31977D0585Uradni list L 240 , 19/09/1977 str. 0001 - 0002
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 3 str. 0176
španska posebna izdaja: poglavje 15 zvezek 2 str. 0003
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 3 str. 0176
portugalska posebna izdaja poglavje 15 zvezek 2 str. 0003


Sklep Sveta

z dne 25. julija 1977

o sklenitvi Konvencije o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaženjem in Protokola o preprečevanju onesnaženja Sredozemskega morja zaradi odmetavanja z ladij in zrakoplovov

(77/585/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 235 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ker člen 24 Konvencije o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaženjem predvideva, da so Konvencija in protokoli, ki se nanašajo nanjo, na voljo za podpis Evropski gospodarski skupnosti;

ob upoštevanju deklaracije Sveta Evropskih skupnosti in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, z dne 22. novembra 1973 o programu ukrepanja Evropskih skupnosti v zvezi z okoljem [2];

ker navedeni program med drugim poudarja dejstvo, da onesnaževanje morja vpliva na celotno Skupnost tako zaradi ključne vloge, ki jo ima morje pri ohranjanju in razvoju vrst, kot zaradi pomena pomorskega prometa za skladen gospodarski razvoj Skupnosti;

ker poleg tega navedeni program in Direktiva Sveta 76/464/EGS z dne 4. maja 1976 o onesnaževanju zaradi odvajanja nekaterih nevarnih snovi v vodno okolje Skupnosti [3] predvidevata, da mora Skupnost izvesti nekatere ukrepe, da bi zmanjšala različne oblike onesnaževanja morja;

ker Konvencija o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaženjem zlasti določa, da je treba sprejeti ustrezne ukrepe, da se prepreči in zmanjša onesnaževanje z odmetavanjem z ladij in zrakoplovov, onesnaževanje zaradi raziskovanja in izkoriščanja epikontinentalnega pasu, morskega dna in njegovega podzemlja ter onesnaževanje iz virov na kopnem;

ker člen 23 Konvencije predvideva, da nobena stranka ne more postati pogodbenica Konvencije, če hkrati ne postane pogodbenica vsaj enega protokola, in da nobena stranka ne more postati pogodbenica Protokola, če ni ali hkrati ne postane pogodbenica Konvencije;

ker se zdi potrebno, da Skupnost sklene to konvencijo in Protokol o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaženjem zaradi odmetavanja z ladij in zrakoplovov, da bi v okviru delovanja skupnega trga uresničila enega od ciljev Skupnosti na področju varstva okolja in kakovosti življenja; ker poleg tega Pogodba ne predvideva pooblastil, potrebnih v ta namen;

ker sta bila Konvencija in navedeni protokol podpisana v imenu Skupnosti 13. septembra 1976,

SKLENIL:

Člen 1

Konvencija o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaženjem in Protokol o preprečevanju onesnaženja Sredozemskega morja zaradi odmetavanja z ladij in zrakoplovov se s tem skleneta v imenu Evropske gospodarske skupnosti.

Besedili Konvencije in Protokola sta priloženi temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta Evropskih skupnosti v imenu Evropske gospodarske skupnosti deponira listino o sklenitvi Konvencije, predvideno v členu 25 Konvencije [4].

V Bruslju, 25. julija 1977

Za Svet

Predsednik

H. Simonet

[1] UL C 259, 4.11.1976, str. 42.

[2] UL C 112, 20.12.1973, str. 1.

[3] UL L 129, 18.5.1976, str. 23.

[4] Datum začetka veljavnosti Konvencije in Protokola bo generalni sekretariat Sveta objavil v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

--------------------------------------------------