehoens * 01.05.98 *

Tamkaniner * 01.06.10 *

Tamduer * 01.06.30 *

Andre dyr

Bier * - *

Silkeorme * - *

Pelsdyr * - *

Snegle (undtagen havsnegle) * 03.03.66 *

Andre dyr * 01.06.99 *

* 02.04.99 1 *

Vildt og koed af vildt

Vildt (9) * 01.01.39 *

* 01.02.90 *

* 01.03.90 *

* 01.04.90 *

* 01.06.91 *

Koed af vildt * 02.04.30 *

* OSCE's kodenummer *

Maelk tilv idereforarbejdning

Komaelk * - *

Faaremaelk * - *

Gedemaelk * - *

Boeffelkomaelk * - *

AEg

Hoenseaeg

Rugehoenseaeg * 04.05.12 1 *

Andre hoenseaeg * 04.05.14 *

Andre aeg end hoenseaeg

Andre rugeaeg end hoenseaeg * 04.05.12 2 *

Andre aeg end hoenseaeg * 04.05.16 *

* 04.05.18 *

Andre animalske produkter

Uld (herunder dyrehaar) (10) * 53.01 (10-20) *

* 53.02 (93-95) *

Honning * 04.06.00 *

Kokoner * 50.01.00 *

Restprodukter fra animalske produkter (11) * 15.15.10 *

* 43.01 (10-20-50-90) *

* 53.02.97 *

Andre animalske produkter * 15.15.10 *

* 43.01 (10-20-50-90) *

* 53.02.97 *

Landbrugsmaessigt loenarbejde (12)

Landbrugsprodukter , som naesten udelukkende indfoeres

Olieholdige froe og frugter

Jordnoeddefroe * 12.01.11 *

* 12.01.15 *

Kopra * 12.01.20 *

Dvaergpalmenoedder og -kerner * 12.01.30 *

Bomuldsfroe * 12.01.96 *

Andre olieholdige froe og frugter * 12.01.99 *

Tropiske rekstilplanter

Bomuld * 55.01.00 *

Andre tekstilplanter

Manila * 57.02.00 *

Jute * 57.03.10 *

Sisal * 57.04.10 *

Kokos * 57.04.30 *

* OSCE's kodenummer *

Ramie * 54.02.00 *

Andre tekstilplanter * 57.04.50 *

Andre tropiske planter til industriel brug

Kaffe * 09.01.11 *

Kakao * 18.01.00 *

Sukkerroer * 12.04.30 *

Tropiske frugter

Tropiske frugter med skal

Kokosnoedder * 08.01.75 *

Akajounoedder * 08.01.77 *

Paranoedder * 08.01.80 *

Pekannoedder * 08.05.80 *

Andre tropiske frugter

Dadler * 08.01.10 *

Bananer * 08.01 (31-35) *

Ananas * 08.01.50 *

Melontraesfrugter (papaya) * 08.08.50 *

Andre tropiske frugter * 08.01 (60-99) *

Raat elfenben * 05.10.00 *

V. UFORARBEJDET TRAE

Harpiksholdigt bygningstoemmer og gavntoemmer

Harpiksholdigt rundtoemmer (naaletrae)

- 1. Uafbarket

(1) Roedgran , hvidgran , douglas

(2) Fyr , laerk

- 2. Minetrae

(1) Roedgran , hvidgran , douglas

(2) Fyr , laerk

- 3. Andet rundtoemmer

(1) Roedgran , hvidgran , douglas

(2) Fyr , laerk

Harpiksholdigt trae (naaletrae) til papirmasse

- 1. Roedgran , hvidgran , douglas

- 2. Fyr , laerk

Braende af harpiksholdigt trae (naaletrae)

Roedgran , hvidgran , douglas

Fyr , laerk

Bygningstoemmer og gavntoemmer af loevtrae

Rundtoemmer af loevtrae

- 1. Uafbarket

(1) Eg

(2) Boeg

(3) Poppel

(4) Andre

- 2. Minetrae

(1) Eg

(2) Andre

- 3. Andet rundtoemmer

(1) Eg

(2) Boeg

(3) Poppel

(4) Andre

Loevtrae til papirmasse

- 1. Eg

- 2. Boeg

- 3. Poppel

- 4. Andre

Braende af loevtrae

Eg

Boeg

Poppel

Andre

Tjenesteydelser vedroerende skovbrug (13)

Andre produkter (f. eks. bark , kork , harpiks)

(1) Den i dette bilag anvendte klassificering er den samme som den , der benyttes i EUROSTAT's (De europaeiske Faellesskabers statistiske Kontor) landoekonomiske regnskaber.

