31975R0337

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 1975 περί δημιουργίας Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Καταρτίσεως

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 039 της 13/02/1975 σ. 0001 - 0004
Ελληνική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 05 τόμος 2 σ. 0038
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 05 τόμος 2 σ. 0048
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 05 τόμος 2 σ. 0048
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 16 τόμος 1 σ. 0006
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 16 τόμος 1 σ. 0006


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Φεβρουαρίου 1975 περί δημιουργίας Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Καταρτίσεως

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και ιδίως το άρθρο 235,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Συνελεύσεως(1),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Εκτιμώντας:

ότι, βάσει του άρθρου 128 της συνθήκης, το Συμβούλιο, με την απόφαση της 2ας Απριλίου 1963(3), εθέσπισε τις γενικές αρχές για την καθιέρωση κοινής πολιτικής επαγγελματικής καταρτίσεως-

ότι σύμφωνα με το άρθρο 118 της συνθήκης, η Επιτροπή έχει ως αποστολή την προώθηση στενής συνεργασίας μεταξύ των Κρατών μελών στον κοινωνικό τομέα, ιδίως σε θέματα επαγγελματικής καταρτίσεως και επιμορφώσεως-

ότι το Συμβούλιο, στο ψήφισμα της 21ης Ιανουαρίου 1974, περί προγράμματος κοινωνικής δράσεως (4), ώρισε μεταξύ των στόχων του προγράμματος την εφαρμογή κοινής πολιτικής επαγγελματικής καταρτίσεως για την επίτευξη προοδευτικά των ουσιωδών στόχων του και, ιδιαίτερα την προσέγγιση των επιπέδων της καταρτίσεως, με τη δημιουργία ιδίως Ευρωπαϊκού Κέντρου Επαγγελματικής Καταρτίσεως- ότι εξ άλλου, το Συμβούλιο αποφάσισε να δοθεί προτεραιότητα στον στόχο αυτό-

ότι η εφαρμογή κοινής πολιτικής επαγγελματικής καταρτίσεως θέτει προβλήματα ολοένα και πιο περίπλοκα και ότι η επίλυσή τους απαιτεί ευρεία συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών και ιδίως των κοινωνικών εταίρων-

ότι η δημιουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Καταρτίσεως οργανισμού ανεξαρτήτου των υπηρεσιών της Επιτροπής, με τις οποίες εν τούτοις πρέπει να υπάρχει πλήρης συνεργασία - είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική εφαρμογή αυτής της κοινής πολιτικής και ότι η συνθήκη δεν έχει προβλέψει τις απαιτούμενες ειδικές εξουσίες για τη δημιουργία ενός τέτοιου κέντρου-

ότι το κέντρο ιδρύεται στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και δρα σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο- ότι είναι σκόπιμο να προσδιορισθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες εφαρμόζονται ορισμένες διατάξεις γενικής ισχύος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ιδρύεται Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Καταρτίσεως, ονομαζόμενο εφεξής "το κέντρο".

Το κέντρο απολαμβάνει σε όλα τα Κράτη μέλη την ευρύτερη δυνατή νομική ικανότητα που αναγνωρίζεται στα νομικά πρόσωπα.

Το κέντρο δεν επιδιώκει κερδοσκοπικό σκοπό. Η έδρα του ορίζεται στο Δυτικό Βερολίνο.

Άρθρο 2

1. Το κέντρο έχει ως αποστολή να παρέχει τη συνδρομή του στην Επιτροπή, με σκοπό την υποβοήθηση σε κοινοτικό επίπεδο, την προώθηση και ανάπτυξη της επαγγελματικής καταρτίσεως και της συνεχούς καταρτίσεως.

Για το σκοπό αυτό, στα πλαίσια των κατευθύνσεων που καθορίζονται από την Κοινότητα, συμβάλλει με την επιστημονική και τεχνική του δραστηριότητα στην εφαρμογή κοινής πολιτικής επαγγελματικής καταρτίσεως.

Ιδιαίτερα το κέντρο ευνοεί την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών.

