31975R0337Dziennik Urzędowy L 039 , 13/02/1975 P. 0001 - 0004
Specjalne wydanie greckie: Rozdział 05 Tom 2 P. 0038
Specjalne wydanie hiszpańskie: Rozdział 05 Tom 2 P. 0048
Specjalne wydanie portugalskie Rozdział 05 Tom 2 P. 0048
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 16 Tom 1 P. 0006
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 16 Tom 1 P. 0006


Rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75

z dnia 10 lutego 1975 r.

ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 235,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [1],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [2],

a także mając na uwadze, co następuje:

na podstawie art. 128 Traktatu Rada decyzją z dnia 2 kwietnia 1963 r. [3] ustanowiła zasady ogólne wprowadzenia w życie wspólnej polityki w dziedzinie szkolenia zawodowego;

na mocy art. 118 Traktatu zadaniem Komisji jest wspieranie ścisłej współpracy między Państwami Członkowskimi w zakresie polityki społecznej, w szczególności w kwestiach dotyczących kształcenia i doskonalenia zawodowego;

Rada w uchwale z dnia 21 stycznia 1974 r. [4], dotyczącej programu działań socjalnych, wyznaczyła jako jeden z celów tego programu wprowadzenie wspólnej polityki w dziedzinie szkolenia zawodowego, zmierzając do realizacji najważniejszych celów, zwłaszcza zbliżania poziomów kształcenia, w szczególności poprzez powołanie Europejskiego Ośrodka Kształcenia Zawodowego; ponadto Rada uznała niniejszy cel za priorytet;

wdrożenie wspólnej polityki w dziedzinie szkolenia zawodowego stwarza coraz to bardziej złożone problemy, a ich rozwiązanie wymaga zaangażowania ze strony zainteresowanych środowisk, szczególnie ze strony partnerów społecznych;

stworzenie Europejskiego Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego — odrębnej jednostki od służb Komisji, która jednakże musi z nimi w pełni współpracować — jest konieczne dla skutecznego wprowadzenia w życie niniejszej wspólnej polityki; Traktat nie zawiera szczególnej kompetencji do ustanowienia takiego Centrum;

Centrum zostanie ustanowione w ramach Wspólnot Europejskich i będzie działać zgodnie z prawem Wspólnoty; należy określić warunki zastosowania określonych przepisów ogólnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ustanawia się Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego, zwane dalej "Centrum".

We wszystkich Państwach Członkowskich Centrum korzysta z najszerszej zdolności prawnej przyznawanej osobom prawnym.

Centrum jest przedsięwzięciem niedochodowym. Siedzibą Centrum jest Berlin Zachodni.

Artykuł 2

1. Zadaniem Centrum jest wspieranie Komisji na poziomie Wspólnoty w promocji i rozwoju szkolenia zawodowego oraz stażu.

W tym celu, w ramach wytycznych określonych przez Wspólnotę, Centrum poprzez działalność naukową i techniczną przyczynia się do wprowadzania w życie wspólnej polityki w dziedzinie szkolenia zawodowego.

W szczególności Centrum wspiera wymianę informacji i doświadczeń.

2. Priorytetowymi zadaniami Centrum są:

- przygotowanie wyboru dokumentów związanych w szczególności z bieżącą sytuacją, kierunkami rozwoju oraz badaniami w stosownych dziedzinach, jak również w kwestiach organizacji szkolenia zawodowego,

- przyczynianie się do rozwoju i koordynacji badań w powyższych dziedzinach,

- rozpowszechnianie wszelkiej potrzebnej dokumentacji i informacji,

- promowanie i wspieranie inicjatyw, które mogą ułatwić uzgodnione działanie wobec problemów szkolenia zawodowego. W tym zakresie działalność Centrum będzie dotyczyła w szczególności problemu zbliżenia poziomów szkolenia zawodowego w celu wzajemnego uznawania świadectw oraz innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia zawodowego,

- stworzenie miejsc spotkań dla zainteresowanych stron.

3. W swojej działalności Centrum bierze pod uwagę istniejące związki między szkoleniem zawodowym a innymi dziedzinami edukacji.

