31977L0092Úradný vestník L 026 , 31/01/1977 S. 0014 - 0019
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 6 Zväzok 1 S. 0191
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 06 Zväzok 1 S. 0243
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 6 Zväzok 1 S. 0191
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 06 Zväzok 1 S. 0219
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 06 Zväzok 1 S. 0219


Smernica Rady

z 13. decembra 1976

o opatreniach, ktorými sa má uľahčiť účinné uplatňovanie slobody usadiť sa a slobody poskytovať služby, pokiaľ ide o činnosť poisťovacích agentov a sprostredkovateľov (ex skupina ISIC 630), najmä o dočasných opatreniach týkajúcich sa týchto činností

(77/92/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej články 49, 57, 66 a 235,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

keďže podľa zmluvy je zakázané akékoľvek diskriminačné zaobchádzanie na základe štátnej príslušnosti v súvislosti s usadením sa resp. podnikaním a poskytovaním služieb po skončení prechodného obdobia; keďže zásada takéhoto zaobchádzania na základe národnosti platí predovšetkým na právo vstupovať do profesných organizácií v prípade, kedy profesionálne činnosti príslušnej osoby zahŕňajú potrebu vykonávania tohto práva;

keďže nie všetky členské štáty stanovujú podmienky na začatie a vykonávanie činností poisťovacieho agenta a sprostredkovateľa; keďže v niektorých prípadoch existuje právo na začatie a vykonávanie takýchto činností, pričom v iných prípadoch existujú prísne ustanovenia, ktoré podmieňujú prístup k povolaniu preukázaním spôsobilosti;

keďže vzhľadom na rozdiely medzi členskými štátmi v súvislosti s rozsahom činností poisťovacieho agenta a sprostredkovateľa je potrebné čo najjasnejšie definovať činnosti, na ktoré sa má vzťahovať táto smernica;

keďže okrem toho článok 57 zmluvy ustanovuje, že s cieľom uľahčiť osobám začatie a vykonávanie činností ako samostatne zárobkovo činné osoby, majú byť vydané smernice o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o spôsobilosti a o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení v členských štátoch;

keďže pri absencii vzájomného uznávania diplomov alebo okamžitej koordinácie je aj tak potrebné uľahčiť účinné uplatňovanie slobody usadiť sa a slobody poskytovania služieb na príslušné činnosti predovšetkým prijatím prechodných opatrení naplánovaných vo všeobecných programoch [3] s cieľom zabrániť neprimeraným obmedzeniam pre štátnych príslušníkov členských štátov, v ktorých začatie takýchto činností nepodlieha žiadnym podmienkam;

keďže na zabránenie vzniku takýchto ťažkostí, cieľom prechodných opatrení má byť uznanie, že dostatočnou kvalifikáciou na začatie príslušných činností v hostiteľských členských štátoch, ktoré majú predpisy na začatie takýchto činností, je skutočnosť, že táto činnosť bola vykonávaná počas primeraného obdobia v členskom štáte, z ktorého zahraničný štátny príslušník prichádza, pričom takéto obdobie musí byť v dostatočne blízkej minulosti, v prípadoch, kedy sa nevyžaduje predchádzajúca odborná príprava, a to na uistenie sa, že príslušná osoba má profesionálne znalosti zodpovedajúce znalostiam požadovaným od vlastných štátnych príslušníkov hostiteľskej krajiny;

keďže vzhľadom na situáciu v Holandsku, kde sú sprostredkovatelia poistenia rozdelení na niekoľko kategórií podľa odborných znalostí, musí byť vytvorený zodpovedajúci systém pre štátnych príslušníkov iných členských štátov, ktorí majú v úmysle začať činnosť v jednej alebo viacerých príslušných kategóriách; keďže najprimeranejším a najobjektívnejším kritériom na tento účel je počet zamestnancov, ktorí pracujú alebo pracovali pod vedením príslušnej osoby;

keďže činnosť agenta zahŕňa vykonávanie trvalého poverenia jednej alebo viacerých poisťovacích spoločností, ktoré oprávňujú príslušnú osobu v súvislosti s určitými alebo všetkými transakciami, patriacimi do bežného predmetu podnikania tejto spoločnosti alebo príslušných spoločností, prijímať v mene takejto spoločnosti alebo spoločností záväzky, ktoré sú pre túto spoločnosť alebo spoločnosti záväzné, pričom príslušná osoba musí mať možnosť začať činnosť sprostredkovateľa v hostiteľskom členskom štáte;

