31975R0337Oficialusis leidinys L 039 , 13/02/1975 p. 0001 - 0004
specialusis leidimas graikų k.: skyrius 05 tomas 2 p. 0038
specialusis leidimas ispanų kalba: skyrius 05 tomas 2 p. 0048
specialusis leidimas portugalų kalba skyrius 05 tomas 2 p. 0048
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 16 tomas 1 p. 0006
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 16 tomas 1 p. 0006


Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 337/75

1975 m. vasario 10 d.

dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro įsteigimo

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 235 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [1],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

kadangi, remiantis Sutarties 128 straipsniu, 1963 m. balandžio 2 d. sprendimu [3] Taryba nustatė bendros profesinio mokymo politikos įgyvendinimo bendruosius principus;

kadangi pagal Sutarties 118 straipsnį Komisija privalo skatinti glaudų valstybių narių bendradarbiavimą socialinių reikalų srityje, ypač sprendžiant bazinio ir aukštesniojo profesinio mokymo klausimus;

kadangi 1974 m. sausio 21 d. Rezoliucijoje [4] dėl socialinės veiksmų programos Taryba vienu iš tos programos tikslų numatė bendros profesinio mokymo politikos įgyvendinimą palaipsniui siekiant pagrindinių tikslų, pirmiausia mokymo standartų derinimo, įsteigiant Europos profesinio mokymo centrą; kadangi Taryba nusprendė šio tikslo siekti pirmiausia;

kadangi bendros profesinio mokymo politikos įgyvendinimas kelia dar sudėtingesnes problemas ir kadangi, sprendžiant šias problemas, turi dalyvauti visos susijusios šalys, ypač darbdaviai ir darbuotojai;

kadangi, siekiant veiksmingai įgyvendinti bendrą politiką, būtina įsteigti Europos profesinio mokymo plėtros centrą, kuris būtų nepriklausomas nuo Komisijos departamentų, bet visapusiškai su jais bendradarbiautų, ir kadangi Sutartyje nenustatyti konkretūs įgaliojimai, būtini šiam centrui steigti;

kadangi centras bus įkurtas Europos Bendrijų sistemoje ir veiks pagal Bendrijos teisės aktus; kadangi reikėtų nustatyti sąlygas, kuriomis būtų taikomos tam tikros bendros nuostatos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įsteigiamas Europos profesinio mokymo plėtros centras, toliau vadinamas "centras".

Kiekvienoje valstybėje narėje centras naudojasi plačiausiu teisnumu, suteikiamu juridiniams asmenims.

Centras yra pelno nesiekianti institucija. Jo būstinė yra Berlyne (Vakarų).

2 straipsnis

1. Centro tikslas — padėti Komisijai Bendrijos lygmeniu skatinti profesinio mokymo ir kvalifikacijos kėlimo rėmimą bei plėtrą.

Šiuo tikslu pagal Bendrijos nustatytas rekomendacijas savo moksline bei technine veikla jis prisideda prie bendros profesinio mokymo politikos įgyvendinimo.

Jis ypač skatina keitimąsi informacija bei patirties palyginimą.

2. Pagrindiniai centro uždaviniai:

- kaupti atrinktą dokumentaciją pirmiausia apie dabartinę padėtį, naujausius laimėjimus ir tyrimus su profesiniu mokymu susijusiose srityse, taip pat apie profesinio mokymo struktūrą,

- prisidėti prie tyrimų plėtros ir koordinavimo minėtose srityse,

- platinti visą naudingą dokumentaciją bei informaciją,

- skatinti ir remti bet kokią iniciatyvą, galinčią padėti suderinti požiūrį į profesinio mokymo problemas. Šiuo atžvilgiu centro veikloje ypatingas dėmesys skiriamas profesinio mokymo standartų derinimo problemai, siekiant pažymėjimų bei kitų profesinio mokymo baigimą patvirtinančių dokumentų abipusio pripažinimo,

- suteikti galimybę visiems suinteresuotiesiems pareikšti savo nuomonę.

