31975R0337

Rådets förordning (EEG) nr 337/75 av den 10 februari 1975 om uppbyggnaden av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 039 , 13/02/1975 s. 0001 - 0004
"Grekisk specialutgåva
" Område 05 Volym 2 s. 0038
Spansk specialutgåva: Område 05 Volym 2 s. 0048
Portugisisk specialutgåva: Område 05 Volym 2 s. 0048
Finsk specialutgåva Område 16 Volym 1 s. 0006
Svensk specialutgåva Område 16 Volym 1 s. 0006


RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 337/75 av den 10 februari 1975 om uppbyggnaden av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(), och

med beaktande av följande:

Med stöd av artikel 128 i fördraget fastställde rådet i sitt beslut av den 2 april 1963() allmänna principer för att genomföra en gemensam politik i fråga om yrkesutbildning.

Enligt artikel 118 i fördraget har kommissionen till uppgift att främja ett nära samarbete mellan medlemsstaterna på det sociala området, särskilt i frågor angående grundläggande och kvalificerad yrkesutbildning.

I sin resolution av den 21 januari 1974() om ett socialt åtgärdsprogram gjorde rådet till ett av målen i programmet genomförandet av en gemensam politik i fråga om yrkesutbildning. Avsikten är att så småningom uppnå de huvudsakliga målen med programmet, särskilt tillnärmning av utbildningsnivåer, genom att inrätta ett europeiskt centrum för yrkesutbildning. Dessutom beslöt rådet att detta mål bör prioriteras.

Genomförandet av en gemensam politik i fråga om yrkesutbildning ger upphov till ännu mer komplicerade problem, och lösningen på dessa problem kräver ett aktivt deltagande från de berördas sida, särskilt från arbetsmarknadens parter.

Inrättandet av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning - ett organ som är oberoende av kommissionens enheter, men som måste samarbeta med dem i full utsträckning - är nödvändigt för att effektivt kunna genomföra denna gemensamma politik. Fördraget ger inte de särskilda befogenheter som är nödvändiga för att inrätta ett sådant centrum.

Centrumet kommer att inrättas inom ramen för Europeiska gemenskaperna och kommer att fungera i enlighet med gemenskapslagstiftningen. De allmänna förhållanden under vilka vissa allmänna bestämmelser kommer att gälla bör definieras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning, nedan kallat "centrumet", inrättas härmed.

I alla medlemsstater skall centrumet åtnjuta den mest omfattande rättskapacitet som ges till juridiska personer.

Centrumet skall inte vara vinstgivande. Det skall ha sitt säte i Västberlin.

Artikel 2

1. Syftet med centrumet skall vara att bistå kommissionen med att på gemenskapsnivå främja och utveckla yrkesutbildning och personalutbildning.

För att uppnå detta inom ramen för de riktlinjer som fastställts av gemenskapen skall det genom sina vetenskapliga och tekniska verksamheter bidra till att genomföra en gemensam politik i fråga om yrkesutbildning.

Det skall särskilt uppmuntra informationsutbyte och jämförelse av vunna erfarenheter.

2. Centrumets huvuduppgifter skall vara att

- sammanställa utvald dokumentation om i synnerhet den aktuella situationen, den senaste utvecklingen och forskningen inom de relevanta områdena och i frågor om yrkesutbildningsstrukturen,

- bidra till utvecklingen och samordningen av forskningen inom ovan nämnda områden,

- sprida all användbar dokumentation och information,

- uppmuntra och stödja initiativ som sannolikt underlättar en gemensam hantering av yrkesutbildningsproblem. Centrumets verksamhet i detta avseende skall särskilt avse problemet med tillnärmning av yrkesmässiga utbildningsnivåer för ett ömsesidigt erkännande av examensbevis och andra handlingar som intygar genomgången yrkesutbildning,

- tillhandahålla ett forum för alla berörda.