(2) F.eks. hoe , kloever (undtagen foderkaal).

(3) Undtagen froe af korn , ris og kartofler.

(4) F.eks. vilde champignon , tyttebaer , blaabaer , vilde morbaer , vilde hindbaer m.v.

(5) F.eks. halm , blade , aertebaelge og boennebaelge ,

(6) F.eks. vinbaerme , raa vinsten m.v.

(7) De to produkter adskiller sig ikke ved forskellige produktionsstadier , men ved forarbejdningsmetoden.

(8) F.eks. oliekager og andre restprodukter fra udvinding af olivenolie.

(9) Levende vildt omfatter kun opdraettet vildt og vildt i fangenskab.

(10) Paa betingelse af , at de udgoer de vigtigste produkter.

(11) F.eks. huder , dyrehaar , pelsskind af slagtet vildt , voks , goedning , a * le.

(12) Dvs. tjenesteydelser , som normalt praesteres af landbrugsvirksomhederne selv , for eksempel ploejning , hoestning , taerskning af korn , toerring af tobak , klipning af faar , pasning af dyr.

(13) Dvs. tjenesteydelser vedroerende skovbrug , som normalt praesteres af skovbrugsvirksomhederne selv (f.eks. faeldning af traeer).

BILAG D

LISTE OVER DE FORMER FOR VIRKSOMHED , DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 4 , STK. 5 , TREDJE AFSNIT

1. Telekommunikation

2. Vand - , gas - , elektricitets - og dampforsyning

3. Godstransport

4. Tjenesteydelser i havne og lufthavne

5. Personbefordring

6. Levering af nye varer , fremstillet med henblik paa salg

7. Transaktioner i forbindelse med landbrugsprodukter , foretaget af landbrugsinterventionsorganer i medfoer af forordningerne om de faelles markedsordninger for disse produkter

8. Drift af handelsmesser og -udstillinger

9. Oplagring

10. Erhvervsmaessige reklamebureauers virksomhed

11. Rejsebureauers virksomhed

12. Transaktioner i forbindelse med virksomhedskantiner , indkoebssammenslutninger , kooperativer og lignende foretagender

13. Radio - og TV-selskabers virksomhed med undtagelse af den i artikel 13 , punkt A , stk. 1 , litra q) , omhandlede.

BILAG E

LISTE OVER TRANSAKTIONER OMHANDLET I ARTIKEL 28 , STK. 3 , LITRA a)

1. Transaktioner omhandlet i artikel 13 , punkt A , stk. 1 , litra a) , saafremt der er tale om tjenesteydelser vedroerende pakkepost

2. Transaktioner omhandlet i artikel 13 , punkt A , stk. 1 , litra e)

3. Transaktioner omhandlet i artikel 13 , punkt A , stk. 1 , litra f) , bortset fra transaktioner foretaget af grupper af laeger eller udoevere af dertil knyttede erhverv

4. Transaktioner omhandlet i artikel 13 , punkt A , stk. 1 , litra m)

5. Transaktioner omhandlet i artikel 13 , punkt A , stk. 1 , litra n)

6. Transaktioner omhandlet i artikel 13 , punkt A , stk. 1 , litra p)

7. Transaktioner omhandlet i artikel 13 , punkt A , stk. 1 , litra q)

8. Transaktioner omhandlet i artikel 13 , punkt B , litra d) , nr. 2 , saafremt der er tale om tjenesteydelser praesteret af formidlere

9. Transaktioner omhandlet i artikel 13 , punkt B , litra d) , nr. 5 , saafremt der er tale om tjenesteydelser praesteret af formidlere

10. Transaktioner omhandlet i artikel 13 , punkt B , litra d) , punkt 6

11. Afleveringer omfattet af artikel 13 , punkt B , litra g) , saafremt de er foretaget af afgiftspligtige personer med fradragsret for afgifter erlagt i tidligere omsaetningsled paa den paagaeldende bygning

12. Levering af goder , omhandlet i artikel 15 , nr. 2

13. Transaktioner omhandlet i artikel 15 , nr. 6 og 9

14. Levering af goder , omhandlet i artikel 15 , nr. 12

15. Tjenesteydelser praesteret af de i artikel 26 omhandlede rejsebureauer og af rejsebureauer , der handler i den rejsendes navn og for hans regning , i forbindelse med rejser uden for Faellesskabet.

