31975L0440

Smernica Rady zo 16. júna 1975 týkajúca sa požadovanej kvality povrchových vôd určených na odber pitnej vody v členských štátoch

Úradný vestník L 194 , 25/07/1975 S. 0026 - 0031
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 1 S. 0080
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 1 S. 0123
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 15 Zväzok 1 S. 0123
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 1 S. 0232
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 1 S. 0232
CS.ES Kapitola 15 Zväzok 01 S. 17 - 22
ET.ES Kapitola 15 Zväzok 01 S. 17 - 22
HU.ES Kapitola 15 Zväzok 01 S. 17 - 22
LT.ES Kapitola 15 Zväzok 01 S. 17 - 22
LV.ES Kapitola 15 Zväzok 01 S. 17 - 22
MT.ES Kapitola 15 Zväzok 01 S. 17 - 22
PL.ES Kapitola 15 Zväzok 01 S. 17 - 22
SK.ES Kapitola 15 Zväzok 01 S. 17 - 22
SL.ES Kapitola 15 Zväzok 01 S. 17 - 22
DE L 328 25/07/1975 P. 0034-0039


Smernica Rady

zo 16. júna 1975

týkajúca sa požadovanej kvality povrchových vôd určených na odber pitnej vody v členských štátoch

(75/440/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej články 100 a 235,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

keďže v dôsledku rastúceho používania vodných zdrojov s cieľom odberu vody pre ľudskú spotrebu vzniká potreba znižovania znečistenia vody a potreba ochrany vody pred následným znížením jej kvality;

keďže je potrebné chrániť ľudské zdravie a na tento účel vykonávať kontrolu povrchových vôd určených na odber pitnej vody, ako aj kontrolu úpravy takejto vody;

keďže akýkoľvek rozdiel medzi ustanoveniami týkajúcimi sa požadovanej kvality povrchových vôd určených na odber pitnej vody, ktoré sa už v rôznych členských štátoch uplatňujú alebo sú v procese prípravy, môže mať za následok nerovnaké podmienky hospodárskej súťaže a teda môže priamo ovplyvniť fungovanie spoločného trhu; keďže je preto potrebné v súlade s článkom 100 zmluvy aproximovať právne predpisy v tejto oblasti;

keďže je nevyhnutné, aby túto aproximáciu právnych predpisov sprevádzali činnosti spoločenstva a aby sa tak jeden z cieľov spoločenstva v oblasti ochrany životného prostredia a zlepšenia kvality života dosiahol rozsiahlejšími nariadeniami; keďže by sa na tento účel mali prijať určité osobitné ustanovenia; keďže by bolo potrebné odvolať sa na článok 235 zmluvy, pretože zmluva neposkytuje právomoci potrebné na tento účel;

keďže akčný program Európskych spoločenstiev týkajúci sa životného prostredia [3] stanovuje, že sa majú spoločne vypracovať ciele týkajúce sa kvality a určiť rôzne požiadavky, ktoré životné prostredie musí spĺňať, medzi iným definícia hodnôt ukazovateľov kvality vody vrátane povrchových vôd určených na odber pitnej vody;

keďže spoločné určenie minimálnych požiadaviek na kvalitu povrchových vôd určených na odber pitnej vody nevylučuje ani prísnejšie požiadavky v prípade, že sa tieto vody používajú na iné účely, ani požiadavky kladené v záujme vodného rastlinstva a živočíšstva;

keďže bude potrebné preskúmať hodnoty ukazovateľov kvality povrchových vôd používaných na odber pitnej vody z hľadiska nových vedecko-technických poznatkov;

keďže metódy, ktoré sa v súčasnosti vypracúvajú pre odber vzoriek vody a pre meranie ukazovateľov určujúcich fyzikálne, chemické a mikrobiologické vlastnosti povrchových vôd určených na odber pitnej vody, má upravovať smernica, ktorá by sa mala čo najskôr prijať,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1. Táto smernica sa týka požiadaviek na kvalitu, ktorú musia spĺňať po príslušnej úprave povrchové sladké vody, ktoré sa používajú alebo plánujú na odber pitnej vody, ďalej len "povrchové vody". Podzemné vody, poloslané vody a vody určené na doplne nie vodných korýt nespadajú pod túto smernicu.

