31975R0337

Rådets Forordning (EØF) nr. 337/75 af 10. februar 1975 om oprettelse af et europæisk center for udvikling af erhvervsuddannelse

EF-Tidende nr. L 039 af 13/02/1975 s. 0001 - 0004
den græske specialudgave: Kapitel 05 bind 2 s. 0038
den spanske specialudgave: Kapitel 05 bind 2 s. 0048
den portugisiske specialudgave: Kapitel 05 bind 2 s. 0048
den finske specialudgave: kapitel 16 bind 1 s. 0006
den svenske specialudgave: kapitel 16 bind 1 s. 0006


++++

RAADETS FORORDNING ( EOEF ) Nr . 337/75

af 10 . februar 1975

om oprettelse af et europaeisk center for udvikling af erhvervsuddannelse

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 235 ;

under henvisning til forslag fra Kommissionen ;

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 1 ) ;

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 2 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

Paa grundlag af artikel 128 i traktaten har Raadet ved sin afgoerelse af 2 . april 1963 ( 3 ) opstillet almindelige principper for gennemfoerelse af en faelles politik for erhvervsuddannelse ;

i henhold til artikel 118 i traktaten har Kommissionen til opgave at fremme at snaevert samarbejde mellem medlemsstaterne paa det sociale omraade , isaer for saa vidt angaar den grundlaeggende og efterfoelgende erhvervsuddannelse ;

Raadet har i sin resolution af 21 . januar 1974 om et arbejdsmaessigt og socialt handlingsprogram ( 4 ) , fastsat som et af sine maal gennemfoerelse af en faelles politik for erhvervsuddannelse for hermed gradvis at naa de vaesentligste maal paa dette omraade , herunder navnlig en tilnaermelse af uddannelsesniveauerne , saerlig ved oprettelse af et europaeisk center for udvikling af erhvervsuddannelse ; Raadet har yderligere givet dette maal prioritet ;

gennemfoerelse af en faelles politik for erhvervsuddannelse medfoerer stadigt mere sammensatte problemer , og disses loesning kraever bred tilslutning fra de beroerte kredse og isaer fra arbejdsmarkedets parter ;

oprettelse af et europaeisk center for udvikling af erhvervsuddannelse - et organ , der ikke hoerer ind under Kommissionens tjenestegrene , men som i videst muligt omfang skal samarbejde med disse - er noedvendig for effektiv gennemfoerelse af denne faelles politik ; traktaten indeholder ikke den fornoedne hjemmel , til oprettelse af et saadant center ;

centret oprettes inden for rammerne af De europaeiske Faellesskaber og handler under iagttagelse af faellesskabsretten ; det er hensigtsmaessigt naermere at angive under hvilke betingelser visse af dennes almindelige bestemmelser finder anvendelse -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Der oprettes et europaeisk center for udvikling af erhvervsuddannelse - herefter benaevnt " Centret " .

Centret har i alle medlemsstater den videstgaaende retslig handleevne , som tillaegges juridiske personer .

Centret arbejder ikke med gevinst for oeje . Dets hjemsted er Berlin ( Vest ) .

Artikel 2

1 . Centret har til opgave at bistaa Kommissionen for paa faellesskabsplan at fremme og udvikle grundlaeggende og efterfoelgende erhvervsuddannelse .

Med henblik herpaa og efter de retningslinjer , der er fastlagt af Faellesskabet , medvirker det gennem sin videnskabelige og tekniske virksomhed til gennemfoerelse af en faelles politik for erhvervsuddannelse .

Centret fremmer isaer udveksling af oplysninger og erfaringer .

2 . Centret har isaer til opgave :

- at tilvejebringe en selektiv dokumentation , som isaer beskaeftiger sig med aktuelle oplysninger , den seneste udvikling og forskning paa de gaeldende omraader samt med spoergsmaal vedroerende strukturer inden for erhvervsuddannelserne ;

- at bidrage til udvikling og samordning af forskningen paa de ovennaevnte omraader ;

- at sikre udbredelse af nyttigt dokumentationsmateriale og oplysninger ;

- at sikre udbredelse af nyttigt dokumentationsmateriale og tilskynde til en samordnet behandling af problemerne i forbindelse med erhvervsuddannelse . Inden for denne ramme skal Centret isaer beskaeftige sig med spoergsmaalet om tilnaermelse af de erhvervsmaessige uddannelsesniveauer navnlig for at naa frem til gensidig anerkendelse af certifikater og andre kvalifikationsbeviser paa afsluttet erhvervsuddannelse ;

- at vaere moedested for de implicerede parter .

