31975L0034

Rådets direktiv 75/34/EØF af 17. december 1974 om retten for statsborgere i en medlemsstat til at blive boende på en anden medlemsstats område efter dér at have udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed

EF-Tidende nr. L 014 af 20/01/1975 s. 0010 - 0013
den finske specialudgave: kapitel 6 bind 1 s. 0172
den græske specialudgave: Kapitel 06 bind 1 s. 0191
den svenske specialudgave: kapitel 6 bind 1 s. 0172
den spanske specialudgave: Kapitel 06 bind 1 s. 0183
den portugisiske specialudgave: Kapitel 06 bind 1 s. 0183


++++

RAADETS DIREKTIV

af 17 . december 1974

om retten for statsborgere i en medlemsstat til at blive boende paa en anden medlemsstats omraade efter dér at have udoevet selvstaendig erhvervsvirksomhed

( 75/34/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 235 ,

under henvisning til den almindelige plan om ophaevelse af begraensninger i etableringsfriheden ( 1 ) , saerlig afsnit II ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 2 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 3 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

I medfoer af Raadets direktiv 73/148/EOEF af 21 . maj 1973 om ophaevelse af rejse - og opholdsbegraensninger inden for Faellesskabet for statsborgere i medlemsstaterne med hensyn til etablering og udveksling af tjenesteydelser ( 4 ) anerkender hver medlemsstat en ret til fast ophold for statsborgere fra de oevrige medlemsstater , der etablerer sig paa dens omraade for dér at udoeve selvstaendig erhvervsvirksomhed , naar begraensningerne vedroerende denne virksomhed er ophaevet i henhold til traktaten ;

fast ophold paa en medlemsstats omraade medfoerer normalt den paagaeldende statsborgers faktiske forbliven i denne medlemsstat , efter at han har udoevet sin virksomhed dér ; derfor udgoer den manglende ret til at blive boende en hindring for gennemfoerelsen af etableringsfriheden ; for arbejdstagere er betingelserne for at goere brug af denne ret allerede fastlagt ved forordning ( EOEF ) nr . 1251/70 ( 5 ) ;

traktatens artikel 48 , stk . 3 , litra d ) , giver arbejdstagere ret til at blive boende paa en medlemsstats omraade efter at have haft beskaeftigelse dér ; artikel 54 , stk . 2 , giver ikke udtrykkelig personer , der har udoevet selvstaendig erhvervsvirksomhed , samme ret ; som foelge af etableringens natur og af de baand , der knyttes med det land , hvor disse personer har udoevet deres virksomhed , har de dog en afgjort interesse i at faa samme ret til at blive boende som arbejdstagere ; for at tilvejebringe hjemmel for en saadan foranstaltning , boer der henvises til den bestemmelse i traktaten , der aabner mulighed for at gennemfoere denne foranstaltning ;

etableringsfriheden inden for Faellesskabet indebaerer , at medlemsstaternes statsborgere kan udoeve selvstaendig erhvervsvirksomhed i flere medlemsstater efter hinanden uden af den grund at blive ringere stillet ;

det er vigtigt at sikre en medlemsstats statsborger , som har bopael paa en anden medlemsstats omraade , ret til at blive boende paa dette omraade , naar han ophoerer med dér at udoeve selvstaendig erhvervsvirksomhed , fordi han har naaet pensionsalderen eller paa grund af varig uarbejdsdygtighed ; denne ret boer ogsaa sikres en medlemsstats statsborger , som en vis tid har udoevet selvstaendig erhvervsvirksomhed og haft bopael paa en anden medlemsstats omraade og nu udoever selvstaendig erhvervsvirksomhed paa en tredje medlemsstats omraade , men som har bevaret sin bopael paa den anden medlemsstats omraade ;

ved fastsaettelse af betingelserne for at opnaa ret til at forblive boende boer der tages hensyn til aarsagerne til , at virksomheden paa den paagaeldende medlemsstats omraade er ophoert , navnlig forskellen mellem den saedvanlige , paaregnelige afslutning af erhvervsmaessig beskaeftigelse , paa grund af alder og indtraedende varig uarbejdsdygtighed , som i utide og uforudseeligt medfoerer beskaeftigelsens ophoer ; i de tilfaelde , hvor den selvstaendiges aegtefaelle har eller har vaeret statsborger i den paagaeldende medlemsstat , eller hvor den udoevede virksomhed ophoerer som foelge af en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom , boer der gaelde saerlige betingelser ;