keďže cieľ tejto smernice prestane existovať, keď sa dosiahne koordinácia podmienok na začatie a vykonávanie týchto činností a vzájomné uznávanie diplomov, osvedčení a iných formálnych dôkazov o spôsobilosti;

keďže pokiaľ v členských štátoch začatie alebo vykonávanie činností uvedených v tejto smernici v prípade platených zamestnancov taktiež závisí od ich odborných znalostí alebo schopností, táto smernica má platiť aj pre túto kategóriu osôb, s cieľom odstrániť prekážku voľného pohybu pracovných síl, a tým doplniť opatrenia prijaté v nariadení Rady (EHS) č. 1612/68 z 15. októbra 1968 o slobode pohybu pracovných síl v rámci spoločenstva [4] v znení nariadenia (EHS) č. 312/76 [5];

keďže z rovnakého dôvodu ustanovenia určené v súvislosti s dôkazom o dobrej povesti a dôkazom, že v minulosti nedošlo k vyhláseniu konkurzu, majú platiť aj pre platených zamestnancov;

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1. Členské štáty prijmú opatrenia definované v tejto smernici so zreteľom na usadenie sa alebo poskytovanie služieb na ich území fyzickými osobami a obchodnými spoločnosťami, na ktoré sa vzťahuje hlava I všeobecných programov (ďalej len "oprávnené osoby"), ktoré majú v úmysle vykonávať samostatne zárobkové činnosti uvedené v odseku 2 tohto článku.

2. Táto smernica sa vzťahuje aj na štátnych príslušníkov členských štátov, ktorí podľa ustanovení nariadenia (EHS) č. 1612/68 majú v úmysle začať činnosti uvedené v článku 2 ako platení zamestnanci.

Článok 2

1. Táto smernica platí pre nasledovné činnosti, ktoré patria do ISIC skupiny 630 v prílohe III k všeobecnému programu odstránenia prekážok v práve na podnikanie:

a) zárobkové činnosti osôb, ktoré konajúc úplne slobodne, pokiaľ ide o výber spoločnosti, v súvislosti s poistením alebo zaistením rizík sprostredkujú kontakt medzi osobami, ktoré majú záujem o poistenie alebo zaistenie, a poisťovňami alebo zaisťovňami, vykonávajú prípravnú prácu na uzatváranie poistných alebo zaisťovacích zmlúv a tam, kde je to primerané, pomáhajú pri vybavovaní a plnení takýchto zmlúv predovšetkým v prípade poistnej udalosti;

b) zárobkové činnosti osôb, ktoré na základe jednej alebo viacerých zmlúv alebo plných mocí sú poverené tým, aby v mene a na účet alebo iba na účet jednej alebo viacerých poisťovacích spoločností ponúkali, navrhovali a pripravovali alebo uzatvárali poistné zmluvy alebo aby pomáhali pri vybavovaní a plnení takýchto zmlúv, predovšetkým v prípade poistnej udalosti;

c) činnosti iných osôb ako osôb uvedených v písm. a) a b), ktoré, konajúc v mene týchto osôb, okrem iného vykonávajú uvádzaciu prácu, prezentujú poistné zmluvy alebo vyberajú poistné za predpokladu, že súčasťou týchto operácií nie sú žiadne poistné záväzky voči alebo zo strany verejnosti.

2. Táto smernica sa vzťahuje na činnosti, ktoré sú v členských štátoch obvykle opísané nasledovne:

a) činnosti uvedené v ods. 1 písm. a):

- v Belgicku:

- Courtier d'assurance

Verzekeringsmakelaar,

- Courtier de réassurance

Herverzekeringsmakelaar;

- v Dánsku:

- Juridiske og fysiske personer, som driver selvstændig virksomhed som formidler ved afsætning af forsikringskontrakter;

- v Nemecku:

- Versicherungsmakler,

- Rückversicherungsmakler;

- vo Francúzsku:

- Courtier d'assurance,

- Courtier d'assurance maritime,

- Courtier de réassurance;

- v Írsku:

- Insurance broker,

- Reinsurance broker;

- v Taliansku:

- Mediatore di assicurazioni,

- Mediatore di riassicurazioni;

- v Holandsku:

- Makelaar,

- Assurantiebezorger,

- Erkend assurantieagent,

- Verzekeringsagent;

