31975Y0422(01)Uradni list C 089 , 22/04/1975 str. 0001 - 0002
grška posebna izdaja: poglavje 01 zvezek 2 str. 0003
španska posebna izdaja: poglavje 01 zvezek 2 str. 0009
portugalska posebna izdaja poglavje 01 zvezek 2 str. 0009


Skupna izjava

Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o usklajevalnem postopku med Evropskim parlamentom in Svetom

EVROPSKI PARLAMENT, SVET IN KOMISIJA SO

ker se bo proračun Skupnosti od 1. januarja 1975 naprej v celoti financiral iz lastnih sredstev;

ker bo Evropski parlament zaradi izvajanja tega sistema dobil večje proračunske pristojnosti;

ker mora Evropski parlament ob večji proračunski pristojnosti torej učinkovito sodelovati v postopku priprave in sprejemanja odločitev, ki pomenijo večje povečanje izdatkov ali prihodkov v breme ali v dobro proračuna Evropskih skupnosti,

SE DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

1. Med Evropskim parlamentom in Svetom se z aktivno pomočjo Komisije uvede usklajevalni postopek.

2. Ta postopek se lahko uporablja za splošne akte Skupnosti, ki imajo znatne finančne posledice in katerih sprejetje po obstoječih aktih ni obvezno.

3. Ko Komisija predstavi svoj predlog, mora navesti, ali je po njenem mnenju ta akt lahko predmet usklajevalnega postopka. Evropski parlament, ob predložitvi mnenja, in Svet lahko zahtevata začetek tega postopka.

4. Postopek se začne, če so izpolnjeni pogoji iz odstavka 2 in če Svet zavzame drugačno stališče od mnenja, ki ga je sprejel Evropski parlament.

5. Usklajevanje se opravi v okviru "Usklajevalnega odbora", ki združuje Svet in predstavnike Evropskega parlamenta. Komisija sodeluje pri delu Usklajevalnega odbora.

6. Cilj postopka je doseči soglasje med Evropskim parlamentom in Svetom.

Ta postopek se običajno izvede v roku, ki ne presega treh mesecev, razen če mora biti akt sprejet do določenega datuma, ali če je zadeva nujna; v tem primeru lahko Svet določi ustrezen rok.

7. Ko se stališči obeh institucij dovolj približata, lahko Evropski parlament sprejme novo mnenje in Svet dokončno odloči.

V Bruslju, 4. marca 1975

Za Evropski parlament

C. Berkhouwer

Za Svet

G. Fitzgerald

Za Komisijo

François-Xavier Ortoli

--------------------------------------------------