3. Centrumet skall i sin verksamhet ta hänsyn till de anknytningar som finns mellan yrkesutbildning och andra utbildningsformer.

Artikel 3

1. Centrumet skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att uppnå dess mål. Det kan

- anordna kurser och seminarier,

- sluta avtal om forskningsstudier och lägga ut eller vid behov genomföra pilotprojekt eller individuella projekt för att underlätta genomförandet av centrumets arbetsprogram,

- publicera och sprida användbar dokumentation, inbegripet gemenskapens yrkesutbildningsbulletin.

2. Centrumet skall när det utför sina uppgifter knyta lämpliga kontakter, särskilt med specialiserade organ, antingen offentliga eller privata, nationella eller internationella, och med offentliga myndigheter och utbildningsinstitutioner samt med fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer.

Artikel 4

1. Centrumet skall ledas av en styrelse som består av 30 ledamöter av vilka

a) nio ledamöter skall företräda medlemsstaternas regeringar,

b) nio ledamöter skall företräda arbetsgivarorganisationer,

c) nio ledamöter skall företräda arbetstagarnas fackliga organisationer,

d) tre ledamöter skall företräda kommissionen.

De ledamöter som anges under a, b och c skall utnämnas av rådet på grundval av en ledamot per medlemsstat för var och en av dessa grupper.

Kommissionen skall utse de ledamöter som skall representera den.

2. Mandatperioden för ledamöterna skall vara tre år. Den skall kunna förlängas. Efter periodens utgång eller om de avgår skall ledamöterna sitta kvar tills deras mandat har förlängts eller tills de har ersatts.

3. Styrelsen skall välja sin ordförande och tre vice ordförande bland sina ledamöter för en ettårsperiod.

4. Ordföranden skall kalla styrelsen till sammanträde minst två gånger om året eller på begäran av minst en tredjedel av styrelseledamöterna.

5. Styrelsens beslut skall fattas med absolut majoritet.

Artikel 5

Styrelsen skall anta sin arbetsordning som skall träda i kraft när den godkänts av rådet enligt kommissionens yttrande.

Styrelsen skall besluta om tillfälliga arbetsgrupper skall inrättas beroende på kraven i det årliga arbetsprogrammet. Den skall regelbundet underrätta kommissionen om centrumets verksamhet.

Artikel 6

1. Centrumets direktör skall utses av kommissionen enligt den förteckning över kandidater som överlämnats av styrelsen.

2. Mandatperioden för direktören skall kunna förlängas vart femte år.

Artikel 7

1. Direktören skall verkställa styrelsens beslut och skall ansvara för den dagliga ledningen av centrumet. Han skall vara centrumets juridiske företrädare.

2. Han skall förbereda och lägga upp styrelsens arbete och tillhandahålla sekretariattjänster vid dess möten.

3. Han skall samordna arbetsgruppernas verksamhet.

4. Han skall ansvara för alla personalfrågor och för att anställa och avskeda personal.

5. Han skall vara ansvarig inför styrelsen för sin verksamhet.

Artikel 8

1. På grundval av ett förslag som framlagts av direktören skall styrelsen anta det årliga arbetsprogrammet i samråd med kommissionen. Programmet skall ta hänsyn till de prioriteringsbehov som anges av gemenskapens institutioner.

2. Centrumet skall ta hänsyn till andra organs verksamhet, vilka arbetar med yrkesutbildning, när det planerar sitt eget arbete.

Artikel 9

Styrelsen skall senast den 31 mars anta en allmän årsrapport om centrumets verksamhet och ekonomiska situation och skall överlämna den till kommissionen.

Artikel 10

Styrelsen skall för varje budgetår, som skall sammanfalla med kalenderåret, upprätta en sammanställning över inkomster och utgifter, vilken skall balansera.

