31977L0095Úradný vestník L 026 , 31/01/1977 S. 0059 - 0066
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 7 S. 0003
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 6 S. 0003
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 7 S. 0003
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 7 S. 0007
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 13 Zväzok 7 S. 0007


Smernica Rady

z 21.decembra l976

o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa taxametrov

(77/95/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 100,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

keďže v členských štátoch konštrukcia a metódy kontroly taxametrov podliehajú kogentným ustanoveniam, ktoré sú v každej členskej krajine iné, čo spôsobuje brzdenie obchodu s takýmito prístrojmi, keďže z tohto dôvodu je potrebné tieto ustanovenia aproximovať;

keďže smernica Rady č. 71/316/EHS z 26. júla 1971 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa spoločných ustanovení pre meradlá ako aj metódy metrologickej kontroly [3], ktorá bola zmenená a doplnená aktom o pristúpení [4], stanovuje typové schválenie EHS a postupy EHS pri prvotnom overovaní; keďže v súlade so smernicou je potrebné určiť technické požiadavky na výrobu a prevádzku taxametrov, ktorých parametre musia byť také, aby mohli byť po podstúpení príslušných kontrol opatrené potrebnými značkami a označeniami a voľne dovážané, uvádzané na trh a používané,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Táto smernica sa vzťahuje na prístroje na meranie času a vzdialenosti nazývané "taxametre".

Tieto meradlá sú definované v prílohe k smernici.

Článok 2

V prílohe sú opísané taxametre nesúce značku EHS.

Podliehajú EHS typovému schváleniu a EHS prvotnému overovaniu, tak ako to stanovujú podmienky v bode 1.2.2. prílohy II k smernici 71/316/EHS a podmienky stanovené v prílohe k tejto smernici.

Článok 3

Žiaden členský štát nemôže odmietnuť, zakázať alebo obmedzovať umiestnenie na trh, alebo uvedenie do prevádzky taxametrov, ktoré sú opatrené značkou EHS typového schválenia a EHS prvotného overenia podľa podmienok stanovených v bode 3.1.1.2 prílohy II k smernici 71/316/EHS.

Kompetentné orgány členských štátov sú zodpovedné za to, že príslušné úkony pri EHS prvotnom overovaní sa vykonajú podľa pokynov stanovených v bode 7.3 prílohy k tejto smernici pred uvedením týchto meradiel do prevádzky, ak to vnútroštátne predpisy nariaďujú a ak overenie nebolo už predtým vykonané.

Článok 4

1. Členské štáty musia do 18 mesiacov po notifikácii tejto smernice prijať zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na uvedenie do súladu s touto smernicou a informovať o tom Komisiu.

2. Členské štáty musia zabezpečiť, aby Komisia obdržala texty ustanovení ich vnútroštátneho práva, ktoré prijali v oblasti, na ktorú sa táto smernica vzťahuje.

Článok 5

Smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 21. decembra 1976

Za Radu

predseda

A.P.L.M.M. van der Stee

[1] Ú. v. ES C 7, 12.1.1976, s. 38.

[2] Ú. v. ES C 35, 16.2.1976, s. 12.

[3] Ú. v. ES L 202, 6.9.1971, s. 1.

[4] Ú. v. ES L 73, 27.3.1972, s. 14.

--------------------------------------------------

P R Í L O H A

1. TERMINOLÓGIA

1.1. Meradlá času a vzdialenosti - taxametre

Meradlá na meranie času a vzdialenosti, ďalej uvádzané ako "taxametre", sú prístroje, ktoré na základe charakteristík motorového vozidla, v ktorom sú inštalované, a na základe nastavených taríf automaticky indikujú sumu, ktorú užívateľ zaplatí za použitie taxíka. Tento výpočet môže byť na základe vzdialenosti, rýchlosti, času, prípadne do výpočtu sumy môžu byť podľa predpisov v jednotlivých členských štátoch zahrnuté aj iné faktory.

