31975R0337Uradni list L 039 , 13/02/1975 str. 0001 - 0004
grška posebna izdaja: poglavje 05 zvezek 2 str. 0038
španska posebna izdaja: poglavje 05 zvezek 2 str. 0048
portugalska posebna izdaja poglavje 05 zvezek 2 str. 0048
finska posebna izdaja: poglavje 16 zvezek 1 str. 0006
švedska posebna izdaja: poglavje 16 zvezek 1 str. 0006


Uredba (EGS) št. 337/75 Sveta

z dne 10. februarja 1975

o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 235 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

ker je Svet na podlagi člena 128 Pogodbe v sklepu z dne 2. aprila 1963 [3] določil splošna načela za izvajanje skupne politike v poklicnem usposabljanju;

ker ima Komisija po členu 118 Pogodbe nalogo pospeševati tesno sodelovanje med državami članicami na socialnem področju, zlasti v zadevah, povezanih s temeljnim poklicnim usposabljanjem in izpopolnjevanjem;

ker je Svet v Resoluciji z dne 21. januarja 1974 [4] o programu socialnega delovanja kot enega od ciljev tega programa določil izvajanje skupne politike v poklicnem usposabljanju, da bi postopoma dosegli njene glavne cilje, predvsem približevanje standardov usposabljanja, zlasti z ustanovitvijo Evropskega centra za poklicno usposabljanje, in ker je Svet vrhu tega sklenil, da je treba temu cilju dati prednost;

ker izvajanje skupne politike v poklicnem usposabljanju povzroča vse bolj kompleksne probleme in ker njihovo odpravljanje zahteva visoko stopnjo zavzetosti prizadetih, posebno obeh strani v gospodarstvu;

ker je ustanovitev Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja — telesa, ki je neodvisno od oddelkov Komisije, a mora z njimi kar najbolj sodelovati — potrebna za učinkovito izvajanje te skupne politike in ker Pogodba ne daje posebnih pooblastil, potrebnih za ustanovitev takšnega centra;

ker bo center ustanovljen v okviru Evropskih skupnosti in bo deloval skladno z zakonodajo Skupnosti in ker je treba določiti pogoje, pod katerimi veljajo nekatere splošne določbe,

SREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ustanavlja se Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja, v nadaljevanju "Center".

V vsaki državi članici uživa Center najširšo pravno in poslovno sposobnost, ki jo lahko imajo pravne osebe.

Center je neprofitna ustanova. Sedež ima v (zahodnem) Berlinu.

Člen 2

1. Cilj Centra je pomagati Komisiji pri spodbujanju pospeševanja in razvoja poklicnega usposabljanja ter stalnega strokovnega spopolnjevanja na ravni Skupnosti.

S tem namenom po smernicah, ki jih določi Skupnost, prispeva k izvajanju skupne politike v poklicnem usposabljanju z znanstvenimi in strokovnimi dejavnostmi.

Zlasti spodbuja izmenjavo informacij in primerjavo izkušenj.

2. Poglavitne naloge Centra so:

- zbrati izbrano dokumentacijo, predvsem o trenutnem položaju, najnovejšem razvoju in raziskavah na ustreznih področjih ter sestavi poklicnega usposabljanja,

- prispevati k razvoju in usklajevanju raziskav na omenjenih področjih,

- razpošiljati in razširjati vse koristne dokumente in informacije,

- spodbujati in podpirati vse pobude, ki bodo verjetno omogočile skupno lotevanje problemov poklicnega usposabljanja; s tem v zvezi se dejavnost Centra nanaša predvsem na problem približevanja standardov poklicnega usposabljanja zaradi vzajemnega priznavanja spričeval in drugih potrdil o končanem poklicnem usposabljanju,

- vsem prizadetim zagotoviti forum za razpravo.

3. Center v svojih dejavnostih upošteva povezave, ki obstajajo med poklicnim usposabljanjem in nekaterimi drugimi smermi izobraževanja.

Člen 3

1. Center sprejema ukrepe, potrebne za doseganje svojih ciljev. Zlasti lahko:

- organizira tečaje in seminarje,

- sklepa pogodbe za študije in naroča ali po potrebi izvaja poskusne projekte oziroma posamezne projekte v podporo izvajanju programa dela Centra,

- objavlja in razpošilja koristno dokumentacijo, z biltenom Skupnosti o poklicnem usposabljanju vred.

2. Pri izvajanju nalog Center navezuje primerne stike zlasti s specializiranimi telesi, javnimi ali zasebnimi, nacionalnimi ali mednarodnimi, z državnimi organi in izobraževalnimi zavodi ter z organizacijami delojemalcev in delodajalcev.

Člen 4

1. Center upravlja upravni odbor, sestavljen iz 30 članov, od katerih je:

(a) devet predstavnikov vlad držav članic;

(b) devet predstavnikov organizacij delodajalcev;

(c) devet predstavnikov sindikalnih organizacij;

(d) trije predstavniki Komisije.

Člane, omenjene pod (a), (b) in (c), imenuje Svet, in sicer po enega iz vsake države članice v vsako od teh skupin.

Člane, ki prestavljajo Komisijo, imenuje Komisija.

2. Mandat članov traja tri leta. Lahko so ponovno imenovani. Po preteku mandata ali ob odstopu člani še naprej opravljajo svojo funkcijo do ponovnega imenovanja ali dokler jih ne nadomestijo.

3. Upravni odbor med svojimi člani izvoli predsednika in tri podpredsednike, ki opravljajo funkcijo eno leto.

4. Predsednik skliče upravni odbor vsaj dvakrat na leto ali na zahtevo najmanj ene tretjine njegovih članov.

5. Upravni odbor sprejema sklepe z absolutno večino svojih članov.

Člen 5

Upravni odbor sprejme poslovnik, ki začne veljati, ko ga potrdi Svet, potem ko prejme mnenje Komisije.

