31976L0580

Rådets direktiv 76/580/EØF af 29. juni 1976 om ændring af direktiv 73/239/EØF om samordning af de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om adgang til og udøvelse af direkte forsikringsvirksomhed, bortset fra livsforsikring

EF-Tidende nr. L 189 af 13/07/1976 s. 0013 - 0014
den finske specialudgave: kapitel 6 bind 1 s. 0188
den græske specialudgave: Kapitel 06 bind 1 s. 0227
den svenske specialudgave: kapitel 6 bind 1 s. 0188
den spanske specialudgave: Kapitel 06 bind 1 s. 0217
den portugisiske specialudgave: Kapitel 06 bind 1 s. 0217


++++

RAADETS DIREKTIV

af 29 . juni 1976

om aendring af direktiv 73/239/EOEF om samordning af de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om adgang til og udoevelse af direkte forsikringsvirksomhed , bortset fra livsforsikring

( 76/580/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 57 , stk . 2 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 2 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

Raadets direktiv 73/239/EOEF af 24 . juli 1973 om samordning af de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om adgang til og udoevelse af direkte forsikringsvirksomhed , bortset fra livsforsikring ( 3 ) , har , for at lette adgangen til og udoevelsen af den naevnte form for forsikringsvirksomhed , fjernet visse forskelle i de nationale lovgivninger , og samtidig med at der garanteres de sikrede og tredjemand i alle medlemsstaterne en tilstraekkelig beskyttelse , har direktivet navnlig samordnet bestemmelserne vedroerende de finansielle garantier , som kraeves af forsikringsvirksomheder ;

i henhold til naevnte direktiv maa den minimumsgarantifond , som hver medlemsstat kraever oprettet af alle de forsikringsvirksomheder , hvis hovedsaede er beliggende paa deres omraade , ikke ligge under visse beloeb , som i direktivet er udtrykt i regningsenheder .

ligeledes anvendes regningsenheder til fastsaettelse af stoerrelsen af de samlede praemieindbetalinger , under hvilken visse gensidige forsikringsvirksomheder falder uden for direktivets anvendelsesomraade ;

i henhold til naevnte direktiv forstaas ved regningsenhed den enhed , som er fastsat i artikel 4 i protokollen vedroerende vedtaegterne for Den europaeiske Investeringsbank ; paa grundlag af denne fastsaettelse vil omregning til de nationale valutaer af de i direktivet anfoerte beloeb foere til konkurrencefordrejning mellem virksomheder , hvis hovedsaede er beliggende i forskellige medlemsstater ;

ved afgoerelse 75/250/EOEF ( 4 ) har Raadet den 21 . april 1975 fastsat en europaeisk regningsenhed , som svarer til en gennemsnitlig vaerdi af udviklingen i medlemsstaternes valutaer ; omregningssatsen for hver valuta i forhold til denne regningsenhed fastsaettes automatisk i forhold til de kurser , der dagligt noteres paa valutamarkederne ; anvendelsen af denne europaeiske regningsenhed giver forsikringsvirksomhederne lige konkurrencevilkaar ;

artikel 4 i ovennaevnte protokol er under revision , og i henhold til den af styrelsesraadet for Den europaeiske Investeringsbank trufne afgoerelse af 18 . marts 1975 anvender banken den europaeiske regningsenhed , som er fastsat ved afgoerelse 75/250/EOEF ;

senere , den 18 . december 1975 , har Kommissionen ved beslutning nr . 3289/75/EKSF ( 5 ) efter samstemmende og enstemmig udtalelse fra Raadet vedtaget at anvende denne europaeiske regningsenhed ved gennemfoerelsen af traktaten om Det europaeiske Kul - og Staalfaellesskab ;

vaerdien af den europaeiske regningsenhed udtrykt i hver enkelt medlemsstats valuta fastsaettes dagligt , og anvendelsen af denne vaerdi ved gennemfoerelsen af naervaerende direktiv kraever , at der fastsaettes en referencedato ;

indfoerelsen af den europaeiske regningsenhed vil for visse medlemsstater betyde en nedsaettelse af vaerdien i national valuta af de beloeb , som i direktivet er udtrykt i regningsenheder ; en saadan nedsaettelse vil i samme omfang formindske den beskyttelse , som minimumsgarantifonden for tiden yder de sikrede ; en fornyet undersoegelse af de naevnte beloeb boer foretages hvert andet aar ; denne gentagne undersoegelse vil kunne foere til en aendring af de paagaeldende beloeb ; nedsaettelsen i en raekke medlemsstater af de i national valuta udtrykte beloeb vil under disse betingelser i en naer fremtid kunne fremkalde en ny tilpasning i disse stater ; gennemfoerelsen af disse paa hinanden foelgende foranstaltninger vil skabe vanskeligheder for virksomhederne og kontrolmyndighederne ; disse beloeb boer derfor fastholdes paa det niveau , som de ville have naaet paa grundlag af den europaeiske regningsenhed , saafremt dette niveau er hoejere end niveauet for den europaeiske regningsenhed , indtil der foretages revision af de i direktiv 73/239/EOEF fastsatte beloeb ;

den konstaterede udvikling i den oekonomiske og monetaere situation i Faellesskabet , goer en regelmaessigt tilbagevendende undersoegelse af disse * dstnaevnte beloeb berettiget -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

1 . Artikel 5 , litra a ) , i direktiv 73/239/EOEF affattes saaledes :

" a ) regningsenhed : den europaeiske regningsenhed ( ERE ) som fastsat i Kommissionens beslutning nr . 3289/75/EKSF ( 1 ) . Hver gang der i naervaerende direktiv henvises til regningsenheden , er den modvaerdi i national valuta , som skal gaelde fra den 31 . december hvert aar at regne , vaerdien paa den sidste dag i den forudgaaende oktober maaned , for hvilken ERE's modvaerdier i alle Faellesskabets valutaer foreligger ; "

2 . Foelgende fodnote indsaettes paa den side , hvor artikel 5 i direktiv 73/239/EOEF er anfoert :

" ( 1 ) EFT nr . L 327 af 19 . 12 . 1975 , s . 4 . "

Artikel 2

Som en overgangsforanstaltning indtil den foerste revision af de beloeb , der i direktiv 73/239/EOEF er udtrykt i regningsenheder , kan beloebene udtrykt i national valuta ved omregning fra regningsenheden , som fastsat i henhold til artikel 5 , litra a ) , ikke vaere mindre end de beloeb , som er fremkommet ved anvendelse af den omregningssats , der foer vedtagelsen af naervaerende direktiv var gaeldende for regningsenheden .

Artikel 3

Raadet foretager paa forslag af Kommissionen hvert andet aar en undersoegelse og i givet fald en revision af de beloeb , der i direktiv 73/239/EOEF er udtrykt i regningsenheder , under hensyntagen til udviklingen i den oekonomiske og monetaere situation i Faellesskabet .

Artikel 4

De nationale bestemmelser , som aendret i overensstemmelse med dette direktiv , finder anvendelse fra den 31 . december 1976 .

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Luxembourg , den 29 . juni 1976 .

Paa Raadets vegne

G . THORN

Formand

( 1 ) EFT nr . C 28 af 9 . 2 . 1976 , s . 16 .

( 2 ) EFT nr . C 35 af 16 . 2 . 1976 , s . 17 .

( 3 ) EFT nr . L 228 af 16 . 8 . 1973 , s . 3 .

( 4 ) EFT nr . L 104 af 24 . 4 . 1975 , s . 35 .

( 5 ) EFT nr . L 327 af 19 . 12 . 1975 , s . 4 .