31975L0322Úradný vestník L 147 , 09/06/1975 S. 0028 - 0037
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 4 S. 0113
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 3 S. 0080
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 4 S. 0113
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 4 S. 0107
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 13 Zväzok 4 S. 0107


Smernica Rady

z 20. mája 1975

o aproximácii právnych predpisov členských štátov o rádiovom odrušení zážihových motorov kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov

75/322/EHS

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a najmä na jej článok 100,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

keďže technické požiadavky, ktorým musia traktory vyhovovať podľa vnútroštátnych zákonov, súvisia okrem iného s rádiovým odrušením;

keďže sa tieto požiadavky líšia medzi členskými štátmi; keďže z tohto dôvodu je potrebné, aby všetky členské krajiny prijali tie isté požiadavky buď tak, že nimi doplnia, alebo nahradia svoje jestvujúce pravidlá, najmä preto, aby bolo možné používať typový schvaľovací postup, ktorý bol predmetom smernice Rady č. 74/150/EHS [3] zo dňa 4. marca 1974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov a ktorý sa má použiť na každý typ traktora,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1. Pojem „poľnohospodársky alebo lesný traktor“ predstavuje každé motorové vozidlo vybavené kolesami alebo pásmi s najmenej dvomi nápravami, ktorého hlavná funkcia spočíva v ťahovom výkone, ktoré je hlavne určené na ťahanie, tlačenie a na pohon alebo vezenie určitého náradia, strojov alebo prívesov, určených pre použitie v poľnohospodárstve alebo lesníctve. Môže byť vybavené tak, aby viezlo náklad alebo osoby.

2. Táto smernica platí len pre traktory definované v predchádzajúcom odseku, ktoré sú vybavené vzduchovými pneumatikami a ktoré majú dve nápravy a maximálnu konštrukčnú rýchlosť medzi 6 a 25 kilometrami za hodinu a zážihový motor.

Článok 2

Žiadny členský štát nemôže odmietnuť udeliť typové schválenie podľa EHS alebo vnútroštátne typové schválenie traktora z dôvodov týkajúcich sa rádiového rušenia, vyvolaného zážihovým systémom jeho hnacieho motora, ak sú takéto traktory vybavené odrušovacím zariadením, ktoré spĺňa požiadavky stanovené v prílohách.

Článok 3

Žiadny členský štát nemôže odmietnuť registráciu alebo zakázať predaj, uvedenie do prevádzky alebo používanie traktora z dôvodov týkajúcich sa rádiového rušenia, vyvolaného zážihovým systémom jeho hnacieho motora, ak sú takéto traktory vybavené odrušovacím zariadením, ktoré spĺňa požiadavky stanovené v prílohách.

Článok 4

Členský štát, ktorý udelil typové schválenie, prijme také nevyhnutné opatrenia, aby bol informovaný o všetkých úpravách súčasti alebo vlastnosti, uvedenej v bode 2.2. – Prílohe I. Príslušné inštitúcie toho štátu určia, či by sa mali vykonať nové skúšky upraveného typu traktora a či by sa mal vypracovaný nový protokol. V prípade, že takýmito skúškami sa dospeje k zisteniu, že nie sú splnené požiadavky tejto smernice, nebude takáto úprava schválená.

Článok 5

Všetky zmeny, potrebné na prispôsobenie požiadaviek, uvedených v prílohách, technickému pokroku, sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 13 smernice č. 74/150/EHS.

Článok 6

1. Členské štáty prijmú predpisy potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 18 mesiacov od jej oznámenia. Ihneď o tom budú informovať Komisiu.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie základných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti upravenej touto smernicou.

Článok 7

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 20. mája 1975

Za Radu

predseda

R. Ryan

[1] Ú. v. ES C 160, 18.12.1969, s. 29.

[2] Ú. v. ES C 48, 16.4.1969, s. 21.

[3] Ú. v. ES L 84, 28.3.1974, s. 10.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I [1]

VYMEDZENIE POJMOV, ŽIADOSŤ O TYPOVÉ SCHVÁLENIE PODĽA EHS, OZNAČENIE, TYPOVÉ SCHVÁLENIE PODĽA EHS, TECHNICKÉ PODMIENKY, SKÚŠKY, ZHODA VÝROBY S POŽIADAVKAMI

(1.) 2. VYMEDZENIE POJMOV

Na účely tejto smernice,

(2.1.) 2.2. Pojem „typ traktora, vzhľadom na rádiové odrušenie“ predstavuje traktory, ktoré sa nelíšia v takých podstatných vlastnostiach ako:

2.2.1. Tvary a materiály, z ktorých je vyrobená časť karosérie, ktorá tvorí priestor motora a tá časť kabíny, ktorá je k nemu najbližšie.

