31975L0035Úradný vestník L 014 , 20/01/1975 S. 0014 - 0014
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 6 Zväzok 1 S. 0175
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 06 Zväzok 1 S. 0195
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 6 Zväzok 1 S. 0175
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 05 Zväzok 2 S. 0045
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 05 Zväzok 2 S. 0045


Smernica Rady

zo 17. decembra 1974

rozširujúca rozsah smernice č. 64/221/EHS o koordinácii osobitných opatrení o pohybe a pobyte cudzincov, prijatých z dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia, aby zahŕňala štátnych príslušníkov členského štátu, ktorí si uplatnia právo zostať na území iného členského štátu po ukončení samostatnej zárobkovej činnosti v danom štáte

(75/35/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 56, odsek 2 a článok 235,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

keďže smernica č. 64/221/EHS [3] koordinovala osobitné opatrenia týkajúce sa pohybu a pobytu cudzincov, opodstatnených na základe verejnej politiky, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia a keďže smernica č. 75/34/EHS [4] ustanovila podmienky pre uplatnenie práva štátnych príslušníkov členského štátu zostať na území iného členského štátu po ukončení samostatnej zárobkovej činnosti v danom štáte;

keďže smernica č. 64/221/EHS by sa preto mala uplatňovať na osoby, na ktoré sa uplatňuje smernica č. 75/34/EHS,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica č. 64/221/EHS sa uplatňuje na štátnych príslušníkov členských štátov a ich rodinných príslušníkov, ktorí majú právo zostať na území iného členského štátu podľa smernice č. 75/34/EHS.

Článok 2

Do dvanástich mesiacov od oznámenia tejto smernice členské štáty prijmú opatrenia na dosiahnutie súladu s jej ustanoveniami a ihneď o tom budú informovať Komisiu.

Článok 3

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 17. decembra 1994

Za Radu

predseda

M. Durafour

[1] Ú. v. ES C 14, 27.3.1973, s. 21.

[2] Ú. v. ES C 142, 31.12.1972, s. 10.

[3] Ú. v. ES 56, 4.4.1964, s. 850/64.

[4] Pozri s. 10 tohto úradného vestníka.

--------------------------------------------------