31977D0587Uradni list L 239 , 17/09/1977 str. 0023 - 0024
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 3 str. 0174
grška posebna izdaja: poglavje 07 zvezek 2 str. 0025
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 3 str. 0174
španska posebna izdaja: poglavje 07 zvezek 2 str. 0067
portugalska posebna izdaja poglavje 07 zvezek 2 str. 0067


Odločba Sveta

z dne 13. septembra 1977

o uvedbi posvetovalnega postopka o odnosih med državami članicami in tretjimi državami glede zadev, vezanih na ladijski promet, in o aktivnostih v zvezi s temi zadevami v mednarodnih organizacijah

(77/587/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 84(2) Pogodbe,

ker je zaradi razvoja, ki vpliva na svetovni pomorski promet, in njegovih posledic za države članice zaželeno, da se pravočasno opredelijo vprašanja skupnega interesa v zvezi z odnosi med državami članicami in tretjimi državami glede zadev, vezanih na ladijski promet, in z aktivnostmi v zvezi s temi zadevami v mednarodnih organizacijah;

ker je zaželeno, da se olajša izmenjava informacij in posvetovanja o takih zadevah in da se spodbuja, kjer je to primerno, usklajevanje aktivnosti, ki jih izvajajo države članice v mednarodnih organizacijah;

ker je pomembno, da vsaka država članica svoje izkušnje glede zadev, vezanih na ladijski promet s tretjimi državami, deli z drugimi državami članicami in Komisijo;

ker se informacije na tem področju redno izmenjujejo v nekaterih mednarodnih organizacijah; ker bi bilo treba na ravni Skupnosti te postopke dopolniti z izmenjavo informacij med državami članicami in Komisijo,

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Države članice in Komisija se v skladu s postopki, določenimi v tej odločbi, med seboj posvetujejo:

(a) o vprašanjih, ki so povezana z ladijskim prometom in s katerimi se ukvarjajo mednarodne organizacije, in

(b) o različnih vidikih razvoja, do katerega pride v odnosih med državami članicami in tretjimi državami glede zadev, vezanih na ladijski promet, in o delovanju dvostranskih ali večstranskih sporazumov, sklenjenih na tem področju.

Posvetovanja se izvedejo na zahtevo države članice ali Komisije v enem mesecu po zahtevi ali v najkrajšem možnem času v nujnih primerih.

Člen 2

1. Glavni cilji posvetovanj, predvidenih v členu 1(a), so:

(a) skupaj ugotoviti, ali gre pri zadevi za vprašanja skupnega interesa;

(b) glede na naravo takih vprašanj:

- skupaj preučiti, ali bi bilo potrebno usklajevanje aktivnosti držav članic znotraj zadevnih mednarodnih organizacij,

- skupaj preučiti kakršenkoli drug pristop, ki bi bil lahko ustrezen.

2. Države članice in Komisija čim prej izmenjajo vse informacije, pomembne za dosego ciljev iz odstavka 1.

Člen 3

1. Za namene posvetovanj iz člena 1(b) vsaka država članica obvesti druge države članice in Komisijo o različnih vidikih razvoja, do katerega je prišlo v njenih odnosih s tretjimi državami glede zadev, vezanih na ladijski promet, in o delovanju dvostranskih ali večstranskih sporazumov, sklenjenih na tem področju, če meni, da to lahko prispeva k opredelitvi vprašanj skupnega interesa.

2. Glavni cilji posvetovanj iz odstavka 1 so preučitev posledic pridobljenih informacij in preučitev pristopov, ki bi bili ustrezni.

3. Komisija predloži državam članicam vse informacije, ki jih ima v zvezi z zadevami iz odstavka 1.

Člen 4

1. Izmenjava informacij, predvidena v tej odločbi, se izvaja prek Generalnega sekretariata Sveta.

2. Posvetovanja, predvidena v tej odločbi, se izvajajo v okviru Sveta.

3. Informacije in posvetovanja, predvidena v tej odločbi, se štejejo za poslovno skrivnost.

Člen 5

Ob koncu obdobja treh let po dnevu uradne objave te odločbe Svet ponovno preuči postopke posvetovanja, da bi jih spremenil ali dopolnil, če izkušnje pokažejo, da bi bilo to potrebno.

Člen 6

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 13. septembra 1977

Za Svet

Predsednik Sveta

A. Humblet

--------------------------------------------------