31976D0753Uradni list L 260 , 24/09/1976 str. 0022 - 0026
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 3 str. 0033
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 3 str. 0033


Sklep Komisije

z dne 17. septembra 1976

o sklenitvi Okvirnega sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in Kanado

(76/753/Euratom)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, zlasti njenega drugega odstavka člena 101,

ob upoštevanju soglasja Sveta,

ker je treba v imenu Evropske skupnosti za atomsko energijo skleniti Okvirni sporazum o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in Kanado, podpisan v Ottawi 6. julija 1976,

SKLENILA NASLEDNJE:

Člen 1

V imenu Evropske skupnosti za atomsko energijo se s tem sklepom sklene in potrdi Okvirni sporazum o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in Kanado.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Na podlagi člena 8 Sporazuma predsednik Komisije opravi notifikacijo, da je Evropska skupnost za atomsko energijo zaključila postopke, potrebne za začetek veljavnosti Sporazuma [1].

Člen 3

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 17 septembra 1976

Za Komisijo

Christopher Soames

Podpredsednik

[1] Dan začetka veljavnosti Sporazuma, kar zadeva Evropsko skupnost za atomsko energijo, se objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

--------------------------------------------------