31976R0102Uradni list L 020 , 28/01/1976 str. 0023 - 0028
grška posebna izdaja: poglavje 04 zvezek 1 str. 0065
španska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 6 str. 0035
portugalska posebna izdaja poglavje 11 zvezek 6 str. 0035


Uredba Sveta (EGS) št. 102/76

z dne 19. januarja 1976

o carinski obravnavi, ki se uporablja za nekatere ribiške proizvode s poreklom iz Norveške

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti členov 43 in 113 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ker je Skupnost z izmenjavo pisem med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Norveško izvedla avtonomno znižanje carin, ki se uporabljajo za nekatere ribiške proizvode, zajete pod tarifnimi številkami ex 03.01, ex 16.04 in ex 16.05 skupne carinske tarife, s poreklom iz Norveške pod pogojem, da je Norveška spoštovala veljavne pogoje splošne konkurence na področju ribištva;

ker je izmenjava pisem predvidevala nekatera pravila o poreklu; ker je treba za uporabo teh pravil določiti pogoje, ki naj bi veljali za prevoz proizvodov s poreklom in dogovore o upravnem sodelovanju; ker mora biti dejstvo, da so zadevni proizvodi s poreklom podprti s potrdilom o gibanju blaga, ki ga izdajo norveški carinski organi, ko se ti proizvodi izvozijo,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Carine pri uvozu v Skupnost kot prvotno opredeljene za proizvode s poreklom iz Norveške, ki so zajeti pod tarifnimi številkami ex 03.01, ex 16.04 in ex 16.05 skupne carinske tarife in našteti v Tabeli I, priloženi tej uredbi, se znižajo na stopnjo, ki je navedena za vsakega posebej.

2. Carine pri uvozu na Dansko in v Združeno kraljestvo za proizvode s poreklom iz Norveške, ki so zajeti pod tarifnimi številkami ex 03.01, ex 16.04 in ex 16.05 skupne carinske tarife in našteti v Tabeli II, priloženi tej uredbi, se določijo po stopnji, ki je navedena za vsakega posebej.

3. Carine pri uvozu na Irsko za proizvode s poreklom iz Norveške, ki so zajeti pod tarifnimi številkami ex 03.01, ex 16.04 in ex 16.05 skupne carinske tarife in našteti v Tabeli III, priloženi tej uredbi, se znižajo na stopnjo ali določijo po stopnji, ki je navedena za vsakega posebej.

4. Znižanja, predvidena v odstavkih 1, 2 in 3, se uporabljajo le pod pogojem, da Norveška upošteva sedanje ali bodoče referenčne cene Skupnosti.

Člen 2

Pojem proizvodi s poreklom je opredeljen, dogovori o upravnem sodelovanju pa so predpisani v Prilogi k tej uredbi.

Člen 3

V nobenem primeru se papaline (Sprattus sprattus) v pločevinkah v Skupnosti ne smejo shranjevati, razstavljati za prodajo, dajati v promet ali prodajati pod drugim imenom kakor papaline ali mali slaniki v pločevinkah; zlasti se ne smejo imenovati sardele, sardoni ali slaniki.

Člen 4

1. Uredba Sveta (EGS) št. 3609/73 z dne 27. decembra 1973 o carinski obravnavi, ki se uporablja za nekatere ribiške proizvode s poreklom iz Norveške [2], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1460/74 [3], se s tem razveljavi.

2. Sklicevanja na uredbo, razveljavljeno z odstavkom 1, se razumejo kot sklicevanja na to uredbo.

Člen 5

Ta uredba začne veljati 1. februarja 1976.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. januarja 1976

Za Svet

Predsednik

J. Hamilius

[1] UL C 7, 12.1.1976, str. 70.

[2] UL L 365, 31.12.1973, str. 171.

[3] UL L 156, 13.6.1974, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

I. Za izvajanje tarifnih znižanj iz člena 1 veljajo za proizvode s poreklom iz Norveške, če se prevažajo neposredno v Skupnost, naslednji proizvodi:

(a) izdelki, pridobljeni z ribolovom na Norveškem;

(b) izdelki iz morja, pridobljeni z norveškimi plovili;

(c) proizvodi, izdelani na norveških predelovalnih ladjah razen proizvodov iz pododstavka (b);

(d) blago, izdelano na Norveškem iz proizvodov, opredeljenih v pododstavkih (a), (b) in (c).