2. Το κέντρο έχει ιδίως ως καθήκον:

- να καταρτίζει κατ' επιλογή τεκμηρίωση, που αναφέρεται ιδίως σε σημερινά στοιχεία, σε πρόσφατες εξελίξεις και σε έρευνες στους σχετικούς τομείς ως και στα προβλήματα τα σχετικά με τη διάρθρωση της επαγγελματικής καταρτίσεως-

- να συμβάλλει στην ανάπτυξη και το συντονισμό της έρευνας στους τομείς που προαναφέρθηκαν,

- να εξασφαλίζει τη διάδοση κάθε χρήσιμης τεκμηριώσεως και πληροφορίας,

- να προωθεί και να υποστηρίζει τέτοιες πρωτοβουλίες, ώστε να διευκολυνθεί συντονισμένη προσέγγιση των προβλημάτων επαγγελματικής καταρτίσεως. Στο πλαίσιο αυτό, η δράση του κέντρου αφορά ιδιαίτερα το πρόβλημα της προσεγγίσεως των επιπέδων επαγγελματικής καταρτίσεως, ώστε να επιτευχθεί ιδίως η αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που βεβαιούν την περάτωση της επαγγελματικής καταρτίσεως,

- να δημιουργήσει έναν τόπο συναντήσεως για τα ενδιαφερόμενα μέρη.

3. Στη δραστηριότητά του το κέντρο λαμβάνει υπόψη τους δεσμούς που υπάρχουν μεταξύ της επαγγελματικής καταρτίσεως και των άλλων τομέων της καταρτίσεως.

Άρθρο 3

1. Το κέντρο λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την εκπλήρωση της αποστολής του. Δύναται ιδίως:

- να οργανώνει μαθήματα και σεμινάρια-

- να συνάπτει συμβάσεις μελετών και να αναθέτει την εκτέλεση ή, εφ' όσον υπάρχει ανάγκη, να εκτελεί πρότυπα σχέδια ή ειδικά σχέδια που συμβάλλουν στην εφαρμογή του προγράμματος εργασίας του κέντρου-

- να καταρτίζει και να διανέμει κάθε χρήσιμη τεκμηρίωση και ιδίως ένα κοινοτικό δελτίο για την επαγγελματική κατάρτιση.

2. Κατά την εκπλήρωση της αποστολής του, το κέντρο συνάπτει τις κατάλληλες επαφές ιδίως με τους ειδικευμένους οργανισμούς, τόσο δημοσίους όσο και ιδιωτικούς, κρατικούς ή διεθνείς, με τις δημόσιες διοικήσεις και τους φορείς καταρτίσεως καθώς και με τις οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων.

Άρθρο 4

1. Το κέντρο διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από τριάντα μέλη:

α) εννέα μέλη εκπροσωπούν τις κυβερνήσεις των Κρατών μελών-

β) εννέα μέλη εκπροσωπούν τις επαγγελματικές οργανώσεις των εργοδοτών-

γ) εννέα μέλη εκπροσωπούν τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων-

δ) τρία μέλη εκπροσωπούν την Επιτροπή.

Τα μέλη που αναφέρονται υπό α), β) και γ) διορίζονται από το Συμβούλιο κατ' αναλογία ενός ανά Κράτος μέλος, για κάθε μία από τις κατηγορίες που προαναφέρθηκαν.

Τα μέλη που εκπροσωπούν την Επιτροπή διορίζονται από αυτή.

2. Η διάρκεια της θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι τρία έτη. Η θητεία αυτή είναι ανανεώσιμη. Μετά τη λήξη της θητείας τους ή σε περίπτωση παραιτήσεως, τα μέλη εξακολουθούν να εκτελούν τα καθήκοντά τους μέχρι ανανεώσεως της θητείας τους ή αντικαταστάσεώς τους.

3. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει μεταξύ των μελών του, για ένα έτος, τον πρόεδρό του και τρεις αντιπροέδρους.

4. Ο πρόεδρος συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο τουλάχιστον δύο φορές κάθε έτος ή μετά από αίτηση ενός τρίτου τουλάχιστον των μελών του.

5. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών.

