31976L0135Úradný vestník L 021 , 29/01/1976 S. 0010 - 0012
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 7 Zväzok 1 S. 0171
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 07 Zväzok 2 S. 0003
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 7 Zväzok 1 S. 0171
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 07 Zväzok 2 S. 0039
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 07 Zväzok 2 S. 0039


Smernica Rady

z 20. januára 1976,

o vzájomnom uznávaní plavebných licencií pre plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy

(76/135/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 75,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

keďže vzájomné uznávanie plavebných licencií pre plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy by sa malo stať prvým opatrením k dosiahnutiu zvýšenej bezpečnosti vnútrozemskej plavby v rámci spoločenstva;

keďže je nevyhnutné stanoviť okolnosti a podmienky, za ktorých môžu členské štáty prerušiť plavbu plavidla;

keďže je nutné stanoviť lehotu na prijatie spoločných technických požiadaviek a keďže táto smernica by mala platiť iba do nadobudnutia platnosti týchto pravidiel,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Táto smernica sa vzťahuje na:

a) plavidlá určené na prepravu tovaru s celkovou nosnosťou najmenej 20 metrických ton, vrátane ťažných a tlačných člnov;

b) plavidlá používané na prepravu viac než 12 cestujúcich

na vnútrozemských vodných cestách. Táto smernica sa nedotýka ustanovení nariadenia o kontrole prepravy na Rýne a dohody o preprave nebezpečných nákladov na Rýne (ADNR).

Článok 2

1. Členské štáty stanovia v požadovanom rozsahu všetky potrebné postupy na vydávanie plavebných licencií.

Členské štáty môžu z pôsobnosti tejto smernice vyňať plavidlá, ktoré neopúšťajú vnútrozemské vodné cesty na ich území.

2. Plavebné licencie vydáva členský štát, v ktorom je plavidlo registrované, alebo v ktorom má domovský prístav, alebo, ak to nie je možné, členský štát, kde má vlastník plavidla bydlisko. Členský štát môže požiadať iný členský štát o vydanie plavebnej licencie pre plavidlá prevádzkované svojím štátnym príslušníkom. Členské štáty môžu postúpiť svoju právomoc schváleným subjektom.

3. Plavebné licencie sa vydávajú v jazyku spoločenstva a obsahujú aspoň tie informácie a systém číslovania, špecifikované v prílohe tejto smernice.

Článok 3

1. Pokiaľ odseky 3 až 6 neustanovujú inak, každý členský štát pre plavbu na svojich vnútrozemských vodných cestách uzná plavebné licencie vydané iným členským štátom v súlade s článkom 2 rovnako, ako keby ich vydal sám.

2. Odsek 1 platí iba vtedy, pokiaľ licencia bola vydaná alebo jej platnosť naposledy predĺžená v posledných piatich rokoch a doteraz neuplynula doba jej platnosti.

Osvedčenie vydané podľa nariadenia o kontrole prepravy na Rýne sú akceptované ako dôkaz, v zmysle odsekov 3 a 5, po celú dobu jeho platnosti.

3. Členské štáty môžu požadovať splnenie technických špecifikácií nariadenia o kontrole prepravy na Rýne. K preukázaniu tejto skutočnosti môžu k tomu vyžadovať osvedčenie uvedené v odseku 2 ods. 2.

4. Členské štáty môžu požadovať od plavidiel prepravujúcich nebezpečný tovar podľa ADNR splnenie požiadaviek tejto dohody. K preukázaniu tejto skutočnosti môžu vyžadovať povolenie vydané podľa tejto dohody.

5. Plavidlá, ktoré spĺňajú požiadavky nariadenia o kontrole prepravy na Rýne, budú vpustené na všetky vnútrozemské vodné cesty spoločenstva. Dokladom o splnení týchto požiadaviek môže byť osvedčenie uvedené v odseku 2 ods. 2.

Osobitné podmienky na prepravu nebezpečného tovaru sa považujú za splnené na všetkých vnútrozemských vodných cestách spoločenstva, pokiaľ plavidlá splnia požiadavky ADNR. Preukázanie tejto skutočnosti môže byť poskytnuté povolením podľa odseku 4.

