31975L0442

Rådets direktiv 75/442/EØF af 15. juli 1975 om affald

EF-Tidende nr. L 194 af 25/07/1975 s. 0039 - 0041
den finske specialudgave: kapitel 15 bind 1 s. 0238
den græske specialudgave: Kapitel 15 bind 1 s. 0086
den svenske specialudgave: kapitel 15 bind 1 s. 0238
den spanske specialudgave: Kapitel 15 bind 1 s. 0129
den portugisiske specialudgave: Kapitel 15 bind 1 s. 0129


++++

RAADETS DIREKTIV

af 15 . juli 1975

om affald

( 75/442/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artiklerne 100 og 235 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 2 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

Forskelle mellem de bestemmelser om bortskaffelse af affald , som allerede finder anvendelse eller er under forberedelse i de forskellige medlemsstater , kan skabe ulige konkurrencevilkaar og kan dermed direkte indvirke paa det faelles markeds funktion ; der boer derfor paa dette omraade foretages en indbyrdes tilnaermelse af lovgivningerne i henhold til artikel 100 i traktaten ;

det synes noedvendigt , at denne indbyrdes tilnaermelse af lovgivningerne ledsages af en faellesskabsaktion for gennem mere omfattende regler at gennemfoere et af Faellesskabets maal vedroerende miljoebeskyttelse og forbedring af livskvaliteten ; med henblik herpaa boer der derfor fastsaettes en raekke saerlige bestemmelser ; da traktaten ikke indeholder fornoeden hjemmel hertil , maa artikel 235 bringes i anvendelse ;

alle regler om bortskaffelse af affald boer som deres vaesentligste maal have beskyttelse af menneskets sundhed og miljoeet mod de skadelige virkninger ved indsamling , transport , behandling , oplagring og deponering af affald ;

det er vigtigt at fremme genindvinding fra affald og anvendelse af genindvundne materialer for at bevare de naturlige ressourcer ;

De europaeiske Faellesskabers handlingsprogram paa miljoeomraadet ( 3 ) , understreger noedvendigheden af faellesskabsaktioner , herunder harmonisering af lovgivningerne ;

effektive og sammenhaengende regler for bortskaffelse af affald , der ikke haemmer samhandelen inden for Faellesskabet , og som ikke paavirker konkurrencevilkaarene , boer anvendes paa loesoere , som indehaveren skiller sig af med eller er forpligtet til at skille sig af med i henhold til gaeldende nationale bestemmelser , dog med undtagelse af radioaktivt affald , mineaffald og landbrugsaffald , doede dyr , spildevand , luftformige udstroemninger og affald , som er undergivet saerlige faellesskabsregler ;

for at sikre beskyttelse af miljoeet boer der fastsaettes en ordning for meddelelse af tilladelser til virksomheder , som varetager behandling , oplagring eller deponering af affald for andres regning , et tilsyn med virksomheder , som selv soerger for bortskaffelse af eget affald , og med virksomheder , der indsamler andres affald , samt en plan over de vigtigste faktorer , der skal tages i betragtning i forbindelse med bortskaffelse af affald ;

den del af omkostningerne ved bortskaffelsen , som ikke daekkes ved vaerdien af udnyttelsen af affaldet , boer baeres i henhold til princippet " forureneren betaler " -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

I dette direktiv forstaas ved :

a ) affald : ethvert stof eller enhver genstand , som indehaveren skiller sig af med eller er forpligtet til at skille sig af med i henhold til gaeldende nationale bestemmelser ;

b ) bortskaffelse :

- den indsamling , sortering , transport og behandling , der sker af affald , saavel som dets oplagring og deponering over eller under jorden ,

- forarbejdningsprocesser , der er noedvendige for genanvendelse , genindvinding eller recirkulation .

Artikel 2

1 . Med forbehold af dette direktiv kan medlemsstaterne fastsaette saerlige regler for specielle kategorier af affald .

2 . Uden for dette direktivs anvendelsesomraade falder :

a ) radioaktivt affald ;

b ) affald fra prospektering , udvinding , behandling og oplagring af mineralske ressourcer , samt fra stenbrudsdrift ;

c ) doede dyr og foelgende landbrugsaffald : faekalier og andre stoffer , der indgaar som led i landbrugsdrift ;

d ) spildevand , med undtagelse af affald i flydende tilstand ;

e ) luftformige , i atmosfaeren udstroemmende stoffer ;

f ) affald , der er undergivet saerlige faellesskabsregler .

Artikel 3

1 . Medlemsstaterne traeffer hensigtsmaessige foranstaltninger til fremme af forebyggelse , recirkulation og forarbejdning af affald , udvinding af raavarer og eventuelt energi heraf samt fremme af alle andre metoder , der muliggoer genanvendelse af affald .