Odbor se odloči, ali bo zaradi potreb letnega programa dela ustanovil začasne delovne skupine. Komisijo bo redno obveščal o dejavnostih Centra.

Člen 6

1. Direktorja Centra imenuje Komisija med kandidati s seznama, ki ji ga predloži upravni odbor.

2. Mandat direktorja se obnavlja vsakih pet let.

Člen 7

1. Direktor izvršuje odločitve upravnega odbora in odgovarja za redno poslovanje Centra. Je zakoniti zastopnik Centra.

2. Pripravlja in organizira delo upravnega odbora ter zagotavlja tajništvo za njegove sestanke.

3. Usklajuje dejavnosti delovnih skupin.

4. Odgovarja za vse kadrovske zadeve ter za zaposlovanje in odpuščanje zaposlenih.

5. Za svoje delo odgovarja upravnemu odboru.

Člen 8

1. V soglasju s Komisijo upravni odbor sprejme letni program dela na podlagi osnutka, ki ga predloži direktor. Program bo upošteval prednostne potrebe izražene s strani institucij Skupnosti.

2. Center pri načrtovanju svojega dela upošteva dejavnosti drugih organov na področju poklicnega usposabljanja.

Člen 9

Upravni odbor najpozneje do 31. marca sprejme splošno letno poročilo o dejavnostih in finančnem stanju Centra ter ga predloži Komisiji.

Člen 10

Upravni odbor za vsako poslovno leto, ki se pokriva s koledarskim, pripravi bilanco vseh prihodkov in odhodkov, ki morajo biti uravnoteženi.

Člen 11

1. Upravni odbor najpozneje do 31. marca vsako leto pošlje Komisiji načrt prihodkov in odhodkov. Ta načrt, ki mora vključevati načrt poslovanja, Komisija pošlje Svetu skupaj s predhodnim osnutkom proračuna Evropskih skupnosti.

2. Proračun Evropskih skupnosti ima vsako leto posebno postavko za subvencijo Centru.

Veljavni postopek za prenos proračunskih sredstev iz enega poglavja v drugo se uporablja za sredstva za to subvencijo.

Organi, pristojni za proračun sestavijo načrt poslovanja Centra.

3. Upravni odbor pred začetkom poslovnega leta sprejme načrt prihodkov in odhodkov ter ga prilagodi subvenciji, ki mu jo podelijo organi, pristojni za proračun. Tako sprejeti načrt Komisija pošlje organom, pristojnim za proračun.

Člen 12

1. Finančne določbe, ki veljajo za Center, se sprejmejo skladno s členom 209 Pogodbe.

2. Upravni odbor Komisiji in revizijskemu odboru najpozneje do 31. marca pošlje obračun vseh prihodkov in odhodkov Centra za preteklo leto. Revizijski odbor jih pregleda skladno z drugim odstavkom člena 206 Pogodbe.

3. Komisija najpozneje do 31. oktobra predloži obračune in poročilo revizijskega odbora skupaj s svojimi pripombami Svetu in Evropskemu parlamentu. Svet in Evropski parlament data razrešnico Upravnemu odboru Centra po postopku, določenem v četrtem odstavku člena 206 Pogodbe.

4. Finančni nadzornik Komisije odgovarja za preverjanje obveznosti in plačila stroškov ter beleženje in izterjavo vseh prihodkov Centra.

Člen 13

Določbe, ki veljajo za zaposlene na Centru, sprejme Svet po predlogu Komisije.

Člen 14

Člani upravnega odbora, direktor, zaposleni in vsi drugi, ki sodelujejo pri dejavnostih Centra, so dolžni varovati poslovne skrivnosti tudi po prenehanju svojih funkcij.

Člen 15

Za Center veljajo pravila, ki urejajo jezike Evropskih skupnosti.

Člen 16

Za Center velja Protokol o posebnih pravicah in imuniteti Evropskih skupnosti.

Člen 17

1. Pogodbeno odgovornost Centra določa pravo, ki se uporablja za posamezne pogodbe.

Sodišče Evropskih skupnosti je pristojno za razsojanje o vseh arbitražnih klavzulah v pogodbah, ki jih sklene Center.

2. Pri nepogodbenih odgovornostih Center skladno s splošnimi načeli, ki so skupna pravnim ureditvam držav članic, poravna kakršno koli škodo, ki jo povzroči Center ali njegovi sodelavci pri opravljanju dolžnosti.

Za spore v zvezi z odškodninami za tako škodo je pristojno Sodišče.

3. Osebno odgovornost sodelavcev do Centra urejajo ustrezna določila, ki veljajo za zaposlene v Centru.

Člen 18

Države članice, člani upravnega odbora in tretje osebe, ki so neposredno in osebno prizadete, lahko Komisiji izročijo v presojo zakonitosti vsako eksplicitno ali implicitno dejanje Centra.

Vlogo je treba poslati Komisiji v 15 dneh po dnevu, ko je prizadeta stran prvič opazila zadevno dejanje.

Komisija odloči v enem mesecu. Če ne sprejme nobene odločitve v tem roku, se razume, da je primer zavrnjen.

Člen 19

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. februarja 1975

Za Svet

Predsednik

G. Fitzgerald

[1] UL C 127, 18.10.1974, str. 20.

[2] UL C 125, 16.10.1974, str. 41.

[3] UL 63, 20. 4.1963, str. 1338/63.

[4] UL C 13, 12.2.1974, str. 1.

--------------------------------------------------