Izraz "na Norveškem" zajema tudi teritorialne vode Norveške. Plovila, ki delajo na odprtem morju, vključno s predelovalnimi ladjami, na katerih ulovljene ribe obdelajo ali predelajo, se obravnavajo kot del območja Norveške, če izpolnjujejo spodaj navedene pogoje glede plovil.

Izraz "norveška plovila" se uporablja samo za plovila:

- ki so registrirana na Norveškem;

- ki plujejo pod norveško zastavo;

- ki so vsaj 50 % v lasti državljanov držav članic skupnosti ali Norveške ali družbe, ki ima sedež v eni od navedenih držav in v kateri so direktor ali direktorji, predsednik upravnega odbora ali nadzornega sveta in večina članov takih odborov državljani držav članic Skupnosti ali Norveške ter pri katerih poleg tega pri osebnih ali kapitalskih družbah vsaj polovica kapitala pripada navedenim državam ali javnim organom ali državljanom navedenih držav;

- katerih kapitan in častniki so državljani držav članic Skupnosti ali Norveške;

- na katerih je vsaj 75 % članov posadke državljanov držav članic Skupnosti ali Norveške.

II. Za proizvode se upošteva, da so bili pripeljani neposredno iz Norveške v Skupnost, kjer ne prečkajo nobenih območij, razen območij Norveške in Skupnosti. Za tako blago, ki je sestavni del ene pošiljke in ni razdeljeno, je kljub temu dovoljen prevoz čez območje, ki ne pripada Norveški ali Skupnosti in sme biti, kjer je to potrebno, pretovorjeno ali začasno skladiščeno na tem območju pod pogojem, da je zaradi geografskih razlogov upravičeno, da ostane blago pod nadzorom carinskih organov v državi tranzita ali skladiščenja, da ni bilo vključeno v trgovino teh držav ali dano v njih v domačo uporabo in ni bilo predmet drugih postopkov, razen razkladanja, ponovnega natovarjanja ali drugih postopkov, namenjenih ohranjanju blaga v dobrem stanju.

III. Za proizvode s poreklom v smislu te priloge veljajo pri uvozu v Skupnost ugodnosti določb člena 1 ob predložitvi potrdila o gibanju blaga EUR.1, ki ga izdajo norveški carinski organi v skladu s Sporazumom med EGS in Norveško na podlagi pisnega zahtevka izvoznika na obrazcu, predpisanem v ta namen.

IV. Uporabljajo se določbe Protokola 3, priloženega Uredbi Sveta (EGS) št. 1691/73 z dne 25. junija 1973, ki se nanašajo na izdajo potrdil, omejitev za predložitev teh potrdil carinskim organom države uvoznice in medsebojno pomoč med Norveško in državami članicami pri preverjanju verodostojnosti in točnosti potrdil o gibanju blaga.

TABELA I

Dajatve, ki se uporabljajo za proizvode, uvožene v Skupnost, kakor so bile prvotno določene

Številka SCT | Poimenovanje | Stopnja dajatve, ki se uporablja od: |

1.1.1974 | 1.1.1975 | 1.1.1976 | 1.1.1977 | 1.7.1977 |

03.01 | Ribe, sveže (žive ali mrtve), ohlajene ali zamrznjene: | | | | | |

B.Morske ribe: | | | | | |

II.Fileti: | | | | | |

b)Zamrznjeni: | | | | | |

1.trske (Gadus morrhua ali Gadus callarias) | 12 % | 9 % | 6 % | 6 % | 3 % |

2.saja (Pollachius virens ali Gadus virens) | 12 % | 9 % | 6 % | 6 % | 3 % |

3.vahnje | 12 % | 9 % | 6 % | 6 % | 3 % |

4.rdečega okuna (Sebastes marinus) | 12 % | 9 % | 6 % | 6 % | 3 % |

6.skuše | 12 % | 9 % | 6 % | 6 % | 3 % |

7.drugo | 12 % | 9 % | 6 % | 6 % | 3 % |

16.04 | Pripravljene ali konzervirane ribe, vključno s kaviarjem in nadomestki kaviarja: | | | | | |

C.Sled: | | | | | |

I.fileti, surovi, prekriti s testom ali krušnimi drobtinami, zamrznjeni | 12 % | 9 % | 6 % | 6 % | 3 % |

G.Drugo: | | | | | |

I.fileti, surovi, prekriti s testom ali krušnimi drobtinami | 12 % | 9 % | 6 % | 6 % | 3 % |

ex II.Drugo: | | | | | |

— papaline (Sprattus sprattus), v nepredušnih pločevinkah | 18 % | 16 % | 14 % | 14 % | 12 % |