2. Na účely uplatňovania tejto smernice sa všetky povrchové vody určené pre ľudskú spotrebu a dodávané do distribučných sietí s cieľom zásobovania obyvateľstva považujú za pitnú vodu.

Článok 2

Na účely tejto smernice sa povrchové vody delia podľa medzných hodnôt na tri kategórie A1, A2 a A3, ktoré zodpovedajú príslušným štandardným metódam úpravy uvedeným v prílohe I. Tieto skupiny zodpovedajú trom rôznym kategóriám povrchových vôd, ktorých príslušné fyzikálne, chemické a mikrobiologické vlastnosti sú stanovené v tabuľke prílohy II.

Článok 3

1. Členské štáty stanovia pre všetky miesta odberu vzoriek alebo jednotlivo pre každé miesto odberu vzoriek hodnoty platné pre povrchové vody vo vzťahu ku všetkým ukazovateľom uvedeným v prílohe II.

Členské štáty môžu upustiť od stanovenia hodnôt ukazovateľov, pre ktoré nie sú v tabuľke prílohy II určené hodnoty podľa prvého pododseku dovtedy, kým sa tieto hodnoty neurčia v súlade s postupom stanoveným v článku 9.

2. Hodnoty stanovené podľa odseku 1 nemôžu byť menej prísne ako hodnoty uvedené v stĺpcoch "I" prílohy II.

3. V prípadoch, keď sú v stĺpcoch "G" prílohy II uvedené hodnoty, potom bez ohľadu na to, či je alebo nie je uvedená zodpovedajúca hodnota v stĺpci "I" tejto prílohy, budú sa členské štáty snažiť rešpektovať tieto hodnoty ako smerné, pokiaľ článok 6 neustanovuje inak.

Článok 4

1. Členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby povrchové vody zodpovedali hodnotám stanoveným podľa článku 3. Každý členský štát uplatní túto smernicu bez rozdielu na vnútroštátne vody, ako aj na vody presahujúce jeho hranice.

2. V súlade s cieľmi tejto smernice prijmú členské štáty opatrenia potrebné na zabezpečenie neustáleho zlepšovania životného prostredia. Na tento účel vypracujú členské štáty systematický akčný plán vrátane časového harmonogramu, týkajúci sa zlepšenia kvality povrchových vôd a osobitne tých, ktoré spadajú do kategórie A3. V tejto súvislosti by malo v priebehu nadchádzajúcich 10 rokov prísť v rámci vnútroštátnych programov k podstatnému zlepšeniu.

Časový harmonogram uvedený v prvom pododseku sa vypracuje s ohľadom na potrebu zlepšiť kvalitu životného prostredia a najmä vody, ako aj s ohľadom na existujúce hospodárske a technické obmedzenia, prípadne obmedzenia, ktoré sa môžu vyskytnúť v rôznych regiónoch spoločenstva.

Komisia uskutoční dôkladné preskúmanie plánov uvedených v prvom pododseku, vrátane časových harmonogramov, a v prípade potreby predloží Rade príslušné návrhy.

3. Povrchové vody, ktorých fyzikálne, chemické a mikrobiologické ukazovatele nespĺňajú záväzné medzné hodnoty zodpovedajúce typu úpravy A3 sa nemôžu používať na odber pitnej vody. Vo výnimočných prípadoch sa však takéto vody nižšej kvality môžu využívať za predpokladu, že sa za použitia vhodných procesov vrátane miešania uvedú ukazovatele kvality vody na úroveň zodpovedajúcu normám na kvalitu pitnej vody. Komisii sa musia oznámiť dôvody pre takéto výnimky, podložené plánom hospodárenia s vodnými zdrojmi v rámci daného územia, pričom v prípade, že príslušné zariadenia už existujú, sa jej oznámenie doručí čo najskôr a v prípade, že ide o inštalovanie nových zariadení, musí sa Komisia bezodkladne informovať. Komisia tieto dôvody podrobne preskúma a podľa potreby predloží Rade príslušné návrhy.

