31976D0894Uradni list L 340 , 09/12/1976 str. 0025 - 0025
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 7 str. 0205
grška posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 16 str. 0178
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 7 str. 0205
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 11 str. 0083
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 11 str. 0083


Sklep Sveta

z dne 23. novembra 1976

o ustanovitvi Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin

(76/894/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju osnutka sklepa Komisije,

ker predpisi, ki jih je sprejel Svet v zvezi z zdravstvenim varstvom rastlin, predvidevajo postopek vzpostavitve tesnega sodelovanja med državami članicami in Komisijo za njihovo lažje izvajanje; ker je treba za tako sodelovanje ustanoviti odbor, ki bo izvajal naloge, dodeljene s temi predpisi;

ker je zaželeno, da se takšno sodelovanje razširi na vsa področja, določena v navedenih predpisih; ker naj bi bil odbor zato upravičen do obravnavanja katere koli zadeve znotraj teh področjih,

SKLENIL:

Člen 1

Ustanovi se Stalni odbor za zdravstveno varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu "odbor"), ki sestoji iz predstavnikov držav članic, ki jim predseduje predstavnik Komisije.

Člen 2

Odbor izvaja naloge, dodeljene s predpisi, ki jih sprejme Svet v zvezi z zdravstvenim varstvom rastlin, v okoliščinah in v skladu s pogoji, določenimi v njih.

Prav tako lahko odbor na zahtevo predsednika, na lastno pobudo ali na zahtevo države članice obravnava katero koli zadevo s področja uporabe teh predpisov.

Člen 3

Odbor sestavi svoj poslovnik.

V Bruslju, 23. novembra 1976

Za Svet

Predsednik

A.P. L. M. M. van der Stee

--------------------------------------------------