16.05 | Raki in mehkužci, pripravljeni ali konzervirani: | | | | | |

ex A.Rakovice: | | | | | |

— v nepredušnih pločevinkah | 14 % | 12 % | 10 % | 10 % | 7,5 % |

ex B.Drugo: | | | | | |

— škampi in kozice, v lupini in zamrznjeni, razen škampov iz rodu "Crangon" | 17,5 % | 15 % | 12,5 % | 10 % | 7,5 % |

Številka SCT | Poimenovanje | Stopnja dajatve, ki se uporablja od: |

1.1.1974 | 1.1.1975 | 1.1.1976 | 1.7.1977 |

03.01 | Ribe, sveže (žive ali mrtve), ohlajene ali zamrznjene: | | | | |

B.Morske ribe: | | | | |

II.Fileti: | | | | |

b)Zamrznjeni: | | | | |

1.trske (Gadus morrhua ali Gadus callarias) | prosto | 1,5 % | 1,5 % | 3 % |

2.saja (Pollachius virens ali Gadus virens) | prosto | 1,5 % | 1,5 % | 3 % |

3.vahnje | prosto | 1,5 % | 1,5 % | 3 % |

4.rdečega okuna (Sebastes marinus) | prosto | 1,5 % | 1,5 % | 3 % |

6.skuše | prosto | 1,5 % | 1,5 % | 3 % |

7.drugo | prosto | 1,5 % | 1,5 % | 3 % |

16.04 | Pripravljene ali konzervirane ribe, vključno s kaviarjem in nadomestki kaviarja: | | | | |

C.Sled: | | | | |

I.fileti, surovi, prekriti s testom ali krušnimi drobtinami, zamrznjeni | prosto | 1,5 % | 1,5 % | 3 % |

G.Drugo: | | | | |

I.fileti, surovi, prekriti s testom ali krušnimi drobtinami | prosto | 1,5 % | 1,5 % | 3 % |

ex II.Drugo: | | | | |

— papaline (Sprattus sprattus), v nepredušnih pločevinkah | 3 % | 6 % | 9 % | 12 % |

16.05 | Raki in mehkužci, pripravljeni ali konzervirani: | | | | |

ex A.Rakovice: | | | | |

— v nepredušnih pločevinkah | prosto | 2,5 % | 5 % | 7,5 % |

ex B.Drugo: | | | | |

— škampi in kozice, v lupini in zamrznjeni, razen škampov iz rodu "Crangon" | prosto | 2,5 % | 5 % | 7,5 % |

Številka SCT | Poimenovanje | Stopnja dajatve, ki se uporablja od: |

1.1.1974 | 1.1.1975 | 1.1.1976 | 1.7.1977 |

03.01 | Ribe, sveže (žive ali mrtve), ohlajene ali zamrznjene: | | | | |

B.Morske ribe: | | | | |

II.Fileti: | | | | |

b)Zamrznjeni: | | | | |

1.trske (Gadus morrhua ali Gadus callarias) | 12 % | 9 % | 6 % | 3 % |

2.saja (Pollachius virens ali Gadus virens) | 12 % | 9 % | 6 % | 3 % |

3.vahnje | 12 % | 9 % | 6 % | 3 % |

4.rdečega okuna (Sebastes marinus) | 12 % | 9 % | 6 % | 3 % |

6.skuše | 12 % | 9 % | 6 % | 3 % |

7.drugo | 12 % | 9 % | 6 % | 3 % |

16.04 | Pripravljene ali konzervirane ribe, vključno s kaviarjem in nadomestki kaviarja: | | | | |

C.Sled: | | | | |

I.fileti, surovi, prekriti s testom ali krušnimi drobtinami, zamrznjeni | 12 % | 9 % | 6 % | 3 % |

G.Drugo: | | | | |

I.fileti, surovi, prekriti s testom ali krušnimi drobtinami | 12 % | 9 % | 6 % | 3 % |

ex II.Drugo: | | | | |

— papaline (Sprattus sprattus), v nepredušnih pločevinkah | 35 % | 29 % | 21 % | 12 % |

16.05 | Raki in mehkužci, pripravljeni ali konzervirani: | | | | |

ex A.Rakovice: | | | | |

— v nepredušnih pločevinkah | 33,4 % | 27 % | 18 % | 7,5 % |

ex B.Drugo: | | | | |

— škampi in kozice, v lupini in zamrznjeni, razen škampov iz rodu "Crangon" | Prosto | 2,5 % | 5 % | 7,5 % |

--------------------------------------------------