31975R2729Uradni list L 281 , 01/11/1975 str. 0018 - 0019
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 6 str. 0158
grška posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 13 str. 0175
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 6 str. 0158
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 9 str. 0030
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 9 str. 0030


Uredba (EGS) št. 2729/75 Sveta

z dne 29. oktobra 1975

o uvoznih prelevmanih za mešanice žit, za riž in za lomljeni riž

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 43 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ker bi bilo zaradi zagotovitve pravilnega delovanja sistema prelevmanov za uvoz žit, riža in lomljenega riža iz tretjih držav, uvedenega z Uredbo Sveta (EGS) št. 2727/75 [2] z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za žita in Uredbo Sveta št. 359/67/EGS [3] z dne 25. julija 1967 o skupni ureditvi trga za riž, nazadnje spremenjeno z Uredbo (EGS) št. 668/75 [4], treba za trgovino z mešanicami žit, rižem in lomljenim rižem uporabiti ustrezna pravila;

ker uvozni prelevman za take mešanice izhaja iz njihovega uvrščanja v carinsko tarifo, ki se običajno določi v skladu s splošnimi predpisi za razlago skupne carinske tarife;

ker lahko pri mešanicah žit, rižu in lomljenem rižu uvrstitev v carinsko tarifo povzroči težave, če se določi v skladu s temi predpisi; ker taka uvrstitev včasih povzroči, da se zaračuna nizek uvozni prelevman za mešanice, četudi vsebujejo visok delež proizvodov, za katere velja visok uvozni prelevman;

ker je zaradi izogibanja takim težavam treba sprejeti posebne določbe za določitev uvoznih prelevmanov za mešanice žit, za riž in za lomljeni riž,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Uvozni prelevman za mešanice, sestavljene iz dveh ali več žit, zajetih v členu 1(a) in (b) Uredbe (EGS) št. 2727/75, je tisti, ki se uporablja:

- za sestavino žita, ki prevladuje po teži, kadar ta predstavlja najmanj 90 % teže mešanice,

- za sestavino žita, za katero velja višji uvozni prelevman, kadar nobena od dveh sestavin ne predstavlja najmanj 90 % teže mešanice.

2. Kadar je mešanica sestavljena iz več kakor dveh žit, zajetih v členu 1(a) in (b) Uredbe (EGS) št. 2727/75, in kadar pri več žitih vsako predstavlja več kakor 10 % teže mešanice, se za mešanico uporablja najvišji uvozni prelevman za ta žita, tudi kadar je znesek uvoznega prelevmana enak za dve žiti ali več.

Kadar le eno žito predstavlja več kakor 10 % teže mešanice, se uporablja uvozni prelevman za to žito.

3. Uvozni prelevman za mešanice, ki so sestavljene iz žit, zajetih v členu 1(a) in (b) Uredbe (EGS) št. 2727/75, in za katere ne veljajo zgoraj navedene določbe, je višji ali najvišji od uvoznih prelevmanov za žita, ki sestavljajo zadevno mešanico, tudi kadar je znesek uvoznega prelevmana enak za dve žiti ali več.

Člen 2

1. Uvozni prelevman za mešanice, sestavljene iz enega žita ali več, zajetega(-ih) v členu 1(a) in (b) Uredbe (EGS) št. 2727/75, in iz enega proizvoda ali več, določenega(-ih) v členu 1(a) in (b) Uredbe št. 359/67/EGS, je tisti, ki se uporablja za sestavino ali proizvod, za katero(-ega) velja višji ali najvišji uvozni prelevman.

2. Uvozni prelevman za mešanice, sestavljene bodisi iz riža, ki se lahko uvršča v več različnih skupin ali stopenj predelave, bodisi iz riža, ki se lahko uvršča v eno ali več različnih skupin ali stopenj predelave, in iz lomljenega riža, je tisti, ki se uporablja za:

- sestavino, ki prevladuje po teži, kadar ta sestavina predstavlja najmanj 90 % teže mešanice,

- sestavino, za katero velja višji ali najvišji uvozni prelevman, kadar nobena sestavina ne predstavlja najmanj 90 % teže mešanice.

Člen 3

Kadar te metode določanja uvoznega prelevmana iz členov 1 in 2 ni mogoče uporabiti, je prelevman za take mešanice, ki jih ureja ta uredba, tisti, ki je določen s carinsko tarifo teh mešanic.

Člen 4

1. Uredba Sveta št. 156/66/EGS [5] z dne 25. oktobra 1966 o prelevmanih za mešanice žit, za riž in za lomljeni riž se razveljavi.

2. Sklicevanja na z odstavkom 1 razveljavljeno uredbo veljajo za sklicevanja na to uredbo.

Člen 5

Ta uredba začne veljati 1. novembra 1975.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 29. oktobra 1975

Za Svet

Predsednik

G. Marcora

[1] Mnenje, dano dne 16. oktobra 1975 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[2] UL L 281, 1.11.1975, str. 1.

[3] UL 174, 31.7.1967, str. 1.

[4] UL L 72, 20.3.1975, str. 18.

[5] UL 192, 27.10.1966, str. 3278/66.

--------------------------------------------------