Článok 5

1. Na účely článku 4 sa povrchové vody budú považovať za zodpovedajúce príslušným ukazovateľom, ak vzorky takejto vody odoberanej v pravidelných časových intervaloch na tom istom mieste odberu využívaného na odber pitnej vody dokazujú, že táto voda vyhovuje hodnotám ukazovateľov stanoveným pre kvalitu takejto vody, a to v prípade:

- 95 % vzoriek vo vzťahu k ukazovateľom zodpovedajúcim ukazovateľom špecifikovaným v stĺpcoch "I" prílohy II,

- 90 % vzoriek vo všetkých ostatných prípadoch,

a ak v prípade 5 alebo 10 % vzoriek, ktoré nezodpovedajú hodnotám ukazovateľov:

a) voda nevykazuje odchýlku od príslušných hodnôt ukazovateľov viac než 50 %, s výnimkou teploty, pH, rozpustenéhokyslíka a mikrobiologických ukazovateľov;

b) nemôže dôjsť k ohrozeniu ľudského zdravia;

c) vzorky vody odobraté následne za sebou v štatisticky vhodných intervaloch nevykazujú odchýlku od príslušných hodnôt ukazovateľov.

2. Kým spoločenstvo nerozhodne v tejto záležitosti, frekvenciu odberu vzoriek a analýzu každého ukazovateľa, ako aj metódy merania určujú príslušné vnútroštátne orgány, ktoré berú do úvahy objem odoberanej vody, rozsah odberu, celkový počet zásobovaných obyvateľov, mieru rizika danú kvalitou vody a kolísanie kvality vody v závislosti od ročného obdobia.

3. Vyššie hodnoty ako hodnoty, ktoré sú uvedené v odseku 2, sa neberú do úvahy pri výpočte percent uvedených v odseku 1 v prípade, že sú dôsledkom záplav alebo živelných pohrôm alebo abnormálnych poveternostných podmienok.

4. Pod odberom vzoriek sa rozumie miesto, v ktorom sa odoberá povrchová voda pred úpravou.

Článok 6

Členské štáty môžu pre povrchové vody kedykoľvek stanoviť prísnejšie hodnoty ako tie, ktoré sú stanovené v tejto smernici.

Článok 7

Vykonávanie opatrení prijatých v súlade s touto smernicou nemôže za žiadnych okolností viesť, či už priamo alebo nepriamo, k zhoršeniu súčasnej kvality povrchových vôd.

Článok 8

Od tejto smernice sa môže upustiť:

a) v prípade záplav alebo iných živelných pohrôm;

b) v prípade určitých parametrov označených ako (O) v prílohe II z dôvodu výnimočných meteorologických alebo geografických podmienok;

c) v prípadoch, keď sú povrchové vody prirodzeným spôsobom obohacované o určité látky, v dôsledku čoho by v nej boli prekročené limity stanovené pre kategórie A1, A2 a A3 v tabuľke prílohy II;

d) v prípade povrchových vôd v plytkých jazerách alebo v prípade prakticky stojacich povrchových vôd, a to vo vzťahu k ukazovateľom označeným v tabuľke prílohy II hviezdičkou, pričom sa táto výnimka uplatňuje len pri jazerách, ktorých hĺbka nepresahuje 20 m, v ktorých sa voda vymieňa pomalšie ako za jeden rok a u ktorých nedochádza k vypúšťaniu odpadových vôd do vodného telesa.

Pod prirodzeným obohacovaním vody sa rozumie proces, pri ktorom bez zásahu človeka dané vodné teleso prijíma z pôdy látky v nej obsiahnuté.