2 . De underretter i rette tid Kommissionen om alle udkast til regler vedroerende saadanne foranstaltninger og isaer om alle udkast til regler vedroerende :

a ) anvendelse af produkter , der kan give anledning til tekniske vanskeligheder med bortskaffelsen eller medfoere meget store bortskaffelsesomkostninger ;

b ) fremme af

- en nedsaettelse af maengden af visse former for affald ,

- behandling af affald med henblik paa recirkulation og genanvendelse ,

- genindvinding af raavarer og/eller fremstilling af energi paa grundlag af visse former for affald ,

c ) anvendelse af visse naturlige ressourcer , herunder energiressourcer , hvor disse kan erstattes af genindvundne materialer .

Artikel 4

Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger for at sikre , at affaldet bortskaffes , uden at menneskets sundhed bringes i fare , og uden at miljoeet skades , navnlig :

- uden risiko for hverken vand , luft eller jord , eller fauna og flora ,

- uden at give gener ved stoej eller lugt ,

- uden at omraader eller landskaber paafoeres skade .

Artikel 5

Medlemsstaterne nedsaetter eller udpeger den eller de kompetente myndigheder , som det paahviler inden for et bestemt omraade at planlaegge , organisere , tillade og foere tilsyn med bortskaffelse af affald .

Artikel 6

Den eller de i artikel 5 anfoerte kompetente myndigheder skal hurtigst muligt udarbejde en eller flere planer , som navnlig skal omfatte :

- arten og maengden af det affald , der skal bortskaffes ,

- de almindelige tekniske forskrifter ,

- omraader , der er egnede for bortskaffelsen ,

- alle saerlige bestemmelser vedroerende specielt affald .

Denne eller disse planer kan for eksempel omfatte :

- de fysiske eller juridiske personer , der har befoejelse til at foretage bortskaffelse af affald ,

- * urdering af omkostningerne ved bortskaffelsen ,

- hensigstmaessige forantstaltninger med henblik paa fremme af rationalisering af indsamlingen , sorteringen og behandlingen af affald .

Artikel 7

Medlemsstaterne traeffer de bestemmelser , der er noedvendige for , at enhver indehaver af affald :

- enten overlader det til en privat eller offentlig indsamler eller til en bortskaffelsesvirksomhed ,

- eller selv soerger for dets bortskaffelse under iagttagelse af de i henhold til artikel 4 , trufne foranstaltninger .

Artikel 8

For at overholde de i henhold til artikel 4 trufne foranstaltninger skal ethvert anlaeg eller enhver virksomhed , som for andres regning varetager behandling , oplagring eller deponering af affald , fra den i artikel 5 anfoerte kompetente myndighed indhente en tilladelse , som navnlig skal omhandle :

- arten og maengden af det affald , der skal behandles ,

- de almindelige tekniske forskrifter ,

- de forholdsregler , der skal traeffes ,

- de oplysninger , der paa begaering af den kompetente myndighed skal fremlaegges om affaldets oprindelse , bestemmelsessted og behandling samt om dets art og maengde .

Artikel 9

De i artikel 8 anfoerte anlaeg eller virksomheder kontrolleres regelmaessigt af den i artikel 5 anfoerte myndighed , navnlig for saa vidt angaar overholdelse af betingelserne for tilladelsen .

Artikel 10

Virksomheder , der varetager transport , indsamling , oplagring , deponering eller behandling af eget affald , saavel som virksomheder , der for andres regning indsamler eller transporterer affald , er undergivet den i artikel 5 anfoerte kompetente myndigheds tilsyn .

Artikel 11

I henhold til princippet om , at forureneren betaler , skal omkostningerne ved bortskaffelsen af affaldet med fradrag af vaerdien ved dets eventuelle udnyttelse afholdes :

- af den indehaver , der overlader affald til en indsamler eller til en virksomhed som omhandlet i artikel 8 ,

- og/eller af de tidligere indehavere eller producenter af det produkt , hvorfra affaldet hidroerer .

Artikel 12

Hvert tredje aar udarbejder medlemsstaterne en rapport om forholdene vedroerende bortskaffelse af affald i deres land og fremsender den til Kommissionen . Med henblik herpaa er de i artikel 8 og 10 omhandlede anlaeg eller virksomheder forpligtet til at fremskaffe oplysningerne vedroerende bortskaffelsen af affald til den i artikel 5 omhandlede kompetente myndighed . Kommissionen videregiver rapporten til de oevrige medlemsstater .

Kommissionen aflaegger hvert tredje aar beretning til Raadet og Europa-Parlamentet om anvendelsen af dette direktiv .

Artikel 13

Medlemsstaterne saetter de noedvendige foranstaltninger i kraft for at efterkomme dette direktiv inden 24 maaneder efter dets meddelelse og underretter straks Kommissionen herom .

Artikel 14

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen ordlyden af de vigtigste nationale retsforskrifter , som de udsteder paa det omraade , der er omfattet af dette direktiv .

Artikel 15

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 15 . juli 1975 .

Paa Raadets vegne

M . RUMOR

Formand

( 1 ) EFT nr . C 32 af 11 . 2 . 1975 , s . 36 .

( 2 ) EFT nr . C 16 af 23 . 1 . 1975 , s . 12 .

( 3 ) EFT nr . C 112 af 20 . 12 . 1973 , s . 3 .