- v Spojenom Kráľovstve:

- Insurance broker;

b) činnosti uvedené v ods. 1 písm. b):

- v Belgicku:

- Agent d'assurance

Verzekeringsagent;

- v Dánsku:

- Forsikringsagent;

- v Nemecku:

- Versicherungsvertreter;

- vo Francúzsku:

- Agent général d'assurance;

- v Írsku:

- Agent;

- v Taliansku:

- Agente di assicurazioni;

- v Luxembursku:

- Agent principal d'assurance,

- Agent d'assurance;

- v Holandsku:

- Gevolmachtigd agent,

- Verzekeringsagent;

- v Spojenom Kráľovstve:

- Agent;

c) činnosti uvedené v ods. 1 písm. c):

- v Belgicku:

- Sous-agent,

Sub-agent;

- v Dánsku:

- Underagent;

- v Nemecku:

- Gelegenheitsvermittler,

- Inkassant;

- vo Francúzsku:

- Mandataire,

- Intermédiaire,

- Sous-agent;

- v Írsku:

- Sub-agent;

- v Taliansku:

- Subagente;

- v Luxembursku:

- Sous-agent;

- v Holandsku:

- Sub-agent;

- v Spojenom kráľovstve:

- Sub-agent.

Článok 3

Členské štáty, v ktorých je začatie alebo vykonávanie akejkoľvek činnosti uvedenej v článku 2 podmienené splnením určitých kvalifikačných podmienok, zabezpečia, aby akejkoľvek oprávnenej osobe, ktorá o to požiada, boli poskytnuté informácie o predpisoch, ktorými sa riadi profesia, o ktorej začatie žiada, a to skôr ako sa usadí, resp. začne dočasne vykonávať akúkoľvek činnosť.

Článok 4

Ak v členskom štáte začatie alebo vykonávanie akejkoľvek činnosti uvedenej v článku 2 ods. 1 písm. a) a b) závisí od všeobecných, obchodných alebo odborných znalostí a schopností, tento členský štát ako dostatočný dôkaz takejto znalosti a schopnosti akceptuje skutočnosť, že jedna z príslušných činností bola vykonávaná v inom členskom štáte počas ktoréhokoľvek z nasledovných období:

a) štyri po sebe nasledujúce roky v nezávislej pozícii alebo vo vedúcej funkcii; alebo

b) dva po sebe nasledujúce roky v nezávislej pozícii alebo vo vedúcej funkcii, ak oprávnená osoba preukáže, že pracovala aspoň tri roky u jedného alebo viacerých poisťovacích agentov alebo sprostredkovateľov alebo v jednej alebo viacerých poisťovacích spoločnostiach; alebo

c) jeden rok v nezávislej pozícii alebo vo vedúcej funkcii, ak oprávnená osoba dokáže, že na príslušnú činnosť získala predchádzajúcu odbornú prípravu, čoho dôkazom je osvedčenie uznané štátom alebo považované príslušným profesijným orgánom za osvedčenie, ktoré úplne spĺňa jeho požiadavky.

Článok 5

1. Ak členský štát podmieňuje začatie alebo vykonávanie akejkoľvek činnosti uvedenej v článku 2 ods. 1 písm. a) prísnejšími požiadavkami ako sú požiadavky, ktoré stanovuje na činnosti uvedené v článku 2 ods. 1 písm. b), v prípade začatia alebo vykonávania prv uvedených činností môže požadovať, aby činnosť bola vykonávaná v inom členskom štáte v odbornej oblasti uvedenej v článku 2 ods. 1 písm. a) počas:

a) štyri po sebe nasledujúcich rokov v nezávislej pozícii alebo v riadiacej funkcii; alebo

b) dva po sebe nasledujúcich rokov v nezávislej pozícii alebo vo vedúcej funkcii, ak oprávnená osoba preukáže, že pracovala aspoň tri roky u jedného alebo viacerých poisťovacích agentov alebo sprostredkovateľov alebo v jednej alebo viacerých poisťovacích spoločnostiach; alebo

c) jeden rok v nezávislej pozícii alebo vo vedúcej funkcii, ak oprávnená osoba dokáže, že na príslušnú činnosť získala predchádzajúcu odbornú prípravu, čoho dôkazom je osvedčenie uznané štátom alebo považované príslušným profesijným orgánom za osvedčenie, ktoré úplne spĺňa jeho požiadavky.