3. Savo veikloje centras atsižvelgia į esamus profesinio mokymo ir kitų švietimo grandžių ryšius.

3 straipsnis

1. Centras imasi visų būtinų priemonių savo tikslams pasiekti, būtent:

- organizuoja kursus ir seminarus,

- sudaro mokslinių tyrimų sutartis ir užsako arba, jei būtina, vykdo bandomuosius ar individualius projektus, padedančius įgyvendinti centro veiklos programą,

- leidžia bei platina reikalingą dokumentaciją, tarp jų ir Bendrijos profesinio mokymo biuletenį.

2. Centras, vykdydamas savo užduotis, užmezga reikalingus ryšius, pirmiausia su specializuotomis įstaigomis, tiek valstybinėmis ar privačiomis, nacionalinėmis ar tarptautinėmis, su valstybinės valdžios bei mokslo įstaigomis, taip pat su darbuotojų bei darbdavių organizacijomis.

4 straipsnis

1. Centrą valdo valdyba, sudaryta iš 30 narių, iš jų:

a) 9 nariai atstovauja valstybių narių vyriausybėms;

b) 9 nariai atstovauja darbdavių profesinėms organizacijoms;

c) 9 nariai atstovauja darbuotojų profsąjungoms;

d) 3 nariai atstovauja Komisijai.

Taryba skiria po vieną narį iš kiekvienos valstybės narės į kiekvieną a, b ir c punktuose nurodytą grupę.

Komisija skiria jai atstovaujančius narius.

2. Nariai skiriami trejų metų kadencijai. Kadencija gali būti atnaujinta. Pasibaigus narių kadencijos laikui arba jiems atsistatydinus, nariai savo pareigas eina tol, kol jų kadencija pratęsiama arba kol jie pakeičiami.

3. Valdyba iš savo narių išsirenka pirmininką ir tris pirmininko pavaduotojus vienerių metų kadencijai.

4. Pirmininkas valdybą sušaukia mažiausiai du kartus per metus arba ne mažiau kaip vieno trečdalio jos narių prašymu.

5. Sprendimus valdyba priima absoliučia savo narių balsų dauguma.

5 straipsnis

Valdyba priima darbo tvarkos taisykles, kurios įsigalioja po to, kai jas patvirtina Taryba, remdamasi Komisijos nuomone.

Ji sprendžia, ar tikslinga įkurti ad hoc darbo grupes remiantis kasmetinės veiklos programos reikalavimais. Ji reguliariai informuoja Komisiją apie centro veiklą.

6 straipsnis

1. Komisija skiria centro direktorių iš valdybos pateiktų kandidatų sąrašo.

2. Direktorius skiriamas penkerių metų kadencijai, kuri gali būti atnaujinama.

7 straipsnis

1. Direktorius vykdo valdybos sprendimus ir atsako už kasdieninį centro administravimą. Jis yra centro teisinis atstovas.

2. Jis ruošia ir organizuoja valdybos darbą bei skiria sekretoriatą jos posėdžiams.

3. Jis koordinuoja darbo grupių veiklą.

4. Jis sprendžia personalo darbo, priėmimo bei atleidimo klausimus.

5. Jis už savo darbą atsiskaito valdybai.

8 straipsnis

1. Remdamasi direktoriaus pateiktu projektu, Komisijai pritarus, valdyba tvirtina metinę veiklos programą. Programoje atsižvelgiama į Bendrijos institucijų išskirtus pirmaeilius poreikius.

2. Savo darbą centras planuoja atsižvelgdamas į kitų institucijų veiklą profesinio mokymo srityje.

9 straipsnis

Valdyba iki kovo 31 d. patvirtina metinę bendrąją centro veiklos bei finansinės padėties ataskaitą ir pateikia ją Komisijai.

10 straipsnis

Kiekvieniems finansiniams metams, kurie atitinka kalendorinius metus, valdyba sudaro subalansuotą visų pajamų ir išlaidų suvestinę.