Výnimky umožňované v súlade s prvým pododsekom nemôžu v žiadnom prípade prehliadať požiadavky ochrany zdravia obyvateľstva.

V prípadoch, keď niektorý z členských štátov upustí od ustanovení tejto smernice, bezodkladne o tom informuje Komisiu, pričom uvedie dôvody a predpokladané časové obdobia.

Článok 9

Číselné hodnoty a zoznam ukazovateľov uvedené v tabuľke prílohy II, ktorými sa určujú fyzikálne, chemické a mikrobiologické vlastnosti povrchových vôd, sa môžu revidovať buď na žiadosť jedného z členských štátov, alebo na návrh Komisie, a to v súvislosti s novými vedecko-technickými poznatkami týkajúcimi sa metód úpravy vody alebo v súvislosti so zmenami noriem platných pre pitnú vodu.

Článok 10

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do dvoch rokov od jej oznámenia. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Článok 11

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Luxemburgu 16. júna 1975

Za Radu

predseda

R. Ryan

[1] Ú. v. ES C 62, 30.5.1974, s. 7.

[2] Ú. v. ES C 109, 19.9.1974, s. 41.

[3] Ú. v. ES C 112, 20.12.1973, s. 3.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

Definícia štandardných metód úpravy povrchových vôd kategórie A1, A2 a A3 na pitnú vodu

Kategória A1

Jednoduchá fyzikálna úprava a dezinfekcia, napr. rýchla filtrácia a dezinfekcia.

Kategória A2

Normálna fyzikálna úprava, chemická úprava a dezinfekcia, napr. predchlorácia, koagulácia, flokulácia, dekantácia, filtrácia, dezinfekcia (konečné chlórovanie).

Kategória A3

Intenzívna fyzikálna a chemická úprava, rozšírená úprava a dezinfekcia, napr. chlórovanie na kritický bod, koagulácia, flokulácia, dekantácia, filtrácia, adsorpcia (aktívne uhlie), dezinfekcia (ozón, konečné chlórovanie).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

Ukazovatele kvality povrchových vôd určených na odber pitnej vody

I = záväzné,

G = smerné,

O = výnimočné klimatické alebo geografické podmienky,

* = pozri článok 8 písm.

[1] [2]

| Ukazovatele | A1 G | A1 I | A2 G | A2 I | A3 G | A3 I |

| |

1 | pH | | 6,5 do 8,5 | 5,5 do 9 | 5,5 do 9 |

2 | Zafarbenie (po jednoduchej filtrácii) | mg/l stupnica Pt | 10 | 20 (O) | 50 | 100 (O) | 50 | 200 (O) |

3 | Celkové množstvo rozptýlených tuhých látok | mg/l SS | 25 | | | | | |

4 | Teplota | oC | 22 | 25 (O) | 22 | 25 (O) | 22 | 25 (O) |

5 | Vodivosť | μs/cm— 1pri 20 °C | 1000 | | 1000 | | 1000 | |

6 | Zápach | (faktor zriedenia pri 25 °C) | 3 | | 10 | | 20 | |

7* | Dusičnany | mg/l NO3 | 25 | 50 (O) | | 50 (O) | | 50 (O) |

8 [1] | Fluoridy | mg/l F | 0,7 do 1 | 1,5 | 0,7 do 1,7 | | 0,7 do 1,7 | |

9 | Celkové množstvo extrahovateľného organického chlóru | mg/l Cl | | | | | | |

10* | Rozpustené železo | mg/l Fe | 0,1 | 0,3 | 1 | 2 | 1 | |

11* | Mangán | mg/l Mn | 0,05 | | 0,1 | | 1 | |

12 | Meď | mg/l Cu | 0,02 | 0,05(O) | 0,05 | | 1 | |

13 | Zinok | mg/l Zn | 0,5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 |