BILAG F

LISTE OVER TRANSAKTIONER OMHANDLET I ARTIKEL 28 , STK. 3 , LITRA b)

1. Opkraevning af entré ved sportsarrangementer

2. Tjenesteydelser praesteret af forfattere , kunstnere herunder udoevende kunstnere , advokater og andre personer i liberale erhverv bortset fra laegegerningen og dertil knyttede erhverv , saafremt det ikke drejer sig om de tjenesteydelser , der er anfoert i bilag B til Raadets andet direktiv af 11. april 1967

3. Tjenesteydelser udfoert ved hjaelp af landbrugsmaskiner til fordel for enkeltstaaende landbrugsforetagender eller sammenslutninger af saadanne

4. Levering af fuldblodsheste og mynder

5. Tjenesteydelser og dertil knyttede leveringer af goder , praesteret af det offentlige post - og telegrafvaesen inden for omraadet telekommunikation

6. Tjenesteydelser og dertil knyttede leveringer af goder , foretaget af bedemandsforretninger

7. Transaktioner praesteret af blinde eller af vaerksteder for blinde , under forudsaetning af at de naevnte afgiftsfritagelser ikke medfoerer konkurrencefordrejning af betydning

8. Levering af goder og tjenesteydelser til organer , der har til opgave at anlaegge , udstyre og vedligeholde kirkegaarde , gravsteder og mindesmaerker for krigsofre

9. Behandling af dyr , foretaget af dyrlaeger

10. Transaktioner praesteret af hospitaler , der ikke er omfattet af artikel 13 , punkt A , stk. 1 , litra b)

11. Tjenesteydelser praesteret af sagkyndige i forbindelse med vurdering af forsikringskrav

12. Offentlig vandforsyning

13. Forvaltning af kreditter og kreditgarantier af en person eller et organ , bortset fra dem , der har ydet kreditterne

14. Inddrivelse af udestaaende fordringer

15. Deponering og forvaltning af aktier , andele i selskaber eller andre sammenslutninger , obligationer , og andre adkomstbeviser eller handelsdokumenter , bortset fra varerepraesentativer og de i artikel 5 , stk. 3 , omhandlede rettigheder og adkomstbeviser

16. Levering af bygninger og jord , omhandlet i artikel 4 , stk. 3

17. Befordring af personer

Transport af goder , saasom bagage og motorkoeretoejer , der medfoeres af rejsende , eller tjenesteydelser i forbindelse med personbefordring , fritages kun for afgift i det omfang , befordringen af disse personer er afgiftsfri

18. Levering , ombygning , reparation , vedligeholdelse , befragtning og udlejning af fartoejer inden for handelsflaaden , bestemt til sejlads inden for Faellesskabet , samt af genstande , der er indbygget i eller anvendes ved udnyttelsen af disse fartoejer

19. Levering af visse investeringsgoder efter udloebet af fristen for berigtigelse af fradragene

20. Levering af materialer til genbrug samt af nyt industriaffald

21. Levering af forsyninger herunder proviant , til lystbaade , der forlader nationalt omraade

22. Levering af forsyninger herunder proviant , til luftfartoejer til privat brug , der forlader nationalt omraade

23. Levering , ombygning , reparation , vedligeholdelse , befragtning og udlejning af luftfartoejer , som benyttes af statsinstitutioner , samt af genstande , der er indbygget i eller anvendes ved udnyttelsen af disse luftfartoejer

24. Transport af varer paa Rhinen og den kanaliserede del af Mosel samt transaktioner i forbindelse med denne transport

25. Levering , ombygning , reparation , vedligeholdelse , chartring og udlejning af krigsskibe

26. Transaktioner i forbindelse med guld , med undtagelse af guld til industrielt brug

27. Tjenesteydelser praesteret af de i artikel 26 omhandlede rejsebureauer og af rejsebureauer , der handler i den rejsendes navn og for hans regning , i forbindelse med rejser inden for Faellesskabet.

BILAG G

VALGMULIGHED

1. Den i artikel 28 , stk. 3 , litra c) , omhandlede valgmulighed kan tilstaas i foelgende tilfaelde :

a) ved de i bilag E omhandlede transaktioner :

medlemsstater , i hvilke der allerede gaelder afgiftsfritagelse , men med mulighed for at vaelge at erlaegge afgift , kan opretholde denne valgmulighed ;

b) ved de i bilag F omhandlede transaktioner :

medlemsstater , der som overgangsordning opretholder afgiftsfritagelse , kan give de paagaeldende personer mulighed for at vaelge at erlaegge afgift.

2. Medlemsstater , der giver valgmulighed vedroerende saadan erlaeggelse af afgift , som ikke er omfattet af stk. 1 , kan give afgiftspligtige personer , der benytter sig af denne mulighed , tilladelse til at fortsaette dermed indtil udloebet af en periode paa tre aar fra tidspunktet for dette direktivs ikrafttraeden .