11 straipsnis

1. Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų kovo 31 d. valdyba siunčia Komisijai pajamų ir išlaidų sąmatą. Šią sąmatą, į kurią įeina ir centro įsteigimo planas, Komisija pateikia Tarybai kartu su preliminariu Europos Bendrijų biudžeto projektu.

2. Kiekvienais metais Europos Bendrijų biudžete atskira eilute numatoma dotacija centrui.

Galiojanti asignavimų pervedimo iš vieno straipsnio į kitą procedūra taikoma ir šios dotacijos asignavimui.

Biudžeto instancija rengia centro įsteigimo planą.

3. Valdyba patvirtina pajamų ir išlaidų sąmatą iki finansinių metų pradžios, suderindama ją su biudžeto instancijos suteikiama dotacija. Taip patvirtintą sąmatą Komisija siunčia biudžeto instancijai.

12 straipsnis

1. Centrui taikytinos finansinės nuostatos tvirtinamos pagal Sutarties 209 straipsnį.

2. Vėliausiai iki kovo 31 dienos valdyba praėjusių finansinių metų visų centro pajamų ir išlaidų ataskaitą siunčia Komisijai ir Audito valdybai. Pastaroji išnagrinėja ją pagal sutarties 206 straipsnio antroje dalyje nustatytą tvarką.

3. Vėliausiai iki spalio 31 dienos Komisija pateikia Tarybai ir Europos Parlamentui šią ataskaitą ir Audito valdybos ataskaitą, kartu pridėdama ir savo komentarus. Taryba ir Europos Parlamentas pagal Sutarties 206 straipsnio ketvirtoje dalyje nustatytą tvarką patvirtina, kad centro valdyba biudžetą įvykdė.

4. Komisijos finansų kontrolierius atsako už visų centro įsipareigojimų ir sąskaitų apmokėjimo kontrolę bei visų centro pajamų registravimą ir susigrąžinimą.

13 straipsnis

Taryba, veikdama pagal Komisijos pasiūlymą, patvirtina centro personalo valdymo nuostatus.

14 straipsnis

Valdybos nariai, direktorius, direktoriaus pavaduotojas, personalas ir visi kiti centro veikloje dalyvaujantys asmenys netgi nustoję eiti savo pareigas privalo neatskleisti tos informacijos, kuri yra laikoma profesine paslaptimi.

15 straipsnis

Centrui taikomos kalbų vartojimą Europos Bendrijose reglamentuojančios taisyklės.

16 straipsnis

Centrui taikomas Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų protokolas.

17 straipsnis

1. Centro sutartinę atsakomybę reglamentuoja atitinkamai sutarčiai taikoma teisė.

Europos Bendrijų Teisingumo Teismas turi teisę priimti sprendimus pagal bet kurią centro sudarytos sutarties arbitražinę išlygą.

2. Nesutartinės atsakomybės atveju centras pagal bendrus valstybių narių įstatymams būdingus principus atlygina bet kokią žalą, kurią padaro centras arba jo darbuotojai, vykdydami savo pareigas.

Teisingumo Teismas turi teisę spręsti ginčus, susijusius su tokios žalos atlyginimu.

3. Asmeninę centro darbuotojų atsakomybę centrui reglamentuoja atitinkamos centro personalui taikomos nuostatos.

18 straipsnis

Valstybės narės, valdybos nariai ir tiesiogiai bei asmeniškai susijusios trečiosios šalys gali pranešti Komisijai apie bet kokį centro aiškų ar numanomą veiksmą, kad Komisija patikrintų jo teisėtumą.

Į Komisiją kreipiamasi per 15 dienų nuo tos dienos, kai suinteresuotoji šalis pirmą kartą sužino apie tokį veiksmą.

Komisija priima sprendimą per vieną mėnesį. Jeigu per šį laikotarpį nepriimamas joks sprendimas, klausimas laikomas atmestu.

19 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1975 m. vasario 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. Fitzgerald

[1] OL C 127, 1974 10 18, p. 20.

[2] OL C 125, 1974 10 16, p. 41.

[3] OL 63, 1963 4 20, p. 1338/63.

[4] OL C 13, 1974 2 12, p. 1.

--------------------------------------------------