Činnosť, ktorú vykonáva oprávnená osoba v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. b) zahŕňajúca vykonávanie trvalého poverenia jednej alebo viacerých poisťovacích spoločností, ktoré splnomocňujú príslušnú osobu v súvislosti s určitými alebo všetkými transakciami patriacimi do bežného predmetu podnikania príslušnej spoločnosti alebo spoločností prijímať záväzky v mene tejto spoločnosti alebo spoločností, ktoré sú pre ňu alebo pre ne záväzné, sa považuje za rovnocennú s činnosťou uvedenou v článku 2 ods. 1 písm. a).

2. V Holandsku však začatie alebo vykonávanie činností uvedených v článku 2 ods. 1 písm. a) okrem toho podlieha nasledovným podmienkam:

- ak má oprávnená osoba v úmysle pracovať ako "makelaar", musela predtým vykonávať príslušné činnosti v podniku, v ktorom riadila aspoň desať zamestnancov;

- ak má oprávnená osoba v úmysle pracovať ako "assurantiebezorger", musela predtým vykonávať príslušné činnosti v podniku, kde riadila aspoň päť zamestnancov;

- ak má oprávnená osoba v úmysle pracovať ako "erkend assurantieagent", musela predtým vykonávať príslušné činnosti v podniku, kde riadila aspoň dvoch zamestnancov.

Článok 6

1. Ak v členskom štáte začatie alebo vykonávanie činnosti uvedenej v článku 2 ods. 1 písm. c) závisí od všeobecných, obchodných alebo odborných znalostí a schopností, tento členský štát ako dostatočný dôkaz takejto znalosti a schopnosti akceptuje skutočnosť, že príslušná činnosť bola vykonávaná v inom členskom štáte počas ktoréhokoľvek z nasledovných období:

a) dva po sebe nasledujúce roky v nezávislej pozícii alebo u jedného alebo viacerých poisťovacích agentov alebo sprostredkovateľov alebo v jednej alebo viacerých poisťovacích spoločnostiach; alebo

b) jeden rok za podmienok uvedených v písmene a), ak oprávnená osoba dokáže, že na príslušnú činnosť získala predchádzajúcu odbornú prípravu, čoho dôkazom je osvedčenie uznané štátom alebo považované príslušným profesijným orgánom za osvedčenie, ktoré úplne spĺňa jeho požiadavky.

2. Vykonávanie činností uvedených v článku 2 ods. 1 písm. a) alebo b) aspoň počas obdobia jedného roka a absolvovanie príslušnej odbornej prípravy sa považuje za splnenie podmienok uvedených v odseku 1.

Článok 7

V prípadoch uvedených v článkoch 4, 5 a 6 vykonávanie príslušnej činnosti nesmie byť skončené viac ako 10 rokov pred podaním žiadosti uvedenej v článku 9 ods. 1 Ak je však v členských štátoch stanovené kratšie obdobie pre ich vlastných štátnych príslušníkov, toto obdobie musí platiť aj pre oprávnené osoby.

Článok 8

1. Má sa za to, že daná osoba vykonávala činnosť vo vedúcej funkcii v zmysle článku 4 a 5 ods. 1, ak vykonávala zodpovedajúcu činnosť:

a) ako manažér podniku alebo manažér pobočky podniku; alebo

b) ako zástupca manažéra podniku alebo ako jeho oprávnený zástupca, pričom takáto funkcia zahŕňala zodpovednosť rovnajúcu sa zodpovednosti zastupovaného manažéra.

2. Taktiež sa má za to, že daná osoba vykonávala činnosť vo vedúcej funkcii v zmysle článku 4, ak jej povinnosti v poisťovacej spoločnosti zahŕňali riadenie agentov alebo kontrolu ich práce.

3. Práca uvedená v článkoch 4 písm. b) a 5 ods. 1 písm. b) musela zahŕňať zodpovednosť súvisiacu so získavaním, vybavovaním a plnením poistných zmlúv.

Článok 9

1. Doklad o tom, že podmienky ustanovené v článkoch 4, 5, 6 a 7 sú splnené, predstavuje osvedčenie vydané príslušným orgánom v členskom štáte pôvodu alebo členskom štáte, z ktorého príslušná osoba pochádza, ktoré táto osoba priloží k žiadosti o povolenie na vykonávanie jednej z príslušných činností v hostiteľskom členskom štáte.