14 | Bór | mg/l B | 1 | | 1 | | 1 | |

15 | Berýlium | mg/l Be | | | | | | |

16 | Kobalt | mg/l Co | | | | | | |

17 | Nikel | mg/l Ni | | | | | | |

18 | Vanádium | mg/l V | | | | | | |

19 | Arzén | mg/l As | 0,01 | 0,05 | | 0,05 | 0,05 | 0,1 |

20 | Kadmium | mg/l Cd | 0,001 | 0,005 | 0,001 | 0,005 | 0,001 | 0,005 |

21 | Celkové množstvo chrómu | mg/l Cr | | 0,05 | | 0,05 | | 0,05 |

22 | Olovo | mg/l Pb | | 0,05 | | 0,05 | | 0,05 |

23 | Selén | mg/l Se | | 0,01 | | 0,01 | | 0,01 |

24 | Ortuť | mg/l Hg | 0,0005 | 0,001 | 0,0005 | 0,001 | 0,0005 | 0,001 |

25 | Bárium | mg/l Ba | | 0,1 | | 1 | | 1 |

26 | Kyanid | mg/l KN | | 0,05 | | 0,05 | | 0,05 |

27 | Sírany | mg/l SO4 | 150 | 250 | 150 | 250 (O) | 150 | 250 (O) |

28 | Chloridy | mg/l Cl | 200 | | 200 | | 200 | |

29 | Povrchovo aktívne látky (reagujúce s metylénovou modrou) | mg/l (laurylsíran) | 0,2 | | 0,2 | | 0,5 | |

30* [2] | Fosfáty | mg/ l P2O5 | 0,4 | | 0,7 | | 0,7 | |

31 | Fenoly (fenolový index) paranitranilín 4 aminoantipyrín | mg/l C6H5OH | | 0,001 | 0,001 | 0,005 | 0,01 | 0,1 |

32 | Rozpustené alebo emulgované uhľovodíky (po extrahovaní petroléte rom) | mg/l | | 0,05 | | 0,2 | 0,5 | 1 |

33 | Polycyklické aromatické uhľovodíky | mg/l | | 0,0002 | | 0,0002 | | 0,001 |

34 | Celkové množstvo pesticídov (paratión, BHC, dieldrin) | mg/l | | 0,001 | | 0,0025 | | 0,005 |

35* | Chemická spotreba kyslíka (CHSK) | mg/l O2 | | | | | 30 | |

36* | Miera nasýtenia rozpusteným kyslíkom | % O2 | > 70 | | > 50 | | > 30 | |

37* | Biochemická spotreba kyslíka (BSK5) (pri 20 °C bez nitrifikácie) | mg/l O2 | < 3 | | < 5 | | < 7 | |

38 | Dusík kjaldahlovou metódou (s výnimkou NO3) | mg/l N | 1 | | 2 | | 3 | |

39 | Amónne ióny | mg/l NH4 | 0,05 | | 1 | 1,5 | 2 | 4 (O) |

40 | Látky extrahovateľné do chloroformu | mg/l SEC | 0,1 | | 0,2 | | 0,5 | |

41 | Celkové množstvo organického uhlíka | mg/l C | | | | | | |

42 | Zostatkový organický uhlík po vyvločkovaní a membránovej filtrácii (5 μ) TOC | mg/l C | | | | | | |

43 | Celkové množstvo koliformných baktérií 37 °C | /100 ml | 50 | | 5000 | | 50000 | |

44 | Fekálne koliformné baktérie | /100 ml | 20 | | 2000 | | 20000 | |

45 | Fekálne streptokoky | /100 ml | 20 | | 1000 | | 10000 | |

46 | Salmonela | | Neprítomná v 5000 ml | | Neprítomná v 1000 ml | | | |

[1] Uvedené hodnoty sú horné limity stanovené vo vzťahu k priemernej ročnej teplote (vysokej a nízkej).

[2] Tento ukazovateľ je zaradený kvôli splneniu ekologických požiadaviek určitých typov životného prostredia.

--------------------------------------------------