3 . I sin virksomhed tager Centret hensyn til den sammenhaeng der bestaar mellem erhvervsuddannelse og andre uddannelsesomraader .

Artikel 3

1 . Centret traeffer de foranstaltninger , der er noedvendige for udfoerelsen af dets opgaver . Det kan isaer :

- lade afholde kurser og seminarer ;

- indgaa forskningskontrakter og lade udfoere eller som fornoedent selv udfoere pilotprojekter eller saerlige projekter , som kan bidrage til gennemfoerelse af Centrets arbejsprogram ;

- udgive og udsende enhver form for nyttigt informationsmateriale , herunder isaer en faellesskabspublikation om erhvervsuddannelse .

2 . Under udfoerelsen af sine opgaver etablerer Centret hensigtsmaessige forbindelser , navnlig med saerorganer , baade offentlige og private , nationale og internationale , med offentlige forvaltninger og undervisningsinstitutioner samt arbejdsgiver - og arbejdstagerorganisationer .

Artikel 4

1 . Centret ledes af en bestyrelse bestaaende af 30 medlemmer , hvoraf

a ) ni medlemmer repraesenterer medlemsstaternes regeringer ;

b ) ni medlemmer repraesenterer arbejdsgivernes faglige organisationer ;

c ) ni medlemmer repraesenterer arbejdstagernes faglige organisationer ;

d ) tre medlemmer repraesenterer Kommissionen .

De i litra a ) , b ) og c ) naevnte medlemmer udnaevnes af Raadet , saaledes at der udnaevnes et medlem for hver medlemsstat inden for hver af de ovenfor naevnte kategorier .

De medlemmer , der repraesenterer Kommissionen , udnaevnes af denne .

2 . Bestyrelsesmedlemmerne udnaevnes for tre aar . Genudnaevnelse kan finde sted . Ved udloebet af deres mandat eller ved udtraeden fortsaetter medlemmerne deres hverv , indtil der er truffet foranstaltning til genudnaevnelse eller afloesning .

3 . Bestyrelsen udpeger blandt sine medlemmer for et tidsrum af et aar sin formand og tre naestformaend .

4 . Formanden indkalder bestyrelsen mindst to gange om aaret eller efter anmodning fra mindst en tredjedel af dens medlemmer .

5 . Bestyrelsens beslutning traeffes ved absolut flertal blandt medlemmerne .

Artikel 5

Bestyrelsen fastsaetter sin forretningsorden , som traeder i kraft , naar Raadet efter udtalelse fra Kommissionen har godkendt denne .

Den traeffer bestemmelse om nedsaettelse af ad hoc-arbejdsgrupper i det omfang , det aarlige handlingsprogram kraever det . Den underretter regelmaessigt Kommissionen om Centrets virksomhed .

Artikel 6

1 . Centrets direktoer udnaevnes af Kommissionen paa grundlag af en kandidatliste , der forelaegges af bestyrelsen .

2 . Direktoeren udnaevnes for fem aar ; han kan genudnaevnes .

Artikel 7

1 . Direktoeren udfoerer bestyrelsens beslutninger og er ansvarlig for Centrets daglige ledelse . Han repraesenterer Centret retsligt .

2 . Han forbereder og tilrettelaegger arbejdet i bestyrelsen og soerger for sekretariatsbistand til dens moeder .

3 . Han soerger for samordning af arbejdsgruppernes virksomhed .

4 . Han er personalets foresatte og ansaetter og afskediger dette .

5 . Han redegoer over for bestyrelsen for sin forvaltning .

Artikel 8

1 . Paa grundlag af et af direktoeren forelagt udkast vedtager bestyrelsen det aarlige arbejdsprogram i forstaaelse med Kommissionen . Programmet udformes under hensyntagen til faellesskabsinstitutionernes prioritering af behovene .

2 . Centret planlaegger sin virksomhed under hensyntagen til det arbejde , som udfoeres af andre organer paa erhvervsuddannelsesomraadet .

Artikel 9

Bestyrelsen vedtager senest den 31 . marts den almindelige aarsberetning om Centrets virksomhed og finansielle situation og fremsender den til Kommissionen .

Artikel 10

Bestyrelsen opstiller for hvert regnskabsaar , som foelger kalenderaaret , et budget for indtaegter og udgifter , som skal balancere .

Artikel 11

1 . Bestyrelsen fremsender hvert aar senest den 31 . marts et budgetforslag over indtaegter og udgifter til Kommissionen . Dette budgetforslag , som skal indeholde en personaleoversigt , fremsendes af Kommissionen til Raadet sammen med det foreloebige forslag til De europaeiske Faellesskabers budget .