6. Členské štáty môžu vyžadovať splnenie dodatočných podmienok, ktoré sú ekvivalentné podmienkam stanovených pre vlastné plavidlá pre plavbu na námorných plavebných trasách. Členské štáty informujú Komisiu o svojich námorných plavebných trasách, ktorých zoznam bude zostavený Komisiou do troch mesiacov po nadobudnutí platnosti tejto smernice, a to na základe informácií dodaných členskými štátmi.

Článok 4

1. Každý členský štát môže zrušiť plavebnú licenciu, ktorú vydal.

2. Každý členský štát môže prerušiť plavbu plavidla, pokiaľ inšpekcia uzná plavidlo v stave ohrozujúcom okolie, a to na dobu do odstránenia závad. Môže tak učiniť aj vtedy, ak uzná, že plavidlo alebo jeho vybavenie nespĺňa požiadavky stanovené plavebnou licenciou alebo inými dokumentmi uvedenými v článku 3.

3. Členský štát, ktorý prerušil plavbu plavidla alebo oznámil svoj úmysel tak urobiť v prípade, že závady nebudú odstránené, informuje príslušné orgány členského štátu, ktorý vydal plavebnú licenciu alebo iné dokumenty podľa článku 3, o dôvodoch rozhodnutia, ktoré prijal alebo zamýšla prijať.

4. Všetky rozhodnutia o prerušení plavby plavidiel, prijaté v súlade s opatreniami prijatými na vykonanie tejto smernice, musia byť podrobne odôvodnené. O rozhodnutí musia byť upovedomené všetky zúčastnené strany, ktoré musia byť súčasne informované o opravných prostriedkoch vyplývajúcich z platných právnych predpisov členských štátov a o lehotách na ich uplatnenie.

Článok 5

Čo možno najskôr, no najneskôr do 1. januára 1978, Rada na základe návrhu Komisie prijme spoločné opatrenia na stanovenie technických požiadaviek pre plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy.

Článok 6

Členské štáty najneskôr do jedného roku po prijatí tejto smernice Radou a po porade s Komisiou prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

Článok 7

Táto smernica je platná do 31. decembra 1978. V prípade potreby môže byť jej platnosť predĺžená Radou podľa návrhu Komisie do doby, keď nadobudne platnosť opatrenie podľa článku 5.

Článok 8

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 20. januára 1976

Za Radu

predseda

G. Thorn

[1] Ú. v. ES C 280, 8.12.1975, s. 71.

[2] Stanovisko dodané 27. 11. 1975 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Minimálne informácie obsiahnuté v licenciách

Informácia je rozdelená do troch kategórií:

I.Povinná | (bez zvláštneho znamienka) |

II.Požadovaná v prípade potreby: | (×) |

III.Užitočná, ale nepovinná: | (+) |

1. Názov orgánu alebo schváleného subjektu vydávajúceho dokument

2. a) Názov dokumentu

b) (+) Číslo dokumentu

3. Vydávajúci štát

4. Meno a bydlisko vlastníka plavidla

5. Meno plavidla

6. (×) Miesto a číslo registrácie

7. (×) Domovský prístav

8. (+) Typ konštrukcie

9. (+) Využitie

Hlavné charakteristiky: | a)celková dĺžka v m |

b)celková šírka v m |

c)hĺbka pod čiarou ponoru pri maximálnom ponore v m |

11. (×) Nosnosť v t alebo maximálny výtlak v m3 pri maximálnom ponore

12. (×) Označenie čiary ponoru

13. (×) Maximálny povolený počet cestujúcich

14. (×) Celkový výkon hnacích motorov v HP alebo v kW

15. Minimálna výška paluby nad hladinou v cm

16. a) Vyhlásenie: Vyššie uvedené plavidlo je oprávnené k plavbe

b) (×) Za nasledovných podmienok

c) (×) Určenie plavebných obmedzení

17. a) Dátum uplynutia platnosti

b) Dátum vydania

18. Pečiatka a podpis orgánu alebo schváleného subjektu oprávneného k vydaniu licencie.

--------------------------------------------------