31975L0324

Rådets direktiv 75/324/EØF af 20. maj 1975 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aerosoler

EF-Tidende nr. L 147 af 09/06/1975 s. 0040 - 0047
den finske specialudgave: kapitel 13 bind 4 s. 0125
den græske specialudgave: Kapitel 13 bind 3 s. 0092
den svenske specialudgave: kapitel 13 bind 4 s. 0125
den spanske specialudgave: Kapitel 13 bind 4 s. 0119
den portugisiske specialudgave: Kapitel 13 bind 4 s. 0119


++++

RAADETS DIREKTIV

af 20 . maj 1975

om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om aerosoler

( 75/324/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 100 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 2 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

I visse medlemsstater skal aerosoler have bestemte tekniske kendetegn , som er fastlagt ved ufravigelige bestemmelser ; disse bestemmelser er ikke ensartede i de forskellige medlemsstater og forstvrrer paa grund af deres forskelligartethed samhandelen inden for Faellesskabet ;

disse hindringer for det faelles markeds oprettelse og funktion kan fjernes , hvis alle medlemsstaterne udsteder ens bestemmelser , enten som supplement til eller i stedet for medlemsstaternes nuvaerende lovgivning ; disse bestemmelser skal isaer vedroere fremstilling paafyldning og nominelt rumindhold for aerosoler ;

paa teknikkens nuvaerende stade er det hensigtsmaessigt at begraense direktivets anvendelsesomraade til aerosoler hvis beholder er af metal , glas eller kunststof ;

hensynet til tekniske fremskridt goer det noedvendigt at foretage en hurtig tilpasning af de tekniske bestemmelser i dette direktivs bilag ; for at lette gennemfoerelsen af de hertil noedvendige foranstaltninger maa der fastlaegges en fremgangsmaade , som sikrer et snaevert samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen i et udvalg for tilpasning af " aerosol " -direktivet til den tekniske udvikling ;

det kan forekomme , at aerosoler , som bringes i handelen , selv om de stemmer overens med direktivet og bilaget hertil , dog udgoer en fare for sikkerheden ; der boer derfor fastsaettes en fremgangsmaade , som goer det muligt at afvaerge denne fare -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

Dette direktiv gaelder for aerosoler som defineret i artikel 2 med undtagelse dels af saadanne , hvis beholdere har et maksimalt rumindhold paa mindre end 50 ml dels af saadanne , hvis beholdere har et stoerre maksimalt rumindhold , end hvad der er angivet i punkt 3.1 , 4.1.1 , 4.2.1 , 5.1 og 5.2 i bilaget til dette direktiv .

Artikel 2

Ved et aerosol forstaas i dette direktiv en engangsbeholder af metal , glas eller kunststof indeholdende en sammentrykket , fordrabet eller under tryk oploest luftart med eller uden en vaeske , pasta eller pulver og forsynet med en anordning , som muliggoer udtoemning af indholdet i form af faste eller flydende partikler som taage eller i form af skum , pasta eller pulver eller i vaesketilstand .

Artikel 3

Den , der er ansvarlig for , at aerosolerne bringes i handelen paafoerer symbolet " 3 " ( spejlvendt epsilon ) paa aerosolerne , hvorved det bekraeftes , at de er i overensstemmelse med forskrifterne i dette direktiv og i dets bilag .

Artikel 4

Medlemsstaterne kan ikke af aarsager , der vedroerer kravene i henhold til dette direktiv og i bilaget dertil aerosoler , der er i overensstemmelse med forskrifterne i dette direktiv og i bilaget dertil .

Artikel 5

De aendringer , som er noedvendige for at tilpasse direktivets bilag med undtagelse af punkt 2 til 5 til de tekniske fremskridt , fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 7 ,

Artikel 6

1 . Der nedsaettes et udvalg foer tilpasning af " aerosol " -direktivet til det tekniske fremskridt , i det foelgende benaevnte " Udvalget " , som bestar af repraesentanter for medlemsstaterne og med en repraesentant for Kommissionen som formand .

2 . Udvalget fastsaetter selv sin forretningsorden .