en medlemsstats statsborger , som har udoevet selvstaendig erhvervsvirksomhed paa en anden medlemsstats omraade , boer ved afslutningen paa sin erhvervsmaessige beskaeftigelse have tilstraekkelig tid til at afgoere , hvor han vil tage endelig bopael ;

goer en medlemsstats statsborger , som udoever selvstaendig erhvervsvirksomhed , brug af sin ret til at blive boende , indebaerer dette , at ogsaa hans familiemedlemmer omfattes af denne ret ; familiemedlemmer boer ogsaa have ret til paa saerlige vilkaar at blive boende i tilfaelde af , at en selvstaendig , der er statsborger i en medlemsstat , afgaar ved doeden , medens han endnu er aktivt beskaeftiget ;

personer , som opfattes af retten til at blive boende , skal behandles paa lige fod med de af landets egne statsborgere , der har afsluttet deres erhvervsmaessige virksomhed -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

Paa de i dette direktiv fastsatte betingelser ophaever medlemsstaterne begraensningerne i retten til at blive boende paa deres omraade for statsborgere i en anden medlemsstat , som paa deres omraade har udoevet selvstaendig erhvervsvirksomhed , samt for deres familiemedlemmer , saaledes som denne personkreds er afgraenset i artikel 1 i direktiv 73/148/EOEF .

Artikel 2

1 . Medlemsstaterne indroemmer foelgende personer ret til vedvarende at blive boende paa deres omraade :

a ) den , som paa det tidspunkt , hvor han ophoerer med sin virksomhed , har opnaaet den alder , der efter lovgivningen i den paagaeldende stat er fastsat som betingelse for at oppebaere alderspension , og som har udoevet virksomhed dér i mindst de sidste 12 maaneder og uafbrudt haft fast ophold dér i mindst tre aar ;

saafremt lovgivningen i den paagaeldende medlemsstat ikke indroemmer visse grupper af selvstaendige ret til alderspension , anses aldersbetingelsen for at vaere opfyldt , naar den paagaeldende er fyldt 65 aar ;

b ) den , som uafbrudt i over to aar har haft fast ophold paa den paagaeldende medlemsstats omraade , og som paa grund af varig uarbejdsdygtighed ophoerer med at udoeve virksomhed dér ;

hvis uarbejdsdygtigheden skyldes en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom , der giver ret til en rente , som helt eller delvist udredes af en af denne medlemsstats institutioner , stilles der ingen betingelser om opholdets varighed ;

c ) den , som efter tre aars virksomhed og uafbrudt fast ophold paa den paagaeldende medlemsstats omraade udoever virksomhed paa en anden medlemsstats omraade , men bevarer sin bopael paa den foerste medlemsstats omraade , hvortil han som regel vender hjem dagligt eller mindst én gang ugentligt .

Virksomhedsperioder , der saaledes tilbagelaegges paa den anden medlemsstats omraade anses med henblik paa erhvervelse af de ovenfor under litra a ) og b ) naevnte rettigheder som virksomhedsperioder , der er tilbagelagt paa bopaelsstatens omraade .

2 . Betingelserne for varigheden af fast bopael og virksomhed som fastsat i stk . 1 , litra a ) , og betingelserne for varigheden af fast bopael som fastsat i stk . 1 , litra b ) , kraeves ikke opfyldt , hvis den selvstaendiges aegtefaelle er statsborger i vedkommende medlemsstat eller har mistet sit statsborgerskab i denne stat ved indgaaelse af aegteskab med den paagaeldende selvstaendige .

Artikel 3

1 . Hver medlemsstat indroemmer de i artikel 1 omhandlede familiemedlemmer til den , der udoever selvstaendig erhvervsvirksomhed , og som bor sammen med ham paa den paagaeldende medlemsstats omraade , ret til vedvarende at blive boende dér , naar den , der udoever selvstaendig virksomhed , har erhvervet ret til at blive boende paa denne medlemsstats omraade i henhold til artikel 2 . Retten hertil skal ogsaa indroemmes efter den selvstaendiges doed .

2 . Hvis den , som udoever selvstaendig erhvervsvirksomhed , afgaar ved doeden , medens han endnu er aktivt beskaeftiget , og inden han har opnaaet ret til at blive boende paa vedkommende medlemsstats omraade , skal familiemedlemmerne dog have ret til vedvarende at blive boende dér paa betingelse af :

- at den selvstaendige ved sin doed uafbrudt har haft fast ophold paa den paagaeldende medlemsstats omraade i mindst to aar ;

- eller at han er afgaaet ved doeden som foelge af en arbejdsulykke eller af en erhvervssygdom ;

- eller at den efterlevende aegtefaelle er statsborger i den paagaeldende stat eller har mistet sit statsborgerskab i denne stat ved indgaaelse af aegteskab med den selvstaendige erhvervsdrivende .