2. V lehote stanovenej v článku 13 členské štáty určia úrady a orgány príslušné na vydávanie osvedčení uvedených v odseku 1 a bezodkladne o tom informujú ostatné členské štáty a Komisiu.

3. V lehote uvedenej v článku 13 každý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o úradoch a orgánoch, ktorým má byť v hostiteľskom členskom štáte predložená žiadosť o vykonávanie činnosti uvedenej v článku 2 a sprievodné dokumenty.

Článok 10

1. Ak hostiteľský členský štát vyžaduje od vlastných štátnych príslušníkov, ktorí chcú začať akúkoľvek činnosť uvedenú v článku 2, dôkaz o dobrej povesti a dôkaz, že na nich nebol predtým vyhlásený konkurz prípadne jeden z týchto dôkazov, tento štát v súvislosti so štátnymi príslušníkmi iných členských štátov akceptuje ako dostatočný dôkaz predloženie výpisu z registra trestov alebo ak tomu tak nie je, ekvivalentný dokument vydaný príslušným súdnym alebo administratívnym orgánom v členskom štáte pôvodu alebo v členskom štáte, z ktorého pochádza zahraničný štátny príslušník, ktorý osvedčuje, že tieto požiadavky boli splnené.

2. Ak členský štát pôvodu alebo členský štát, z ktorého zahraničný štátny príslušník pochádza, nevydá dokument uvedený v odseku 1, takýto dokument možno nahradiť miestoprísažným vyhlásením — alebo v štátoch, ktoré nemajú ustanovenie o miestoprísažnom vyhlásení, čestným vyhlásením — ktoré vykoná príslušná osoba pred súdnym alebo administratívnym orgánom alebo tam, kde je to primerané, notárom v členskom štáte pôvodu alebo v členskom štáte, odkiaľ táto osoba prichádza. Vyhlásenie súvisiace s neexistenciou predchádzajúceho konkurzu možno taktiež vykonať pred príslušným profesijným orgánom v uvedenej krajine.

3. Dokumenty vydané v súlade s odsekom 1 a 2 nesmú byť predložené neskôr ako tri mesiace odo dňa ich vydania.

4. V lehote stanovenej v článku 13 členské štáty určia úrady a orgány príslušné na vydávanie dokumentov uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku a bezodkladne o tom informujú ostatné členské štáty a Komisiu.

V lehote stanovenej v článku 13 každý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o úradoch alebo orgánoch, ktorým majú byť v hostiteľskom členskom štáte predložené dokumenty uvedené v tomto článku ako podklad k žiadosti o vykonávanie činnosti uvedenej v článku 2.

5. Ak sa v hostiteľskom štáte požaduje dôkaz o finančnej spôsobilosti, tento štát považuje osvedčenia vydané bankami v členskom štáte pôvodu alebo v členskom štáte, z ktorého zahraničný štátny príslušník prichádza, za dokumenty ekvivalentné osvedčeniam vydaným na jeho vlastnom území.

Článok 11

Hostiteľský členský štát, ktorý vyžaduje od vlastných štátnych príslušníkov, ktorí majú v úmysle začať alebo vykonávať jednu z činností uvedených v článku 2, aby zložili prísahu alebo podali čestné vyhlásenie, a ak formu takejto prísahy alebo čestného vyhlásenia nemôžu použiť štátni príslušníci iných členských štátov, zabezpečí, aby príslušným osobám bola ponúknutá primeraná rovnocenná forma prísahy alebo čestného vyhlásenia.

Článok 12

Táto smernica zostáva uplatniteľná dovtedy, kým sa prijmú ustanovenia týkajúce sa koordinácie vnútroštátnych právnych predpisov o začatí a vykonávaní príslušných činností.

Článok 13

Členské štáty uvedú do účinnosti opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do18 mesiacov od jej oznámenia a bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Článok 14

Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 15

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 13. decembra 1976

Za Radu

predseda

M. van der Stoel

[1] Ú. v. ES C 78, 2.8.1971, s. 13.

[2] Ú. v. ES C 113, 9.11.1971, s. 6.

[3] Ú. v. ES 2, 15.1.1962, s. 32/62 a 36/62.

[4] Ú. v. ES L 257, 19.10.1968, s. 2.

[5] Ú. v. ES L 39, 14.2.1976, s. 2.

--------------------------------------------------