31976R1512Uradni list L 169 , 28/06/1976 str. 0019 - 0019
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 3 str. 0016
grška posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 8 str. 0100
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 3 str. 0016
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 10 str. 0158
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 10 str. 0158


Uredba Sveta (EGS) št. 1512/76

z dne 24. junija 1976

o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem, v zvezi s členom 22 Sporazuma o sodelovanju in členom 15 Začasnega sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Tunizijo o uvozu otrobov in presevkov s poreklom iz Tunizije v Skupnost

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 113 Pogodbe,

ob upoštevanju priporočila Komisije,

ker je bil Sporazum o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Tunizijo podpisan 25. aprila 1976;

ker Začasni sporazum [1] o predčasnem izvajanju trgovinskih določb Sporazuma o sodelovanju, podpisan na isti dan, začne veljati 1. julija 1976;

ker je treba skleniti Sporazum v obliki izmenjave pisem v zvezi s členom 22 Sporazuma o sodelovanju in členom 15 Začasnega sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Tunizijo o uvozu otrobov in presevkov s poreklom iz Tunizije v Skupnost,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sporazum v obliki izmenjave pisem v zvezi s členom 22 Sporazuma o sodelovanju in členom 15 Začasnega sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Tunizijo o uvozu otrobov in presevkov s poreklom iz Tunizije v Skupnost je sklenjen v imenu Skupnosti.

Besedilo Sporazuma je priloženo tej uredbi.

Člen 2

Predsednik Sveta se pooblasti za imenovanje osebe, ki je pooblaščena za podpis Sporazuma, ki zavezuje Skupnost [2].

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. junija 1976

Za Svet

Predsednik

G. Thorn

[1] UL L 141, 28.5.1976, str. 195.

[2] Datum podpisa Sporazuma bo objavljen v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

--------------------------------------------------