Artikel 7

1 . Nar den i denne artikel fastsatte fremgangsmaade paberabe * , indbringer formanden sagen for udvalget enten paa eget initiativ eller paa begaering af en medlemsstats repraesentant .

2 . Kommissionens repraesentant forelaegger udvalget et udkast til de foranstaltninger , som skal traeffes . Udvalget afgiver udtalelse om dette udkast inden for en frist paa to maneder . Udtalelsen vedtages med et flertal af 41 stemmer , idet der tildeles medlemsstaternes stemmer den vaegt , der er fastsat i traktatens artikel 148 , stk . 2 . Formanden deltager ikke i afstemningen .

3 . a ) Kommissionen vedtager de paataenkte foranstaltninger , saafremt de er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse .

b ) Saafremt de paataenkte foranstaltninger ikke er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse , eller der ikke er afgivet udtalelse , forelaegger Kommissionen omgaaende Raadet et forslag vedroerende de foranstaltninger , der skal traeffes . Raadet traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal . Kommissionen omgaaende Raadet et forslag vedroerende de foranstaltninger , der skal traeffes . Raadet traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal .

c ) Saafremt Raadet ikke har truffet afgoerelse efter

Artikel 8

1 . Med forbehold af andre faellesskabsdirektiver , saerlig direktiverne om farlige stoffer og praeparater , skal nedenstaaende angivelser anfoeres synligt , let laeseligt og saaledes , at de ikke kan udviskes paa hvert aerosol eller en herpaa paahaeftet etiket i tilfaelde af , at det ikke er muligt at anbringe angivelserne paa aerosolet paa grund af dets sma dimensioner ( maksimalt rumindhold paa 150 ml eller derunder ) :

a ) navn og adresse paa eller varemaerke for den , der er ansvarlig for at bringe aerosolet i handelen ,

b ) symbolet " 3 " ( spejlvendt epsilon ) for overensstemmelse med dette direktiv ,

c ) kodeang * elser til identifikation af paafyldningspartiet ,

d ) de angivelser , som er anfoert under punkt 2.2 i bilaget ,

e ) nettoindholdet i vaegt og rumfang .

2 . Medlemsstaterne kan goere forhandling af aerosoler paa deres omraade betinget af , at der ved udformningen af etikettens tekst anvendes det eller de sprog , der tales i det paagaeldende land .

Artikel 9

Medlemsstaterne traeffer enhver hensigtsmaessig foranstaltning for at forhindre , at der paa aerosolerne anvendes maerker eller angivelser , som kan forveksles med symbolet " 3 " ( spejlvendt epsilon ) .

Artikel 10

1 . Saafremt en medlemsstat med udfoerlig begrundelse fastlar , at et eller flere aerosoler , der om end de er i overensstemmelse med forskrifterne i dette direktiv , dog frembyder fare for sikkerhed eller sundhed , kan den midlertidigt forbyde eller fastsaette saerlige betingelser for forhandlingen af dette eller disse aerosoler paa sit omraade . Den skal straks underrette de oevrige medlemsstater og Kommissionen herom , med angivelse af aarsagerne til dens beslutning .

2 . Kommissionen skal inden seks uger konsultere de beroerte medlemsstater , hvorefter den omgaaende fremsaetter sin udtalelse og traeffer passende foranstaltninger .

3 . Saafremt Kommissionen finder , at tekniske tilpasninger af dette direktiv er paakraevede , vedtages disse tilpasninger af Kommissionen eller Raadet efter den i artikel 7 omhandlede fremgangsmaade ; i saa fald kan den medlemsstat , som har vedtaget beskyttelsesforanstaltninger , opretholde disse , indtil tilpasningerne traeder i kraft .

Artikel 11

1 . Medlemsstaterne saetter de noedvendige bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden atten maaneder efter dets meddelelse og underretter straks Kommissionen herom .

2 . Medlemsstaterne meddeler Kommissionen ordlyden af de nationale retsforskrifter , som de udsteder paa det omraade , der er omfattet af dette direktiv .

Artikel 12

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 20 . maj 1975 .

Paa Raadets vegne

R . RYAN

Formand

( 1 ) EFT nr . C 83 af 11 . 10 . 1973 , s . 24 .

