31977D0706Uradni list L 292 , 16/11/1977 str. 0009 - 0010
finska posebna izdaja: poglavje 12 zvezek 1 str. 0180
grška posebna izdaja: poglavje 10 zvezek 1 str. 0126
švedska posebna izdaja: poglavje 12 zvezek 1 str. 0180
španska posebna izdaja: poglavje 12 zvezek 3 str. 0031
portugalska posebna izdaja poglavje 12 zvezek 3 str. 0031


Odločba Sveta

z dne 7. novembra 1977

o določitvi ciljne stopnje Skupnosti za zmanjšanje porabe primarnih virov energije ob težavah pri preskrbi s surovo nafto in naftnimi derivati

(77/706/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, zlasti člena 103(4) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker je vzpostavitev skupne energetske politike eden izmed ciljev, ki si jih je zastavila Skupnost; ker naj bi Komisija predlagala ukrepe, ki jih je v ta namen treba sprejeti;

ker je vzpostavitev pristne solidarnosti med državami članicami v primeru težav s preskrbo ena izmed osnovnih zahtev za energetsko politiko Skupnosti;

ker je Svet sprejel Direktivo 73/238/EGS z dne 24. julija 1973 o ukrepih za ublažitev učinkov težav pri preskrbi s surovo nafto in naftnimi derivati [1];

ker je Svet sprejel Direktivo 68/414/EGS z dne 20. decembra 1968 o obveznosti držav članic EGS glede vzdrževanja minimalnih zalog surove nafte in/ali naftnih derivatov [2], kakor je bila spremenjena z Direktivo 72/425/EGS [3];

ker naj bi se v primeru težav pri preskrbi poraba energije v Skupnosti zmanjšala skladno s predvidenim trendom razpoložljivosti in z možnimi sprostitvami zalog za krizne razmere;

ker je treba določiti skupno ciljno stopnjo za zavarovanje enotnosti trga in zagotoviti vsem uporabnikom energije znotraj Skupnosti, da prevzamejo pravičen delež težav, ki jih povzroči kriza;

ker države članice pri sprejemanju ukrepov za doseganje ciljne stopnje Skupnosti glede zmanjšanja porabe energije upoštevajo strukturo svojega trga,

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1. Ob težavah pri preskrbi s surovo nafto ali naftnimi derivati v eni ali več državah članicah lahko Komisija na zahtevo države članice ali na svojo pobudo in po posvetovanju s skupino, predvideno v Direktivi 73/238/EGS, določi ciljno stopnjo zmanjšanja porabe naftnih derivatov v celotni Skupnosti do višine 10 % normalne porabe. Taka odločba velja največ dva meseca.

2. Za zavarovanje enotnosti trga in za zagotovitev, da vsi potrošniki energije v Skupnosti prevzamejo pravičen delež težav, ki jih povzroči kriza, Komisija:

(a) po izteku dvomesečnega obdobja in skladno z omejitvami, določenimi v odstavku 1, Svetu predlaga nov cilj za:

- nenadomestljive naftne derivate, izražen v odstotku porabe teh derivatov,

- nadomestljive naftne derivate, izražen v odstotku porabe vseh nadomestljivih virov energije;

(b) v primeru večjega pomanjkanja Svetu lahko predlaga, da ciljna stopnja zmanjšanja porabe preseže 10 % in se razširi na druge oblike energije.

3. Količine naftnih derivatov, privarčevane kot rezultat diferenciranega zmanjšanja porabe predvidene v odstavku 2, se razdelijo med države članice.

4. Svet v roku 10 dni s kvalificirano večino odloči o vseh predlogih Komisije iz odstavka 2.

5. Če država članica zahteva ukrepanje Komisije, Komisija sprejme odločitev v roku petih delovnih dni od prejema takšne zahteve.

6. Vsaka država članica lahko Svetu predloži vsako odločbo Komisije, ki določi ciljno stopnjo zmanjšanja porabe. Svet lahko s kvalificirano večino v roku 10 dni od predložitve zadeve takšno odločbo razveljavi ali spremeni.

7. Odločbe, ki jih je sprejela Komisija, se začnejo izvajati takoj, ko so o njih uradno obveščene države članice.

Člen 2

Države članice nemudoma sprejmejo vse ustrezne ukrepe za zmanjšanje svoje porabe naftnih derivatov in/ali celotne porabe energije vsaj za svoj delež ciljne stopnje zmanjšanja porabe skladno s členom 1.

Člen 3

Države članice obvestijo Komisijo o vseh v skladu s členom 2 sprejetih ukrepih takoj, ko začnejo veljati.

Člen 4

1. Če po posvetovanju s skupino, predvideno v Direktivi 73/238/EGS, ali na podlagi sporočila, ki ga je posredovala država članica, Komisija ugotovi, da razmere v zvezi s preskrbo nafte in naftnih derivatov v eni ali več državah članicah ne opravičujejo nadaljnjega izvajanja ukrepov za zmanjšanje porabe:

(a) Komisija odloči, da te ukrepe spremeni ali razveljavi, če so bili sprejeti na podlagi odločbe Komisije;

(b) Komisija predlaga Svetu spremembo ali razveljavitev ukrepov, če so bili sprejeti na podlagi odločbe Sveta.

2. Odločbe Komisije, ki so bile sprejete skladno z odstavkom 1(a), začnejo veljati takoj, ko so o njih uradno obveščene države članice. Vsaka država članica lahko Svetu predloži vsako odločbo Komisije, ki spreminja ali razveljavlja ukrepe za zmanjšanje porabe.

3. Svet odloči s kvalificirano večino v roku 10 dni od predložitve zadeve.

Člen 5

Po posvetu z državami članicami Komisija določi podrobna pravila za uporabo te odločbe.

Člen 6

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 7. novembra 1977

Za Svet

Predsednik

A. Humblet

[1] UL L 228, 16.9.1973, str. 1.

[2] UL L 308, 23.12.1968, str. 14.

[3] UL L 291, 28.12.1972, str. 154.

--------------------------------------------------