31975D0438Uradni list L 194 , 25/07/1975 str. 0022 - 0022
finska posebna izdaja: poglavje 15 zvezek 1 str. 0228
španska posebna izdaja: poglavje 15 zvezek 1 str. 0122
švedska posebna izdaja: poglavje 15 zvezek 1 str. 0228
portugalska posebna izdaja poglavje 15 zvezek 1 str. 0122


Sklep Sveta

z dne 3. marca 1975

o udeležbi Skupnosti v Začasni komisiji, ustanovljeni na podlagi Resolucije št. III Konvencije za preprečevanje onesnaževanja morja iz virov na kopnem

(75/438/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 235 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ker je v Resoluciji št. III, ki je priložena Sklepni listini Konvencije za preprečevanje onesnaževanja morja iz virov na kopnem z dne 21. februarja 1974, priporočeno, da se ustanovi Začasna komisija, ki bo sestavljena iz predstavnikov podpisnic Konvencije;

ker je bila ta konvencija v imenu Skupnosti sklenjena s Sklepom št. 75/437/EGS [2];

ker je zato treba določiti predstavnika Skupnosti v Začasno komisijo,

SKLENIL NASLEDNJE:

Edini člen

Do začetka veljavnosti Konvencije za preprečevanje onesnaževanja morja iz virov na kopnem je Komisija pooblaščena, da predstavlja Skupnost v delovni skupini z imenom "Začasna komisija", ustanovljeni na podlagi Resolucije št. III, ki je priložena Sklepni listini Konvencije.

V Bruslju, 3. marca 1975

Za Svet

Predsednik

J. Keating

[1] UL C 127, 18.10.1974, str. 32.

[2] UL L 194, 25.7.1975, str. 5.

--------------------------------------------------