Άρθρο 5

Το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τον εσωτερικό του κανονισμό, που αρχίζει να ισχύει μετά την έγκριση του Συμβουλίου, η οποία παρέχεται ύστερα από γνώμη της Επιτροπής.

Αποφασίζει τη δημιουργία ομάδων εργασίας ad hoc, βάσει των αναγκών του ετησίου προγράμματος δραστηριοτήτων. Ενημερώνει τακτικά την Επιτροπή για τις δραστηριότητες του κέντρου.

Άρθρο 6

1. Ο διευθυντής του κέντρου διορίζεται από την Επιτροπή βάσει καταλόγου υποψηφίων προτεινομένων από το διοικητικό συμβούλιο.

2. Η θητεία του διευθυντού είναι διαρκείας πέντε ετών και είναι ανανεώσιμη.

Άρθρο 7

1. Ο διευθυντής εκτελεί τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου και είναι υπεύθυνος για την τρέχουσα διαχείριση του κέντρου. Εξασφαλίζει την νομική εκπροσώπηση του κέντρου.

2. Προετοιμάζει και οργανώνει τις εργασίες του διοικητικού συμβουλίου και φροντίζει για την γραμματεία των συνεδριάσεών του.

3. Εξασφαλίζει το συντονισμό των δραστηριοτήτων των ομάδων εργασίας.

4. Έχει εξουσία επί του προσωπικού το οποίο προσλαμβάνει και απολύει.

5. Λογοδοτεί για τη διαχείρισή του στο διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 8

1. Βάσει σχεδίου που υποβάλλεται από τον διευθυντή, το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας σε συμφωνία με την Επιτροπή. Το πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη τις κατά προτεραιότητα ανάγκες, που υποδεικνύονται από τα όργανα της Κοινότητος.

2. Το κέντρο προγραμματίζει τις δραστηριότητές του λαμβάνοντας υπόψη εκείνες που πραγματοποιούνται από άλλους οργανισμούς που λειτουργούν στον τομέα της επαγγελματικής καταρτίσεως.

Άρθρο 9

Το διοικητικό συμβούλιο υιοθετεί, το αργότερο μέχρι την 31η Μαρτίου, την ετήσια γενική έκθεση περί των δραστηριοτήτων και της οικονομικής καταστάσεως του κέντρου και τη διαβιβάζει στην Επιτροπή.

Άρθρο 10

Το διοικητικό συμβούλιο συντάσσει για κάθε οικονομικό έτος που συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος, κατάσταση των εσόδων και δαπανών που πρέπει να είναι ισολογισμένη.

Άρθρο 11

1. Το διοικητικό συμβούλιο διαβιβάζει στην Επιτροπή το αργότερο την 31η Μαρτίου κάθε έτους, την προβλεπόμενη κατάσταση των εσόδων και δαπανών. Η κατάσταση αυτή που περιλαμβάνει πίνακα του αριθμού των υπαλλήλων διαβιβάζεται από την Επιτροπή στο Συμβούλιο με το προσχέδιο του προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

2. Κάθε έτος, μία επιχορήγηση προοριζομένη για το κέντρο εγγράφεται στον προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υπό ειδικό κονδύλιο του προϋπολογισμού.

Η ισχύουσα διαδικασία για τις μεταφορές πιστώσεων από κεφάλαιο σε κεφάλαιο εφαρμόζεται για την πίστωση τη σχετική με αυτή την επιχορήγηση.

Η αρχή επί του προϋπολογισμού καθορίζει τον πίνακα του αριθμού των υπαλλήλων του κέντρου.

3. Το διοικητικό συμβούλιο συντάσσει την κατάσταση των εσόδων και δαπανών, πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους, προσαρμόζοντάς την στην επιχορήγηση που παρέχεται από την αρχή επί του προϋπολογισμού. Η κατάσταση κατ' αυτό τον τρόπο συντεταγμένη διαβιβάζεται από την Επιτροπή στην αρχή επί του προϋπολογισμού.

Άρθρο 12

1. Οι δημοσιονομικές διατάξεις που εφαρμόζονται στο κέντρο θεσπίζονται βάσει του άρθρου 209 της συνθήκης.

2. Μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους το αργότερο, το διοικητικό συμβούλιο απευθύνει στην επιτροπή ελέγχου τους λογαριασμούς για το σύνολο των εσόδων και δαπανών του κέντρου για το προηγούμενο οικονομικό έτος. Η επιτροπή ελέγχου εξετάζει αυτούς υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 206, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης.

3. Οι λογαριασμοί και η έκθεση της επιτροπής ελέγχου ως και οι παρατηρήσεις της Επιτροπής υποβάλλονται στο Συμβούλιο και τη Συνέλευση από την Επιτροπή μέχρι την 31η Οκτωβρίου το αργότερο. Το Συμβούλιο και η Συνέλευση απαλλάσσουν από την ευθύνη το διοικητικό συμβούλιο του κέντρου βάσει των διαδικασιών που προβλέπονται στο άρθρο 206, τέταρτο εδάφιο, της συνθήκης.

4. Ο έλεγχος της αναλήψεως και πληρωμής όλων των δαπανών ως και ο έλεγχος της βεβαιώσεως και εισπράξεως όλων των εσόδων του κέντρου ασκούνται από τον οικονομικό ελεγκτή της Επιτροπής.

Άρθρο 13

Οι διατάξεις οι σχετικές με το προσωπικό του κέντρου θεσπίζονται από το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής.

Άρθρο 14

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ο διευθυντής και τα μέλη του προσωπικού ως και κάθε πρόσωπο που μετέχει στις δραστηριότητες του κέντρου υποχρεούνται, ακόμα και μετά την παύση των καθηκόντων τους, να μην αποκαλύπτουν πληροφορίες, που από τη φύση τους καλύπτονται από επαγγελματικό απόρρητο.

Άρθρο 15

Το γλωσσικό καθεστώς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εφαρμόζεται στο κέντρο.

Άρθρο 16

Το πρωτόκολλο επί των προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εφαρμόζεται στο κέντρο.

Άρθρο 17

1. Η συμβατική ευθύνη του κέντρου διέπεται από το δίκαιο που εφαρμόζεται στη σχετική σύμβαση.

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι αρμόδιο να αποφαίνεται, βάσει ρήτρας διαιτησίας, που περιέχεται σε σύμβαση που συνήφθη από το κέντρο.

2. Όσον αφορά τη μη συμβατική ευθύνη, το κέντρο πρέπει να αποκαθιστά, σύμφωνα με τις κοινές γενικές αρχές του δικαίου των Κρατών μελών, τις ζημίες, τις προκληθείσες από το κέντρο ή από τους υπαλλήλους του κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Το Δικαστήριο είναι αρμόδιο να επιλύει διαφορές σχετικές με την αποκατάσταση τέτοιων ζημιών.

3. Η προσωπική ευθύνη των υπαλλήλων του κέντρου έναντι αυτού ρυθμίζεται από τις διατάξεις τις σχετικές με το προσωπικό του κέντρου.

Άρθρο 18

Κάθε πράξη του κέντρου, ρητή ή σιωπηρή, δύναται να παραπέμπεται ενώπιον της Επιτροπής από κάθε Κράτος μέλος, κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή κάθε τρίτο, που έχει άμεσο και ατομικό συμφέρον, με σκοπό τον έλεγχο της νομιμότητάς της.

Η προσφυγή στην Επιτροπή πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από της ημέρας, κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της αμφισβητουμένης πράξεως.

Η Επιτροπή αποφασίζει εντός προθεσμίας ενός μηνός. Η μη λήψη αποφάσεως εντός της προθεσμίας αυτής ισοδυναμεί με σιωπηρή απορριπτική απόφαση.

Άρθρο 19

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από της δημοσιεύσεώς του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε Κράτος μέλος.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 10 Φεβρουαρίου 1975.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. FITZGERALD

(1) ΕΕ αριθ. Α 127 της 18.10.1974, σ. 20.

(2) ΕΕ αριθ. Α 125 της 16.10.1974, σ. 41.

(3) ΕΕ αριθ. 63 της 20.4.1963, σ. 1338/63.

(4) ΕΕ αριθ. Α 13 της 12.2.1974, σ. 1.