31975L0502Uradni list L 228 , 29/08/1975 str. 0026 - 0026
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 6 str. 0151
grška posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 13 str. 0134
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 6 str. 0151


Direktiva Komisije

z dne 25. julija 1975

o omejitvi trženja semena travniške latovke (Poa pratensis L.) na seme, ki je bilo uradno potrjeno kot "osnovno seme" ali "certificirano seme"

(75/502/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta z dne 14. junija 1966 [1] o trženju semena krmnih rastlin, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta z dne 11. decembra 1973 [2], in zlasti člena 3(3) Direktive,

ker navedena direktiva dovoljuje trženje osnovnega, certificiranega in trgovskega semena travniške latovke (Poa pratensis L.);

ker je v členu 3(3) Direktive Komisija pooblaščena, da prepove trženje semena krmnih rastlin, če seme ni bilo uradno potrjeno kot "osnovno seme" ali "certificirano seme";

ker države članice zdaj pridelujejo zadostne količine osnovnega in certificiranega semena, da zadostijo povpraševanju po semenu travniške latovke v Skupnosti;

ker po porabi zalog semen, nastalih v sedanjih pridelovalnih razmerah, torej ne bo več primerno dovoljevati trženja semena travniške latovke;

ker so ukrepi, predvideni s to direktivo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za seme in razmnoževalni material za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Države članice predpišejo, da od 1. julija 1976 ni več dovoljeno trženje semena travniške latovke (Poa pratensis L.), če seme ni bilo uradno potrjeno kot "osnovno seme" ali "certificirano seme".

Člen 2

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 1. julija 1976. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Člen 3

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 25. julija 1975

Za Komisijo

P. J. Lardinois

Član Komisije

[1] UL 125, 11.7.1966, str. 2298/66.

[2] UL 356, 27.12.1973, str. 79.

--------------------------------------------------