2.2.2. Typ motora (či ide o dvojtaktný alebo štvortaktný motor, o počet a objem valcov, počet karburátorov, usporiadanie ventilov, maximálny výkon a zodpovedajúci počet otáčok).

2.2.3. Poloha alebo model prvkov zapaľovacieho okruhu (cievka, rozdeľovač, sviečky, tienenie atď.).

2.2.4. Poloha kovových prvkov, nachádzajúcich sa v priestore motora (napr. vykurovacie zariadenia, náhradné koleso, vzduchový filter atď.).

2.3. Pojem „odrušenie“ predstavuje zmenšenie rádiového rušenia vo frekvenčných pásmach rozhlasového a televízneho vysielania na takú hladinu, že nedochádza k žiadnemu znateľnému rušeniu funkcie prijímačov, nezabudovaných v samotnom vozidle; táto podmienka je splnená, ak hladina rušenia zostáva pod medznými hodnotami, uvedenými ďalej v 6.2.2.;

2.4. Pojem „zariadenie na rádiové odrušenie“ predstavuje celú sadu prvkov, potrebných na obmedzenie rádiového rušenia zo zapaľovacieho systému traktora. Do zostavy zariadenia na rádiové odrušenie patria aj uzemňovacie pásiky a tieniace prvky, zabudované špeciálne na účely rádiového odrušenia;

2.5. Pojem „odrušovacie zariadenia rôznych typov“ predstavuje sadu zariadení, ktoré sa líšia v takých podstatných hľadiskách, ako:

2.5.1. že na ich prvkoch sú rôzne obchodné mená alebo ochranné známky;

2.5.2. že „vysokofrekvenčné“ charakteristiky nejakého ich prvku sú rôzne alebo sa ich prvky líšia tvarom a veľkosťou;

2.5.3. že princípy činnosti aspoň jedného ich prvku sú rôzne;

2.5.4. že ich prvky sú rôzne namontované.

2.6. Pojem „prvok odrušovacieho zariadenia“ predstavuje jednu zo súčastí, ktoré spolu tvoria odrušovacie zariadenie.

3. ŽIADOSŤ O TYPOVÉ SCHVÁLENIE PODĽA EHS

3.1. Žiadosť o schválenie typu traktora postupom podľa EHS vzhľadom na rádiové odrušenie predkladá výrobca vozidla alebo jeho oprávnený zástupca.

3.2. Spolu so žiadosťou sa v troch exemplároch predkladajú nasledujúce sprievodné dokumenty, ktoré obsahujú nasledujúce detaily:

3.2.1. Popis typu traktora vzhľadom na položky spomínané vyššie v 2.2., doplnený o zobrazenie priestoru motora, rozloženého na jednotlivé časti alebo o jeho fotografiu. Majú byť uvedené počty a/alebo symboly označujúce typ motora a typ traktora.

3.2.2. Zoznam náležite označených prvkov, ktoré tvoria zariadenie na rádiové odrušenie.

3.2.3. Podrobné výkresy každého prvku, ktoré ho umožnia ľahko vyhľadať a určiť.

3.2.4. Podrobnosti o minimálnych hodnotách jednosmerných odporov a v prípade odporových zapaľovacích káblov aj o ich nominálnom odpore na meter.

3.3. Žiadosť o schválenie typu traktora postupom podľa EHS má byť okrem toho sprevádzaná vzorkou zariadenia na rádiové odrušenie.

3.4. Reprezentatívne vozidlo toho typu traktora, ktorý sa má schvaľovať, sa odovzdá technickej službe, zodpovednej za typové schvaľovacie skúšky.

4. OZNAČENIE

4.1. Na častiach zariadenia na rádiové odrušenie sa nachádza:

4.1.1. Obchodné meno alebo ochranná známka výrobcu zariadenia a jeho prvkov.

4.1.2. Obchodné označenie, ktoré pridelil výrobca.

4.2. Na kábloch zariadenia na rádiové odrušenie sa označenia opakujú v intervaloch nie väčších než dvanásť centimetrov.

4.3. Tieto označenia sú jasne čitateľné a nezmazateľné.

5. SCHVÁLENIE TYPU

(5.1.) (5.2.) 5.3. K Osvedčeniu o typovom schválení podľa EHS sa pripojí formulár zodpovedajúci vzoru v prílohe IV.