2 . Hvert aar optages paa De europaeiske Faellesskabers budget under en saerlig budgetpost et tilskud til Centret .

Den gaeldende fremgangsmaade for bevillingsoverfoersler fra et kapitel til et andet finder anvendelse paa bevillingen vedroerende dette tilskud .

Budgetmyndigheden fastlaegger Centrets personaleoversigt .

3 . Bestyrelsen fastsaetter inden regnskabsaarets begyndelse budgettet over indtaegter og udgifter inden for rammerne af det af budgetmyndigheden tildelte tilskud . Det saaledes opstillede budget fremsendes af Kommissionen til budgetmyndigheden .

Artikel 12

1 . De finansielle bestemmelser , der skal gaelde for Centret , fastlaegges i medfoer af artikel 209 i traktaten .

2 . Bestyrelsen tilstiller hvert aar senest den 31 . marts Kommissionen og Kontrolkommissionen regnskaberne over Centrets samlede indtaegter og udgifter for det forloebne regnskabsaar . Kontrolkommissionen reviderer regnskaberne efter den i artikel 206 , 2 . led i traktaten fastsatte fremgangsmaade .

3 . Kommissionen forelaegger senest den 31 . oktober regnskaberne og Kontrolkommissionens beretning samt Kommissionens bemaerkninger for Raadet og for Europa-Parlamentet . Raadet og Europa-Parlamentet meddeler Centrets bestyrelse godkendelse efter den i artikel 206 , 4 . led i traktaten fastsatte fremgangsmaade .

4 . Kontrollen med forpligtelser og udbetalinger vedroerende samtlige udgifter og med konstatering og inddrivelse af alle Centrets indtaegter udoeves af Kommissionens finansinspektoer .

Artikel 13

Bestemmelserne vedroerende Centrets personale vedtages af Raadet paa forslag af Kommissionen .

Artikel 14

Medlemmerne af bestyrelsen , direktoeren og personalet samt enhver anden person , der deltager i Centrets virksomhed , er - selv efter at deres hverv er ophoert - forpligtet til ikke at give oplysninger om forhold , som ifoelge deres natur er tjenestehemmeligheder .

Artikel 15

De europaeiske Faellesskabers ordning paa det sproglige omraade gaelder for Centret .

Artikel 16

Protokollen vedroerende De europaeiske Faellesskabers privilegier og immuniteter finder anvendelse paa Centret .

Artikel 17

1 . Centrets ansvar i kontraktforhold bestemmes efter den lovgivning , der finder anvendelse paa den paagaeldende kontrakt .

De europaeiske Faellesskabers Domstol har kompetence til at traeffe afgoerelse i henhold til en voldgiftsbestemmelse , som indeholdes i en af Centret indgaaet aftale .

2 . For saa vidt angaar ansvar uden for kontraktforhold skal Centret i overensstemmelse med de almindelige retsgrundsaetninger der er faelles for medlemsstaternes retssystemer , erstatte skader forvoldt af Centret eller af dets ansatte under udoevelse af deres hverv .

Domstolen har kompetence til at afgoere tvister vedroerende disse skadeserstatninger .

3 . De ansattes personlige ansvar over for Centret fastsaettes i bestemmelserne vedroerende Centrets personale .

Artikel 18

Enhver udtrykkelig eller stiltiende disposition fra Centret , kan forelaegges for Kommissionen af enhver medlemsstat , ethvert medlem af bestyrelsen eller enhver tredjeperson , som umiddelbart og individuelt beroeres deraf , med henblik paa proevelse af denne handlings lovlighed .

Sagen skal forelaegges for Kommissionen inden for en frist af femten dage at regne fra den dag , da vedkommende faar kendskab til den paagaeldende handling .

Kommissionen traeffer afgoerelse inden for en frist af en maaned . Foreligger ingen afgoerelse inden denne frists udloeb , betragtes sagen som afvist .

Artikel 19

Denne forordning traeder i kraft paa tredjedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 10 . februar 1975 .

Paa Raadets vegne

G . FITZGERALD

Formand

( 1 ) EFT nr . C 127 af 18 . 10 . 1974 , s . 20 .

( 2 ) EFT nr . C 125 af 16 . 10 . 1974 , s . 41 .

( 3 ) EFT nr . 63 af 20 . 4 . 1963 , s . 1338/63 .

( 4 ) EFT nr . C 13 af 12 . 2 . 1974 , s . 1 .