Táto príloha bude upravená v súlade s ustanoveniami článku 17 smernice 71/316/EHS, v ktorom sú zahrnuté taxametre s elektronickým zariadením. Dovtedy nemôže byť elektronickým taxametrom udelené EHS typové schválenie.

1.2. Osobitné podmienky

Indikácia taxametra závisí, a to bez ohľadu na sadzobník, od konštanty "k" prístroja a od koeficientu "w" vozidla, v ktorom je prístroj inštalovaný. Tento koeficient "w" je funkciou skutočného obvodu kolies "u" vozidla a prevodového pomeru počtu otáčok kolies k počtu otáčok tej časti vozidla, ktorá je pripojená na taxameter.

1.2.1. Konštanta"k"

Konštanta "k" taxametra je charakteristická veličina indikujúca typ a počet signálov, ktoré musí prístroj dostať, aby mohol správne určiť príslušnú prejdenú vzdialenosť.

Táto konštanta "k" je vyjadrená:

a) v otáčkach za uvedený kilometer (otáč./km) alebo

b) v impulzoch za uvedený kilometer (imp/km),

a to podľa toho, či sa príslušná informácia o prejdenej vzdialenosti dostáva do taxametra vo forme údaja o počte otáčok hlavného hriadeľa (hnacieho hriadeľa v bode napojenia na prístroj), alebo vo forme elektrických signálov.

1.2.2. Charakteristický koeficient"w"

Charakteristický koeficient "w" vozidla je veličina udávajúca typ a počet signálov, ktoré majú roztočiť taxameter, a ktorá je viditeľná na vhodnom mieste vo vozidle a predstavuje dĺžku prejdenej vzdialenosti.

Koeficient "w" je vyjadrený:

a) v otáčkach za prejdený kilometer (otáč./km) alebo

b) v impulzoch za prejdený kilometer (imp/km),

a to podľa toho, či príslušná informácia o prejdenej vzdialenosti je vyjadrená v počte otáčok zariadenia roztáčajúceho taxameter alebo vo forme elektrických signálov.

Tento koeficient je v závislosti od vzťahu k rôznym faktorom rozdielny, ide najmä o opotrebovanie pneumatík vozidla, tlak v pneumatikách a zaťaženie vozidla, a od podmienok jazdy. Musí byť definovaný podľa normálnych podmienok pre vozidlo (1.2.7).

1.2.3. Skutočný obvod kolies"u"

Skutočný obvod kolies vozidla roztáčajúceho taxameter priamo alebo nepriamo je vzdialenosť, ktorú vozidlo prejde pri jednej úplnej otáčke kolesa. Ak taxameter roztáčajú dve kolesá spolu, skutočný obvod je priemerná hodnota skutočných obvodoch každého z oboch kolies vyjadrená v milimetroch.

Skutočný obvod "u" je korelovaný vo vzťahu s koeficientom "w" vozidla (1.2.2.), a preto musí byť tento obvod, ak je to potrebné, determinovaný aj podľa podmienok v 1.2.7.

1.2.4. Justovacie zariadenie

Justovacie zariadenie slúži na nastavenie charakteristického koeficientu "w" ku konštante "k" taxametra.

1.2.5. Rozsah dovolených chýb

Rozsah dovolených chýb uvedený v oddieli 5 závisí výhradne od samotného prístroja (chyby prístroja). Skutočné hodnoty (oddiel 5) použité na stanovenie chýb sa vypočítajú z konštanty taxametra a taríf, na ktoré bolo meradlo nastavené.

Rozsah dovolených chýb určuje maximálnu odchýlku medzi najvyššou a najnižšou indikáciou.

1.2.6. Meniteľná rýchlosť otáčok

Meniteľná rýchlosť otáčok je rýchlosť, pri ktorej hnací mechanizmus indikačného zariadenia taxametra zmení indikáciu času na indikáciu prejdenej vzdialenosti a opačne.

Jej hodnotu dostaneme vydelením tarify "času" a tarify "vzdialenosti".