(5.4.) (5.5.) (5.6.) 6. TECHNICKÉ PODMIENKY

6.1. Všeobecné technické podmienky

Prvky zariadenia na rádiové odrušenie sa navrhujú, konštruujú a montujú tak, aby traktoru umožnili v normálnych podmienkach používania plniť požiadavky tejto smernice.

6.2. Technické podmienky, týkajúce sa rádiového rušenia

6.2.1. Metóda merania

Rušivé žiarenie, ktoré vydáva ten typ traktora, predložený na schválenie, sa meria metódou popísanou v Prílohe II.

6.2.2. Referenčné medzné hodnoty

6.2.2.1. Medzné hodnoty žiarenia, založené na meraní kvázi špičiek, musia byť 50 μV/m vo frekvenčnom pásme 40 – 75 MHz a 50 – 120 μV/m vo frekvenčnom pásme 75 – 250 MHz, pričom s rastom frekvencie nad 75 MHZ sa medzná hodnota zvyšuje lineárne.

6.2.2.2. Ak sa merania vykonávajú pomocou zariadenia na meranie špičiek, namerané hodnoty, vyjadrené v μV/m, sa delia desiatimi.

6.2.3. Na tom type traktora, ktorý sa predkladá na schválenie vzhľadom na rádiové odrušenie, nesmú byť namerané hodnoty menšie než 20 percent pod referenčnými medznými hodnotami.

7. Skúšky

Plnenie požiadaviek podľa časti 6 sa kontroluje v súlade s metódou opísanou v prílohe II.

(8.) 9. ZHODA VÝROBY S POŽIADAVKAMI

(9.1.) 9.2. Keď sa overuje zhoda traktora, zobratého z vyrobenej série, výroba sa považuje za vyhovujúcu požiadavkám tejto smernice, ak namerané úrovne neprekračujú medzné hodnoty, predpísané v 6.2.2, o viac než 25 %.

9.3. Ak aspoň jedna z úrovní, nameraných na traktore, zobratom z vyrobenej série, prekračuje medzné hodnoty, predpísané v 6.2.2, o viac než 25 %, výrobca môže požiadať, aby sa merania vykonali na vzorke najmenej šiestich traktorov zobratých z vyrobenej série. Výsledky pre každé frekvenčné pásmo sa interpretujú štatistickou metódou, popísanou v prílohe III.

[1] Text príloh zodpovedá textu smernice Rady č. 72/245/EHS zo dňa 20. júna 1972 o zbližovaní zákonov členských štátov týkajúcich sa rádiového odrušenia, vyvolaného zážihovými motormi, montovanými do motorových vozidiel (Ú. v. ES L 152, 6.7.1972, s. 15).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

METÓDA MERANIA RÁDIOVÉHO RUŠENIA VYVOLANÉHO VYSOKONAPÄŤOVÝMI ZAPAĽOVACÍMI SYSTÉMAMI

1. MERACÍ PRÍSTROJ

Meracie zariadenie vyhovuje požiadavkám Publikácie č. 2 (prvé vydanie, 1961) Medzinárodného špeciálneho výboru pre rádiové rušenie (CISPR) alebo technickým podmienkam použiteľným pre merací prístroj špičkového typu, uvedeným v publikácii CISPR č. 5 (prvé vydanie. 1967).

Poznámka:

V prípade, že zariadenie, ktoré je k dispozícii, nevyhovuje úplne všetkým technickým podmienkam CISPR, rozpory musia byť jasne oznámené.

2. VYJADRENIE VÝSLEDKOV

Výsledky meraní musia byť vyjadrené v μV/m pre šírku pásma 120 kHz. Pre štatistické účely sa používa logaritmická jednotka dB (μV/m). Ak sa pre určité frekvencie skutočná šírka pásma B (vyjadrená v kHz), v ktorej pracuje merací prístroj, mierne líši od 120 kHz, namerané hodnoty by sa mali prepočítať na šírku pásma 120 kHz vynásobením koeficientom 120/B.