( 2 ) EFT nr . C 101 af 23 . 11 . 1973 , s . 28 .

BILAG

1 . DEFINITIONER

1.1 . Tryk

Ved " tryk " forstaas det indre tryk i bar ( overtryk ) .

1.2 . Proevningstryk

Ved " proevningstryk " forstaas det tryk , som den to * me beholder skal kunne mods à i 25 sekunder , uden at der opstaar utaetheder eller for metal - og kunstofbeholderes vedkommende synlig og blivende deformation med undtagelse af den deformation som er tilladt efter punkt 6.1.1.2 .

1.3 . Spraengningstryk

Ved " spraengningstryk " forstaas det laveste tryk , som bevirker , at beholderen springer laek eller brister .

1.4 . Beholderens maksimale rumindhold

Ved " maksimalt rumindhold " forstaas den aabne beholders rumindhold udtrykt i ml . indtil kanten af dens aabning .

1.5 . Nettorumindhold

Ved " nettorumindhold " forstaas den fyldte og lukkede beholders rumindhold , udtrykt i ml .

1.6 . Den flydende fases rumfang

Ved " den flydende fases rumfang " forstaas den ikke luftformige fases rumfang i et aerosol .

1.7 . Proevningsbetingelser

Ved " proevningsbetingelser " forstaas provnings - og spraengningstryk udfoert hydraulisk ved 20 * C ( mere eller mindre 5 * C ) .

1.8 . Braendbare bestanddele

Ved " braendbare bestanddele " forstaas :

a ) luftarter , som er braendbare i forbindelse med luft ved normalt tryk ,

b ) flydende stoffer og praeparater , hvis flammepunkt er 100 * C eller derunder .

Fremgangsmaaden til bestemmelse af flammepunktet er beskrevet i bilag V til Raadets direktiv 67/548/EOEF af 27 . juni 1967 om tilnaermelse af lovgivning om klassificering , emballering og etikettering af farlige stoffer ( 1 ) , senest aendret ved direktiv 73/146/EOEF ( 2 ) .

2 . ALMINDELIGE BESTEMMELSER

2.1 . Konstruktion og udstyr

2.1.1 . Aerosolet skal under normale anvendelses - og opbevaringsforhold opfylde bestemmelserne i dette bilag .

2.1.2 . Ventilen skal sikre en i praksis taet lukning af beholderen under alle normale opbevarings - eller transportforhold og vaere beskyttet mod enhver utilsigtet aabning samt mod enhver beskadigelse , f . eks . ved et beskyttelseslaag .

2.1.3 . De stoffer , der er indeholdt i beholderen maa ikke formindske aerosolets mekaniske modstandskraft selv under laengere tids opbevaring .

2.2 . Paaskrift

Med forbehold saerlig af direktiverne om farlige stoffer og praeparater skal hvert aerosol eller dets emballage synligt og laeseligt vaere forsynet med foelgende angivelser :

a ) " Beholder under tryk . Skal beskyttes mod sollys og maa ikke udsaettes for temperaturer over 50 * C . Maa ikke punkteres eller braendes , heller ikke naar den er toemt " ;

b ) " Udtoemning maa ikke finde sted imod aaben ild eller gloedende legemer " , med mindre aerosolet er beregnet hertil ;

c ) " Brandfarlig " eller et flammesymbol , hvis indholdet af braendbare bestanddele udgoer mere end 45 vaegtprocent eller overstiger 250 g .

3 . SAERLIGE BESTEMMELSER FOR AEROSOLER MED METALBEHOLDERE

3.1 . Rumindhold

Beholderens maksimale tumindhold maa ikke overstige 1 000 ml .

3.1.1 . Beholderens proevningstryk

a ) For beholdere , som skal paafyldes under et tryk paa mindre end 6,7 bar ved 50 * C , skal proevningstrykker mindst vaere 10 bar .

b ) For beholdere , som skal paafyldes under et tryk paa 6,7 bar eller derover ved 50 * C , skal proevningstrykket vaere 50 % hoejere end det indre tryk ved 50 * C .