1.2.7. Normálne skúšobné podmienky vozidla (na určenie jeho charakteristického koeficientu).

Normálne skúšobné podmienky vozidla sa dosiahnu, keď:

a) Typ pneumatík na kolesách alebo kolesá roztáčajúce taxameter majú taký istý obvod "u" ako kolesá použité na stanovenie charakteristického koeficientu "w".

Musia byť v dobrom stave a nahustené na správny tlak.

b) Záťaž vozidla je približne 150 kg. (Čo zodpovedá bežne hmotnosti dvoch dospelých osôb vrátane vodiča.)

c) Vozidlo sa pohybuje vlastnou silou na rovnej a hladkej ploche, priamočiaro, rýchlosťou 40 + 5 km/hod.

Ak sa skúška vykoná za iných podmienok, napr. ak je záťaž alebo rýchlosť iná, ak ide o rýchlosť chôdze, ak ide o skúšku v skúšobni, a pod., musia sa výsledky upraviť pomocou prepočítavacieho koeficientu potrebného na konverziu týchto hodnôt na hodnoty, aké by sa dosiahli v "normálnych skúšobných podmienkach" uvedených v predchádzajúcej časti.

2. MERACIE JEDNOTKY

Na indikáciu na taxametroch je možné používať len nasledovné jednotky:

- meter alebo kilometer. Avšak do uplynutia prechodného obdobia je možné používať aj britské jednotky merania uvedené v kapitolách C a D prílohy k smernici Rady 71/354/EHS z 18.októbra 1971 týkajúcich sa jednotiek merania [1], ktorá bola naposledy zmenená a doplnená smernicou 76/770/EHS [2]. Tieto jednotky používané vo Veľkej Británii, prípadne v Severnom Írsku, sú vyjadrené v yardoch alebo míľach.

- sekunda, minúta alebo hodina.

Cestovné musí byť v mene tej krajiny, v ktorej je vozidlo registrované.

3. TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

3.1. Meracie a výpočtové prístroje

3.1.1. Taxameter musí byť zostrojený tak, aby vypočítaval a indikoval cestovné výhradne na základe:

a) prejdenej vzdialenosti (dĺžkový kotúč), keď sa vozidlo pohybuje pri rýchlosti väčšej, ako je meniteľná rýchlosť;

b) času (časový kotúč), keď sa vozidlo pohybuje rýchlosťou menšou, ako je meniteľná rýchlosť, alebo keď bolo zastavené.

3.1.2. Pohon na určenie prejdenej vzdialenosti musia vykonať kolesá, ale spätný chod vozidla sa nesmie prejaviť na zmenšení vzdialenosti alebo na znížení indikovaného cestovného.

Časový kotúč musí byť aktivovaný pohybom časomerača, ktorý môže byť uvedený do chodu len manipuláciou s kontrolným zariadením taxametra.

Ak je mechanický časomerač natočený ručne, musí pracovať aspoň 8 hodín bez opätovného natočenia, alebo 2 hodiny, ak je natáčací systém pripojený tak, aby zaznamenal akýkoľvek manuálny pohyb pri spustení taxametra.

Ak je mechanický časomerač natáčaný elektricky, je proces automatický.

Elektrický časomerač musí byť funkčný v ktoromkoľvek čase.

3.1.3. V prípade dĺžkového kotúča pri každej tarife musí prvá zmena indikácie nasledovať po začiatočnej vzdialenosti určenej podľa tarifných predpisov v každom členskom štáte. Následné zmeny na indikátore musia zodpovedať rovnakým časovým intervalom.

V prípade časového disku pri každej tarife musí prvá zmena indikácie nasledovať po uplynutí začiatočného času určeného podľa tarifných predpisov v každom členskom štáte. Následné zmeny na indikátore musia zodpovedať rovnakým časovým intervalom.

Pomer medzi intervalmi medzi začiatočnou a následnou vzdialenosťou a medzi začiatočným a následným časom musia byť rovnaké bez zásahu do disku.

3.1.4. Nastavovacie zariadenie musí byť vyhotovené tak, aby po otvorení krytu nebol prístup k iným častiam taxametra.

3.1.5. Taxameter musí mať takú konštrukciu, aby bolo ľahko možné vykonať úpravy na počítačovom prístroji v prípade tarifných zmien podľa daných tarifných predpisov v konkrétnom členskom štáte.