Artikel 4

1 . Det faste opholds uafbrudte karakter , jfr , artikel 2 , stk . 1 , og artikel 3 , stk . 2 , kan attesteres ved benyttelse af enhver i opholdslandet saedvanlige form for bevis . Dets uafbrudte karakter beroeres hverken af midlertidigt fravaer , der ikke overstiger i alt tre maaneder aarligt , eller af laengere fravaer paa grund af aftjening af militaertjeneste .

2 . Perioder , hvor virksomheden uforskyldt og som foelge af sygdom eller ulykke , har vaeret indstillet , anses som virksomhedsperioder i henseende til artikel 2 , stk . 1 .

Artikel 5

1 . Med henblik paa udoevelsen af retten til at blive boende indroemmer medlemsstaterne den paagaeldende en frist paa to aar fra det tidspunkt , hvor denne ret er erhvervet i henhold til artikel 2 , stk . 1 , litra a ) og b ) , og artikel 3 . I denne periode skal han kunne forlade medlemsstatens omraade , uden at den omhandlede ret beroeres heraf .

2 . Medlemsstaterne kraever ingen saerlige formaliteter iagttaget af den paagaeldende med henblik paa udoevelsen af retten til at blive boende .

Artikel 6

1 . Medlemsstaterne indroemmer personer , der er omfattet af adgangen til at blive boende , ret til opholdstilladelse , som

a ) skal udstedes eller forlaenges gratis eller mod betaling af et beloeb , der ikke overstiger saadanne gebyr eller afgifter , som indenlandske borgere skal betale for udstedelse eller forlaengelse af identitetskort ;

b ) skal gaelde paa hele den udstedende medlemsstats omraade ;

c ) skal vaere gyldig i 5 aar og kunne forlaenges uden videre .

2 . Afbrydelser i opholdet , af en varighed af hoejst seks paa hinanden foelgende maaneder , og fravaer af laengere varighed paa grund af aftjening af militaertjeneste beroerer ikke opholdstilladelsens gyldighed .

Artikel 7

Medlemsstaterne opretholder for personer , der er omfattet af retten til at blive boende , den ret til ligebehandling , som er fastslaaet ved Raadets direktiver om ophaevelse af begraensninger i etableringsfriheden paa grundlag af afsnit III i den almindelige plan , som foreskriver denne ophaevelse .

Artikel 8

1 . Dette direktiv beroerer ikke en medlemsstats ved lov eller administrativt fastsatte bestemmelser , som maatte stille statsborgere fra andre medlemsstater gunstigere .

2 . Medlemsstaterne letter fornyet adgang til deres omraade for selvstaendige erhvervsdrivende , som har forladt omraadet efter at have haft fast bopael i et laengere tidsrum og udoevet virksomhed dér , og som oensker at vende tilbage dertil , naar de har naaet den i artikel 2 , stk . 1 , litra a ) , omhandlede pensionsalder , eller er blevet varigt uarbejdsdygtige .

Artikel 9

Medlemsstaterne kan kun fravige dette direktiv , naar det er begrundet i hensyn til den offentlige orden , sikkerhed eller sundhed .

Artikel 10

1 . Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger for at efterkomme dette direktiv inden tolv maaneder efter dets meddelelse og underretter straks Kommissionen herom .

2 . Efter at dette direktiv er meddelt medlemsstaterne , underretter de endvidere Kommissionen om alle senere udkast til ved lov eller administrativt fastsatte bestemmelser , som de agter at udstede paa det af dette direktiv omfattede omraade , i saa god tid , at Kommissionen kan udtale sig derom .

Artikel 11

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 17 . december 1974 .

Paa Raadets vegne

M . DURAFOUR

Formand

( 1 ) EFT nr . 2 af 15 . 1 . 1962 , s . 36/62 .

( 2 ) EFT nr . C 14 af 27 . 3 . 1973 , s . 20 .

( 3 ) EFT nr . C 142 af 31 . 12 . 1972 , s . 12 .

( 4 ) EFT nr . L 172 af 28 . 6 . 1973 , s . 14 .

( 5 ) EFT nr . L 142 af 30 . 6 . 1970 , s . 24 .