3.1.2 . Paafyldning

Ved 50 * C maa trykket i aerosolet ikke overstige 12 bar , uanset hvilken luftart , der anvendes ved paafyldningen .

3.1.3 . Den flydende fases rumfang

Ved 50 * C maa den flydende fases rumfang ikke overstige 87 % af beholderens nettorumindhold .

For beholdere med indadhvaelvet bund , som kraenges ud foer der forekommer et brud , kan den flydende fases rumfang ved 50 * C dog andrage 95 % af beholderens nettorumindhold .

4 . SAERLIGE BESTEMMELSER FOR AEROSOLER MED GLASBEHOLDERE

4.1 . Beholdere beklaedt med kunststof eller anden permanent beskyttelse

Beholdere af denne art kan anvendes til paafyldning af sammentrykkede , fordraabede eller oploeste luftarter .

4.1.1 . Rumindhold

Disse beholderes maksimale rumindhold maa ikke overstige 220 ml .

4.1.2 . Overtraek

Overtraekket skal bestaa af et hylster af kunststof eller andet egnet materiale , som skal udelukke fare for , at glassplinter udslynges ved utilsigtet brud paa beholderen , og skal vaere saaledes konstrueret , at der ikke udslynges glassplinter , naar areosolet ved en temperatur paa 20 * C bringes til fald mod et betongulv fra en hoejde paa 1,8 meter .

4.1.3 . Beholdernes provningstryk

a ) beholdere , der paafyldes sammentrykkede eller oploeste luftarter , skal kunne modstaa et proevningstryk paa mindst 12 bar ,

b ) beholdere , der paafyldes fordraabede luftarter , skal kunne modstaa et proevningstryk paa mindst 10 bar .

4.1.4 . Paafyldning

a ) Aerosoler , som er paafyldt sammentrykkede luftarter , maa ved 50 * C ikke udsaettes for hoejere tryk end 9 bar .

b ) Aerosoler , som er paafyldt oploeste luftarter , maa ved 50 * C ikke udsaettes for hoejere tryk end 8 bar .

c ) Aerosoler , som er paafyldt fordraabede luftarter eller blandinger af fordraabede luftarter som drivmiddel , maa ved 20 * C ikke udsaettes for hoejere tryk end angivet i nedenstaaende tabel :

Maksimalt rumindhold * Andel af den fordraabede luftart ( drivmiddel ) af den samlede blanding i vaegtprocent *

* 20 % * 50 % * 80 % *

50 - 80 ml * 3,5 bar * 2,8 bar * 2,5 bar *

over 80 - 160 ml * 3,2 bar * 2,5 bar * 2,2 bar *

over 160 til 220 ml * 2,8 bar * 2,1 bar * 1,8 bar *

Tabellen angiver den tilladte graensevaerdi for tryk ved 20 * C som funktion af drivmidlet .

For de procentsatser , som ikke er angivet i tabellen , beregnes den tilladte graensevaerdi for tryk ved ekstrapolation .

4.1.5 . Den flydende fases rumfang

Ved 50 * C maa den flydende fases rumfang i aerosoler ikke overstige 87 % af nettorumindholdet .

4.2 . Beholdere af ubeskyttet glas

Beholdere af ubeskyttet glas maa kun paafyldes fordraabede eller oploeste luftarter .

4.2.1 . Rumindhold

Disse beholderes maksimale rumindhold maa ikke overstige 150 ml .

4.2.2 . Beholderens provningstryk

Beholderens proevningstryk skal mindst vaere 12 bar .

4.2.3 . Paafyldning

a ) Aerosoler , der er paafyldt oploeste luftarter , maa ved 50 * C ikke udsaettes for hoejere tryk end 8 bar .

b ) Aerosoler , der er paafyldt fordraabede luftarter som drivmiddel , maa ved 20 * C ikke udsaettes for hoejere tryk end angivet i nedenstaaende tabel :

Maksimalz rumindhold * Andel af den fordraabede luftart ( drivmiddel ) af den samlede blanding i vaegtprocent *

* 20 % * 50 % * 80 % *

50 til 70 ml * 1,5 bar * 1,5 bar * 1,25 bar *

over 70 til 150 ml * 1,5 bar * 1,5 bar * 1 bar *

Tabellen angiver den tilladte graensevaerdi for tryk ved 20 * C som funktion i drivmidlet .

