31976D0431Úradný vestník L 115 , 01/05/1976 S. 0073 - 0074
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 2 S. 0044
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 12 Zväzok 1 S. 0119
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 2 S. 0044
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 1 S. 0163
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 15 Zväzok 1 S. 0163


Rozhodnutie Komisie

z 21. apríla 1976,

ktorým sa zriaďuje Výbor pre odpadové hospodárstvo

(76/431/EHS)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

keďže Akčný program pre životné prostredie Európskych spoločenstiev [1], zdôrazňuje potrebu politiky spoločenstva v oblasti priemyselných a spotrebiteľských odpadov;

keďže by sa mala venovať osobitná pozornosť ochrane prírodných zdrojov vynakladaním stáleho úsilia na zabránenie vzniku odpadu a najmä opatreniami na uľahčenie recyklácie a opätovného využitia odpadov;

keďže Rada, vo svojej rezolúcii z 3. marca 1975 o energii a životnom prostredí [2] konštatovala, že z hľadiska úspory energie je veľmi dôležité podporovať recykláciu a opätovné využitie odpadových materiálov;

keďže Komisia potrebuje získať stanovisko vysoko kvalifikovaných osôb k otázke odpadového hospodárstva,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Pri Komisii sa zriaďuje Výbor pre odpadové hospodárstvo (ďalej len "výbor").

Článok 2

Úlohou výboru je predkladať Komisii buď na vyžiadanie, alebo z vlastného podnetu, stanoviská k záležitostiam súvisiacim s:

a) formuláciou politiky odpadového hospodárstva, so zreteľom na potrebu zabezpečiť najlepšie využitie zdrojov a bezpečné a účinné zneškodnenie odpadu;

b) rôznymi technickými, hospodárskymi, administratínymi a právnymi opatreniami, ktoré by mohli predchádzať vzniku odpadov alebo zabezpečiť ich opätovné využitie, recykláciu alebo zneškodnenie;

c) vykonávaním smerníc o odpadovom hospodárstve a formulovaním nových návrhov smerníc v tejto oblasti.

Článok 3

1. Výbor pozostáva z 20 členov.

2. Kreslá vo výbore sú pridelené takto:

Komisii dve,

každému členskému štátu dve.

Článok 4

Členov výboru menuje Komisia. Na každé miesto pridelené členským štátom Komisia, po porade s členskými štátmi, vymenuje členov spomedzi odborníkov členských štátov najvyššej úrovne, ktorí sú odborne spôsobilí pre oblasti podľa článku 2.

Článok 5

Funkčné obdobie členov výboru je trojročné. Môžu byť menovaní opakovane. Po uplynutí trojročného funkčného obdobia členovia výboru ostávajú vo funkcii do nástupu nových členov alebo do svojho opätovného vymenovania.

Funkčné obdobie člena sa môže skončiť pred uplynutím troch rokov rezignáciou alebo úmrtím.

Namiesto takého člena sa na zvyšok funkčného obdobia vymenuje iná osoba, a to spôsobom ustanoveným v článku 4.

Členovia nie sú za svoje služby odmeňovaní.

Článok 6

Zoznam členov výboru uverejní Komisia na informatívne účely v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 7

Predsedom výboru je zástupca Komisie.

Článok 8

Predseda môže prizvať ktorúkoľvek osobu s osobitnou kvalifikáciou v akejkoľvek prerokúvanej veci, aby sa ako expert zúčastnila na rokovaní výboru alebo pracovných skupín podľa článku 9.

Experti sa zúčastňujú len na diskusiách o tých otázkach, na ktoré boli prizvaní.

Článok 9

Výbor môže zriadiť pracovné skupiny.

Článok 10

1. Výbor a pracovné skupiny zvoláva predseda výboru a zasadajú v sídle Komisie.

2. Zástupcovia príslušných oddelení Komisie sa zúčastňujú na rokovaní výboru a jeho pracovných skupín.

3. Služby sekretariátu pre výbor a jeho pracovné skupiny zabezpečuje Komisia.

Článok 11

Na diskusiách výboru sa nehlasuje.

Keď Komisia požiada výbor o stanovisko, môže stanoviť lehotu, v ktorej sa stanovisko musí poskytnúť.

Článok 12

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 214 zmluvy, keď predseda výboru informuje výbor o tom, že vyžiadané stanovisko alebo nastolená otázka sa týka záležitosti s dôverným charakterom, členovia výboru sú viazaní mlčanlivosťou o informáciách, s ktorými sa oboznámili pri svojej práci vo výbore alebo jej pracovných skupinách.

V takých prípadoch môžu byť na rokovaniach prítomní len členovia výboru a zástupcovia dotknutých oddelení Komisie.

Článok 13

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. mája 1976.

V Bruseli 21. apríla 1976

Za Komisiu

Carlo Scarascia Mugnozza

podpredseda

[1] Ú. v. ES C 112, 20.12.1973, s. 28.

[2] Ú. v. ES C 168, 25.7.1975, s. 2.

--------------------------------------------------