Ak je prístroj vybavený viacerými aktuálne platnými tarifnými rozsahmi, taxametre musia vypočítavať a ukazovať cestovné podľa jednej z taríf.

3.2. Kontrolné zariadenie

3.2.1. Musí sa zamedziť tomu, aby bolo možné uviesť taxameter do pohybu predtým, než by bol aktivovaný kontrolným zariadením nastaveným do jednej z nasledovných dovolených polôh:

3.2.2. V polohe"VOĽNO"

V tejto polohe:

a) nesmie byť uvedené cestovné, alebo táto indikácia sa musí rovnať nule. Avšak v tých členských štátoch, kde v čase prijatia tejto smernice sa takáto indikácia používa, môže sa táto indikácia rovnať počiatočnej sadzbe,

b) zariadenie ukazujúce výšku cestovného nesmie byť ovplyvnené ani dĺžkovým, ani časovým kotúčom,

c) zariadenie indikujúce možné doplnkové informácie musí byť prázdne alebo ukazovať "nulu".

3.2.3. Ďalšie polohy

Kontrolné zariadenie môže byť skonštruované tak, aby po štarte z polohy "voľno" mohol byť taxameter postupne nastavený do nasledovných prevádzkových polôh:

a) na ktorúkoľvek z existujúcich taríf vo vzostupnom poradí alebo v inom poradí, ak to tarifné predpisy daného členského štátu dovoľujú; v týchto polohách musia byť zapnuté dĺžkový a časový kotúč a doplnkové zariadenie;

b) v polohe "STOP" ukazujúcej konečnú sumu okrem akýchkoľvek iných doplnkov. V tejto polohe musí byť odpojený časový kotúč a dĺžkový kotúč musí byť zapnutý a nastavený na príslušnú platnú tarifu.

3.2.4. Činnosť kontrolného zariadenia

Činnosť kontrolného zariadenia podlieha nasledovným obmedzeniam:

a) pri naštartovaní pri indikácii ktorejkoľvek tarify nesmie byť možné vrátiť taxameter do polohy "VOĽNO" bez toho, aby sa neprešlo cez polohu "STOP". Avšak prechod z jednej tarify do druhej musí byť umožnený;

b) pri naštartovaní z polohy "STOP" nesmie byť možné vrátiť taxameter do operačnej polohy ktorejkoľvek z taríf bez prechodu cez polohu "VOĽNO";

c) konštrukcia taxametra musí zaručovať, že zmena tarify prechodom cez polohu "VOĽNO" je možná len vtedy, ak sú splnené podmienky špecifikované pre túto polohu na kontrolnom zariadení (3.2.2) v momente prechodu cez túto polohu;

d) musí byť zabránené tomu, aby s kontrolným zariadením bolo možné manipulovať tak, že by taxameter bol nastavený inak, než bolo špecifikované.

3.2.5. Osobitné podmienky

Nezávisle od uvedených požiadaviek následnosť jednotlivých taríf možno vykonať aj automaticky ako funkciu danej prejdenej vzdialenosti alebo času, za ktorý bolo vozidlo obsadené, a to podľa tarifných predpisov jednotlivých štátov.

3.3. Ukazovacie prístroje

3.3.1. Číselník taxametra musí byť skonštruovaný tak, aby si zákazník mohol ľahko, či už za denného alebo nočného osvetlenia, odčítať indikované údaje.

3.3.2. Výška cestovného, okrem rôznych doplatkov, musí byť zreteľne čitateľná a indikovaná číslicami minimálne 10 mm vysokými.

Ak bol prístroj spustený z polohy "VOĽNO" činnosťou kontrolného zariadenia, na ukazovacom zariadení musí byť viditeľná príslušná počiatočná suma.

Indikácia cestovného sa mení diskontinuálne následným zvyšovaním konštantnej peňažnej hodnoty.