Artikel 11

1. Styrelsen skall senast den 31 mars varje år till kommissionen överlämna en beräkning av inkomster och utgifter. Denna beräkning, som skall innefatta en tjänsteförteckning, skall av kommissionen vidarebefordras till rådet med det preliminära budgetförslaget för Europeiska gemenskaperna.

2. Europeiska gemenskapernas budget skall varje år under en särskild post innehålla ett bidrag till centrumet.

Det gällande förfarandet för överföring av anslag mellan kapitel skall gälla anslaget till detta bidrag.

Den budgetansvariga myndigheten skall utarbeta tjänsteförteckningen för centrumet.

3. Styrelsen skall anta beräkningen av inkomster och utgifter före varje budgetårs början och anpassa den till det bidrag som beviljats av den budgetansvariga myndigheten. Den beräkning som antas skall vidarebefordras av kommissionen till den budgetansvariga myndigheten.

Artikel 12

1. De finansiella bestämmelserna för centrumet skall antas enligt artikel 209 i fördraget.

2. Styrelsen skall senast den 31 mars sända centrumets inkomst- och utgiftsredovisning för det föregående budgetåret till kommissionen och revisionskommittén. Kommittén skall granska dem i enlighet med artikel 206.2 i fördraget.

3. Kommissionen skall senast den 31 oktober överlämna redovisningen och revisionskommitténs rapport tillsammans med sina egna iakttagelser till rådet och Europaparlamentet. Rådet och Europaparlamentet skall bevilja centrumets styrelse ansvarsfrihet enligt det förfarande som fastställs i artikel 206.4 i fördraget.

4. Kommissionens styrekonom skall ansvara för kontrollen av åtaganden och betalning av alla utgifter samt för fastställande och mottagande av centrumets samtliga inkomster.

Artikel 13

De bestämmelser som gäller för centrumets personal skall antas av rådet på förslag av kommissionen.

Artikel 14

Styrelseledamöterna, direktören, personalen och alla andra personer som deltar i centrumets verksamhet får inte efter det att deras uppgifter är slutförda avslöja sådan information som omfattas av tystnadsplikt.

Artikel 15

De regler som gäller för Europeiska gemenskapernas språk skall gälla för centrumet.

Artikel 16

Protokollet om privilegier och immunitet för Europeiska gemenskaperna skall gälla för centrumet.

Artikel 17

1. Centrumets avtalsenliga ansvar skall styras av den lag som är tillämplig för kontraktet i fråga.

Europeiska gemenskapernas domstol skall ha behörighet att avkunna dom enligt den skiljedomsklausul som finns i ett avtal som slutits av centrumet.

2. I fråga om icke avtalsenligt ansvar skall centrumet i enlighet med de allmänna principer som är gemensamma för medlemsstaternas lagstiftning gottgöra skada som orsakats av centrumet eller dess tjänstemän i utförandet av deras åligganden. EG-domstolen har rätt att pröva tvister om sådant skadestånd.

3. Tjänstemännens personliga ansvar gentemot centrumet styrs av de bestämmelser som är tillämpliga på centrumets personal.

Artikel 18

En uttrycklig eller underförstådd handling från centrumet kan hänskjutas till kommissionen av medlemsstaterna, styrelseledamöterna och tredje man, som direkt och personligt berörs, för att kommissionen skall undersöka dess laglighet.

Hänskjutandet skall ske till kommissionen inom 15 dagar räknat från den dag när den berörda parten först blev medveten om handlingen i fråga.

Kommissionen skall fatta beslut inom en månad. Om inte beslut har fattats inom denna period skall fallet bedömas som avskrivet.

Artikel 19

Denna förordning träder i kraft tredje dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 februari 1975.

På rådets vägnar

G. FITZGERALD

Ordförande

() EGT nr C 127, 18.10.1974, s. 20.

() EGT nr C 125, 16.10.1974, s. 41.

() EGT nr 63, 20.4.1963, s. 1338/63.

() EGT nr C 13, 12.2.1974, s. 1.