Artykuł 3

1. Centrum podejmuje wszelkie konieczne środki dla realizacji swych zadań. W szczególności Centrum może:

- organizować kursy i seminaria,

- zawierać umowy badawcze, jak również zlecić wykonanie lub w razie potrzeby wykonać samemu projekty pilotażowe bądź specjalne projekty pozwalające na wdrożenie programu pracy Centrum,

- wydawać i rozpowszechniać potrzebne dokumenty, włącznie ze wspólnotowym biuletynem szkolenia zawodowego.

2. W celu realizacji swych zadań Centrum nawiązuje odpowiednie kontakty, w szczególności z wyspecjalizowanymi instytucjami zarówno państwowymi, jak i prywatnymi, krajowymi i międzynarodowymi, z administracją publiczną i instytucjami edukacyjnymi, a także z organizacjami pracowników i pracodawców.

Artykuł 4

1. Centrum kieruje zarząd złożony z 30 członków, z których:

a) dziewięciu członków reprezentuje rządy Państw Członkowskich;

b) dziewięciu członków reprezentuje organizacje zawodowe pracodawców;

c) dziewięciu członków reprezentuje związki zawodowe;

d) trzech członków reprezentuje Komisję.

Członkowie wymienieni w lit. a), b), c) są mianowani przez Radę po jednym przedstawicielu każdego Państwa Członkowskiego w każdej z powyższych kategorii.

Komisja sama mianuje swoich przedstawicieli.

2. Kadencja członków zarządu wynosi trzy lata. Kadencja może być odnowiona. Po upływie kadencji lub dymisji członkowie pełnią swoją funkcję do czasu ponownego mianowania lub ich zastąpienia.

3. Zarząd wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i trzech wiceprzewodniczących na okres jednego roku.

4. Przewodniczący zwołuje zarząd co najmniej dwa razy do roku lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej członków zarządu.

5. Decyzje zarządu są podejmowane bezwzględną większością głosów.

Artykuł 5

Zarząd uchwala swój regulamin, który wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę, działającą na podstawie opinii Komisji.

Zarząd decyduje o stworzeniu doraźnych grup roboczych na podstawie wymagań programu pracy rocznej. Zarząd regularnie powiadamia Komisję o działaniach Centrum.

Artykuł 6

1. Dyrektor Centrum jest mianowany przez Komisję spośród listy kandydatów przesłanej przez zarząd.

2. Kadencja dyrektora trwa pięć lat i może być odnowiona.

Artykuł 7

1. Dyrektor wykonuje decyzje zarządu i jest odpowiedzialny za bieżące zarządzanie Centrum. Dyrektor jest prawnym reprezentantem Centrum.

2. Dyrektor przygotowuje i organizuje pracę zarządu oraz zapewnia obsługę sekretariatu podczas zebrań.

3. Dyrektor koordynuje działalność grup roboczych.

4. Dyrektor jest odpowiedzialny za sprawy kadrowe oraz za zatrudnianie i zwalnianie personelu.

5. Dyrektor odpowiada za swoją działalność przed zarządem.

Artykuł 8

1. Na podstawie projektu przedłożonego przez dyrektora zarząd, w porozumieniu z Komisją, przyjmuje roczny program pracy. Program bierze pod uwagę potrzeby priorytetowe wskazane przez instytucje Wspólnoty.

2. W swoich planach Centrum bierze pod uwagę działalność innych instytucji działających w dziedzinie szkolenia zawodowego.

Artykuł 9

Zarząd przyjmuje najpóźniej do dnia 31 marca ogólne sprawozdanie roczne z działalności oraz sytuacji finansowej Centrum i przedkłada je Komisji.

Artykuł 10

Zarząd opracowuje dla każdego roku budżetowego, pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, deklarację wszystkich dochodów i wydatków, które są zbilansowane.

Artykuł 11

1. Zarząd przekazuje Komisji, najpóźniej do dnia 31 marca każdego roku, preliminarz dochodów i wydatków. Komisja przekazuje Radzie tę prognozę, zawierającą plan zatrudnienia, razem ze wstępnym projektem budżetu Wspólnot Europejskich.