3.3.3. Taxameter musí byť vybavený zariadením, ktoré priebežne ukazuje aktuálnu pracovnú polohu na číselníku, a to podľa príslušných požiadaviek daného štátu.

3.3.4. Taxameter musí byť zostrojený tak, aby zosilovač kontrolného zariadenia mohol indikovať aj mimo priestoru vozidla napríklad aktuálnu tarifu.

Tento zosilovač v žiadnom prípade nesmie narúšať presný chod prístroja a nesmie prekážať prístupu k mechanizmu.

3.3.5 Ak povinné indikátory nemajú formu svetelných číslic alebo písmen, musí mať taxameter zabudované ich osvetlenie, ktoré nie je príliš výrazné, ale dostatočné na ľahké odčítanie hodnoty.

Tento zdroj svetla sa musí dať nahradiť bez toho, aby bolo potrebné otvoriť zapečatené časti prístroja.

3.3.6. Taxameter musí byť vybavený súčtovým prístrojom špecifikovaným alebo povoleným príslušnými vnútroštátnými právnymi predpismi. Ide o záznamové zariadenia ukazujúce:

a) celkovú vzdialenosť, ktorú vozidlo prešlo,

b) celkovú vzdialenosť, ktorú vozidlo prešlo s pasažierom,

c) celkový počet prenajatí vozidla,

d) počet zaznamenaných zvýšených cestovných položiek.

Tieto záznamy musia správne plniť účel, na ktorý sú určené. Údaje musia byť indikované zoradenými číslicami o minimálnej viditeľnej výške 4 mm.

3.3.7. Taxameter musí byť možné doplniť o ďalší ukazovateľ vyhovujúci vnútroštátnym predpisom, a to nezávislý na ukazovateli cestovného, ktorý sa v polohe "VOĽNO" vracia na nulu.

Tieto doplnkové zariadenia musia byť označené v Rade zoradenými číslicami s minimálnou viditeľnou výškou 8 mm, ale nesmú byť vyššie ako číslice ukazujúce výšku cestovného.

3.4. Voliteľné doplnkové prístroje

Taxameter môže byť ďalej vybavený doplnkovými prístrojmi, ako napr.:

a) záznamníkom o príjmoch pre majiteľa vozidla,

b) tlačiarničkou na lístky alebo pásku s uvedením sumy.

Prítomnosť a činnosť týchto prístrojov nesmie ovplyvniť správnu funkciu samotného taxametra.

3.5. Konštrukcia

3.5.1. Taxametre musia byť vyrobené z materiálov, ktoré zaručujú adekvátnu pevnosť a stabilitu prístroja.

3.5.2. Uloženie taxametra samotného, ako aj všetkých prístrojov, ktoré nie sú včlenené do skrinky taxametra, ako aj kryt prevodových súčastí, musia byť zhotovené tak, aby k podstatným súčastiam mechanizmu nebol prístup zvonku, a aby tieto boli chránené pred prachom a vlhkom.

Musí byť zamedzené prístupu k nastavovacím súčastiam prístroja bez toho, aby bolo poškodené pečatenie (oddiel 6).

4. ZNAČENIE

4.1. Všeobecné značky a identifikácia

Každý taxameter musí byť opatrený na číselníku alebo na pečatenej doštičke nasledovnými značkami, ktoré musia byť za normálnych podmienok upevnenia ľahko viditeľné, dobre čitateľné:

a) názov výrobcu, jeho adresa alebo firemná značka,

b) typové označenie prístroja, jeho číslo a rok výroby,

c) značka typového schválenia EHS

d) konštanta "k" prístroja (s relatívnou presnosťou minimálne 0,2 %).

Na každom taxametre musí byť miesto na:

a) ďalšie informácie o prístroji alebo vozidle, ak je to náležité, a to v súlade s požiadavkami príslušných vnútroštátnych predpisov,

b) okrem EHS značky o prvotnom overení aj iné značky, ktoré určujú vnútroštátne predpisy.

4.2. Osobitné značenie

4.2.1. Popis indikovaných hodnôt musí byť jasný, čitateľný, jednoznačný a umiestnený vedľa okienka s indikovanou hodnotou.