3. MIESTO MERANIA

Miesto merania musí byť rovná plocha bez znateľných povrchov, ktoré odrážajú vlnenie, v rozsahu elipsy s hlavnou osou dlhou 20 m a vedľajšou osou s dĺžkou 17,3 m. Anténa a stred motora musia byť umiestnené na hlavnej osi elipsy, pričom rovina symetrie traktora je rovnobežná s vedľajšou osou. Anténa aj priesečník boku motora, najbližšieho k anténe, s hlavnou osou, musia byť umiestnené v ohnisku elipsy. Meracia súprava alebo skúšobný prístrešok alebo vozidlo, v ktorom je umiestnená meracia súprava, majú byť vnútri elipsy, ale vo vodorovnom smere nie bližšie než 3 m od antény, a to v opačnom smere od meraného traktora. Okrem toho musí byť zabezpečené, že v meracom areáli nie je žiadny vonkajší signál, ktorý by mohol hmotne ovplyvňovať meranie; preto sa pred a po výkone merania robí kontrola pri vypnutom motore. Výsledky kontroly možno považovať za uspokojivé iba vtedy, keď sú namerané hodnoty rušenia najmenej 10 dB nad najvyššou hodnotou, nameranou počas skúšok pred a po meraniach.

4. TRAKTOR

4.1. V činnosti je iba pomocné elektrické zariadenie, potrebné pre beh motora.

4.2. Motor je na svojej normálnej pracovnej teplote. V priebehu každého merania motor pracuje v nasledujúcom režime:

Počet valcov | Metóda merania |

Špička | Kvázi špička |

Jeden | Viac ako jeden | Nad voľnobehom |

Nad voľnobehom | 2500 ot/min | 1500 ot/min |

4.3. Merania sa nevykonávajú, keď na vozidlo prší alebo 10 minút po skončení dažďa.

5. ANTÉNA

5.1. Výška

Stred dipólu je 3 m nad zemou.

5.2. Vzdialenosť merania

Vodorovná vzdialenosť medzi anténou a najbližšou kovovou časťou traktora je 10 m.

5.3. Umiestnenie antény vzhľadom na traktor

Anténa je umiestnená postupne na ľavej a potom na pravej strane traktora v dvoch meracích polohách, je rovnobežná s rovinou symetrie traktora a na úrovni motora (pozri dodatok k tejto prílohe).

5.4. Poloha antény

V každom z meracích bodov sa odčítajú hodnoty, namerané s dipólom vo vodorovnej polohe a potom vo zvislej polohe (pozri dodatok k tejto prílohe).

5.5. Namerané hodnoty

Za charakteristickú nameranú hodnotu pre tú frekvenciu, pri ktorej boli vykonané merania, sa považuje maximum zo štyroch nameraných hodnôt.

6. FREKVENCIE

Merania sa vykonávajú v pásme od 40 do 250 MHz. Uvažuje sa, že je veľmi pravdepodobné, že traktor splní požadované medzné hodnoty odrušenia v celom frekvenčnom pásme, ak ich splní pre šesť nasledujúcich hodnôt frekvencie: 45, 65, 90, 150, 180 a 220 (± 5 MHz). (Odchýlka 5 MHz pre šesť vybraných hodnôt frekvencie by mala umožniť zabrániť rušeniu od prevodoviek, pracujúcich na nominálnych frekvenciách).

--------------------------------------------------

Dodatok

SMEROVANIE ANTÉNY K TRAKTORU

Príklad

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

ŠTATISTICKÁ METÓDA KONTROLY ODRUŠENIA

Aby sa zabezpečilo s 80 % pravdepodobnosťou, že 80 % vozidiel zodpovedá predpísanej medznej hodnote L, musí byť splnená táto podmienka:

x

+ kS

≤ L

kde

x

- = aritmetický stred výsledkov pri n traktoroch

n = 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

k = 1,42 | 1,35 | 1,30 | 1,27 | 1,24 | 1,21 | 1,20 |

k =

Sn = štandardná odchýlka výsledkov pri n traktoroch

Sn2 Σ

/

n − 1

X = individuálny výsledok

L = predpísaná medzná hodnota

x

- a L sú vyjadrené v dB (μV/m).

Pokiaľ prvý výber z n traktorov nevyhovie predpisom, skúša sa druhý výber z n traktorov a k celkovému výsledku sa pristupuje, ako by bol z výberu 2n traktorov.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------