For de procentsatser , som ikke er angivet i tabellen , beregnes den tilladte graensevaerdi for tryk ved ekstrapolation .

4.2.4 . Den flydende fases rumfang

Ved 50 * C maa den flydende fases rumfang i aerosoler med fordraabet eller oploest luft ikke overstige 90 % af nettorumindholdet .

5 . SAERLIGE BESTEMMELSER FOR AEROSOLER MED KUNSTSTOFBEHOLDERE

5.1 . Aerosoler med beholdere af kunststof , og som ved brud kan danne splinter , ligestilles med aerosoler med beholdere af ubeskyttet glas .

5.2 . Aerosoler med beholdere af kunststof , og som ved brud ikke kan danne splinter , ligestilles med aerosoler med beholdere af glas med overtraek .

6 . PROEVNING

6.1 . Krav vedroerende den proevning som den , der er ansvarlig for markedsfoeringen , skal indestaa for

6.1.1 . Hydraulisk provning af tomme beholdere

6.1.1.1 . Beholdere til aerosoler af metal , glas eller kunststof skal kunne modstaa en hydraulisk trykproevning i overensstemmelse med punkt 3.1.1 , 4.1.3 og 4.2.2 .

6.1.1.2 . Beholdere med asymmetriske deformationer eller deformationer i stoerre omfang eller med lignende fejl skal kasseres . Symmetriske deformationer i ringe omfang af bunden eller den oeverste beholdervaegs profil er rilladt , saafremt spraengningsproevningskravene opfyldes .

6.1.2 . Spraengningsproevning af tomme metalbeholdere

Den , der er ansvarlig for at bringe aerosolet i handelen , skal sikre , at beholderne spraengningstryk er mindst 20 % hoejere end det fastsatte proevningstryk .

6.1.3 . Faldproevning af beholdere af beskyttet glas

Fabrikanten skal sikre , at beholderne opfylder de i punkt 4.1.2 fastsatte betingelser .

6.1.4 . Individuel kontrol af faerdige aerosoler

6.1.4.1 . a ) ethvert aerosol skal nedsaenkes i vandbad . Vandets temperatur og varigheden af aerosolets ophold i vandbadet skal afpasses saaledes , at

- aerosolets indhold bibringes en ensartet temperatur paa 50 * C , eller

- trykket i aerosolet naar det tryk , der udoeves af indholdet ved en ensartet temperatur paa 50 * C ;

b ) ethvert aerosol , der faar en synlig blivende deformation eller utaethed skal kasseres .

6.1.4.2 . Dog kan ethvert proevningssystem , der giver et tilsvarende resultat som proevning i vandbad , anvendes af den , der er ansvarlig for at bringe aerosolet i handelen paa dennes ansvar og efter godkendelse af det i direktivets artikel 6 omhandlede udvalg .

6.2 . Eksempler paa kontrolproever som kan foretages af medlemsstaterne

6.2.1 . Provning af tomme beholdere

Fem vilkaarligt udvalgte beholdere af et ensartet parti paa 2 500 tomme beholdere , d.v.s . , fremstillet i serie af samme materiale og efter samme fabrikationsmetode , eller fra et parti , som udgoer produktionen pr . time , udsaettes i 25 sekunder for proevningstrykket .

Hvis en eneste af disse beholdere ikke bestaar proevningen , underkastes yderligere ti vilkaarligt udvalgte beholdere af samme parti samme proevning .

Saafremt én af disse beholdere ikke bestaar proevningen , anses hele partiet for uegnet til brug .

6.2.2 . Proevning af aerosoler

Proevning for taethed udfoeres ved at nedsaenke et passende antal aerosoler i vandbad . Vandets temperatur og varigheden af aerosolernes ophold i vandbadet skal afpasses saaledes , at aerosolets indhold bibringes en ensartet temperatur paa 50 * C tilstraekkelig laenge til , at det kan konstateres , at der ikke opstaar utaethed eller brud .

Ethvert parti aerosoler , som ikke bestaar denne proevning , anses for uegnet til brug .