4.2.2. Názov alebo symbol peňažnej jednotky musí byť vyznačený vedľa ukazovateľa cestovného a ukazovateľa ďalších doplnkových platieb.

5. ROZSAH DOVOLENÝCH CHÝB

Pri skúškach v skúšobni, pri merači času pripraveného na inštaláciu, konvenčne pravá hodnota nameraných veličín musí byť výslednou hodnotou hodnoty "k" znázornenou na prístroji a tarify/taríf, na ktoré bol prístroj nastavený.

Pravá hodnota týchto veličín musí byť v rozpätí medzi najväčšími a najmenšími dovolenými indikáciami.

5.1. U dĺžkových kotúčov rozsah dovolených chýb pre danú prejdenú vzdialenosť nesmie prekročiť:

a) pre začiatočnú vzdialenosť (3.1.3): 2 % pravej hodnoty; avšak pri začiatočných vzdialenostiach kratších ako 1000 m je prijateľný rozsah 20 m;

b) pre následné vzdialenosti: 2 % pravej hodnoty.

5.2. U časového kotúča rozsah dovolených chýb pre daný čas nesmie prekročiť:

a) pre začiatočný čas (3.1.3): 3 % pravej hodnoty; avšak u začiatočných časov kraších ako 10 minút je prijateľný rozsah 18 sekúnd;

b) pre následné časy: 3 % pravej hodnoty.

5.3. Vnútroštátne predpisy stanovujú, či musí byť justovaný celý merací systém (taxameter + vozidlo) tak, aby medze dovolených chýb boli vo vzťahu k chybe nuly symetrické alebo asymetrické; pri dlžkovom kotúči je to chyba vo vzťahu k vzdialenosti skutočne vozidlom prejdenej.

6. PEČATENIE

6.1. Na taxametri musia byť vyhotovené nasledujúce súčasti tak, aby ich bolo možné označiť pečatnou značkou:

a) uloženie vnútorného mechanizmu taxametra;

b) uloženie nastavovacieho zariadenia;

c) ochranné kryty mechanických alebo elektrických prístrojov, ktoré spájajú výstup taxametra s príslušným komponentom na vozidle, na ktorý je prístroj pripojený, vrátane odpojiteľných súčastí nastavovacieho zariadenia;

d) kontakty elektrických káblov, ak je mechanizmus časomerača elektricky vinutý a kontrolné zariadenie taxametre je elektricky budené;

e) všetky štítky pre povinné označenie alebo overovacie značky;

f) kontakty elektrických káblov, ak je taxameter vybavený zosilovačom (3.3.4).

6.2. Všetky pečate musia byť pripevnené tak, aby prístup do nimi chránených súčastí prístroja nebol možný bez poručenia pečatenia.

6.3. V EHS typovom osvedčení musí byť špecifikované, kde má byť pečatenie umiestnené, a ak je to potrebné, charakter a tvar razidla.

7. EHS PRVOTNÉ OVERENIE

7.1. Ak sa vyžaduje kompletné prvotné overenie EHS, vykoná sa prvotné overenie taxametrov vo viacerých etapách.

7.2. Prvá etapa: taxameter obdrží EHS čiastočnú prvotnú overovaciu značku:

a) ak daný typ obdržal EHS typové osvedčenie;

b) ak sa prístroj zhoduje so schváleným typom a je označený tak, ako je to požadované v bode 4.1;

c) rozsah chýb vyhovuje podmienkam uvedeným v bodoch 5.1 a 5.2.

7.3. Ďalšie etapy: podľa požiadaviek zodpovedných orgánov krajiny, kde sa taxameter bude používať.

Sú to nasledovné etapy:

- pred inštaláciou do vozidla:

a) kontrola nastavenia prístroja v súlade s bodom 5.3;

b) kontrola tarifného nastavenia podľa miestnych predpisov.

- po inštalácii do vozidla:

kontrola meradla.

[1] Ú. v. ES L 243, 29.10.1971, s. 29.

[2] Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 204.

--------------------------------------------------