2. Subwencje przeznaczone dla Centrum zapisuje się w każdym roku w budżecie Wspólnot Europejskich w specjalnej pozycji budżetu.

Obowiązującą procedurę dla przenoszenia kwot z jednego działu budżetu do drugiego stosuje się dla tej subwencji.

Władze budżetowe określają plan zatrudnienia Centrum.

3. Zarząd przyjmuje preliminarz dochodów i wydatków przed początkiem roku budżetowego, dostosowując go do subwencji przyznanych przez władze budżetowe. Ta prognoza jest przekazywana przez Komisję władzom budżetowym.

Artykuł 12

1. Przepisy finansowe odnoszące się do Centrum są uchwalane na mocy art. 209 Traktatu.

2. Każdego roku, najpóźniej do dnia 31 marca, zarząd przekazuje Komisji i Komisji Rewizyjnej rachunki wszystkich dochodów i wydatków Centrum za ubiegły rok. Komisja Rewizyjna weryfikuje je na mocy art. 206 ust. 2 Traktatu.

3. Rachunki oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, jak również własne uwagi Komisja przedkłada Radzie i Parlamentowi Europejskiemu najpóźniej do dnia 31 października. Rada i Parlament Europejski udzielają absolutorium zarządowi, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 206 ust. 4 Traktatu.

4. Kontrola zobowiązań oraz zapłaty wszystkich wydatków, jak również kontrola ustalenia oraz ściągnięcia wszystkich dochodów Centrum, jest sprawowana przez kontrolera finansowego Komisji.

Artykuł 13

Przepisy dotyczące personelu Centrum są przyjmowane przez Radę na wniosek Komisji.

Artykuł 14

Członkowie zarządu, dyrektor i członkowie personelu, jak również wszystkie osoby uczestniczące w działalności Centrum są zobowiązane, nawet po zaprzestaniu pełnienia obowiązków, do nierozpowszechniania informacji, które są objęte tajemnicą zawodową.

Artykuł 15

Przepisy odnoszące się do języków Wspólnot Europejskich stosuje się do Centrum.

Artykuł 16

Do Centrum stosuje się Protokół o przywilejach i immunitetach Wspólnot Europejskich.

Artykuł 17

1. Odpowiedzialność kontraktowa Centrum podlega prawu właściwemu dla danej umowy.

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich jest właściwy do orzekania na mocy klauzuli arbitrażowej zamieszczonej w umowie zawartej przez Centrum.

2. W dziedzinie odpowiedzialności deliktowej Centrum, zgodnie z zasadami ogólnymi wspólnymi dla praw wszystkich Państw Członkowskich, naprawia szkody wyrządzone przez Centrum lub przez pracowników przy wykonywaniu ich funkcji.

Trybunał Sprawiedliwości jest właściwy do orzekania w sporach dotyczących odszkodowań.

3. Odpowiedzialność osobista pracowników wobec Centrum jest uregulowana w odpowiednich przepisach dotyczących personelu Centrum.

Artykuł 18

Państwa Członkowskie, członkowie zarządu oraz osoby trzecie, dotknięte bezpośrednio i indywidualnie działaniami Centrum, mogą zwrócić się do Komisji o zbadanie przez nią każdego działania Centrum, bezpośredniego lub pośredniego, pod względem zgodności z prawem.

Skargę należy wnieść do Komisji w terminie piętnastu dni, licząc od dnia, kiedy zainteresowane strony dowiedziały się o danym działaniu.

Komisja podejmuje decyzję w terminie jednego miesiąca. Brak decyzji w ww. terminie uważa się za odrzucenie skargi.

Artykuł 19

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 lutego 1975 r.

W imieniu Rady

G. Fitzgerald

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 127 z 18.10.1974, str. 20.

[2] Dz.U. C 125 z 16.10.1974, str. 41.

[3] Dz.U. 63 z 20.4.1963, str. 1338/63.

[4] Dz.U. C 13 z 12.2.1974, str. 1.

--------------------------------------------------