31977D0454Úradný vestník L 176 , 15/07/1977 S. 0011 - 0012
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 6 Zväzok 1 S. 0207
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 06 Zväzok 1 S. 0261
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 6 Zväzok 1 S. 0207
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 06 Zväzok 2 S. 0012
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 06 Zväzok 2 S. 0012


Rozhodnutie rady

z 27. júna 1977

o zriadení Poradného výboru pre odborné vzdelávanie zdravotných sestier

(77/454/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže vo svojej rezolúcii zo 6. júna 1974 o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnej kvalifikácii sa Rada vyjadrila v prospech zriadenia poradných výborov;

keďže v súvislosti so vzájomným uznávaním diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnej kvalifikácii zdravotných sestier a tiež v súvislosti s ošetrovateľskou starostlivosťou poskytovanou ostatným personálom je dôležité zabezpečiť porovnateľne náročnú úroveň odborného vzdelávania;

keďže je na dosiahnutie tohto cieľa žiaduce zriadiť poradný výbor, ktorý bude poskytovať rady Komisii,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v rámci Komisie zriaďuje Poradný výbor pre vzdelávanie zdravotných sestier, ďalej len "výbor".

Článok 2

3. Úlohou výboru je pomáhať pri zabezpečovaní porovnateľne vysokej úrovne odborného vzdelávania rôznych kategórií ošetrovateľského personálu v rámci spoločenstva.

2. Túto úlohu plní najmä nasledujúcimi spôsobmi:

- výmenou úplných informácií o metódach odborného vzdelávania, obsahu, úrovni a zložení teoretického a praktického vyučovania poskytovaného v členských štátoch,

- diskusiou a poradami s cieľom vyvinúť spoločné prístupy k úrovni, ktorá sa má dosiahnuť v odbornom vzdelávaní ošetrovateľského personálu a, ak je to vhodné, k skladbe a obsahu takéhoto odborného vzdelávania,

- pozorným sledovaním prispôsobovania vyššie uvedeného odborného vzdelávania rozvoju ošetrovateľskej praxe, lekárskych a spoločenských vied a metód výučby.

3. Keď to považuje za vhodné, oznamuje výbor Komisii a členským štátom svoje stanoviská a odporúčania vrátane návrhov na zmeny a doplnenia, ktoré je potrebné urobiť v ustanoveniach upravujúcich odborné vzdelávanie v smerniciach týkajúcich sa ošetrovateľskej činnosti, ako sú smernice 77/452/EHS [1] a 77/453/EHS [2].

4. Výbor tiež poskytuje Komisii rady ku všetkým iným otázkam, s ktorými sa naň Komisia obráti v súvislosti s odborným vzdelávaním zdravotných sestier.

Článok 3

1. Výbor pozostáva z troch odborníkov z každého členského štátu v tomto zložení:

- jeden odborník vykonávajúci povolanie,

- jeden odborník z ustanovizní poskytujúcich odborné vzdelávanie zdravotných sestier,

- jeden odborník z príslušných orgánov členského štátu.

2. Každý člen má svojho náhradníka. Náhradníci sa môžu zúčastňovať zasadaní výboru.

3. Členov a náhradníkov uvedených v odsekoch 1 a 2 navrhnú členské štáty. Členovia uvedení v prvej a druhej zarážke odseku 1 a ich náhradníci budú menovaní na návrh z ošetrovateľskej odbornej praxe a z ustanovizní poskytujúcich odborné vzdelávanie zdravotných sestier. Navrhnutých členov a náhradníkov vymenuje Rada.

Článok 4

1. Funkčné obdobie členov výboru je trojročné. Po uplynutí tohto obdobia zostanú členovia vo svojej funkcii, pokým nebudú nahradení alebo pokým sa neobnoví ich funkčné obdobie.

2. Funkčné obdobie člena môže skončiť pred uplynutím trojročného obdobia z dôvodu odstúpenia alebo úmrtia člena, alebo jeho nahradením inou osobou v súlade s postupom stanoveným v článku 3. Takéto vymenovanie bude platné pre zvyšok funkčného obdobia.

Článok 5

Výbor si zvolí zo svojich členov predsedu a dvoch podpredsedov. Prijme svoj rokovací poriadok. Program zasadnutí zostaví predseda výboru po porade s Komisiou.

Článok 6

Výbor si môže vytvoriť pracovné skupiny, prizvať pozorovateľov alebo expertov a umožniť im, aby poskytli pomoc, a to v súvislosti so všetkými osobitnými stránkami svojej práce.

Článok 7

Služby sekretariátu zabezpečí Komisia.

V Luxemburgu 27. júna 1977

Za Radu

predseda

J. Silkin

[1] Ú. v. ES L 176, 15.7.1977, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 176, 15.7.1977, s. 8.

--------------------------------------------------